Harmonogram štúdia

pre akademický rok 2024/2025

23. 9. 2024, 11:00    Slávnostné otvorenie nového roku 2024/2025 (aula UK)
13. 11. 2024 Výročná konferencia FMFI UK
9. 4. 2025 Študentská vedecká konferencia 
jún 2025 Prijímacie konanie uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov
18. 6. – 30. 6. 2025 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium magisterských študijných programov
23. 6. 2025 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium doktorandských študijných programov
júl 2025 Promócie absolventov magisterských študijných programov
september 2025 Promócie absolventov bakalárskych študijných programov
ZIMNÝ SEMESTER
Zápisy
2. 9. – 4. 9. 2024 Zápis študentov v 1. roku štúdia 1. stupňa
28. 8. – 20. 9. 2024 Zápis študentov vo vyššom roku štúdia 1. stupňa a 2. stupňa
3. 9 - 5. 9. 2024 Zápis doktorandov v 1. roku štúdia - denné štúdium aj externé štúdium
9. – 17. 9. 2024 Zápis doktorandov vo vyššom roku štúdia
do 30. 9. 2024 Odovzdanie zadaní bakalárskych prác - pokiaľ garant študijného programu neurčí neskorší termín
do 13. 12. 2024 Odovzdanie zadaní diplomových prác (okrem programu mEMM a mIKV) - pokiaľ garant programu neurčí neskorší termín
do 10. 1. 2025 Odovzdanie zadaní diplomových pre študentov programu mEMM pre študentov 1.roku štúdia
do 28. 2. 2025 Odovzdanie zadaní diplomových pre študentov programu mIKV pre študentov 2. roku štúdia
Výučba
23. 9. – 20. 12. 2024 Výučba
23. 9. - 6. 10. 2024 Opravný zápis predmetov v zimnom semestri
23. 9. – 29. 10. 2024 Pedagogická prax pre 2. ročník magisterského učiteľského štúdia 
2. 1. – 14. 2. 2025 Skúškové obdobie
Štátne skúšky
do 9.9.2024 Prihlasovanie na štátne skúšky (z predmetu 1-INF-951, 1-INF-961 pre INF; opravné a náhradné štátne skúšky, ak tak určil garant)
18. 9. - 20. 9. 2024 Štátne skúšky z predmetu 1-INF-951, 1-INF-961 pre INF; opravné a náhradné štátne skúšky, ak tak určil garant)
do 6. 12. 2024 Prihlasovanie na štátne skúšky (februárový termín, ak tak určil garant študijného programu)
do 7. 1. 2025 Odovzdanie diplomových prác (februárový termín, ak tak určil garant študijného programu)
4. 1. - 7. 2. 2025 Štátne skúšky (februárový termín, ak tak určil garant študijného programu)
LETNÝ SEMESTER
do 19. 2. 2025 Kontrola splnenia podmienok prvákov na postup do letného semestra
Výučba
17. 2. – 16. 5. 2025 Výučba študentov končiacich magisterské študijné programy
17. 2. - 23. 5. 2025 Výučba (okrem študentov končiacich magisterské študijné programy)
(19. 5. -23. 5. 2025 je vyhradený na náhrady za odpodanutú výučbu kvôli štátnym sviatkom)
17. 2. - 2. 3. 2025 Opravný zápis predmetov v letnom semestri

17. 2. – 21. 2. 2025, 3. 3. - 24. 3. 2025

Pedagogická prax pre 1. ročník magisterského učiteľského štúdia 
(24. 2. – 28. 2. 2025 jarné prázdniny na ZŠ a SŠ v Bratislave, výučba na FMFI sa koná podľa rozvrhu)
(počas konania externej časti maturitných skúšok na SŠ (utorok-štvrtok) sa koná výučba na FMFI podľa rozvrhu)
14. 4. – 30. 4. 2025 Pedagogická prax pre 3. ročník bakalárskeho učiteľského štúdia 
12. 5. - 16. 5. 2025 Predtermíny pre študentov končiacich magisterské študijné programy (výučba stále trvá) 
19. 5. - 23. 5. 2025 Predtermíny pre študentov končiacich bakalárske študijné programy (výučba stále trvá)
19. 5. – 2. 6. 2025 Skúškové obdobie pre študentov končiacich magisterské študijné programy
26. 5. – 16. 6. 2025 Skúškové obdobie pre študentov končiacich bakalárske študijné programy
26. 5.– 30. 6. 2025 Skúškové obdobie (okrem študentov končiacich študijné programy)
do 3. 7. 2025 Kontrola splnenia podmienok na postup do vyššieho ročníka
ŠTÁTNE SKÚŠKY
Bakalárske štúdium
do 23. 5. 2025 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 23. 5. 2025 Odovzdanie bakalárskych prác (pokiaľ garant programu neurčí inak)
18. 6. – 30. 6. 2025 Štátne skúšky bakalárskych študijných programov (júnový termín)
18. 8. – 31. 8. 2025 Opravný a náhradný termín štátnych skúšok
Magisterské štúdium
do 9. 5. 2025 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 9. 5. 2025 Odovzdanie diplomových prác študentov (okrem programu Kognitívna veda, pokiaľ garant programu neurčí inak)
do 23. 5. 2025 Odovzdanie diplomových prác študentov programu Kognitívna veda
4. 6. – 16. 6. 2025 Štátne skúšky magisterských študijných programov
 19. 6. - 20.  6.  2025 Štátne skúšky študijného programu Kognitívna veda
18. 8. – 31.  8. 2025 Opravný a náhradný termín štátnych skúšok
Doktorandské štúdium

do 28. 2. 2025

Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške - doktorandi, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2023/2024. Skúšku je nutné vykonať do skončenia letného semestra 2024/2025
do 31. 8. 2025 Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške - doktorandi na externej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2023/2024. Skúšku je nutné vykonať do skončenia zimného semestra 2025/2026 
do 30. 4. 2025 Odovzdanie dizertačných prác (doktorandi na dennej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2021/2022 a doktorandi na externej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2020/2021)
do 16. 6. 2025 Kontrola plnenia študijných výsledkov a ich evidencia (vyučujúcim, školiteľom, garantom a vedúcimi katedier) v systéme AIS
Rigorózne skúšky
do 31. 10. 2024 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jarný termín)
november 2024 Rigorózne skúšky (jesenný termín)
do 31. 3. 2025 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jesenný termín)
marec 2025 Rigorózne skúšky (jarný termín)

pre akademický rok 2023/2024

18. 9. 2023, 11:00    Slávnostné otvorenie nového roku 2023/2024 (aula UK)
18. 4. 2024 Študentská vedecká konferencia 
jún 2024 Prijímacie konanie uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov
18. 6. – 28. 6. 2024 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium magisterských študijných programov
17. 6. 2024 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium doktorandských študijných programov
júl 2024 Promócie absolventov magisterských študijných programov
september 2024 Promócie absolventov bakalárskych študijných programov
ZIMNÝ SEMESTER
Zápisy
4. 9. – 6. 9. 2023 Zápis študentov v 1. roku štúdia 1. stupňa
28. 8. – 14. 9. 2023 Zápis študentov vo vyššom roku štúdia 1. stupňa a 2. stupňa
5. 9 - 7. 9. 2023 Zápis doktorandov v 1. roku štúdia - denné štúdium aj externé štúdium
11. – 19. 9. 2023 Zápis doktorandov vo vyššom roku štúdia
do 30. 9. 2023 Odovzdanie zadaní bakalárskych prác - pokiaľ garant študijného programu neurčí neskorší termín
do 15. 12. 2023 Odovzdanie zadaní diplomových prác (okrem programu mEMM a mIKV) - pokiaľ garant programu neurčí neskorší termín
do 13. 1. 2024 Odovzdanie zadaní diplomových pre študentov programu mEMM pre študentov 1.roku štúdia
do 29. 2. 2024 Odovzdanie zadaní diplomových pre študentov programu mIKV pre študentov 2. roku štúdia
Výučba
18. 9. – 15. 12. 2023 Výučba
18. 9. – 27. 10. 2023 Pedagogická prax pre 2. ročník magisterského učiteľského štúdia 
2. 1. – 16. 2. 2024 Skúškové obdobie
Štátne skúšky
do 7.9.2023 Prihlasovanie na štátne skúšky (z predmetu 1-INF-951, 1-INF-961 pre INF; opravné a náhradné štátne skúšky, ak tak určil garant)
13. 9. - 14. 9. 2023 Štátne skúšky z predmetu 1-INF-951, 1-INF-961 pre INF; opravné a náhradné štátne skúšky, ak tak určil garant)
do 4. 12. 2023 Prihlasovanie na štátne skúšky (februárový termín, ak tak určil garant študijného programu)
do 5. 1. 2024 Odovzdanie diplomových prác (februárový termín, ak tak určil garant študijného programu)
30. 1. - 2. 2. 2024 Štátne skúšky (februárový termín, ak tak určil garant študijného programu)
LETNÝ SEMESTER
do 21. 2. 2024 Kontrola splnenia podmienok prvákov na postup do letného semestra
Výučba
19. 2. – 17. 5. 2024 Výučba 

19. 2. – 1. 3. 2024, 11. 3. - 27. 3. 2024

Pedagogická prax pre 1. ročník magisterského učiteľského štúdia 
(4. 3. – 8. 3. 2024 jarné prázdniny na ZŠ a SŠ v Bratislave, výučba na FMFI sa koná podľa rozvrhu)
(12. 3. – 14. 3. 2024 konanie externej časti maturitných skúšok na SŠ, výučba na FMFI sa koná podľa rozvrhu)
15. 4. – 26. 4. 2024 Pedagogická prax pre 3. ročník bakalárskeho učiteľského štúdia 
13. 5. - 17. 5. 2024 Predtermíny pre študentov končiacich bakalárske a magisterské študijné programy (výučba stále trvá) 
20. 5. – 31. 5. 2024 Skúškové obdobie pre študentov končiacich magisterské študijné programy
20. 5. – 14. 6. 2024 Skúškové obdobie pre študentov končiacich bakalárske študijné programy
20. 5.– 28. 6. 2024 Skúškové obdobie (okrem študentov končiacich študijné programy)
do 3. 7. 2024 Kontrola splnenia podmienok na postup do vyššieho ročníka
ŠTÁTNE SKÚŠKY
Bakalárske štúdium
do 24. 5. 2024 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 24. 5. 2024 Odovzdanie bakalárskych prác (pokiaľ garant programu neurčí inak)
18. 6. – 28. 6. 2024 Štátne skúšky bakalárskych študijných programov (júnový termín)
19. 8. – 30. 8. 2024 Opravný a náhradný termín štátnych skúšok
Magisterské štúdium
do 10. 5. 2024 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 10. 5. 2024 Odovzdanie diplomových prác študentov (okrem programu Kognitívna veda, pokiaľ garant programu neurčí inak)
do 24. 5. 2024 Odovzdanie diplomových prác študentov programu Kognitívna veda
4. 6. – 14. 6. 2024 Štátne skúšky magisterských študijných programov
 20. 6. - 21.  6.  2024 Štátne skúšky študijného programu Kognitívna veda
19. 8. – 30.  8. 2024 Opravný a náhradný termín štátnych skúšok
Doktorandské štúdium

do 29. 2. 2024

Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške - doktorandi, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2022/2023. Skúšku je nutné vykonať do skončenia letného semestra 2023/2024
do 31. 8. 2024 Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške - doktorandi na externej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2022/2023. Skúšku je nutné vykonať do skončenia zimného semestra 2024/2025 
do 30. 4. 2024 Odovzdanie dizertačných prác (doktorandi na dennej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2020/2021 a doktorandi na externej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2019/2020)
do 14. 6. 2024 Kontrola plnenia študijných výsledkov a ich evidencia (vyučujúcim, školiteľom, garantom a vedúcimi katedier) v systéme AIS
Rigorózne skúšky
do 31. 10. 2023 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jarný termín)
november 2023 Rigorózne skúšky (jesenný termín)
do 31. 3. 2024 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jesenný termín)
marec 2024 Rigorózne skúšky (jarný termín)