ERASMUS+ štúdium (SMS)

Program ERASMUS+ SMS umožňuje študentom všetkých stupňov štúdia vycestovať na študijný pobyt na niektorej z univerzít, s ktorými má FMFI UK uzavretú zmluvu. Výhodou takéhoto študijného pobytu je:

 • Možnosť študovať na zahraničnej univerzite bez platenia školného.
 • Možnosť využitia podpornej siete pre ERASMUS+ študentov (služby sa líšia od univerzity k univerzite, často zahŕňajú napríklad jazykové kurzy, či zvýhodnené možnosti ubytovania počas pobytu).
 • Možnosť získania grantu, ktorý sčasti pokrýva pobytové náklady.
 • Úspešne absolvované predmety sa zarátajú ako súčasť Vášho štúdia, buď ako náhrada povinných / povinne voliteľných predmetov alebo ako kredity za absolvované výberové predmety. Absolvovanie zahraničného pobytu je tiež vyznačené v dodatku ku diplomu po skončení štúdia.

Študijný pobyt môže byť realizovaný najskôr v druhom ročníku bakalárskeho štúdia. Minimálna dĺžka pobytu je 3 mesiace, súhrnná dlžka pobytov absolvovaných v rámci jedného stupňa štúdia nesmie presiahnuť 12 mesiacov. V rámci pobytu je potrebné absolvovať predmety v rozsahu minimálne 20 kreditov, časť predmetov by mala byť nevyhnutná pre ukončenie štúdia (ekvivalent povinných alebo povinne voliteľných predmetov).

Výška a trvanie grantu sa riadi pravidlami stanovenými Univerzitou Komenského. Štandardná výška grantu je 674 EUR za mesiac (západná Európa) a 606 EUR (stredná Európa a Balkán). Trvanie grantu je maximálne 4 mesiace a pokrýva len dobu nevyhnutnú na absolvovanie študijných povinností. V prípade záujmu o dlhší pobyt, ako aj v prípade nedostatku finančných prostriedkov, je možné vycestovať aj s nulovým grantom, t.j. finančná podpora nepokrýva časť alebo celé obdobie štúdia, no študent môže využívať všetky ostatné výhody programu. Presnejšie pravidlá nájdete na stránke ERASMUS+ UK.

Dôležité upozornenia: 

 • Študent by si mal pred podaním prihlášky zistiť aké zahraničné predmety by sa dali uznať za naše a overiť to (okrem vyučujúceho) aj u garanta štúdia.
 • Ak nie je potrebné v rámci štúdia na domácej fakulte UK už získať žiadne ECTS kredity, nie je možné podporiť mobilitu z dôvodu porušenia pravidiel programu Erasmus+.
  Tiež nie je možné na zahraničnej univerzite študovať iba predmety, ktoré budú uznané len ako voliteľné.
 • Študenti, ktorí úspešne absolvujete výberové konanie na fakulte manažmentu, posielajte na kmetek1uniba.sk erasmus kód univerzity, kam ste boli nominovaný a presný dátum pobytu potvrdený OMV RUK v zmluve o grante

Ako sa prihlásiť na štúdium ERASMUS+

Prihláška na Erasmus+ mobilitu štúdium v akademickom roku 2024/2025 sa podáva v systéme Mobility Online, linka na prihlášku je na stránke https://uniba.sk/prihlasky-na-mobility/, prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiSu. Táto prihláška bude otvorená do 15.2.2024. Po tomto termíne už nebude možnosť pre ďalších študentov, aby sa prihlásili.

Študenti na štúdium ERASMUS+ sa na FMFI UK vyberajú prostredníctvom výberového konania. Výberové konanie na všetky pobyty v danom školskom roku sa koná naraz v letnom semestri predchádzajúceho školského roku.

Študenti v druhom ročníku bakalárskeho alebo v prvom ročníku magisterského štúdia sa môžu prihlásiť na pobyt len na zimný semester nasledujúceho školského roku, aby nedochádzalo ku konfliktom so štátnymi skúškami. Študenti končiacich ročníkov sa môžu prihlásiť na pobyt len na letný semester v ďalšom školskom roku a to len v prípade, ak plánujú pokračovať v ďalšom stupni štúdia na FMFI UK.

 • Podávanie prihlášok na školský rok 2024/2025: do 15.2.2024
 • Test jazykovej spôsobilosti: bude upresnený neskôr