Publikačné minimum

Publikačné minumum doktoranda - Matematická sekcia

Všetky študijné programy 

Publikačné minimum = doktorand je autorom (alebo spoluautorom) aspoň 1 vedeckej práce publikovanej alebo prijatej na publikovanie alebo prijatej na recenzné konanie v recenzovanom časopise evidovanom v niektorej z databáz CC, WOS, SCOPUS, IFAC, INSPEC, Mathematical Reviews, Zentalblatt Math., Referativnyj žurnal, alebo v recenzovanom zborníku z medzinárodnej konferencie evidovanom v niektorej z vyššie menovaných databáz. Konferencia je považovaná za medzinárodnú, ak má medzinárodný organizačný výbor a medzinárodnú účasť. 

Publikačné minimum doktoranda - Fyzikálna sekcia

Všetky študijné programy okrem Teórie vyučovania fyziky

Publikačné minimum = aspoň 1 kvalitná publikácia s podstatným podielom doktoranda v renomovanom vedeckom časopise, doplnenom publikáciami vo vedeckých časopisoch alebo zborníkoch.

Študijný program: Teória vyučovania fyziky

Publikačné minimum = aspoň 1  práca v recenzovanom vedeckom časopise alebo v zborníku vedeckej konferencie, pričom podiel doktoranda by nemal byt nižší ako 50 % a aspoň 1 práca v zborníku odbornej konferencie (konferencie pre učiteľov) alebo v recenzovanom odbornom časopise, pričom podiel doktoranda by nemal byt nižší ako 50%.

Publikačné minimum doktoranda - Informatická sekcia

Publikačné  minimum doktoranda – Informatická sekcia

Študijný program: Informatika

Publikačné minimum = aspoň 1 kvalitná publikácia (v časopise alebo zborníku konferencie).

Študijný program: Teória vyučovania informatiky

Publikačné minimum = aspoň 1 kvalitná zahraničná publikácia (v anglickom jazyku), a to buď v časopise (pre náš odbor) globálneho charakteru a dopadu na našu oblasť výskumu alebo na špičkovej svetovej či medzinárodnej konferencii typu ISSEP, ACM SIGCSE, Constructionism, WCCE a pod. (už publikovanú alebo aspoň prijatú na publikovanie, v každom prípade recenzovanú) a aspoň jedna recenzovaná publikácia na reprezentatívnej národnej českej alebo slovenskej konferencii typu Didinfo, ICTE (Rožnov pod Radhoštěm) a podobné práce. 

Spoločné ustanovenia pre všetky študijné programy

Relevantné sú len tie publikácie, kde  je uvedená adresa doktoranda - FMFI UK  (týka sa doktorandov dennej formy štúdia na FMFI UK všetkých študijných programov) a v prípade, že práca ešte nie je evidovaná v EVIPUB-e je nutné predložiť aj jeden tlačený exemplár deklarovanej práce. Doktorandi externých vzdelávacích inštitúcií sú povinní okrem svojej adresy na príslušnom ústave SAV uviesť, že práca vznikla počas doktorandského štúdia na FMFI UK. Rovnako externí doktorandi sú povinní okrem svojej domovskej adresy uviesť, že práca vznikla počas doktorandského štúdia na FMFI UK.

Študent, ktorý nespĺňa Publikačné minimum sa môže prihlásiť na obhajobu, ale príslušná odborová komisia sa týmto musí zaoberať a písomne zdôvodniť dekanovi prostredníctvom svojho predsedu, prečo to je alebo nie je prekážkou k úspešnej obhajobe práce.

V prípade, že doktorand nespĺňa publikačné minimum v čase podania prihlášky na obhajobu dizertačnej práce a  odborová komisia napriek tomu odporučí dekanovi zorganizovať obhajobu, pripraví doktorand časopiseckú publikáciu v čase medzi odovzdaním práce a jej obhajobou a jeden tlačený exemplár takto pripravenej práce predloží pri obhajobe.

Publikačné minimum doktoranda sa v tejto forme týka všetkých doktorandov, ktorí nastúpili na štúdium v  akademickom roku 2012/2013 a neskôr.