Harmonogram štúdia

pre letný semester 2020/2021 - aktualizovaný

21. 4. 2021 Študentská vedecká konferencia (predpokladá sa kombinovaná prezenčno-dištančná metóda podľa aktuálnej situácie) – udelí sa dekanské voľno)
jún 2021 Prijímacie konanie uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov
15. 6. – 23. 6. 2021 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium magisterských študijných programov
21. 6. 2021 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium doktorandských študijných programov
LETNÝ SEMESTER
do 17. 2. 2021 Kontrola splnenia podmienok prvákov na postup do letného semestra
Výučba
15. 2. – 7. 5. 2021 Výučba pre študijné programy, ktoré majú prezenčné laboratórne práce
10. 5. – 14. 5. 2021 Bloková výučba laboratórnych prác, pre študijné programy, ktoré také predmety majú
15. 2. – 14. 5. 2021 Výučba pre ostatné študijné programy

15. 2. – 26. 2., 8. 3. - 19. 3.

Pedagogická prax pre 1. ročník magisterského učiteľského štúdia 
(1. 3. - 5. 3. 2021 jarné prázdniny na ZŠ a SŠ v Bratislave, vúčba na FMFI sa koná podľa rozvrhu)
12. 4. – 23. 4. 2021 Pedagogická prax pre 3. ročník bakalárskeho učiteľského štúdia 
10. 5. - 14. 5. 2021 Predtermíny pre študentov končiacich bakalárske a magisterské študijné programy (výučba stále trvá) 
17. 5. – 28. 5. 2021 Skúškové obdobie pre študentov končiacich magisterské študijné programy
17. 5. – 11. 6. 2021 Skúškové obdobie pre študentov končiacich bakalárske študijné programy
17. 5.– 30. 6. 2021 Skúškové obdobie (okrem študentov končiacich študijné programy)
do 6. 7. 2021 Kontrola splnenia podmienok na postup do vyššieho ročníka
ŠTÁTNE SKÚŠKY
Bakalárske štúdium
do 14. 5. 2021 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 14. 5. 2021 Odovzdanie bakalárskych prác (pokiaľ garant programu neurčí inak)
15. 6. – 23. 6. 2021 Štátne skúšky bakalárskych študijných programov (júnový termín)
16. 8. – 31. 8. 2021 Opravný termín štátnych skúšok
Magisterské štúdium
do 3. 5. 2021 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 23. 4. 2021 Odovzdanie diplomových prác študentov programov Manažérska matematika
do 3. 5. 2021 Odovzdanie diplomových prác študentov (okrem programov Manažérska matematika, Kognitívna veda, pokiaľ garant programu neurčí inak)
do 21. 5. 2021 Odovzdanie diplomových prác študentov programu Kognitívna veda
1. 6. – 11. 6. 2021 Štátne skúšky magisterských študijných programov
23. 6. - 24. 6. 2021 Štátne skúšky študijného programu Kognitívna veda
16. 8. – 31.  8. 2021 Opravné termíny štátnych skúšok
Doktorandské štúdium

do 28. 2. 2021

Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške (doktorandi, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2019/2020 a doktorandi na externej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2018/2019). Skúšku je nutné vykonať do skončenia letného semestra 2020/2021
do 30. 4. 2021 Odovzdanie dizertačných prác (doktorandi na dennej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2017/2018 a doktorandi na externej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2016/2017)
do 18. 6. 2021 Kontrola plnenia študijných výsledkov a ich evidencia (vyučujúcim, školiteľom, garantom a vedúcimi katedier) v systéme AIS
Rigorózne skúšky
do 31. 3. 2021 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jesenný termín)
marec 2021 Rigorózne skúšky (jarný termín)

pre akademický rok 2020/2021 - neaktuálny

21. 9. 2020 o 11:00    Slávnostné otvorenie nového roku 2020/2021 (aula UK)
september 2020 Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov
21. 4. 2021 Študentská vedecká konferencia 
jún 2021 Prijímacie konanie uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov
15. 6. – 23. 6. 2021 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium magisterských študijných programov
21. 6. 2021 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium doktorandských študijných programov
júl 2021 Promócie absolventov magisterských študijných programov
september 2021 Promócie absolventov bakalárskych študijných programov
ZIMNÝ SEMESTER
Zápisy
2. 9. – 3. 9. 2020 Zápis študentov v 1. roku štúdia 1. stupňa
28. 8. – 18. 9. 2020 Zápis študentov vo vyššom roku štúdia 1. stupňa a 2. stupňa
3. 9. – 7. 9. 2020 Zápis doktorandov v 1. roku štúdia - denné štúdium aj externé štúdium
8. 9. – 17. 9. 2020 Zápis doktorandov vo vyššom roku štúdia
do 15. 10. 2020 Odovzdanie zadaní bakalárskych prác študijného programu aplikovaná informatika (AIN)
do 31. 10. 2020 Odovzdanie zadaní bakalárskych prác - pokiaľ garant študijného programu neurčí inak
do 11. 12. 2020 Odovzdanie zadaní diplomových prác (okrem programu mEMM a mIKV) - pokiaľ garant programu neurčí inak
do 15. 1. 2021 Odovzdanie zadaní diplomových pre študentov programu mEMM
do 28. 2. 2021 Odovzdanie zadaní diplomových pre študentov programu mIKV
Výučba
21. 9. – 18. 12. 2020 Výučba
21. 9. – 28. 10. 2020 Pedagogická prax pre 2. ročník magisterského učiteľského štúdia 
4. 1. – 12. 2. 2021 Skúškové obdobie
Štátne skúšky
do 9.9.2020 Prihlasovanie na štátne skúšky (z predmetu 1-INF-951, 1-INF-961 pre INF; opravné a náhradné štátne skúšky, ak tak určil garant)
16. 9. - 18. 9. 2020 Štátne skúšky z predmetu 1-INF-951, 1-INF-961 pre INF; opravné a náhradné štátne skúšky, ak tak určil garant)
do 4. 12. 2020 Podanie prihlášok na štátne skúšky (obhajoby diplomových prác, opravné štátne skúšky - februárový termín, ak tak určil garant študijného programu)
do 8. 1. 2021 Odovzdanie diplomových prác (februárový termín, ak tak určil garant študijného programu)
1. 2. - 5. 2. 2021 Štátne skúšky (obhajoby diplomových prác, opravné štátne skúšky - februárový termín, ak tak určil garant študijného programu)
LETNÝ SEMESTER
do 17. 2. 2021 Kontrola splnenia podmienok prvákov na postup do letného semestra
Výučba
15. 2. – 14. 5. 2021 Výučba 
1. 4. a 6. 4. 2021 Rektorské / dekanské voľno (veľkonočné sviatky)

15. 2. – 25. 2., 8. 3. - 12. 3., 22. 3. - 26. 3. 2021

Pedagogická prax pre 1. ročník magisterského učiteľského štúdia 
(16. 3. – 19. 3. 2021 konanie externej časti maturitných skúšok na SŠ, výučba na FMFI sa koná podľa rozvrhu)
(1. 3. - 5. 3. 2021 jarné prázdniny na ZŠ a SŠ v Bratislave, vúčba na FMFI sa koná podľa rozvrhu)
12. 4. – 23. 4. 2021 Pedagogická prax pre 3. ročník bakalárskeho učiteľského štúdia 
10. 5. - 14. 5. 2021 Predtermíny pre študentov končiacich bakalárske a magisterské študijné programy (výučba stále trvá) 
17. 5. – 28. 5. 2021 Skúškové obdobie pre študentov končiacich magisterské študijné programy
17. 5. – 11. 6. 2021 Skúškové obdobie pre študentov končiacich bakalárske študijné programy
17. 5.– 30. 6. 2021 Skúškové obdobie (okrem študentov končiacich študijné programy)
do 6. 7. 2021 Kontrola splnenia podmienok na postup do vyššieho ročníka
ŠTÁTNE SKÚŠKY
Bakalárske štúdium
do 14. 5. 2021 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 14. 5. 2021 Odovzdanie bakalárskych prác (pokiaľ garant programu neurčí inak)
15. 6. – 23. 6. 2021 Štátne skúšky bakalárskych študijných programov (júnový termín)
16. 8. – 31. 8. 2021 Opravný termín štátnych skúšok
Magisterské štúdium
do 3. 5. 2021 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 23. 4. 2021 Odovzdanie diplomových prác študentov programov Manažérska matematika
do 3. 5. 2021 Odovzdanie diplomových prác študentov (okrem programov Manažérska matematika, Kognitívna veda, pokiaľ garant programu neurčí inak)
do 21. 5. 2021 Odovzdanie diplomových prác študentov programu Kognitívna veda
1. 6. – 11. 6. 2021 Štátne skúšky magisterských študijných programov
23. 6. - 24. 6. 2021 Štátne skúšky študijného programu Kognitívna veda
16. 8. – 31.  8. 2021 Opravné termíny štátnych skúšok
Doktorandské štúdium

do 28. 2. 2021

Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške (doktorandi, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2019/2020 a doktorandi na externej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2018/2019). Skúšku je nutné vykonať do skončenia letného semestra 2020/2021
do 30. 4. 2021 Odovzdanie dizertačných prác (doktorandi na dennej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2017/2018 a doktorandi na externej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2016/2017)
do 18. 6. 2021 Kontrola plnenia študijných výsledkov a ich evidencia (vyučujúcim, školiteľom, garantom a vedúcimi katedier) v systéme AIS
Rigorózne skúšky
do 31. 10. 2020 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jarný termín)
november 2020 Rigorózne skúšky (jesenný termín)
do 31. 3. 2021 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jesenný termín)
marec 2021 Rigorózne skúšky (jarný termín)