Študentská vedecká konferencia

Študentská vedecká konferencia je každoročnou prehliadkou vedeckých a odborných prác študentov a študentiek bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia zo všetkých odborov matematiky, fyziky, informatiky a didaktiky týchto disciplín.

Všetky práce sú posudzované odbornou komisiou, najlepšie z nich sú ocenené ako víťazi resp. laureáti ŠVK, prípadne navrhnuté na ďalšie špeciálne ceny. Najúspešnejší účastníci a účastníčky získajú možnosť reprezentovať fakultu na príslušnej česko-slovenskej súťaži ŠVK/ŠVOČ. Abstrakty prác, prípadne ich rozšírené verzie, sú každoročne publikované v zborníku ŠVK.

ŠVK aktuálne

Študentská vedecká konferencia FMFI 2024 sa uskutoční vo

 štvrtok 18. apríla 2024.

Úplný program podujatia tu.

 

Najdôležitejšie termíny ŠVK 2024

 • Predregistrácia príspevkov: do 27.3.2024
  (názov práce, školiteľ, predbežný abstrakt - 1 odstavec textu - slúži na zaradenie prác do sekcií)
 • Odovzdávanie príspevkov: do 3.4.2024
 • Konanie konferencie: 18.4.2024
 • Prihlasovanie príspevkov do medzinárodných kôl: koniec apríla
  (podľa propozícií jednotlivých súťaží)
 • Odovzdanie finálnej verzie príspevkov do zborníka: 12.6.2024
  (po zapracovaní pripomienok komisie)
 • Termíny pre medzinárodné kolá ŠVK:
  ČSŠVK vo fyzike -- 2.5.-3.5.2024 v Košiciach,
  SVOČ v matematike a informatike -- 26. - 28. 5. 2024 v Olomouci,
  ŠVOČ v didaktike matematiky -- 10. - 11. 5. 2024 v Kostelci nad Černými Lesy,
  ČS ŠVK v didaktike informatiky -- 20. 6. 2024 v Olomouci.

Formát príspevkov ŠVK a technické pokyny

Autori majú na výber z dvoch možných foriem: krátky alebo dlhý príspevok.

Dlhý príspevok (max. 12 strán) je preferovaným formátom príspevku na ŠVK. Dlhý príspevok obsahuje názov, mená autorov, prípadne meno školiteľa, abstrakt, stručný úvod do problematiky, prezentáciu výsledkov a techník, diskusiu a zoznam literatúry.

Krátky príspevok (rozšírený abstrakt v dĺžke max. 1 strany) je alternatívnou možnosťou, najmä v prípade ak príspevok

 • už bol publikovaný alebo je v tej istej forme pripravovaný na publikáciu v časopise alebo na inej konferencii, prípadne
 • ak existuje dlhšia ucelená práca, ktorú nie je možné publikovať v plnej dĺžke.

Krátky príspevok obsahuje názov, mená autorov, prípadne meno školiteľa, krátku prezentáciu hlavných výsledkov a vybranú literatúru. 

Autori musia odovzdať svoj príspevok elektronicky v predpísanom formáte do zverejneného termínu za pomoci on-line systému. Zvlášť sa odovzdáva krátky abstrakt v textovom formáte v rozsahu do 300 slov. Texty príspevkov môžu byť v slovenskom alebo v anglickom jazyku. V prípade potreby je možné priložiť ďalší materiál, ktorý komisia môže vziať do úvahy (rozšírenú verziu práce, publikovaný článok, doplňujúce obrázky a pod.).

Autormi príspevkov nemusia byť výhradne študenti. Hlavným autorom musí byť študent, ale v pozícií ďalších autorov môžu vystupovať aj zamestnanci FMFI alebo iných inštitúcií. Možnosť uviesť zamestnanca, ktorý študentom pri práci pomáhal, v roli školiteľa, stále zostáva. Spôsob, ako správne označiť rolu zamestnanca v príspevku nájdete v jednotlivých šablónach.

Zaslaním príspevku autori súhlasia s prípadným zverejnením príspevku v zborníku ŠVK, prílohy slúžia len pre internú potrebu komisie. V prípade záujmu o postup do vyššej súťaže musia odovzdané prílohy obsahovať prácu v tvare akceptovateľnom pre príslušnú súťaž, čo môže znamenať autorstvo príspevku výhradne študentami.

Typické formáty príspevku si môžete pozrieť aj v zborníkoch z predchádzajúcich ročníkov ŠVK.

Hlavný autor príspevku prezentuje prácu na verejnom seminári. Dĺžka prezentácie je približne 15 minút. Hodnotenie komisie bude založené na odovzdanom písomnom materiáli a na prezentácii.

Odborné komisie

ŠVK v roku 2024 prebehne v nasledujúcich sekciách:

Astronómia a astrofyzika, RNDr. Roman Nagy, PhD.

Aplikovaná matematika, Mgr. Samuel Rosa, PhD.

Biofyzika a meteorológia, Mgr. Marek Tatarko, PhD.

Didaktika matematiky, fyziky a informatiky, doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Fyzika plazmy a optika, doc. RNDr. Veronika Medvecká, PhD.

Fyzika tuhých látok, doc. RNDr. Tomáš Roch, Dr. techn.

Informatika, prof. RNDr. Rastislav Kráľovič, PhD.

Jadrová a teoretická fyzika, doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.

Počítačová grafika, doc. RNDr. Zuzana Černeková, PhD.

Teória grafov a algebra, prof. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.