Zápis študentov

Bakalárske štúdium

2. - 5. ročník bakalárskeho štúdia

Zápisy prebiehajú elektronicky (podľa pokyhov študijných referentiek)

Študijný programRok štúdiaDeňHodinaMiestnosťReferentka
Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy
Deskriptívna geometria - matematika2.7.9.20219:00 Krajčová
3. a 4.7.9.202113:00 Krajčová
Informatika - fyzika2.7.9.20219:00 Krajčová
3. a 4.7.9.202113:00 Krajčová
Informatika - biológia2. 7.9.20219:00 Krajčová
3. a 4.7.9.202113:00 Krajčová
Matematika - fyzika2.7.9.20219:00 Krajčová
3. a 4.7.9.202113:00 Krajčová
Matematika - informatika2.7.9.20219:00 Krajčová
3. a 4.7.9.202113:00 Krajčová
Matematika - telesná výchova2.7.9.20219:00Krajčová
3. a 4.7.9.202113:00Krajčová
Študijný odbor: Fyzika
Biomedicínska fyzika2. 6.9.20218:30Svitková
3. 7.9.202113:00Svitková
4. 8.9.20218:30 Svitková
Obnoviteľné zdroje energie2.9.9.202113:00Svitková
3.7.9.20218:30Svitková
4. 8.9.20218:30Svitková
Fyzika2.6.9.202113:00Svitková
3. 7.9.20218:30Svitková
4.8.9.20218:30Svitková
Technická fyzika3.7.9.202113:00Svitková
Študijný odbor: Matematika
Matematika2.8.9.20219:00Krajčová
3. a 4. 8.9.202113:00Krajčová
Ekonomická a finančná matematika2. (A-L)6.9.20218:00Gašparovičová
2. (M-Z)6.9.202113:00Gašparovičová
3.7.9.20218:00Gašparovičová
Manažérska matematika2.8.9.20218:00Gašparovičová
3. 8.9.20218:00Gašparovičová
4.10.9.20218:00 Mináriková
Poistná matematika2.8.9.20219:00Krajčová
3. a 4.8.9.202113:00Krajčová
Študijný odbor: Informatika
Informatika2., 3., 4., 5.6.9.20218:30Majerčíková
Bioinformatika2., 3., 4. 6.9.202113:00Majerčíková
Aplikovaná informatika2. (A-H)7.9.20218:30Majerčíková
2. (CH-L)7.9.202113:00Majerčíková
2. (M-P)8.9.20218:30Majerčíková
2. (R-Ž)8.9.202113:00Majerčíková
3. (A-CH)9.9.20218:30Majerčíková
3. (I-M)9.9.202113:00Majerčíková
3. (N-Z)10.9.20218:30Majerčíková
4., 5.10.9.202113:00Majerčíková
Dátová veda2. (A-K)6.9.20218:00Mináriková
2. (L-Ž)6.9.202113:00Mináriková

Magisterské štúdium

Zápisy prebiehajú elektronicky (podľa pokynov študijných referentiek).

Študijný programRok štúdiaDeňHodinaMiestnosťReferentka
Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy
Deskriptívna geometria - matematika (aj konverzný)1.13.9.20219:00Krajčová
2. a 3. 13.9.202113:00 Krajčová
Matematika - fyzika1.13.9.20219:00 Krajčová
2. a 3.13.9.202113:00 Krajčová
Matematika - informatika1.13.9.20219:00 Krajčová
2. a 3. 13.9.202113:00 Krajčová
Matematika - telesná výchova1. 13.9.20219:00 Krajčová
2. a 3.13.9.202113:00 Krajčová
Študijný odbor: Fyzika
mBMF, mEOM1. 9.9.202113:00 Svitková
všetky okrem mBMF, mEOM1. 9.9.20218:30 Svitková
mBMF, mEOM, mFBF, mFAA2.13.9.20218:30 Svitková
mFJF, mFTF, mFFP2. 13.9.202113:00 Svitková
Biomedicínska fyzika a všetky špecializácie Fyziky3. 14.9.20218:30  Svitková
Študijný odbor: Matematika
Matematika1.10.9.20219:00 Krajčová
2. a 3.9.9.202113:00 Krajčová
Počítačová grafika a geometria1.10.9.20219:00 Krajčová
2. a 3.9.9.202113:00 Krajčová
Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie1. 9.9.20218:00 Gašparovičová
2., 3. 10.9.20218:00Gašparovičová
Manažérska matematika1. (A-K)8.9.20218:00 Mináriková
1. (L-Ž)8.9.202113:00 Mináriková
2., 3. 7.9.20218:00 Mináriková
Pravdepodobnosť a matematická štatistika1.10.9.20219:00 Krajčová
2. a 3. 9.9.20219:00 Krajčová
Študijný odbor: Informatika
Informatika (aj konverzný)1. (A-K)16.9.20218:30 Majerčíková
1. (L-Ž)16.9.202113:00 Majerčíková
2., 3., 4., 5. (A-K) 17.9.20218:30 Majerčíková
2., 3., 4., 5. (L-Ž) 17.9.202113:00 Majerčíková
Informatika (aj konverzný) - anglický3.9.9.20219:00 Mináriková
Kognitívna veda1. (A-K)16.9.20218:00 Mináriková
1. (L-Ž)16.9.202113:00 Mináriková
2., 3., 4.23.8.20218:00  Gašparovičová
Aplikovaná informatika (aj konverzný)1. (A-K)13.9.20218:30 Majerčíková 
1. (L-Ž)13.9.202113:00 Majerčíková
2., 3., 4., 5. (A-K)14.9.20218:30 Majerčíková
2., 3., 4., 5. (L-Ž)14.9.202113:00 Majerčíková

Všeobecné pokyny

Študenti, ktorí odchádzajú v zimnom semestri  ak. r. 2021/2022 v rámci programu ERASMUS do zahraničia, zapíšu sa ešte pred termínom odchodu - po dohode s príslušnou referentkou. Zároveň žiadame študentov, aby pred odchodom na zahraničný pobyt odovzdali na referáte zahraničných stykov FMFI UK (koordinátorovi) fotokópiu schváleného Learning Agreementu.

V prípade, že študent sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na zápise v stanovenom termíne, môže sa nechať zastúpiť ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom (viď príloha Študijného poriadku UK „Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK“). Písomné splnomocnenie predloží poverená osoba na zápise.

Študent, ktorý si v AIS2 vyberie predmety na ak. r. 2021/2022 sa dostaví na zápis podľa stanoveného  harmonogramu s preukazom študenta, ktorý je jediným dokladom o právnom postavení študenta (paragraf 67 zákona č. 131/2002 o VŠ). Bez preukazu nebude študent zapísaný. 

Študenti, ktorí sa zápisu v stanovenom termíne nezúčastnia, musia sa písomne ospravedlniť. Náhradný termín zápisu je od:

16. 9. 2021 – 17. 9. 2021

Informácia o validačných známkach na ak. r. 2021/2022:

Cena validačnej známky ISIC s licenciou je 10,00 EUR + 3 EUR manipulačný poplatok. 

Študenti, ktorí sa budú zapisovať v auguste /pred odchodom na ERASMUS/ musia zaplatiť za validačnú známku do 25.8.2021.

Validačnú známku študenti zaplatia bankovým prevodom na základe príkazu na úhradu, ktorý si vytlačia zo systému AIS2, najneskôr do 25.8.2021.

Doklad o zaplatení študent odovzdá na zápise.

Študijné plány na ak. rok 2021/2022 nájdete v AISe a budú zverejnené aj na stránke fakulty. 

Žiadame študentov, aby dodržali stanovené termíny zápisov.


Doktorandské štúdium

úradné hodiny od 09:00 do 11:00 hod.

7.9. - 9.9.2021

zápis doktorandov v 1. roku štúdia (delenie podľa sekcie F- 7.9.2021, M+I 8.9.2021, SAV 9.9.2021 uvedené v pozvánke na zápis)

13.9. - 14.9.2021
16.9. - 21.9.2021

zápis doktorandov vo vyššom roku štúdia

Študent, ktorý si v AIS2 vyberie predmety na ak. r. 2021/2022 sa dostaví na zápis podľa stanoveného harmonogramu s preukazom študenta, ktorý je jediným dokladom o právnom postavení študenta (paragraf 67 zákona č. 131/2002 o VŠ). Bez preukazu nebude študent zapísaný. Preukazy, ktoré budú na základe žiadostí novovydané, budú k dispozícii na referáte DRŠ pri zápise.

V prípade, že študent sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť zápisu v stanovenom termíne, môže sa nechať zastúpiť ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom (viď príloha Študijného poriadku UK „Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK“). Písomné splnomocnenie spolu so všetkými nižšie vyžadovanými náležitosťami predloží poverená osoba pri zápise.

Prosíme, aby ste mali uvedené doklady k zápisu v poriadku, inak nie je možné vykonať zápis a predídeme tak prípadným zbytočným komplikáciám a nedorozumeniam.

Údaje pre platby zo zahraničia (For foreign money transfers use the additonal information):
Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
SWIFT: SPSRSKBA
Všeobecná úverová banka
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava  

Výška školného v externej forme a za NDŠ za akademický rok je 700 €.

Číslo účtu na úhradu IBAN: SK66 8180 000000 7000138335  VS: 300 ŠS:  id osoby
Doklad o uhradení poplatku treba predložiť pri zápise.
(Do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium.)
Doklad o uhradení poplatku treba predložiť pri zápise.

Číslo účtu na úhradu:
IBAN: SK95 8180 000000 7000138298  
pre poplatky:
validačná známka, preukaz študenta 


Zápis do I. ročníka PhD štúdia

Číslo účtu na úhradu: IBAN: SK95 8180 000000 7000138298  
pre poplatky: validačná známka, preukaz študenta

K zápisu je nutné priniesť:

 1. Originál vysokoškolského diplomu II. stupňa  k nahliadnutiu a kópiu diplomu, ak ste ju ešte neodovzdali na Referát doktorandského štúdia v rámci prijímacieho konania.
  (V prípade ak ste neboli študentom UK prosíme priniesť úradné overenú kópiu vysokoškolského diplomu II. stupňa).
  UPOZORNENIE pre cudzincov: 
  Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa nadobudnutých na zahraničných vysokých školách  
 2. Vyplnený osobný dotazník
  (Tlačivo je na stránke fakulty v časti Tlačivá)  
 3. Občiansky preukaz
 4. Doklad o úhrade za validačnú známku
  (platí pre tých, ktorí majú preukaz študenta UK a validačnou známkou si obnovujú platnosť preukazu študenta)
  -  v dennej forme (ISIC) 13 €   VS: 700
  -  v dennej forme (NO ISIC) 3 € VS: 700
  -  v externej forme 3 €  VS: 700
 5. Doklad o úhrade za preukaz študenta  VS:700
  (platí pre študentov, ktorí nemajú  preukaz študenta UK) 
  tlačivo žiadosť o vydanie preukazu študenta nájdete na web stránke fakulty, treba ho vyplnené zaslať najneskôr do 10.8.2021 spolu s dokladom o úhrade a fotografiou v elektronickej podobe vo formáte jpg na e-mail adresu referátu rdrsfmph.uniba.sk
  - v dennej forme (ISIC)  20 €
  -  v dennej forme (NO ISIC) 10 €
  -  v externej forme 10,00 €
  S licenciou ISIC súvisí členstvo v CKM a zber súvisiacich súhlasov, preto je potrebné urobiť ho elektronicky cez https://gdpr.uniba.sk v sekcii "Prihláška za člena CKM SYTS (prihlasuje sa cez univerzitné meno a heslo, teda rovnako ako do AISu). Tento súhlas stačí urobiť iba raz.
  CUDZINCI si žiadajú preukaz iba s licenciou ISIC, ktorý je medzinárodne uznávaným preukazom študenta!!!
 6. Individuálny študijný plán doktoranda na celé  štyri roky štúdia (resp. tri alebo päť rokov), vrátane predmetov a obsahu dizertačnej skúšky.
  (Tlačivo je na web stránke fakulty Tlačivá )
  Zostavuje ho školiteľ spolu s doktorandom a schvaľuje OK (odborová komisia), IŠP musí byť podpísaný školiteľom, doktorandom a predsedom OK.
  Maximálny počet kreditov zapísaných a získaných za akademický rok je 90 kreditov (denná forma) a 72 kreditov (externá forma).
 7. Podmienkou pri zápise je PREDZÁPIS v AIS na ak. rok 2021/2022, ktorý treba urobiť najneskôr do 31.8.2021! Pri zápise na referáte DRŠ  vytlačíme Váš „Protokol o študijnom pláne študenta“, ktorý podpíšete a ktorý zostane na referáte doktorandského štúdia. Protokol o študijnom pláne študenta musí byť v súlade s IŠP.   
 8. Upozornenie pre externistov:
  Výška školného v externej forme za akademický rok je 700,- € 
  č. ú. v tvare IBAN: SK66 8180 000000 7000138335  VS: 300 ŠS: id osoby
  (do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium).
  Doklad o uhradení poplatku je potrevbné predložiť pri zápise!


Zápis do vyšších ročníkov PhD štúdia

K zápisu je nutné priniesť:

 1. doklad o úhrade validačnej známky 
  Cena validačnej známky pre akademický rok 2021/2022:
  - v dennej forme štúdia (ISIC)  13 €
  - v dennej forme štúdia (NO ISIC) 3 €
  - v externej forme štúdia 3 €
  číslo účtu pre úhradu: IBAN: SK95 8180 000000 7000138298   VS: 700 
 2. podmienkou pri zápise je PREDZÁPIS v AIS na ak. rok 2021/2022  - treba ho urobiť najneskôr do 4.9.2021
  Maximálny počet kreditov zapísaných a získaných za akademický rok je 90 kreditov (denná forma) a 72 kreditov (externá forma).
  - pri zápise na referáte DRŠ  vytlačíme Váš „Protokol o študijnom pláne študenta“, ktorý podpíšete a ktorý zostane na referáte doktorandského štúdia. 
 3. Upozornenie pre externistov:
  Výška školného v externej forme za akademický rok je 700,- € 
  č. ú. v tvare IBAN: SK66 8180 000000 7000138335 VS: 300 ŠS: id osoby
  (do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium)
  Doklad o uhradení poplatkuje potrebné predložiť pri zápise .


Zápis
študentov PhD štúdia SAV

K zápisu je nutné priniesť:

 1. Novoprijatí doktorandi: Originál vysokoškolského diplomu II. stupňa k nahliadnutiu a kópiu diplomu, ak ste ju ešte neodovzdali na referát doktorandského štúdia v rámci prijímacieho konania.
  (V prípade ak ste neboli absolventom UK prosíme priniesť úradné overenú kópiu vysokoškolského diplomu II. stupňa).
  UPOZORNENIE pre cudzincov:
  Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa nadobudnutých na zahraničných vysokých školách
 2. Doklad o  úhrade validačnej známky
  (platí pre tých, ktorí majú preukaz študenta UK a validačnou známkou si obnovujú platnosť preukazu študenta)
  Cena validačnej známky pre akademický rok 2021/2022:
  - v dennej forme štúdia (ISIC) 13 €, VS: 700 
  - v dennej forme štúdia (NO ISIC) 3 €, VS: 700
  - v externej forme štúdia 3 €, VS: 700
 3. výpis výsledkov za ak. rok 2020/2021, výročné hodnotenie – platí pre doktorandov vyšších ročníkov, ktorý treba odovzdať do 9. 8. 2021 (jednotlivo, alebo hromadne za príslušný ústav SAV) na referát DRŠ spolu s ročným hodnotením doktoranda školiteľom, s vyjadrením školiteľa k počtu pridelených kreditov a s explicitným vyjadrením školiteľa či odporúča, alebo neodporúča pokračovať v štúdiu + vyjadrenie riaditeľa ústavu SAV.

 4. PREDZÁPIS v AIS2
  - podmienkou pri zápise je PREDZÁPIS v AIS na ak. rok 2021/212- treba ho urobiť najneskôr do 31.8.2021 (1. ročníky) a do 3.9.2021 (vyššie ročníky). 

  Novoprijatí doktorandi prinesú aj IŠP zostavený na celé štyri roky štúdia (resp. päť rokov), vrátane predmetov a obsahu dizertačnej skúšky. Predmety si vyberáte zo schválených študijných plánov pre jednotlivé ústavy SAV a tieto predmety sú v ponuke v systéme AIS.

  Tlačivo IŠP je na web stránke fakulty v časti Tlačivá

  Zostavuje ho školiteľ spolu s doktorandom a schvaľuje OK (odborová komisia), IŠP musí byť podpísaný školiteľom, doktorandom a predsedom OK.

  Pri zápise na referáte DRŠ  vytlačíme Váš „Protokol o študijnom pláne študenta“, ktorý podpíšete a ktorý zostane na referáte doktorandského štúdia. Protokol o študijnom pláne študenta musí byť v súlade s IŠP.

  Maximálny počet kreditov zapísaných a získaných za akademický rok je 90 kreditov (denná forma) a 72 kreditov (externá forma).

 5. Preukaz študenta (platí pre študentov, ktorí nemajú preukaz študenta UK)
  vyplnenú žiadosť o vydanie preukazu študenta nájdete (nájdete v časti Tlačivá) je potrebné zaslať najneskôr do 10.8.2021 spolu s dokladom o úhrade a fotografiou v elektronickej podobe vo formáte jpg na e-mail adresu referátu rdrsfmph.uniba.sk)
  - v dennej forme s licenciou ISIC 20,- € VS:700
  - v dennej forme s licenciou NO ISIC 10,- € VS:700
  - v externej forme 10,- € VS:700
  CUDZINCI si žiadajú preukaz iba s licenciou ISIC, ktorý je medzinárodne uznávaným preukazom študenta!!!
  S licenciou ISIC súvisí členstvo v CKM a zber súvisiacich súhlasov, preto je potrebné urobiť ho elektronicky cez https://gdpr.uniba.sk v sekcii "Prihláška za člena CKM SYTS (prihlasuje sa cez univerzitné meno a heslo, teda rovnako ako do AISu). Tento súhlas stačí urobiť iba raz.
  č. ú. na úhradu v tvare IBAN: SK95 8180 000000 7000138298 pre poplatky za: validačná známka, preukaz študenta

  Údaje pre platby zo zahraničia:
  Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
  SWIFT: SPSRSKBA 

Žiadame študentov, aby dodržali stanovené termíny zápisov.