Dekanát

Dekanát je hlavným servisným a administratívnym pracoviskom fakulty. Jeho hlavnou úlohou je administratívne zabezpečenie jednotlivých činností fakulty plnením hospodárskych a správnych úloh a zabezpečenie prevádzky budov a technických zariadení. Dekanát riadi tajomník fakulty a za svoju činnosť zodpovedá dekanovi. Za odbornú stránku činnosti niektorých súčastí dekanátu zodpovedajú príslušní prodekani určení dekanom. 

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Tajomníčka fakulty

tffmph.uniba.sk
PaedDr. Martina Chovancová, PhD. F2 23 511 65426720

Sekretariát dekana (SD)

sdfmph.uniba.sk

Anna Macková (asistentka dekana) F2 24 258 60295258
Milena Ištvánová (referentka) F2 24 545 65426720
Jaroslav Dubovský (vodič) F2 102B 491  
Milan Köváry (vodič) F2 102B 491  

Referát personálnej práce (RPP)

rppfmph.uniba.sk
Adriana Kohútová F2 3 478  
Alžbeta Kontrišová F2 3 833 65427080

Študijné oddelenie (SO)

sofmph.uniba.sk
Vedúca oddelenia:
Ing. Iveta Gašparová M 7 152 65427086

Ľudmila Gašparovičová

M 5

732
 
Ing. Monika Krajčová M 1 420  
Daša Liptáková M 4 480  
Mgr. Emília Majerčíková M 2 522  
Mgr. Mária Mináriková M 6 479  

Referát doktorandského štúdia, postdoktorandských pobytov a riadenia kvality (DRSPP)

rdrsfmph.uniba.sk
Ing. Katarína Matejčíková  F2 52  227
Janette Mlynárová Rotbauerová F2 92 194  
Helena Patríková F2 92 194  

Referát vedy a výskumu (RVV)

rvvfmph.uniba.sk
Mgr. Aneta Múdra F1 118 571  
Ľuboslava Stríbrnská F1 118 571  

Referát zahraničných stykov (RZS)

rzsfmph.uniba.sk
Mgr. Patrik Kmetek F1 120 212  
Iveta Martincová F2 80 555  

Ekonomické oddelenie (EO)

Vedúca oddelenia:
Ing. Katarína Rusnáková F2 6 230  

Referát plánu a rozpočtu (RPR):
rpr@fmph.uniba.sk
Ing. Katarína Rusnáková F2 6 230  

Všeobecná učtáreň (VU):
fufmph.uniba.sk
Alexandra Adámeková F2 5 834  
Ing. Margita Faktorová F1 119 300
Ivana Grofičová F2 4 320  
Michaela Herichová F2 4 320

Referát materiálno-technického zabezpečenia a verejného obstarávania (RMTZVO):
rmtzfmph.uniba.sk
Jarmila Králová F2 9 853  
PhDr. Miroslava Mikulová F2 7 671  

Referát ekonomiky práce (REP)

repfmph.uniba.sk
Simona Brozmanová F2 10 619  
Lýdia Hindická F2 10 619  

Mzdová učtáreň (MU)

mufmph.uniba.sk
Mgr. Marta Bacsová F2 8 854  
Alica Pötheová F2 8 854  

Referát správy a evidencie majetku (RSEM)

rsemfmph.uniba.sk
Jaroslava Kerekešová F2 91 257

Referát energetiky (RE)

refmph.uniba.sk
Mirko Chlad F2 -148 249 65426183
Miroslav Vaverka F2 274 249  

Podateľňa (POD)

podatelnafmph.uniba.sk
Jana Trsťanová F2 2 831

Registratúrne stredisko (ARCH)

archivfmph.uniba.sk
Mgr. Vladimír Zemko F2 91 257