Dizertačné práce

Pokyny k odovzdaniu a obhajobe dizertačnej práce

Študenti PhD na FMFI UK, ktorí končia štúdium v akademickom roku 2020/2021

Termín odovzdania dizertačných prác je do 30.4.2021. 

Žiadosť o povolenie obhajoby  (nutné vytlačiť!)
V dolnej časti tejto žiadosti sú uvedené všetky požadované prílohy. Z pochopiteľných dôvodov Referát PhD štúdia prevezme len žiadosti so všetkými prílohami bez výnimky.

Niektoré dôležité informácie týkajúce sa požadovaných príloh:  

 1. 5x dizertačná práca v tvrdých doskách (zviazaná v pevnej väzbe tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať a aby bola čitateľná)
  Dizertačnú prácu vypracujte podľa Vnútorného predpisu č.7/2018 - Smernica rektora UK Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2003 smernice rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave v znení dodatku č. 1 a 2 a podľa Vnútorného predpisu č. 20/2019 - Študijný poriadok UK.

  Elektronická a tlačená forma dizertačnej práce musia byť z hľadiska obsahu identické okrem zadania, keďže v elektronickej verzii sa zverejňuje zadanie bez podpisov zainteresovaných osôb. (Zadanie záverečnej práce a jeho aktualizácia).
  Ak bude študent písať školské dielo v inom ako štátnom jazyku, zadanie sa pripraví v štátnom jazyku aj v jazyku, v ktorom bude školské dielo napísané, pozri . Čl. 4 (4) Vnútorného predpisu č.7/2018.
  V odôvodnených prípadoch je možné obsah jednotlivých bodov zadania zmeniť.
  Údaje v zadaní v čase odovzdania školského diela sú záväzné a musia byť zhodné s údajmi uvedenými na školskom diele.
  Aktualizovať zadanie nie je možné, keď je práca v stave finálna.
 2. 1x kópia titulnej strany dizertačnej práce (podľa prílohy č. 2  Vnútorného predpisu č.12/2013)
 3. 2x životopis (podpísaný, aktuálny dátum, aktuálne kontaktné údaje, aktuálna adresa bydliska, prípadne korešpondenčná adresa) 
 4. abstrakt - zaslať na adresu rdrsfmph.uniba.sk 
 5. 4x zoznam publikácií, (doktorandi v dennej forme predložia oficiálny výstup z KEC FMFI UK pavilón I - č. d. 1)
 6. posudok školiteľa na prácu obsahuje vyjadrenie k výsledku protokolu o originalite
 7. 3x protokol o originalite vašej dizertačnej práce prostredníctvom CRZP (Centrálny register záverečných prác)

  K získaniu protokolu o originalite Vašej dizertačnej práce je najprv nutné odoslať dizertačnú prácu cez AIS. Postup je podrobne popísaný tu. Spravidla na druhý deň po úspešnom odoslaní finálnej verzie Vašej dizertačnej práce bude môcť Váš školiteľ získať protokol o originalite školského diela prostredníctvom AIS2. Tento protokol je súčasťou posudku školiteľa a poskytne sa oponentom súčasne s dizertačnou prácou na účely vypracovania oponentského posudku. V prípade, že Váš školiteľ nie je zamestnancom FMFI UK, vytlačíme Vám protokol o originalite na referáte PhD. štúdia.
 8. 3x protokol THESES
  Opäť je potrebné vykonať kontrolu aj systémom THESES. Viac informácií
 9. návrh školiteľa na oponentov  (prosíme uviesť tituly, e -mail a presné adresy pracoviska oponentov t.j. inštitúcia, ulica, číslo, PSČ, obec)
 10. kópie VŠ diplom, diplom RNDr., alebo PaedDr., vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok diplomu  - ak ste ich ešte neodovzdali na referát DRŠ v rámci prijímacieho konania (originály k nahliadnutiu), v prípade ak ste neboli študentom UK Bratislava prosíme úradne overené kópie uvedených diplomov.
 11. 2x licenčná zmluva z AIS (Príloha č.4 a 5 k Vnútornému predpisu č.  12/2013 Smernica rektora UK Licenčná zmluva o použití záverečnej práce medzi SR a UK Bratislava)
  Po odoslaní Vašej dizertačnej práce cez AIS sa automaticky vygeneruje text licenčnej zmluvy (príloha č. 4 a 5), v ktorej autor určil spôsob použitia školského diela, rozsah použitia a čas, na ktorý autor licenciu udeľuje.
  Predloženie licenčnej zmluvy je nutnou podmienkou k obhajobe Vašej dizertačnej práce. 
 12. odoslanie dizertačnej práce cez AIS (aplikácia VSES017)
  Dizertačnú prácu môžete odoslať cez AIS až po odsúhlasení jej finálnej verzie zo strany školiteľa.
  Odosielajte iba FINÁLNU VERZIU, identickú s tlačenou verziou záverečnej práce.
  Práca sa dá do CRZP poslať IBA 1x.
 13. výstupný list doktoranda FMFI UK (tlačivá

Upozornenie: dizertačnú prácu predloženú na obhajobu prevezmeme len s kompletnými hore uvedenými prílohami.

Oznámenie: diplomy sa vydávajú dvojjazyčne – slovensko/anglicky vo formáte A3.