Novoprijatým študentom

Základné informácie pre novoprijatých študentov

Dôležité termíny:

Mentori

Počnúc akademickým rokom 2023/2024 vytvorila fakulta pozície mentorov. Tie sú obsadené staršími študentmi fakulty, ktorí budú pomáhať novoprijatým študentom na začiatku ich štúdia prekonávať prípadné problémy a vysvetlovať vzniknuté nejasnosti. 

Spoločná mailová adresa bude mentorifmph.uniba.sk. Ideálne je kontaktovať mentorov z univerzitnej mailovej adresy (jednoduchá identifikácia študijného programu a zodpovedného mentora). V prípade použitia súkromnej adresy je potrebné na začiatku mailu uviesť príslušný študijný program študenta.  

Rozdelenie mentorov podľa študijných programov: 

 • Jana Viktória KováčikováKristína Mačičková 
  • aplikovaná informatika
  • bioinformatika (aj konverzný program)
  • dátová veda (aj konverzný program)
  • informatika 
 • Anna Khylenko 
  • biomedicínska fyzika
  • fyzika (aj konverzný program)
  • obnoviteľné zdroje energie  a environmentálna fyzika (aj konverzný program)
  • technická fyzika (aj konverzný program)
  • učiteľstvo akademických predmetov (všetky kombinácie)  
 • Dmytro Zabaikin
  • ekonomická a finančná matematika
  • manažérska matematika
  • matematika
  • poistná matematika

Koordinátorom mentorov je Iryna Zabaikina.

Ubytovanie

Študenti, ktorí spĺňajú požiadavku vzdialenosti trvalého bydliska od sídla školy, dostali písomnú informáciu o možnosti ubytovania v študentskom domove. Termín prihlasovania elektronickou formou je od 14. 7. 2023 do 20. 7. 2023.

Preukaz študenta, elektronická návratka

Podľa ustanovenia paragrafu 67 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách jediným právoplatným dokladom o právnom postavení študenta je preukaz študenta, ktorého držiteľom sa stane študent v rámci zápisu na štúdium. Do 7. 7. 2023 je potrebné:

 • potvrdiť elektronickú návratku na adrese http://ais2.uniba.sk/ (návod - Elektronická návratka)
 • odovzdať cez systém Vašu fotografiu
 • uhradiť poplatok na základe príkazu na úhradu vygenerovaného z elektronickej návratky. Výška poplatku je sumou poplatkov vyznačených v návratke: 3 EUR (režijné náklady - všetci študenti) + 7 EUR (výroba preukazu - študenti, ktorí preukaz ešte nemajú) + 10 EUR (licencia ISIC). (Podrobný návod na potvrdenie elektronickej návratky aj s prehľadnou tabuľkou výhod licencie ISIC).
  Elektronickú návratku je potrebné potvrdiť aj v prípade, že študent je vlastníkom platného preukazu študenta vydaného ľubovoľnou fakultou Univerzity Komenského. V tomto prípade sa neplatí poplatok za vydanie preukazu (7 EUR) Upozorňujeme, že v rámci UK môže byť študentovi preukaz študenta vydaný iba jednou fakultou.

Termín 7. 7. 2023 je potrebné dodržať, nakoľko bez preukazu študenta nie je možné si uplatniť zľavy na MHD ani železnicu, nie je možné využívať počítačové učebne a knižnicu na fakulte,...   

Preukaz bude vydaný a aktivovaný pri zápise. 

Ak máte záujem o preukaz s vizuálom ISIC, musíte potvrdiť prihlášku za člena CKM SYTS, ktorá obsahuje aj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Bez udelenia súhlasu nemôžeme dať preukať vyrobiť.

Zápis a študijné programy

V systéme AIS si študenti môžu prezerať odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov: Študijné programy – Výstupné zostavy zo študijných programov – Študijné plány, informačné listy,... (VSST178), uverejňujeme ich aj na stránke fakulty: 

Študijné programy 

V systéme AIS2Vám bude vytvorený zápisný list na akad. rok 2023/2024 a v ňom budú už zapísané povinné predmety Vášho študijného programu odporúčané pre zimný semester. Z výberových predmetov budete mať v zápisnom liste zapísané predmety Anglický jazyk (1). 

Aktuálne oznamy týkajúce sa AIS

Viac o zápise a harmonograme

Prípravné sústredenie

V dňoch 11. až 13. 9. 2023 sa uskutoční prípravné sústredenie. Bližšie informácie, kotré sa budú priebežne dopĺňať, nájdete na stránke podujatia

Výučba sa začína v pondelok 18. 9. 2023 podľa rozvrhu hodín, kde nájdete aj rozdelenie študentov do jednotlivých krúžkov (aktuálny rozvrh hodín ako aj rozdelenie bude zverejnené pred začiatkom semestra).