Ubytovanie

Ubytovanie v akademickom roku 2024/2025

Ubytovací proces v skratke

Z technických dôvodov sa ubytovací proces pre študentov a študentky so špecifickými potrebami a pre žiadateľov a žiadateľky o partnerské ubytovanie zásadne mení, venujte prosím zvýšenú pozornosť štúdiu smernice a harmonogramu. Mení sa taktiež proces výberu izby. Všetky potrebné informácie o ubytovaní a zmenách nájdete na stránkach UK

 1. Žiadosti o ubytovanie sa podávajú iba elektronicky prostredníctvom formulára na moja.uniba.sk v časti E-ubytovanie v čase 11. - 19.7.2024.
 2. Povinnosť úhrady preddavku na kauciu prijatými uchádzačmi do 19.7.2024. 
 3. Ubytovanie sa udeľuje automaticky: budúcim prvákom bakalárskeho štúdia, doktorandom, žiadateľom s evidovaným ŤZP, ich asistentom a zahraničným žiadateľom. Žiadosť však musia podať všetci.
 4. Na ubytovanie nemá nárok žiadateľ s trvalým bydliskom v dosahu IDS BK.
 5. Ak zaznamenáte chybu v údajoch elektronického systému, môžete POČAS podávania žiadostí podať námietku priamo v systéme alebo prostredníctvom e-mailu.
 6. S každým problémom alebo nejasnosťou v prípravnej či realizačnej fáze ubytovacieho procesu kontaktujte CePIT - (+421) 02 /90 10 4444.
 7. Pri prideľovaní ubytovania sa nezohľadňuje vzdialenosť trvalého bydliska, kritériami sú len prospech, výška sociálneho štipendia a mimoškolská činnosť (Smernica dekana FMFI UK o prideľovaní bodov za aktivity na účely ubytovania).
 8. Podklady na pridelenie bodov za mimoškolskú činnosť (len v elektronickej podobe) a údaje o osobnom asistentovi žiadateľa s ŤZP treba dodať referentke do 10.6.2024, čiže ešte PRED PODÁVANÍM ŽIADOSTÍ! Stačí, keď vedúci akceptovanej mimoškolskej aktivity pošle el. poštou zoznam zúčastnených s príslušnou činnosťou.
 9. Poradovník sa zverejní 31.7.2024.
 10. Termín výberu izby nájdete na stránkach UK
 11. Ak sa ubytovacia kapacita nenaplní, voľné lôžka budú ponúknuté žiadateľom pod čiarou.
 12. Ubytovacia fáza procesu, ktorá je už výlučne v kompetencii ubytovacieho zariadenia (internátu), začína 20.8.2024. 
 13. Študenti, ktorí nepodali žiadosť o ubytovanie alebo im nebolo pridelené, môžu priamo na internáte požiadať o zaradenie do dodatočného poradovníka, na základe ktorého sa budú v septemtri 2024 postupne ponúkať neobsadené miesta. 

Užitočné linky a kontakty

Fakultný referent je pracovník študijného oddelenia fakulty UK alebo iná osoba, poverená dekanom fakulty UK administrovať ubytovací proces pre žiadateľov príslušnej fakulty UK.

Fakultnou referentkou pre ubytovanie je na FMFI UK Mgr. Emília Majerčíková, ktorej treba adresovať námietky voči údajom v systéme. Skontroluje, overí a zmení údaje v systéme, ktoré sa zmeniť dajú, alebo vám poradí, ako postupovať, prípadne kontaktuje kompetentné osoby.

POZOR! Referentka nemá možnosť zasahovať do údajov čerpaných z AISu, ani prideľovať či meniť izbu. 

Mgr. Emília Majerčíková
e-mail: Emilia.Majercikovafmph.uniba.sk, tel.: 02/602 95 522 

Komisia AS UK pre VŠ internáty a ubytovanie
 e-mail: as.ubytovacia@rec.uniba.sk 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny
e-mail: mlyny.ubytovanie@uniba.sk,   tel.: 0918 110 124  


https://uniba.sk/ubytovanie/
Problém so žiadosťou o ubytovanie?
Volajte na CePIT!
(+421) 02 /90 10 4444