Harmonogram štúdia

pre akademický rok 2018/2019

24. 9. 2018 o 11:00    Slávnostné otvorenie nového roku 2018/2019 (aula UK)
september Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov
26. 4. 2019 Študentská vedecká konferencia
11. 6. 2019 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov
18. 6. – 28. 6. 2019 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium magisterských študijných programov
24. 6. 2019 Prijímacie skúšky uchádzačov  o štúdium doktorandských študijných programov
júl 2019 Promócie absolventov magisterských študijných programov
september 2019 Promócie absolventov bakalárskych študijných programov
ZIMNÝ SEMESTER
Zápisy
3. 9. – 4. 9. 2018 Zápis študentov v 1. roku štúdia 1. stupňa
30. 8. – 21. 9. 2018 Zápis študentov vo vyššom roku štúdia 1. stupňa a 2. stupňa
4. 9. – 6. 9. 2018 Zápis doktorandov v 1. roku štúdia - denné štúdium aj externé štúdium
10. 9. – 18. 9. 2018 Zápis doktorandov vo vyššom roku štúdia
do 15. 10. 2018 Odovzdanie zadaní bakalárskych a diplomových prác študijného programu aplikovaná informatika (AIN, mAIN)
do 31. 10. 2018 Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
do 14. 12. 2018 Odovzdanie zadaní diplomových prác (okrem programu mEMM) - pokiaľ garant programu neurčí inak
do 12. 1. 2019 Odovzdanie zadaní diplomových pre študentov programu mEMM
Výučba
24. 9. – 21. 12. 2018 Výučba
24. 9. – 30. 10. 2018 Pedagogická prax pre 2. ročník magisterského učiteľského štúdia (6  týždňov)
2. 1. – 15 2. 2019 Skúškové obdobie
Štátne skúšky
do 12.9.2018 Prihlasovanie na štátne skúšky (z predmetu 1-INF-951, 1-INF-961 pre INF; opravné a náhradné štátne skúšky, ak tak určil garant)
19. 9. - 21. 9. 2018 Štátne skúšky z predmetu 1-INF-951, 1-INF-961 pre INF; opravné a náhradné štátne skúšky, ak tak určil garant)
do 7. 12. 2018 Podanie prihlášok na štátne skúšky (obhajoby diplomových prác; opravné štátne skúšky, ak tak určil garant študijného programu mIKV, mEMM)
do 8. 1. 2019 Odovzdanie diplomových prác (mIKV, mEMM, februárový termín)
4. 2. - 8. 2. 2019 Štátne skúšky (obhajoby diplomových prác, opravné štátne skúšky, ak tak určil garant študijného programu mIKV, mEMM)
LETNÝ SEMESTER
do 20. 2. 2019 Odovzdanie indexov prvákov na kontrolu splnenia podmienok na postup do letného semestra
Výučba
18. 2. – 17. 5. 2019 Výučba 
28. 4. a 23. 4. 2019 Rektorské / dekanské voľno (veľkonočné sviatky)

18. 2. – 22. 2., 4. 3. - 8. 3. , 18. 3. - 29. 3. 2019

Pedagogická prax pre 1. ročník magisterského učiteľského štúdia (4 týždne)
(25. 2. – 1. 3. 2019 jarné prázdniny na ZŠ a SŠ v Bratislave, výučba na FMFI sa koná podľa rozvrhu) (11. 3. – 15. 3. 2019 konanie externej časti maturitných skúšok na SŠ, výučba na FMFI sa koná podľa rozvrhu)
18. 4. – 17. 4. 2019 Pedagogická prax pre 3. ročník bakalárskeho učiteľského štúdia (2 týždne)
13. 5. - 17. 5. 2019 Predtermíny pre študentov končiacich bakalárske a magisterské študijné programy (výučba stále trvá) 
20. 5. – 31. 5. 2019 Skúškové obdobie pre študentov končiacich magisterské študijné programy
20. 5. – 14. 6. 2019 Skúškové obdobie pre študentov končiacich bakalárske študijné programy
20. 5.– 28. 6. 2019 Skúškové obdobie (okrem študentov končiacich študijné programy)
do 4. 7. 2019 Odovzdanie indexov na kontrolu
ŠTÁTNE SKÚŠKY
Bakalárske štúdium
do 28. 4. 2019 Podanie prihlášok na štátne skúšky (júnový termín)
do 17. 5. 2019 Odovzdanie bakalárskych prác (pokiaľ garant programu neurčí inak)
18. 6. – 28. 6. 2019 Štátne skúšky bakalárskych študijných programov (júnový termín)
19. 8. – 30. 8. 2019 Opravný a náhradný termín štátnych skúšok
Magisterské štúdium
do 28. 4. 2019 Podanie prihlášok na štátne skúšky (júnový termín)
do 26. 4. 2019 Odovzdanie diplomových prác študentov programov Manažérska matematika
do 3. 5. 2019 Odovzdanie diplomových prác študentov (okrem programov Manažérska matematika, Kognitívna veda, pokiaľ garant programu neurčí inak)
do 24. 5. 2019 Odovzdanie diplomových prác študentov programu Kognitívna veda
4. 6. – 14. 6. 2019 Štátne skúšky magisterských študijných programov
20. 6. - 21. 6. 2019 Štátne skúšky študijného programu Kognitívna veda
19. 8. – 30. 8.  2019 Opravné termíny štátnych skúšok
Doktorandské štúdium

do 28. 2. 2019

Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške (doktorandi, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2017/2018 a externí doktorandi, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2016/2017). Skúšku je nutné vykonať do skončenia letného semestra 2018/2019
do 30. 4. 2019 Odovzdanie dizertačných prác (doktorandi na dennej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2015/2016 a doktorandi na externej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2014/2015)
do 21. 6. 2019 Odovzdanie indexov na kontrolu študiných výsledkov
Rigorózne skúšky
do 31. 10. 2018 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jarný termín)
november 2018 Rigorózne skúšky (jesenný termín)
do 31. 3. 2019 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jesenný termín)
marec 2019 Rigorózne skúšky (jarný termín)

 

 

pre akademický rok 2017/2018

25. 9. 2017 o 11:00    Slávnostné otvorenie nového roku 2017/2018 (aula UK)
september Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov
12. 6. 2018 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov
25. 4. 2018 Študentská vedecká konferencia
19. 6. – 30. 6. 2018 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium magisterských študijných programov
25. 6. 2018 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium doktorandských študijných programov
júl 2018 Promócie absolventov magisterských študijných programov
september 2018 Promócie absolventov bakalárskych študijných programov
ZIMNÝ SEMESTER
Zápisy
4. 9. – 5. 9. 2017 Zápis študentov v 1. roku štúdia 1. stupňa
30. 8. – 22. 9. 2017 Zápis študentov vo vyššom roku štúdia 1. stupňa a 2. stupňa
5. 9. – 7. 9. 2017 Zápis doktorandov v 1. roku štúdia - denné štúdium aj externé štúdium
11. 9. – 20. 9. 2017 Zápis doktorandov vo vyššom roku štúdia
do 15. 10. 2017 Odovzdanie zadaní bakalárskych a diplomových prác študijného programu aplikovaná informatika (AIN, mAIN)
do 31. 10. 2017 Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
do 15. 12. 2017 Odovzdanie zadaní diplomových prác
Výučba
25. 9. – 22. 12. 2017 Výučba
25. 9. – 27. 10., 6. 11. - 10. 11.  2017 Pedagogická prax pre 2. ročník magisterského učiteľského štúdia (6  týždňov)
(30. 10. - 3. 11. 2017 sa výučba na FMFI UK koná podľa rozvrhu )
2. 1. – 16. 2. 2018 Skúškové obdobie
Štátne skúšky
do 11.9.2017 Prihlasovanie na štátne skúšky (z predmetu 1-INF-951, 1-INF-961 pre INF; opravné a náhradné štátne skúšky, ak tak určil garant)
18. 9. - 20. 9. 2017 Štátne skúšky z predmetu 1-INF-951, 1-INF-961 pre INF; opravné a náhradné štátne skúšky, ak tak určil garant)
do 8. 12. 2017 Podanie prihlášok na štátne skúšky (obhajoby diplomových prác mIKV; opravné štátne skúšky, ak tak určil garant)
do 8. 1. 2018 Odovzdanie diplomových prác (mIKV, februárový termín)
5. 2. - 9. 2. 2018 Štátne skúšky (obhajoby diplomových prác mIKV, opravné štátne skúšky, ak tak určil garant)
LETNÝ SEMESTER
do 21. 2. 2018 Odovzdanie indexov prvákov na kontrolu splnenia podmienok na postup do letného semestra
Výučba
19. 2. – 18. 5. 2018 Výučba pre všetkých študentov
náhrada za 1. a 8. 5. Bude riešené počas semestra poskytnutím náhradných termínov na piatky poobede
29. 3. a 3. 4. 2018 Rektorské / dekanské voľno (veľkonočné sviatky)

19. 2. – 23. 3. 2018

Pedagogická prax pre 1. ročník magisterského učiteľského štúdia (4 týždne)
5. 3. - 9. 3. 2018 (jarné práazdniny ZŠ a SŠ v Bratislave, výučba na FMFI UK sa koná podľa rozvrhu)
16. 4. – 27. 4. 2018 Pedagogická prax pre 3. ročník bakalárskeho učiteľského štúdia (2 týždne)
14. 5. - 18. 5. 2018 Predtermíny pre študentov končiacich bakalárske a magisterské študijné programy (výučba stále trvá) 
21. 5. – 1. 6. 2018 Skúškové obdobie pre študentov končiacich magisterské študijné programy
21. 5. – 15. 6. 2018 Skúškové obdobie pre študentov končiacich bakalárske študijné programy
21. 5.– 29. 6. 2018 Skúškové obdobie (okrem študentov končiacich študijné programy)
do 6. 7. 2018 Odovzdanie indexov na kontrolu
ŠTÁTNE SKÚŠKY
Bakalárske štúdium
do 29. 4. 2018 Podanie prihlášok na štátne skúšky (júnový termín)
do 16. 5. 2018 Odovzdanie bakalárskych prác
19. 6. – 29. 6. 2018 Štátne skúšky bakalárskych študijných programov (júnový termín)
20. 8. – 31. 8. 2018 Opravný a náhradný termín štátnych skúšok
Magisterské štúdium
do 29. 4. 2018 Podanie prihlášok na štátne skúšky (júnový termín)
do 27. 4. 2018 Odovzdanie diplomových prác študentov programov  Manažérska matematika
do 4. 5. 2018 Odovzdanie diplomových prác študentov (okrem programov Manažérska matematika, Kognitívna veda)
do 25. 5. 2018 Odovzdanie diplomových prác študentov programu Kognitívna veda
5. 6. – 15. 6. 2018 Štátne skúšky magisterských študijných programov
21. 6. - 22. 6. 2018 * Štátne skúšky študijného programu Kognitívna veda
20. 8. – 31. 8.  2018 Opravné  a náhradné termíny štátnych skúšok
Doktorandské štúdium

do 28. 2. 2018

Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške (externí doktorandi, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2015/2016). Skúšku je nutné vykonať do skončenia letného semestra 2017/2018
do 28. 2. 2018 Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške (doktorandi, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2016/2017). Skúšku je nutné vykonať do skončenia letného semestra 2017/2018
do 30. 4. 2018 Odovzdanie dizertačných prác (doktorandi na dennej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2014/2015 a!doktorandi na externej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2013/2014)
do 22. 6. 2018 Odovzdanie indexov na kontrolu študiných výsledkov
Rigorózne skúšky
do 31. 10. 2017 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jarný termín)
november 2017 Rigorózne skúšky (jesenný termín)
do 31. 3. 2018 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jesenný termín)
marec 2018 Rigorózne skúšky (jarný termín)

* zmena pôvodného termínu po dohode s garantom študijného programu