Promócie

Absolventi, ktorí sa nezúčastnili slávnostnej promócie si doklady o ukončení štúdia môžu prevziať osobne na Oddelení vzdelávania RUK, je potrebné aby sa vopred dohodli mailom s príslušným referentom fakulty na OV RUK

kontakt:
Mgr. Miriam Fidlerová
Telefón: +421 2 9010 9137
Miestnosť: 121 HB121 SB
E-mail: miriam.fidlerovauniba.sk

Originály neprevzatých dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) na Oddelení vzdelávania UK po 20. decembri kalendárneho roku prechádzajú do trvalej úschovy Archívu UK a ich vydanie (na žiadosť absolventa) je spoplatnené (Smernica rektora UK 4/2010).