Harmonogram štúdia

Aktualizovaný harmonogram na letný semester 2019/2020

(Usmernenie dekana FMFI UK v súlade s nariadením rektora UK, dátum aktualizácie 2.4.2020 )

pre akademický rok 2019/2020 - pôvodný

23. 9. 2019 o 11:00    Slávnostné otvorenie nového roku 2019/2020 (aula UK)
september 2019 Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov
22. 4. 2020 Študentská vedecká konferencia - zrušené !
16. 6. – 23. 6. 2020 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium magisterských študijných programov
22. 6. 2020 Prijímacie skúšky uchádzačov  o štúdium doktorandských študijných programov
júl 2020 Promócie absolventov magisterských študijných programov
september 2020 Promócie absolventov bakalárskych študijných programov
ZIMNÝ SEMESTER
Zápisy
2. 9. – 3. 9. 2019 Zápis študentov v 1. roku štúdia 1. stupňa
30. 8. – 20. 9. 2019 Zápis študentov vo vyššom roku štúdia 1. stupňa a 2. stupňa
3. 9. – 5. 9. 2019 Zápis doktorandov v 1. roku štúdia - denné štúdium aj externé štúdium
9. 9. – 18. 9. 2019 Zápis doktorandov vo vyššom roku štúdia
do 15. 10. 2019 Odovzdanie zadaní bakalárskych a diplomových prác študijného programu aplikovaná informatika (AIN, mAIN)
do 31. 10. 2019 Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
do 13. 12. 2019 Odovzdanie zadaní diplomových prác (okrem programu mEMM. mAIN a mIKV) - pokiaľ garant programu neurčí inak
do 10. 1. 2020 Odovzdanie zadaní diplomových pre študentov programu mEMM
do 28. 2. 2020 Odovzdanie zadaní diplomových pre študentov programu mIKV
Výučba
23. 9. – 20. 12. 2019 Výučba
23. 9. – 29. 10. 2019 Pedagogická prax pre 2. ročník magisterského učiteľského štúdia 
2. 1. – 14. 2. 2020 Skúškové obdobie
Štátne skúšky
do 11.9.2019 Prihlasovanie na štátne skúšky (z predmetu 1-INF-951, 1-INF-961 pre INF; opravné a náhradné štátne skúšky, ak tak určil garant)
18. 9. - 20. 9. 2019 Štátne skúšky z predmetu 1-INF-951, 1-INF-961 pre INF; opravné a náhradné štátne skúšky, ak tak určil garant)
do 6. 12. 2019 Podanie prihlášok na štátne skúšky (obhajoby diplomových prác, opravné štátne skúšky - februárový termín, ak tak určil garant študijného programu)
do 8. 1. 2020 Odovzdanie diplomových prác (februárový termín, ak tak určil garant študijného programu)
3. 2. - 7. 2. 2020 Štátne skúšky (obhajoby diplomových prác, opravné štátne skúšky - februárový termín, ak tak určil garant študijného programu)
LETNÝ SEMESTER
do 19. 2. 2020 Odovzdanie indexov prvákov na kontrolu splnenia podmienok na postup do letného semestra
Výučba
17. 2. – 15. 5. 2020 Výučba 
9. 4. a 14. 4. 2020 Rektorské / dekanské voľno (veľkonočné sviatky)

24. 2. – 13. 3., 23. 3. - 27. 3. 2020

Pedagogická prax pre 1. ročník magisterského učiteľského štúdia 
(16. 3. – 20. 3. 2020 konanie externej časti maturitných skúšok na SŠ, výučba na FMFI sa koná podľa rozvrhu)
15. 4. – 24. 4. 2020 Pedagogická prax pre 3. ročník bakalárskeho učiteľského štúdia (1. turnus 4 dni, 2. turnus 4 dni)
11. 5. - 15. 5. 2020 Predtermíny pre študentov končiacich bakalárske a magisterské študijné programy (výučba stále trvá) 
18. 5. – 29. 5. 2020 Skúškové obdobie pre študentov končiacich magisterské študijné programy
18. 5. – 12. 6. 2020 Skúškové obdobie pre študentov končiacich bakalárske študijné programy
18. 5.– 30. 6. 2020 Skúškové obdobie (okrem študentov končiacich študijné programy)
do 3. 7. 2020 Odovzdanie indexov na kontrolu
ŠTÁTNE SKÚŠKY
Bakalárske štúdium
do 15. 5. 2020 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 15. 5. 2020 Odovzdanie bakalárskych prác (pokiaľ garant programu neurčí inak)
16. 6. – 23. 6. 2020 Štátne skúšky bakalárskych študijných programov (júnový termín)
17. 8. – 31. 8. 2020 Opravný a náhradný termín štátnych skúšok
Magisterské štúdium
do 4. 5. 2020 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 24. 4. 2020 Odovzdanie diplomových prác študentov programov Manažérska matematika
do 4. 5. 2020 Odovzdanie diplomových prác študentov (okrem programov Manažérska matematika, Kognitívna veda, pokiaľ garant programu neurčí inak)
do 22. 5. 2020 Odovzdanie diplomových prác študentov programu Kognitívna veda
2. 6. – 12. 6. 2020 Štátne skúšky magisterských študijných programov
24. 6. - 25. 6. 2020 Štátne skúšky študijného programu Kognitívna veda
17. 8. – 31.  8. 2020 Opravné termíny štátnych skúšok
Doktorandské štúdium

do 28. 2. 2020

Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške (doktorandi, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2018/2019 a externí doktorandi, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2017/2018). Skúšku je nutné vykonať do skončenia letného semestra 2019/2020
do 30. 4. 2020 Odovzdanie dizertačných prác (doktorandi na dennej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2016/2017 a doktorandi na externej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2015/2016)
do 19. 6. 2020 Odovzdanie indexov na kontrolu študiných výsledkov
Rigorózne skúšky
do 31. 10. 2019 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jarný termín)
november 2019 Rigorózne skúšky (jesenný termín)
do 31. 3. 2020 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jesenný termín)
marec 2020 Rigorózne skúšky (jarný termín)