Študentská vedecká konferencia

Študentská vedecká konferencia je každoročnou prehliadkou vedeckých a odborných prác študentov a študentiek bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia zo všetkých odborov matematiky, fyziky, informatiky a didaktiky týchto disciplín.

Všetky práce sú posudzované odbornou komisiou, najlepšie z nich sú ocenené ako víťazi resp. laureáti ŠVK, prípadne navrhnuté na ďalšie špeciálne ceny. Najúspešnejší účastníci a účastníčky získajú možnosť reprezentovať fakultu na príslušnej česko-slovenskej súťaži ŠVK/ŠVOČ. Abstrakty prác, prípadne ich rozšírené verzie, sú každoročne publikované v zborníku ŠVK.

ŠVK aktuálne

Študentská vedecká konferencia FMFI 2023 sa uskutočnila 19. apríla 2023.

 

Výsledky ŠVK 2023.

Najdôležitejšie termíny ŠVK 2023

 • Predregistrácia príspevkov: do 27.3.2023
  (názov práce, školiteľ, predbežný abstrakt - 1 odstavec textu - slúži na zaradenie prác do sekcií)
 • Odovzdávanie príspevkov: do 3.4.2023
 • Konanie konferencie: 19.4.2023
 • Prihlasovanie príspevkov do medzinárodných kôl: koniec apríla
  (podľa propozícií jednotlivých súťaží)
 • Odovzdanie finálnej verzie príspevkov do zborníka: 12.6.2023
  (po zapracovaní pripomienok komisie)
 • Termíny pre medzinárodné kolá ŠVK:
  ČS ŠVOČ v matematike a informatike: 21.-23. 5. 2023 v Liberci, registrácia do 26.4.,
  ČS kolo ŠVOČ z didaktiky matematiky: 9.-10. 6. 2023, v Nitre,
  ČS kolo ŠVK v didaktike informatiky: 19.-20. 6. 2023 v Olomouci,registrácia do 31.5.,
  ČS ŠVK vo fyzike: 14.-15. 9. 2023 v Prahe, info bude postupne pribúdať

Formát príspevkov ŠVK a technické pokyny

Autori majú na výber z dvoch možných foriem: krátky alebo dlhý príspevok.

Dlhý príspevok (max. 12 strán) je preferovaným formátom príspevku na ŠVK. Dlhý príspevok obsahuje názov, mená autorov, prípadne meno školiteľa, abstrakt, stručný úvod do problematiky, prezentáciu výsledkov a techník, diskusiu a zoznam literatúry.

Krátky príspevok (rozšírený abstrakt v dĺžke max. 1 strany) je alternatívnou možnosťou, najmä v prípade ak príspevok

 • už bol publikovaný alebo je v tej istej forme pripravovaný na publikáciu v časopise alebo na inej konferencii, prípadne
 • ak existuje dlhšia ucelená práca, ktorú nie je možné publikovať v plnej dĺžke.

Krátky príspevok obsahuje názov, mená autorov, prípadne meno školiteľa, krátku prezentáciu hlavných výsledkov a vybranú literatúru. 

Autori musia odovzdať svoj príspevok elektronicky v predpísanom formáte do zverejneného termínu za pomoci on-line systému. Zvlášť sa odovzdáva krátky abstrakt v textovom formáte v rozsahu do 300 slov. Texty príspevkov môžu byť v slovenskom alebo v anglickom jazyku. V prípade potreby je možné priložiť ďalší materiál, ktorý komisia môže vziať do úvahy (rozšírenú verziu práce, publikovaný článok, doplňujúce obrázky a pod.).

Autormi príspevkov nemusia byť výhradne študenti. Hlavným autorom musí byť študent, ale v pozícií ďalších autorov môžu vystupovať aj zamestnanci FMFI alebo iných inštitúcií. Možnosť uviesť zamestnanca, ktorý študentom pri práci pomáhal, v roli školiteľa, stále zostáva. Spôsob, ako správne označiť rolu zamestnanca v príspevku nájdete v jednotlivých šablónach.

Zaslaním príspevku autori súhlasia s prípadným zverejnením príspevku v zborníku ŠVK, prílohy slúžia len pre internú potrebu komisie. V prípade záujmu o postup do vyššej súťaže musia odovzdané prílohy obsahovať prácu v tvare akceptovateľnom pre príslušnú súťaž, čo môže znamenať autorstvo príspevku výhradne študentami.

Typické formáty príspevku si môžete pozrieť aj v zborníkoch z predchádzajúcich ročníkov ŠVK.

Hlavný autor príspevku prezentuje prácu na verejnom seminári. Dĺžka prezentácie je približne 15 minút. Hodnotenie komisie bude založené na odovzdanom písomnom materiáli a na prezentácii.

Odborné komisie

ŠVK v roku 2023 prebehne v nasledujúcich sekciách (uvedené spolu s predsedom/predsedkyňou danej komisie):

Astronómia a astrofyzika, RNDr. Roman Nagy, PhD.

Biofyzika a meteorológia, Mgr. Marek Tatarko, PhD.

Didaktika fyziky, doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Didaktika matematiky a informatiky, doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.

Fyzika plazmy a optika, doc. Mgr. Peter Čermák, PhD. 

Fyzika tuhých látok, doc. RNDr. Tomáš Roch, Dr. techn.

Informatika, prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. 

Jadrová fyzika, doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.

Matematika, Mgr. Martin Niepel, PhD. 

Počítačová grafika, RNDr. Zuzana Černeková, PhD.

Teoretický a časticová fyzika, Mgr. Peter Mészáros, PhD.