Dizertačná skúška

 1. Doktorand FMFI UK v dennej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na predmet štátnej skúšky - dizertačnú skúšku najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia; doktorand v externej forme najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia. Doktorand je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu, vypracovanú k dizertačnej skúške. Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 kreditov a absolvovanie predmetov študijnej časti doktorandského štúdia v skladbe určenej študijným programom a individuálnym študijným plánom.
 2. Písomnú prácu k dizertačnej skúške tvoria tézy (projekt) ktoré obsahujú ciele dizertačnej práce, obsahujúce teoretické základy jej budúceho riešenia, súčasný stav poznatkov o danej téme, vrátane literárneho prehľadu, analýzu metodického prístupu riešenia danej problematiky a stav rozpracovanosti dizertačnej práce. Na písomnú prácu k dizertačnej skúške vypracuje posudok oponent a v posudku navrhne klasifikačný stupeň prospel alebo neprospel.
 3. Dizertačná skúška pozostáva z dvoch častí. Z časti, ktorú tvorí rozprava o písomnej práci k dizertačnej skúške a z časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti z okruhu tém podľa zamerania témy dizertačnej práce.
 4. Dizertačná skúška sa hodnotí ako celok klasifikačným stupňom s vyjadrením prospel alebo neprospel. O vykonaní a výsledku dizertačnej skúšky vydá fakulta doktorandovi písomné potvrdenie o vykonaní dizertačnej skúšky. Doktorand, ktorý bol na dizertačnej skúške hodnotený klasifikačným stupňom „neprospel“, má právo na jeden opravný termín. Opakovaný neúspech na dizertačnej skúške je dôvodom na vylúčenie z doktorandského štúdia.

Najneskôr do 29. 2. 2024 - podanie prihlášok a odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške na referáte DRŠ (doktorandi dennej formy štúdia). Skúšku je nutné vykonať do skončenia letného semestra 2023/2024.

Najneskôr do 31. 08. 2024 (doktorandi externej formy štúdia). Skúšku je nutné vykonať do skončenia zimného semestra nasledujúceho akademického roka.

Upozornenie: 

Písomná práca k dizertačnej skúške sa povinne eviduje aj v systéme AIS (týka sa to aj doktorandov SAV). Podrobnosti sú uvedené v stručnom návode (vpravo).

Doktorandi SAV si podávajú prihlášku a aj vykonávajú dizertačnú skúšku na SAV (po jej vykonaní je potrebné doručiť 1 exemplár práce, originál zápisnice pre archiváciu na referát DRŠK FMFI, po dodaní týchto dokladov vystavíme doktorandovi Potvrdenie o vykonaní dizertačnej skúšky.) 

K prihláseniu sa na dizertačnú skúšku je potrebné: 

 • Priniesť vyplnené tlačivo PRIHLÁŠKA NA DIZERTAČNÚ SKÚŠKU.
 • 4 exempláre písomnej práce k dizertačnej skúške (tepelná väzba)
 • Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 kreditov.
 • Oponentom písomnej práce k dizertačnej skúške môže byť len odborník s akademickým titulom PhD. (CSc.) alebo vedeckým titulom DrSc., ktorý nepôsobí na pracovisku doktoranda (a ani na pracovisku jeho školiteľa, ak sú tieto pracoviská rozdielne). Oponentom nemôže byť ani odborník, ktorý má na pracovisku doktoranda alebo jeho školiteľa čiastočný úväzok. Pod pracoviskom sa rozumie katedra alebo ústav, kde doktorand alebo jeho školiteľ pôsobí.
 • V sporných prípadoch rozhodne dekan fakulty. 
 • V prihláške prosíme uviesť meno oponenta aj s titulmi, presnú adresu oponenta t.j. adresa pracoviska, ulica, číslo, PSČ, obec, e- mail.
 • Za úspešne absolvovanú dizertačnú skúšku získava doktorand 20 kreditov (do systému AIS ich zaevidujeme na referáte DRŠK po doručení zápisnice z dizertačnej skúšky).