Harmonogram štúdia

pre akademický rok 2022/2023

19. 9. 2022, 11:00    Slávnostné otvorenie nového roku 2022/2023 (aula UK)
september 2022 Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov
19. 4. 2023 Študentská vedecká konferencia 
jún 2023 Prijímacie konanie uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov
13. 6. – 23. 6. 2023 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium magisterských študijných programov
19. 6. 2023 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium doktorandských študijných programov
júl 2023 Promócie absolventov magisterských študijných programov
september 2023 Promócie absolventov bakalárskych študijných programov
ZIMNÝ SEMESTER
Zápisy
5. 9. – 7. 9. 2022 Zápis študentov v 1. roku štúdia 1. stupňa
26. 8. – 16. 9. 2022 Zápis študentov vo vyššom roku štúdia 1. stupňa a 2. stupňa
6. 9 - 8. 9. 2022 Zápis doktorandov v 1. roku štúdia - denné štúdium aj externé štúdium
12. – 14. 9. a 19. - 20. 9. 2022 Zápis doktorandov vo vyššom roku štúdia
do 30. 9. 2022 Odovzdanie zadaní bakalárskych prác - pokiaľ garant študijného programu neurčí inak
do 16. 12. 2022 Odovzdanie zadaní diplomových prác (okrem programu mEMM a mIKV) - pokiaľ garant programu neurčí inak
do 13. 1. 2023 Odovzdanie zadaní diplomových pre študentov programu mEMM pre študentov 1.roku štúdia
do 28. 2. 2023 Odovzdanie zadaní diplomových pre študentov programu mIKV pre študentov 2. roku štúdia
Výučba
19. 9. – 16. 12. 2022 Výučba
19. 9. – 27. 10. 2022 Pedagogická prax pre 2. ročník magisterského učiteľského štúdia 
2. 1. – 10. 2. 2023 Skúškové obdobie
Štátne skúšky
do 7.9.2022 Prihlasovanie na štátne skúšky (z predmetu 1-INF-951, 1-INF-961 pre INF; opravné a náhradné štátne skúšky, ak tak určil garant)
12. 9. - 16. 9. 2022 Štátne skúšky z predmetu 1-INF-951, 1-INF-961 pre INF; opravné a náhradné štátne skúšky, ak tak určil garant)
do 2. 12. 2022 Prihlasovanie na štátne skúšky (februárový termín, ak tak určil garant študijného programu)
do 5. 1. 2023 Odovzdanie diplomových prác (februárový termín, ak tak určil garant študijného programu)
31. 1. - 3. 2. 2023 Štátne skúšky (februárový termín, ak tak určil garant študijného programu)
LETNÝ SEMESTER
do 15. 2. 2023 Kontrola splnenia podmienok prvákov na postup do letného semestra
Výučba
13. 2. – 12. 5. 2023 Výučba 

13. 2. – 17. 2., 27. 2. - 10. 3., 20. 3. - 24. 3. 2023

Pedagogická prax pre 1. ročník magisterského učiteľského štúdia 
(20. 2. – 24. 2. 2023 jarné prázdniny na ZŠ a SŠ v Bratislave, výučba na FMFI sa koná podľa rozvrhu)
(14. 3. – 17. 3. 2023 konanie externej časti maturitných skúšok na SŠ, výučba na FMFI sa koná podľa rozvrhu)
17. 4. – 28. 4. 2023 Pedagogická prax pre 3. ročník bakalárskeho učiteľského štúdia 
9. 5. - 12. 5. 2023 Predtermíny pre študentov končiacich bakalárske a magisterské študijné programy (výučba stále trvá) 
15. 5. – 26. 5. 2023 Skúškové obdobie pre študentov končiacich magisterské študijné programy
15. 5. – 9. 6. 2023 Skúškové obdobie pre študentov končiacich bakalárske študijné programy
15. 5.– 30. 6. 2023 Skúškové obdobie (okrem študentov končiacich študijné programy)
do 6. 7. 2023 Kontrola splnenia podmienok na postup do vyššieho ročníka
ŠTÁTNE SKÚŠKY
Bakalárske štúdium
do 19. 5. 2023 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 19. 5. 2023 Odovzdanie bakalárskych prác (pokiaľ garant programu neurčí inak)
13. 6. – 23. 6. 2023 Štátne skúšky bakalárskych študijných programov (júnový termín)
21. 8. – 31. 8. 2023 Opravný termín štátnych skúšok
Magisterské štúdium
do 5. 5. 2023 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 5. 5. 2023 Odovzdanie diplomových prác študentov (okrem programu Kognitívna veda, pokiaľ garant programu neurčí inak)
do 26. 5. 2023 Odovzdanie diplomových prác študentov programu Kognitívna veda
30. 5. – 9. 6. 2023 Štátne skúšky magisterských študijných programov
 27. 6. - 28.  6.  2023 Štátne skúšky študijného programu Kognitívna veda
21. 8. – 31.  8. 2023 Opravné a náhradné termíny štátnych skúšok
Doktorandské štúdium

do 28. 2. 2023

Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške - doktorandi, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2021/2022. Skúšku je nutné vykonať do skončenia letného semestra 2022/2023
do 31. 8. 2022 Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške - doktorandi na externej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2020/2021. Skúšku je nutné vykonať do skončenia zimného semestra 2022/2023 (t. j. do 10. 2. 2023)
do 30. 4. 2023 Odovzdanie dizertačných prác (doktorandi na dennej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2019/2020 a doktorandi na externej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2018/2019)
do 16. 6. 2023 Kontrola plnenia študijných výsledkov a ich evidencia (vyučujúcim, školiteľom, garantom a vedúcimi katedier) v systéme AIS
Rigorózne skúšky
do 31. 10. 2022 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jarný termín)
november 2022 Rigorózne skúšky (jesenný termín)
do 31. 3. 2023 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jesenný termín)
marec 2023 Rigorózne skúšky (jarný termín)