Dizertačná skúška

 1. Doktorand FMFI UK v dennej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na predmet štátnej skúšky - dizertačnú skúšku najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia; doktorand v externej forme najneskôr do 30 mesiacov od začiatku štúdia. Doktorand je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu, vypracovanú k dizertačnej skúške. Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 kreditov.
 2. Písomnú prácu k dizertačnej skúške tvoria ciele dizertačnej práce, obsahujúce teoretické základy jej budúceho riešenia, súčasný stav poznatkov o danej téme, vrátane literárneho prehľadu, analýzu metodického prístupu riešenia danej problematiky a stav rozpracovanosti dizertačnej práce. Na písomnú prácu k dizertačnej skúške vypracuje posudok oponent a v posudku navrhne klasifikačný stupeň A,B,C,D,E alebo FX.
 3. Dizertačná skúška pozostáva z dvoch častí. Z časti, ktorú tvorí rozprava o písomnej práci k dizertačnej skúške a z časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených predmetoch dizertačnej skúšky.
 4. O vykonaní a výsledku dizertačnej skúšky vydá Referát doktorandského štúdia FMFI UK doktorandovi písomné vysvedčenie o štátnej skúške   vyjadrením prospel(a) známkou (A-E) alebo neprospelFX. Doktorand, ktorý bol na dizertačnej skúške hodnotený klasifikačným stupňom „FX“ v niektorej z dvoch častí dizertačnej skúšky je celkovo hodnotený vyjadrením „neprospel - FX“. Dizertačnú skúšku môže opakovať len raz, a to najskôr po uplynutí troch mesiacov. Opakovaný neúspech na dizertačnej skúške je dôvodom na vylúčenie z doktorandského štúdia.

Najneskôr do 29.2.2020 - podanie prihlášok a odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške na referáte DRŠ.

Upozorenie: 

Od akademického roka 2019/2020 sa písomná práca k dizertačnej skúške povinne eviduje aj v systéme AIS (týka sa to aj doktorandov SAV). Podrobnosti sú uvedené v stručnom návode (vpravo).

Doktorandi SAV si podávajú prihlášku a aj vykonávajú dizertačnú skúšku na SAV (po jej vykonaní je potrebné doručiť 1 exemplár práce, originál zápisnice pre archiváciu na referát DRŠ FMFI, po dodaní týchto dokladov vystavíme doktorandovi Vysvedčenie o vykonaní dizertačnej skúšky.) 

Skúšku je nutné vykonať do skončenia letného semestra 2019/2020.

K prihláseniu sa na dizertačnú skúšku je potrebné: 

 • Priniesť vyplnené tlačivo PRIHLÁŠKA NA DIZERTAČNÚ SKÚŠKU.
 • 5 exemplárov písomnej práce k dizertačnej skúške (tepelná väzba)
 • Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 kreditov.
 • Oponentom písomnej práce k dizertačnej skúške môže byť len odborník s akademickým titulom PhD. (CSc.) alebo vedeckým titulom DrSc., ktorý nepôsobí na pracovisku doktoranda (a ani na pracovisku jeho školiteľa, ak sú tieto pracoviská rozdielne). Oponentom nemôže byť ani odborník, ktorý má na pracovisku doktoranda alebo jeho školiteľa čiastočný úväzok. Pod pracoviskom sa rozumie katedra alebo ústav, kde doktorand alebo jeho školiteľ pôsobí.
 • V sporných prípadoch rozhodne dekan fakulty. 
 • V prihláške prosíme uviesť meno oponenta aj s titulmi, presnú adresu oponenta t.j. adresa pracoviska, ulica, číslo, PSČ, obec, e- mail.
 • Za úspešne absolvovanú dizertačnú skúšku získava doktorand 20 kreditov (do indexu ich zapisuje predseda skúšobnej komisie).