Novoprijatým študentom

Základné informácie pre novoprijatých študentov

Dôležité termíny:

Ubytovanie

Študenti, ktorí spĺňajú požiadavku vzdialenosti trvalého bydliska od sídla školy, dostali písomnú informáciu o možnosti ubytovania v študentskom domove. Termín prihlasovania elektronickou formou je od 10. 7. 2018 do 20. 7. 2018.

Preukaz študenta, elektronická návratka

Podľa ustanovenia paragrafu 67 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách jediným právoplatným dokladom o právnom postavení študenta je preukaz študenta, ktorého držiteľom sa stane študent v rámci zápisu na štúdium. Do 29. 7. 2018 je potrebné:

  • potvrdiť elektronickú návratku na adrese http://ais2.uniba.sk/ (návod - Elektronická návratka)
  • odovzdať cez systém Vašu fotografiu
  • uhradiť poplatok 16,50 € (preukaz študenta) na základe príkazu na úhradu vygenerovaného z elektronickej návratky (podrobný návod).
    Elektronickú návratku je potrebné potvrdiť aj v prípade, že študent je vlastníkom platného preukazu študenta vydaného ľubovoľnou fakultou Univerzity Komenského. V tomto prípade sa neplatí poplatok za vydanie preukazu, len 10 € za validačnú známku Upozorňujeme, že v rámci UK môže byť študentovi preukaz študenta vydaný iba jednou fakultou.

Termín 29. 7. 2018 je potrebné dodržať, nakoľko bez preukazu študenta nie je možné si uplatniť zľavy na MHD ani železnicu, nie je možné využívať počítačové učebne a knižnicu na fakulte,...   

Preukaz bude vydaný a aktivovaný pri zápise. 

Elektronický predzápis

Informačný systém (AIS) UK umožňuje študentom, aby si sami urobili elektronický predzápis do nasledujúceho akademického roku. Túto možnosť majú aj novoprijatí študenti na adrese AIS-u: http://ais2.uniba.sk. Na prihlásenie je potrebné prihlasovacie meno a heslo, ktoré bolo študentom zaslané spolu s rozhodnutím o prijatí. Predtým prihlásením je nutné si preštudovať príručku - Pre študentov – Zápis predmetov - VSES017

V systéme AIS si študenti môžu prezerať odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov: Študijné programy – Výstupné zostavy zo študijných programov – Študijné plány, informačné listy,... (VSST178), uverejňujeme ich aj na stránke fakulty: 

Študijné programy 

V systéme AIS2 si nájdete vytvorený zápisný list na akad. rok 2018/2019 a v ňom už zapísané povinné predmety Vášho študijného programu odporúčané pre prvý rok štúdia, pre zimný aj letný semester. Z výberových predmetov budete mať v zápisnom liste zapísané predmety Anglický jazyk(1) a (2). Po prezretí študijného plánu si môžete zvoliť a zapísať povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré budete mať záujem absolvovať. Po nahratí predmetov do AIS2 nie je potrebné potvrdiť elektronický predzápis. Odpis predmetov, ktoré budete mať zapísané v AIS2 si prineste na zápis, budete ho potrebovať pri zápise do indexu.

Aktuálne oznamy týkajúce sa AIS

Viac o predzápise a harmonograme

Zápis prvákov

Termín zápisu a možnosti ubytovania sú stanovené harmonogramom. V deň zápisu 3. – 4. 9. 2018 absolvujú študenti povinne vstupný test z anglického jazyka, na základe ktorého ich učitelia angličtiny zaradia do skupiny pokro­či­lých, mierne pokročilých alebo začiatočníkov. Na test a zápis je potrebné sa dostaviť v stanovenom čase.  

Prípravné sústredenie

V dňoch 18. - 21. 9. 2018 plánujeme uskutočniť prípravné sústredenie. Bližšie informácie sa dozviete na zápise a budú uverejnené aj na našej webovej stránke.

Výučba sa začína v pondelok 24. 9. 2018 podľa rozvrhu hodín, kde nájdete aj rozdelenie študentov do jednotlivých krúžkov (aktuálny rozvrh hodín ako aj rozdelenie bude zverejnené pred začiatkom semestra). 

Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov

Uskutoční sa v mesiaci septembri 2018 (konktétny termín bude zverejnený v čase zápisu) . Z rúk dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK prevezmú študenti v aule Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí imatrikulačné listy. Slávnostná imatrikulácia bude v prostredí, kde sa konajú promócie absolventov. Má charakter spoločenského aktu, vyžaduje si preto primerané spoločenské oblečenie.