Zápis študentov

pre akademický rok 2020/2021

Informácie o zápise na magisterské, doktorandské a do vyšších ročníkov bakalárskeho štúdia budú zverejnené neskôr. 

Bakalárske štúdium

1. ročník

poslucháreň A
manažérska matematika, ekonomická a finančná matematika 2.9.2020 8:00 hod.
fyzika, biomedicínska fyzika, OZE, technická fyzika, upFYIN, upINBI, upINAN, upMAFY, upMAIN, upMATV, upMADG   13:00 hod.
aplikovaná informatika 3.9.2020 8:00 hod.
informatika, bioinformatika, matematika, poistná matematika, dátová veda 13:00 hod.

Povinný test z anglického jazyka, školenie BOZ PO, informácie Katedry telesnej výchovy a športu a test zo základov fyziky (pre študentov programu fyzika, obnoviteľné zdroje energií a environmentálna fyzika a učiteľstvo v kombinácii s fyzikousa uskutoční v posluchárni B matematického pavilónu nasledovne:

fyzika, biomedicínska fyzika, OZE, technická fyzika, up FYIN, upINBI, upINAN, upMAFY, upMAIN, upMATV, upMADG 2.9.2020 8:30 hod.
manažérska matematika, ekonomická a finančná matematika   13:00 hod.
informatika, bioinformatika, matematika, poistná matematika, dátová veda 3.9.2020 8:30 hod.
aplikovaná informatika 13:00 hod.

 

Na zápis si prineste: 1 fotografiu 4 x 6 cm a občiansky preukaz.
(Fotografia - zobrazujúca skutočnú podobu tváre v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami, so svetlým pozadím, pri rozmeroch  fotografie 4 cm x 6 cm musí mať výška hlavy približne 3,5 cm).

Všeobecné pokyny

Študenti, ktorí odchádzajú v zimnom semestri  ak. r. 2020/2021 v rámci programu ERASMUS do zahraničia, zapíšu sa ešte pred termínom odchodu - po dohode s príslušnou referentkou. Zároveň žiadame študentov, aby pred odchodom na zahraničný pobyt odovzdali na referáte zahraničných stykov FMFI UK (koordinátorovi) fotokópiu schváleného Learning Agreementu.

V prípade, že študent sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na zápise v stanovenom termíne, môže sa nechať zastúpiť ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom (viď príloha Študijného poriadku UK „Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK“). Písomné splnomocnenie predloží poverená osoba na zápise.

Študent, ktorý si v AIS2 vyberie predmety na ak. r. 2020/2021 sa dostaví na zápis podľa stanoveného  harmonogramu s preukazom študenta, ktorý je jediným dokladom o právnom postavení študenta (paragraf 67 zákona č. 131/2002 o VŠ). Bez preukazu nebude študent zapísaný. 

Študenti, ktorí sa zápisu v stanovenom termíne nezúčastnia, musia sa písomne ospravedlniť. Náhradný termín zápisu je od:

16. 9. 2020 – 18. 9. 2020

Informácia o validačných známkach na ak. r. 2020/2021:

Cena validačnej známky ISIC s licenciou je 10,00 EUR + 3 EUR manipulačný poplatok. 

Študenti, ktorí sa budú zapisovať v auguste /pred odchodom na ERASMUS/ musia zaplatiť za validačnú známku do 25.8.2020.

Validačnú známku študenti zaplatia bankovým prevodom na základe príkazu na úhradu, ktorý si vytlačia zo systému AIS2, najneskôr do 25.8.2020.

Doklad o zaplatení študent odovzdá na zápise.

Študijné plány na ak. rok 2020/2021 nájdete v AISe a budú zverejnené aj na stránke fakulty. 

Končiaci študenti bakalárskeho štúdia na zápise odovzdajú overenú fotokópiu rodného listu.

Žiadame študentov, aby dodržali stanovené termíny zápisov.