ŠKAS

Čo je to ŠKAS?

ŠKAS je skratka pre Študentskú komoru Akademického senátu FMFI UK.

Čo robíme ?

Kto je to ŠKAS?

Sme študenti, ktorí sa rozhodli, že chcú vo svojom voľnom čase pracovať na zlepšení celkovej kvality štúdia a študentského života na fakulte. Členovia ŠKASu sú volení študentmi FMFI a reprezentujú ich v Akademickom senáte FMFI UK. Akademický senát FMFI UK je samosprávny zastupiteľský orgán, ktorý rozhoduje na svojich zasadnutiach o dôležitých otázkach fungovania fakulty. Funkčné obdobie členov ŠKAS je dvojročné, každý rok sa volí jedna polovica členov.

Momentálne ho tvoria nasledovní študenti:

Meno a priezvisko

Študijný program

Pôsobisko v rámci AS FMFI UK

Ivan Agarský

Informatika

 

Boris Bobáľ

Fyzika

podpredseda ŠKAS

Martin Csiba

Biomedicínska fyzika

  

Mgr. Barbora Eckertová

Jadrová a subjadrová fyzika

 

Ján Krnáč

Manažérska matematika

 

Damián König

Manažérska matematika

 

Erika Lettrichová

Ekonomická a finančná matematika

 

Bc. Adam Štefunko

Kognitívna veda

 

Mgr. Ondrej Tóth

Fyzika kondenzovaných látok a akustika

 predseda ŠKAS

Mária Zelenayová

Fyzika

 

 

ŠRVŠ a ŠČAS

V Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ) zastupuje študentov FMFI  Mgr. Askar Gafurov.

V Študentskej časti AS UK (ŠČAS) zastupuje študentov FMFI Mgr. Askar Gafurov a Bc. Adam Štefunko.