Dizertačné práce

Pokyny k odovzdaniu a obhajobe dizertačnej práce

Študenti PhD na FMFI UK, ktorí končia štúdium v akademickom roku 2021/2022

Termín odovzdania dizertačných prác je do 30.4.2022. 

POZOR, zmena pri výpočte podobností záverečných prác v systéne Theses!

V prípade, že chcete odklad zverejnenia záverečnej práce o viac ako 12 mesiacov, je potrebné o to požiadať priamo v AIS2 v dostatočnom predstihu. Pri evidencii licenčnej zmluvy je potrebné podpísať ju elektronicky vyjadrením súhlasu prostredníctvom informačného systému. 

 • Záverečnú prácu je potrebné odovzdať v elektronickej podobe do systému AiS2.
 • Formát záverečnej práce musí byť PDF a musí byť prevediteľný na text.
  (uložte súbor do pdf priamo vo Worde, alebo: návod na prevod textu do PDF  
  otestujte si, či je súbor prevediteľný na text - tester prevodu na text)
 • Súbor nesmie byť zaheslovaný.
 • Elektronická verzia záverečnej práce musí byť identická s tlačenou verziou.
 • Maximálna veľkosť súboru na vloženie do AiS je 50 MB.
 • Odklad zverejnenia ZP v licenčnej zmluve na viac ako 12 mesiacov musí byť odôvodnený a potvrdený zodpovednou osobou príslušnej fakulty - žiadosť podávate cez AiS (návod).
 • Licenčnú zmluvu podpisujete elektronicky prostredníctvom AIS a nie je potrebné ju tlačiť
 • Prácu označte v systéme AiS2 ako finálnu až po ubezpečení sa, že je to konečná verzia, že v nej nebudete robiť ďalšie úpravy a že v systéme už máte vložené aj všetky prílohy práce
 • Prácu môže študent označiť ako finálnu IBA 1x.
 • Po tomto kroku je práca exportovaná na kontrolu originality do CRZP a do Theses.

Žiadosť o povolenie obhajoby  (nutné vytlačiť!)
V dolnej časti tejto žiadosti sú uvedené všetky požadované prílohy. Z pochopiteľných dôvodov Referát PhD štúdia prevezme len žiadosti so všetkými prílohami bez výnimky.

Niektoré dôležité informácie týkajúce sa požadovaných príloh:  

 1. 5x dizertačná práca v tvrdých doskách (zviazaná v pevnej väzbe tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať a aby bola čitateľná)
  Dizertačnú prácu vypracujte podľa Vnútorného predpisu č.7/2018 - Smernica rektora UK Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2003 smernice rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave v znení dodatku č. 1 a 2 a podľa Vnútorného predpisu č. 20/2019 - Študijný poriadok UK.
  Elektronická a tlačená forma dizertačnej práce musia byť z hľadiska obsahu identické okrem zadania, keďže v elektronickej verzii sa zverejňuje zadanie bez podpisov zainteresovaných osôb. (Zadanie záverečnej práce a jeho aktualizácia).
  Ak bude študent písať školské dielo v inom ako štátnom jazyku, zadanie sa pripraví v štátnom jazyku aj v jazyku, v ktorom bude školské dielo napísané, pozri . Čl. 4 (4) Vnútorného predpisu č.7/2018.
  V odôvodnených prípadoch je možné obsah jednotlivých bodov zadania zmeniť.
  Údaje v zadaní v čase odovzdania školského diela sú záväzné a musia byť zhodné s údajmi uvedenými na školskom diele.
  Aktualizovať zadanie nie je možné, keď je práca v stave finálna.
 2. 1x kópia titulnej strany dizertačnej práce (podľa prílohy č. 2  Vnútorného predpisu č.12/2013)
 3. 2x životopis (podpísaný, aktuálny dátum, aktuálne kontaktné údaje, aktuálna adresa bydliska, prípadne korešpondenčná adresa) 
 4. abstrakt (samostatne v slovenskom a anglickom jazyku) v PDF formáte - zaslať na adresu rdrsfmph.uniba.sk 
 5. 4x zoznam publikácií, (doktorandi v dennej forme predložia oficiálny výstup z KEC FMFI UK pavilón I - č. d. 1)
 6. posudok školiteľa na prácu obsahuje vyjadrenie k výsledku protokolu o originalite
 7. 3x protokol o originalite vašej dizertačnej práce prostredníctvom CRZP (Centrálny register záverečných prác)

  K získaniu protokolu o originalite Vašej dizertačnej práce je najprv nutné odoslať dizertačnú prácu cez AIS. Postup je podrobne popísaný tu. Spravidla na druhý deň po úspešnom odoslaní finálnej verzie Vašej dizertačnej práce bude môcť Váš školiteľ získať protokol o originalite školského diela prostredníctvom AIS2. Tento protokol je súčasťou posudku školiteľa a poskytne sa oponentom súčasne s dizertačnou prácou na účely vypracovania oponentského posudku. V prípade, že Váš školiteľ nie je zamestnancom FMFI UK, vytlačíme Vám protokol o originalite na referáte PhD. štúdia.
 8. 3x protokol THESES
  Opäť je potrebné vykonať kontrolu aj systémom THESES. Viac informácií
 9. návrh školiteľa na oponentov  (prosíme uviesť tituly, e -mail a presné adresy pracoviska oponentov t.j. inštitúcia, ulica, číslo, PSČ, obec)
 10. kópie VŠ diplom, diplom RNDr., alebo PaedDr., vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok diplomu  - ak ste ich ešte neodovzdali na referát DRŠ v rámci prijímacieho konania (originály k nahliadnutiu), v prípade ak ste neboli študentom UK Bratislava prosíme úradne overené kópie uvedených diplomov.
 11. výstupný list doktoranda FMFI UK (tlačivá

Upozornenie: dizertačnú prácu predloženú na obhajobu prevezmeme len s kompletnými hore uvedenými prílohami.

Oznámenie: diplomy sa vydávajú dvojjazyčne – slovensko/anglicky vo formáte A3.