Školné a poplatky

Bakalárske a magisterké štúdium - pre akademický rok 2023/2024

Prijímacie konanie (v listinnej podobe):  33 EUR
Prijímacie konanie (v elektronickej podobe):  15 EUR
Štátna pokladnica: IBAN SK 8881800000007000138327, VS: 800
Špecifický symbol: rodné číslo (bez lomky)

Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (za každý rok):
- bakalárske štúdium: 1000 EUR
- magisterské štúdium: 1300 EUR  
Príkaz na úhradu si študent vytlačí z AIS2.

Študijné programy v anglickom jazyku (za každý rok; poplatok sa nevyberá ak pre študijný program neexistuje ekvivalent v slovenskom jazyku):
- bakalárske štúdium: 2000 EUR
- magisterské štúdium: 1500 EUR

Duplikát preukazu študenta:  7 EUR
(v prípade, že si študent zaplatil obnovenie platnosti na príslušný akademický rok)
Obnovenie platnosti preukazu študenta s prolongačnou známkou  (licencia ISIC): 13 EUR 
Obnovenie platnosti preukazu študenta s prolongačnou známkou  (bez licencie ISIC): 3 EUR 
Štátna pokladnica: IBAN SK 9581800000007000138298, VS: 23,  ŠS: ID študenta (z AIS2).
Poplatok za validačnú známku a režijné náklady sa platí na základe príkazu na úhradu, uvedenom v AIS2 na príslušný akademický rok.

Výpis výsledkov za 1 akademický rok: 3,30 EUR
Výpis výsledkov za 1 akademický rok v anglickom jazyku: 6,60 EUR
Potvrdenie o štúdiu z archívnych dokumentov: 7 EUR
Poplatok za vystavenie duplikátu výkazu o štúdiu /indexu/ v 1. roku štúdia: 16,60 EUR, poplatok sa zvyšuje za každý začatý rok o 6,60 EUR
Výpis výsledkov kompletného štúdia absolventa (§ 67 ods.5 písm.c): 16,60 EUR
Doklad o ukončení štúdia sa vydáva dvojjazyčne (SJ/AJ) pre študentov končiacich v aktuálnom akademickom roku. Spätne sa doklady nevydávajú. 
Štátna pokladnica: IBAN SK 9581800000007000138298, VS: 400

Údaje pre platby zo zahraničia:
Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
SWIFT: SPSRSKBA
Štátna pokladnica
Radlinského 6929/32
811 07 Bratislava

Študent uhradí poplatok prevodom z účtu, resp. poštovou poukážkou typu U. Doklad o zaplatení doloží k žiadosti, resp. k prihláške. 

Bakalárske a magisterké štúdium - pre akademický rok 2024/2025

Prijímacie konanie (v listinnej podobe):  33 EUR
Prijímacie konanie (v elektronickej podobe):  15 EUR
Štátna pokladnica: IBAN SK 8881800000007000138327, VS: 800
Špecifický symbol: rodné číslo (bez lomky)

Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (za každý rok):
- bakalárske štúdium: 1500 EUR
- magisterské štúdium: 1800 EUR  
Príkaz na úhradu si študent vytlačí z AIS2.

Študijné programy v anglickom jazyku (za každý rok; poplatok sa nevyberá ak pre študijný program neexistuje ekvivalent v slovenskom jazyku):
- bakalárske štúdium: 2000 EUR
- magisterské štúdium: 1800 EUR

Duplikát preukazu študenta:  7 EUR
(v prípade, že si študent zaplatil obnovenie platnosti na príslušný akademický rok)
Obnovenie platnosti preukazu študenta s prolongačnou známkou  (licencia ISIC): 19 EUR 
Obnovenie platnosti preukazu študenta s prolongačnou známkou  (bez licencie ISIC): 6 EUR 
Štátna pokladnica: IBAN SK 9581800000007000138298, VS: 23,  ŠS: ID študenta (z AIS2).
Poplatok za validačnú známku a režijné náklady sa platí na základe príkazu na úhradu, uvedenom v AIS2 na príslušný akademický rok.

Výpis výsledkov za 1 akademický rok: 3,30 EUR
Výpis výsledkov za 1 akademický rok v anglickom jazyku: 6,60 EUR
Potvrdenie o štúdiu z archívnych dokumentov: 7 EUR
Poplatok za vystavenie duplikátu výkazu o štúdiu /indexu/ v 1. roku štúdia: 16,60 EUR, poplatok sa zvyšuje za každý začatý rok o 6,60 EUR
Výpis výsledkov kompletného štúdia absolventa (§ 67 ods.5 písm.c): 16,60 EUR
Doklad o ukončení štúdia sa vydáva dvojjazyčne (SJ/AJ) pre študentov končiacich v aktuálnom akademickom roku. Spätne sa doklady nevydávajú. 
Štátna pokladnica: IBAN SK 9581800000007000138298, VS: 400

Údaje pre platby zo zahraničia:
Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
SWIFT: SPSRSKBA
Štátna pokladnica
Radlinského 6929/32
811 07 Bratislava

Študent uhradí poplatok prevodom z účtu, resp. poštovou poukážkou typu U. Doklad o zaplatení doloží k žiadosti, resp. k prihláške.