Promócie

Promócie absolventov bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2021/2022

Promócie absolventov bakalárskeho štúdia sa uskutočnia na jeseň 2022. Bližšie informácie budú zverejnené neskôr. 

Originály neprevzatých dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) na Oddelení študijných vecí UK po 20. decembri kalendárneho roku prechádzajú do trvalej úschovy Archívu UK a ich vydanie (na žiadosť absolventa) je spoplatnené (Smernica rektora UK 4/2010).