Zápis študentov

Všeobecné pokyny

Študenti, ktorí odchádzajú v zimnom semestri  ak. r. 2019/2020 v rámci programu ERASMUS do zahraničia, zapíšu sa ešte pred termínom odchodu - po dohode s príslušnou referentkou. Zároveň žiadame študentov, aby pred odchodom na zahraničný pobyt odovzdali na referáte zahraničných stykov FMFI UK (koordinátorovi) fotokópiu schváleného Learning Agreementu.

V prípade, že študent sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na zápise v stanovenom termíne, môže sa nechať zastúpiť ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom (viď príloha Študijného poriadku UK „Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK“). Písomné splnomocnenie predloží poverená osoba na zápise.

Študent, ktorý si v AIS2 vyberie predmety na ak. r. 2019/2020 sa dostaví na zápis podľa stanoveného  harmonogramu s preukazom študenta, ktorý je jediným dokladom o právnom postavení študenta (paragraf 67 zákona č. 131/2002 o VŠ). Bez preukazu nebude študent zapísaný. Na FMFI UK zostávajú indexy v platnosti aj v akademickom roku 2019/2020 a študent je povinný dostaviť sa na zápis s indexom.

Študenti, ktorí sa zápisu v stanovenom termíne nezúčastnia, musia sa písomne ospravedlniť. Náhradný termín zápisu je od:

16. 9. 2019 – 19. 9. 2019

Informácia o validačných známkach na ak. r. 2019/2020:

Cena validačnej známky ISIC s licenciou je 10,00 EUR + 3 EUR manipulačný poplatok. 

Študenti, ktorí sa budú zapisovať v auguste /pred odchodom na ERASMUS/ musia zaplatiť za validačnú známku do 25.8.2019.

Validačnú známku študenti zaplatia bankovým prevodom na základe príkazu na úhradu, ktorý si vytlačia zo systému AIS2, najneskôr do 25.8.2019.

Doklad o zaplatení študent odovzdá na zápise.

Študijné plány na ak. rok 2019/2020 nájdete v AISe a budú zverejnené aj na stránke fakulty. 

Končiaci študenti bakalárskeho štúdia na zápise odovzdajú overenú fotokópiu rodného listu.

Žiadame študentov, aby dodržali stanovené termíny zápisov.