ŠKAS

ŠKAS je skratka pre Študentskú komoru Akademického senátu FMFI UK.

Sme študenti, ktorí sa vo voľnom čase snažia zlepšiť kvalitu štúdia a študentského života na fakulte. Členovia ŠKASu sú volení študentmi FMFI a reprezentujú ich v Akademickom senáte FMFI UK, ktorý rozhoduje o dôležitých otázkach fungovania fakulty. Funkčné obdobie členov ŠKAS je dvojročné, každý rok sa volí jedna polovica členov. Momentálne ho tvoria študenti:

Meno a priezvisko

Študijný program

Pôsobisko v rámci AS FMFI UK

Bc. Róbert Belanec

Aplikovaná informatika

Predseda ŠKAS, Koncepčná a právna komisia

Bc. Martin Csiba

Biomedicínska fyzika

 

Mgr. Adrián Goga

Informatika

 

Vendelín Michal Hozzánk

Ekonomická a finančná matematika

Mgr. Petra Macková Matematika
Rudolf Nosek Dátová veda
Patrik Rusnák Fyzika Pedagogická komisia
Mgr. Veronika TuriničováFyzika kondenzovaných látok a akustika Podpredsedníčka ŠKAS, Mandátová komisia
Bc. Martin VankóAplikovaná informatika
Mgr. Danica ŽilkováAstronómia a astrofyzika Mandátová komisia

Činnosť ŠKASu pozostáva z rôznej mimoriadnej činnosti (pozri Aktivity z tohto a minulých rokov) a z toho, čo sme na úrovni Akademického senátu povinní robiť. To zahŕňa schvaľovanie a prerokovávanie rôznych dokumentov (dlhodobý zámer fakulty, študijný poriadok a pod.) na zasadnutiach senátu a jeho komisií (Pedagogická, Koncepčná a právna, Mandátová, ...).