Novoprijatým študentom

Základné informácie pre novoprijatých študentov

Dôležité termíny:

 • do 5. 7. 2024 - potvrdenie elektronickej návratky
 • 11. - 19. 7. 2024 - elektronické prihlásenie na ubytovanie
 • 2. – 4. 9. 2024 - zápis prvákov
 • 18. - 20. 9. 2024 - prípravné sústredenie pre prvákov
 • 23. 9. 2024 - začiatok výučby

Mentori

Počnúc akademickým rokom 2023/2024 vytvorila fakulta pozície mentorov. Tie sú obsadené staršími študentmi fakulty, ktorí budú pomáhať novoprijatým študentom na začiatku ich štúdia prekonávať prípadné problémy a vysvetlovať vzniknuté nejasnosti. 

Spoločná mailová adresa bude mentorifmph.uniba.sk. Ideálne je kontaktovať mentorov z univerzitnej mailovej adresy (jednoduchá identifikácia študijného programu a zodpovedného mentora). V prípade použitia súkromnej adresy je potrebné na začiatku mailu uviesť príslušný študijný program študenta.  

Rozdelenie mentorov podľa študijných programov: 

 • Jana Viktória KováčikováKristína Mačičková 
  • aplikovaná informatika
  • bioinformatika (aj konverzný program)
  • dátová veda (aj konverzný program)
  • informatika 
 • Anna Khylenko 
  • biomedicínska fyzika
  • fyzika (aj konverzný program)
  • obnoviteľné zdroje energie  a environmentálna fyzika (aj konverzný program)
  • technická fyzika (aj konverzný program)
  • učiteľstvo akademických predmetov (všetky kombinácie)  
 • Dmytro Zabaikin
  • ekonomická a finančná matematika
  • manažérska matematika
  • matematika
  • poistná matematika

Koordinátorom mentorov je Iryna Zabaikina.

Ubytovanie

Študenti, ktorí spĺňajú požiadavku vzdialenosti trvalého bydliska od sídla školy, dostali mailom informáciu o možnosti ubytovania v študentskom domove. Termín prihlasovania elektronickou formou je od 11. 7. 2024 do 19. 7. 2024.

Preukaz študenta, elektronická návratka

Podľa ustanovenia paragrafu 67 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách jediným právoplatným dokladom o právnom postavení študenta je preukaz študenta, ktorého držiteľom sa stane študent v rámci zápisu na štúdium. Do 5. 7. 2024 je potrebné:

 • potvrdiť elektronickú návratku na adrese http://ais2.uniba.sk/ (návod - Elektronická návratka)
 • odovzdať cez systém Vašu fotografiu
 • uhradiť poplatok na základe príkazu na úhradu vygenerovaného z elektronickej návratky.
  Prehľad poplatkov a vizuálov preukazov:
  • nový preukaz s vizuálom ISIC je poplatok 26 Eur (preukaz ISIC/7,00€, validačná známka/13€, režijné náklady/6,00€)
  • nový preukaz s vizuálom NO ISIC je poplatok 13 Eur (preukaz/7,00€, režijné náklady/6,00€)
  • v prípade, že preukaz ISIC máte z iného štúdia na UK v Bratislave je poplatok 19 Eur (validácia/13,00€, režijné náklady/6,00€)
  • v prípade, že preukaz ISIC máte z iného štúdia na UK v Bratislave a nemáte záujem o licenciu ISIC je poplatok 6 Eurá (režijné náklady/6,00€)

  Podrobný návod potvrdenia návratky nájdete na webovej stránke:
  https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/Prirucky/elektronicka_navratka.pdf.  Priamo v návode je aj prehľadná tabuľka výhod licencie ISIC. Variabilný symbol a špecifický symbol, ktoré máte používať pri platbe nájdete na webovej stránke https://fmph.uniba.sk/prihlasky/ v časti „Elektronická návratka (potvrdenie záujmu o štúdium)

  Elektronickú návratku je potrebné potvrdiť aj v prípade, že študent je vlastníkom platného preukazu študenta vydaného ľubovoľnou fakultou Univerzity Komenského. V tomto prípade sa neplatí poplatok za vydanie preukazu (7 EUR) Upozorňujeme, že v rámci UK môže byť študentovi preukaz študenta vydaný iba jednou fakultou.

Termín 5. 7. 2024 je potrebné dodržať, nakoľko bez preukazu študenta nie je možné si uplatniť zľavy na MHD ani železnicu, nie je možné využívať počítačové učebne a knižnicu na fakulte,...   

Preukaz bude vydaný a aktivovaný pri zápise. 

Ak máte záujem o preukaz s vizuálom ISIC, musíte potvrdiť prihlášku za člena CKM SYTS, ktorá obsahuje aj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Bez udelenia súhlasu nemôžeme dať preukať vyrobiť.

Zápis a študijné programy

V systéme AIS si študenti môžu prezerať odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov: Študijné programy – Výstupné zostavy zo študijných programov – Študijné plány, informačné listy,... (VSST178), uverejňujeme ich aj na stránke fakulty: 

Študijné programy 

V systéme AIS2 Vám bude vytvorený zápisný list na akad. rok 2024/2025 a v ňom budú už zapísané povinné predmety Vášho študijného programu odporúčané pre zimný semester. Z výberových predmetov budete mať v zápisnom liste zapísané predmety Anglický jazyk (1). 

Aktuálne oznamy týkajúce sa AIS

Viac o zápise a harmonograme

Prípravné sústredenie

V dňoch 18. až 20. 9. 2024 sa uskutoční prípravné sústredenie. Bližšie informácie, ktoré sa budú priebežne dopĺňať, zverejníme začiatkom septembra. 

Výučba sa začína v pondelok 23. 9. 2024 podľa rozvrhu hodín, kde nájdete aj rozdelenie študentov do jednotlivých krúžkov (aktuálny rozvrh hodín ako aj rozdelenie bude zverejnené pred začiatkom semestra).