Zápis študentov

Bakalárske štúdium

1. ročník

Študentom v 1. roku štúdia, ktorým bolo ubytovanie pridelené na akademický rok 2021/2022, odporúčame, aby sa ubytovali v ŠD Ľ. Štúra podľa pokynov ubytovacieho oddelenia tak, aby nebol narušený termín stanoveného zápisu.

poslucháreň A
manažérska matematika, ekonomická a finančná matematika 2.9.2021 8:00 hod.
fyzika, biomedicínska fyzika, OZE, technická fyzika, upFYIN, upINBI, upINAN, upMAFY, upMAIN, upMATV, upMADG   13:00 hod.
aplikovaná informatika 3.9.2021 8:00 hod.
informatika, bioinformatika, matematika, poistná matematika, dátová veda 13:00 hod.

Povinný test z anglického jazyka a školenie BOZ PO sa uskutoční online formou, bližšie informácie budú zverejnené na stránke fakulty.

Na zápis si prineste: 1 fotografiu 4 x 6 cm a občiansky preukaz.
(Fotografia - zobrazujúca skutočnú podobu tváre v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami, so svetlým pozadím, pri rozmeroch  fotografie 4 cm x 6 cm musí mať výška hlavy približne 3,5 cm).

2. - 5. ročník bakalárskeho štúdia

Študijný programRok štúdiaDeňHodinaMiestnosťReferentka
Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy
Deskriptívna geometria - matematika2.7.9.20219:00M IIKrajčová
3. a 4.7.9.202113:00M IIKrajčová
Informatika - fyzika2.7.9.20219:00M IIKrajčová
3. a 4.7.9.202113:00M IIKrajčová
Informatika - biológia2. 7.9.20219:00M IIKrajčová
3. a 4.7.9.202113:00M IIKrajčová
Matematika - fyzika2.7.9.20219:00M IIKrajčová
3. a 4.7.9.202113:00M IIKrajčová
Matematika - informatika2.7.9.20219:00M IIKrajčová
3. a 4.7.9.202113:00M IIKrajčová
Matematika - telesná výchova2.7.9.20219:00M IIKrajčová
3. a 4.7.9.202113:00M IIKrajčová
Študijný odbor: Fyzika
Biomedicínska fyzika2. 6.9.20218:30M IVSvitková
3. 7.9.202113:00M IVSvitková
4. 8.9.20218:30 M IVSvitková
Obnoviteľné zdroje energie2.9.9.202113:00M IVSvitková
3.7.9.20218:30M IVSvitková
4. 8.9.20218:30M IVSvitková
Fyzika2.6.9.202113:00M IVSvitková
3. 7.9.20218:30M IVSvitková
4.8.9.20218:30M IVSvitková
Technická fyzika3.7.9.202113:00M IVSvitková
Študijný odbor: Matematika
Matematika2.8.9.202019:00M IIKrajčová
3. a 4. 8.9.202113:00M IIKrajčová
Ekonomická a finančná matematika2. (A-L)6.9.20218:00M IIIGašparovičová
2. (M-Z)6.9.202113:00M IIIGašparovičová
3. (A-K)7.9.20218:00M IIIGašparovičová
3. (M-Z)7.9.202113:00M IIIGašparovičová
Manažérska matematika2.8.9.20218:00M IIIGašparovičová
3. 8.9.202113:00M IIIGašparovičová
4.10.9.20218:00 M VMináriková
Poistná matematika2.8.9.20219:00M IIKrajčová
3. a 4.8.9.202113:00M IIKrajčová
Študijný odbor: Informatika
Informatika2., 3., 4., 5.6.9.20218:30M IMajerčíková
Bioinformatika2., 3., 4. 6.9.202113:00M IMajerčíková
Aplikovaná informatika2. (A-H)7.9.20218:30M IMajerčíková
2. (CH-L)7.9.202113:00M IMajerčíková
2. (M-P)8.9.20218:30M IMajerčíková
2. (R-Ž)8.9.202113:00M IMajerčíková
3. (A-CH)9.9.20218:30M IMajerčíková
3. (I-M)9.9.202113:00M IMajerčíková
3. (N-Z)10.9.20218:30M IMajerčíková
4., 5.10.9.202113:00M IMajerčíková
Dátová veda2. (A-K)6.9.20218:00M VMináriková
2. (L-Ž)6.9.202113:00M VMináriková

Magisterské štúdium

Študijný programRok štúdiaDeňHodinaMiestnosťReferentka
Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy
Deskriptívna geometria - matematika (aj konverzný)1.13.9.20219:00M IIKrajčová
2. a 3. 13.9.202113:00M IIM II
Matematika - fyzika1.13.9.20219:00M IIKrajčová
2. a 3.13.9.202113:00M IIKrajčová
Matematika - informatika1.13.9.20219:00M IIKrajčová
2. a 3. 13.9.202113:00M IIKrajčová
Matematika - telesná výchova1. 13.9.20219:00M IIKrajčová
2. a 3.13.9.202113:00M IIKrajčová
Študijný odbor: Fyzika
mBMF, mEOM1. 9.9.202113:00M IVSvitková
všetky okrem mBMF, mEOM1. 9.9.20218:30M IVSvitková
mBMF, mEOM, mFBF, mFAA2.13.9.20218:30M IVSvitková
mFJF, mFTF, mFFP2. 13.9.202113:00M IVSvitková
Biomedicínska fyzika a všetky špecializácie Fyziky3. 14.9.20218:30 M IVSvitková
Študijný odbor: Matematika
Matematika1.10.9.20219:00M IIKrajčová
2. a 3.9.9.202113:00M IIKrajčová
Počítačová grafika a geometria1.10.9.20219:00M IIKrajčová
2. a 3.9.9.202113:00M IIKrajčová
Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie1. 9.9.20218:00M IIIGašparovičová
2., 3. 10.9.20218:00M IIIGašparovičová
Manažérska matematika1. (A-K)8.9.20218:00M VMináriková
1. (L-Ž)8.9.202113:00M VMináriková
2., 3. 7.9.20218:00M VMináriková
Pravdepodobnosť a matematická štatistika1.10.9.20219:00M IIKrajčová
2. a 3. 9.9.20219:00M IIKrajčová
Študijný odbor: Informatika
Informatika (aj konverzný)1. (A-K)16.9.20218:30M IMajerčíková
1. (L-Ž)16.9.202113:00M IMajerčíková
2., 3., 4., 5. (A-K) 17.9.20218:30M IMajerčíková
2., 3., 4., 5. (L-Ž) 17.9.202113:00M IMajerčíková
Informatika (aj konverzný) - anglický3.9.9.20219:00M VMináriková
Kognitívna veda1. (A-K)16.9.20218:00M VMináriková
1. (L-Ž)16.9.202113:00M VMináriková
2., 3., 4.23.8.20218:00 M IIIGašparovičová
Aplikovaná informatika (aj konverzný)1. (A-K)13.9.20218:30M IMajerčíková 
1. (L-Ž)13.9.202113:00M IMajerčíková
2., 3., 4., 5. (A-K)14.9.20218:30M IMajerčíková
2., 3., 4., 5. (L-Ž)14.9.202113:00M IMajerčíková

Všeobecné pokyny

Študenti, ktorí odchádzajú v zimnom semestri  ak. r. 2021/2022 v rámci programu ERASMUS do zahraničia, zapíšu sa ešte pred termínom odchodu - po dohode s príslušnou referentkou. Zároveň žiadame študentov, aby pred odchodom na zahraničný pobyt odovzdali na referáte zahraničných stykov FMFI UK (koordinátorovi) fotokópiu schváleného Learning Agreementu.

V prípade, že študent sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na zápise v stanovenom termíne, môže sa nechať zastúpiť ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom (viď príloha Študijného poriadku UK „Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK“). Písomné splnomocnenie predloží poverená osoba na zápise.

Študent, ktorý si v AIS2 vyberie predmety na ak. r. 2021/2022 sa dostaví na zápis podľa stanoveného  harmonogramu s preukazom študenta, ktorý je jediným dokladom o právnom postavení študenta (paragraf 67 zákona č. 131/2002 o VŠ). Bez preukazu nebude študent zapísaný. 

Študenti, ktorí sa zápisu v stanovenom termíne nezúčastnia, musia sa písomne ospravedlniť. Náhradný termín zápisu je od:

16. 9. 2021 – 17. 9. 2021

Informácia o validačných známkach na ak. r. 2021/2022:

Cena validačnej známky ISIC s licenciou je 10,00 EUR + 3 EUR manipulačný poplatok. 

Študenti, ktorí sa budú zapisovať v auguste /pred odchodom na ERASMUS/ musia zaplatiť za validačnú známku do 25.8.2021.

Validačnú známku študenti zaplatia bankovým prevodom na základe príkazu na úhradu, ktorý si vytlačia zo systému AIS2, najneskôr do 25.8.2021.

Doklad o zaplatení študent odovzdá na zápise.

Študijné plány na ak. rok 2021/2022 nájdete v AISe a budú zverejnené aj na stránke fakulty. 

Žiadame študentov, aby dodržali stanovené termíny zápisov.