Študijné programy

pre akademický rok 2023/2024

Študent si zostavuje svoj študijný plán (t.j. predmety, ktoré chce študovať v tomto akademickom roku) na základe nasledujúcich študijných programov tak, aby počas svojho štúdia splnil všetky podmienky úspešného ukončenia štúdia v študijnom programe, na ktorý bol prijatý. 

Bakalárske študijné programy

Celofakultné predmety

Matematika

Fyzika

Informatika

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Tútori: RNDr. Martina Bátorová, PhD. (deskriptívna geometria); PaedDr. Klára Velmovská, PhD. (fyzika); doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. (informatika), PaedDr. Peter Vankúš, PhD. (matematika)

Magisterské študijné programy

Celofakultné predmety

Matematika

Fyzika

Informatika

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Tútori: RNDr. Martina Bátorová, PhD. (deskriptívna geometria); PaedDr. Klára Velmovská, PhD. (fyzika); RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. (informatika), PaedDr. Peter Vankúš, PhD. (matematika)

Doplňujúce pedagogické štúdium

Rozširujúce štúdium