Zápis študentov

Opravný zápis v zimnom semestri

V zmysle ŠP fakulty si študent môže po dôkladnom zvážení upraviť skladbu predmetov na zimný semester akademického roku 2022/2023.

Opravný zápis bude na FMFI prebiehať nasledovne:

Študent si sám aktualizuje predmety zimného semestra v zápisnom liste (v aplikácii VSES017) v období

do 2.10.2022 – do tohto termínu je AIS prístupný.

Po tomto termíne bude systém uzatvorený a nebudú sa dať urobiť žiadne zmeny v zápisnom liste.

Vykonané zmeny si dôkladne skontroluje !!! 

Následne študent emailom oznámi svojej študijnej referentke, že vykonal opravný zápis. Referentka mu zápisný list uzavrie. Osobná účasť študenta na študijnom oddelení nie je potrebná.

Študenti, ktorí plánujú ukončenie štúdia, si musia do zápisného listu nahrať predmety štátnych skúšok. V prípade, že nebudú mať nahraté predmety v zápisnom liste, nebudú sa môcť prihlásiť na štátne skúšky v AIS2.

Predmety si treba zapisovať v súlade so Študijným poriadkom (článok 20).

Všeobecné pokyny

Študenti, ktorí odchádzajú v zimnom semestri  ak. r. 2022/2023 v rámci programu ERASMUS do zahraničia, zapíšu sa ešte pred termínom odchodu - po dohode s príslušnou referentkou. Zároveň žiadame študentov, aby pred odchodom na zahraničný pobyt odovzdali na referáte zahraničných stykov FMFI UK (koordinátorovi) fotokópiu schváleného Learning Agreementu.

V prípade, že študent sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na zápise v stanovenom termíne, môže sa nechať zastúpiť ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom (viď príloha Študijného poriadku UK „Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK“). Písomné splnomocnenie predloží poverená osoba na zápise.

Študenti vyšších ročníkov si vykonajú zápis na ak. rok 2022/2023 podľa pokynov svojej študijnej referentky v stanovenom termíne a po úhrade poplatku za validačnú známku a režijných nákladov si osobne vyzdvihnú validačnú známku u svojej referentky na študijnom oddelení. Presný rozpis termínov zápisu do vyšších ročníkov bude včas zverejnený.  

Študenti, ktorí sa zápisu v stanovenom termíne nezúčastnia, musia sa písomne ospravedlniť. Náhradný termín zápisu je:

14. 9. 2022 a 16. 9. 2022

Informácia o validačných známkach na ak. r. 2022/2023:

Cena validačnej známky ISIC s licenciou je 10,00 EUR + 3 EUR manipulačný poplatok. 

Študenti, ktorí sa budú zapisovať v auguste /pred odchodom na ERASMUS/ musia zaplatiť za validačnú známku do 25.8.2022.

Validačnú známku študenti zaplatia bankovým prevodom na základe príkazu na úhradu, ktorý si vytlačia zo systému AIS2, najneskôr do 25.8.2022.

Doklad o zaplatení študent zašle svojej študijnej referentke.

Študijné plány na ak. rok 2022/2023 nájdete v AISe a sú zverejnené aj na stránke fakulty. 

Žiadame študentov, aby dodržali stanovené termíny zápisov.


Doktorandské štúdium

úradné hodiny od 09:00 do 11:00 hod.

6.9. - 8.9.2022

zápis doktorandov v 1. roku štúdia (delenie podľa sekcie F- 6.9.2022, M+I + Didaktika 7.9.2022, SAV 8.9.2022 uvedené v pozvánke na zápis)

12.9. - 14.9.2022
19.9. - 20.9.2022

zápis doktorandov vo vyššom roku štúdia

Študent, ktorý si v AIS2 vyberie predmety na ak. r. 2022/2023 sa dostaví na zápis podľa stanoveného harmonogramu s preukazom študenta, ktorý je jediným dokladom o právnom postavení študenta (paragraf 67 zákona č. 131/2002 o VŠ). Bez preukazu nebude študent zapísaný. Preukazy, ktoré budú na základe žiadostí novovydané, budú k dispozícii na referáte DRŠ pri zápise.

V prípade, že študent sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť zápisu v stanovenom termíne, môže sa nechať zastúpiť ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom (viď príloha Študijného poriadku UK „Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK“). Písomné splnomocnenie spolu so všetkými nižšie vyžadovanými náležitosťami predloží poverená osoba pri zápise.

Prosíme, aby ste mali uvedené doklady k zápisu v poriadku, inak nie je možné vykonať zápis a predídeme tak prípadným zbytočným komplikáciám a nedorozumeniam.

Údaje pre platby zo zahraničia (For foreign money transfers use the additonal information):
Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
SWIFT: SPSRSKBA
Všeobecná úverová banka
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava  

Výška školného v externej forme a za NDŠ za akademický rok je 700 €.

Číslo účtu na úhradu IBAN: SK66 8180 000000 7000138335  VS: 300 ŠS:  id osoby
Doklad o uhradení poplatku treba predložiť pri zápise.
(Do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium.)
Doklad o uhradení poplatku treba predložiť pri zápise.

Číslo účtu na úhradu:
IBAN: SK95 8180 000000 7000138298  
pre poplatky:
validačná známka, preukaz študenta 


Zápis do I. ročníka PhD štúdia

Číslo účtu na úhradu: IBAN: SK95 8180 000000 7000138298  
pre poplatky: validačná známka, preukaz študenta

K zápisu je nutné priniesť:

 1. Originál vysokoškolského diplomu II. stupňa  k nahliadnutiu a kópiu diplomu, ak ste ju ešte neodovzdali na Referát doktorandského štúdia v rámci prijímacieho konania.
  (V prípade ak ste neboli študentom UK prosíme priniesť úradné overenú kópiu vysokoškolského diplomu II. stupňa).
  UPOZORNENIE pre cudzincov: 
  Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa nadobudnutých na zahraničných vysokých školách  
 2. Vyplnený osobný dotazník
  (Tlačivo je na stránke fakulty v časti Tlačivá)  
 3. Občiansky preukaz
 4. Doklad o úhrade za validačnú známku
  (platí pre tých, ktorí majú preukaz študenta UK a validačnou známkou si obnovujú platnosť preukazu študenta)
  -  v dennej forme (ISIC) 13 €   VS: 700
  -  v dennej forme (NO ISIC) 3 € VS: 700
  -  v externej forme 3 €  VS: 700
 5. Doklad o úhrade za preukaz študenta  VS:700
  (platí pre študentov, ktorí nemajú  preukaz študenta UK) 
  tlačivo žiadosť o vydanie preukazu študenta nájdete na web stránke fakulty, treba ho vyplnené zaslať najneskôr do 10.8.2022 spolu s dokladom o úhrade a fotografiou v elektronickej podobe vo formáte jpg na e-mail adresu referátu rdrsfmph.uniba.sk
  - v dennej forme (ISIC)  20 €
  -  v dennej forme (NO ISIC) 10 €
  -  v externej forme 10,00 €
  S licenciou ISIC súvisí členstvo v CKM a zber súvisiacich súhlasov, preto je potrebné urobiť ho elektronicky cez systém AIS (návody na potvrdenie súhlasu - SK, EN. Tento súhlas stačí urobiť iba raz.
  CUDZINCI si žiadajú preukaz iba s licenciou ISIC, ktorý je medzinárodne uznávaným preukazom študenta!!!
 6. Individuálny študijný plán doktoranda na celé  štyri roky štúdia (resp. tri alebo päť rokov), vrátane predmetov a obsahu dizertačnej skúšky.
  (Tlačivo je na web stránke fakulty Tlačivá )
  Zostavuje ho školiteľ spolu s doktorandom a schvaľuje OK (odborová komisia), IŠP musí byť podpísaný školiteľom, doktorandom a predsedom OK.
  Maximálny počet kreditov zapísaných a získaných za akademický rok je 90 kreditov (denná forma) a 72 kreditov (externá forma).
 7. Podmienkou pri zápise je PREDZÁPIS v AIS na ak. rok 2022/2023, ktorý treba urobiť najneskôr do 31.8.2022! Pri zápise na referáte DRŠ  vytlačíme Váš „Protokol o študijnom pláne študenta“, ktorý podpíšete a ktorý zostane na referáte doktorandského štúdia. Protokol o študijnom pláne študenta musí byť v súlade s IŠP.   
 8. Upozornenie pre externistov:
  Výška školného v externej forme za akademický rok je 700,- € 
  č. ú. v tvare IBAN: SK66 8180 000000 7000138335  VS: 300 ŠS: id osoby
  (do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium).
  Doklad o uhradení poplatku je potrevbné predložiť pri zápise!


Zápis do vyšších ročníkov PhD štúdia

K zápisu je nutné priniesť:

 1. doklad o úhrade validačnej známky 
  Cena validačnej známky pre akademický rok 2021/2022:
  - v dennej forme štúdia (ISIC)  13 €
  - v dennej forme štúdia (NO ISIC) 3 €
  - v externej forme štúdia 3 €
  číslo účtu pre úhradu: IBAN: SK95 8180 000000 7000138298   VS: 700 
 2. podmienkou pri zápise je PREDZÁPIS v AIS na ak. rok 2022/2023  - treba ho urobiť najneskôr do 5.9.2022
  Maximálny počet kreditov zapísaných a získaných za akademický rok je 90 kreditov (denná forma) a 72 kreditov (externá forma).
  - pri zápise na referáte DRŠ  vytlačíme Váš „Protokol o študijnom pláne študenta“, ktorý podpíšete a ktorý zostane na referáte doktorandského štúdia. 
 3. Upozornenie pre externistov:
  Výška školného v externej forme za akademický rok je 700,- € 
  č. ú. v tvare IBAN: SK66 8180 000000 7000138335 VS: 300 ŠS: id osoby
  (do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium)
  Doklad o uhradení poplatkuje potrebné predložiť pri zápise .


Zápis
študentov PhD štúdia SAV

K zápisu je nutné priniesť:

 1. Novoprijatí doktorandi: Originál vysokoškolského diplomu II. stupňa k nahliadnutiu a kópiu diplomu, ak ste ju ešte neodovzdali na referát doktorandského štúdia v rámci prijímacieho konania.
  (V prípade ak ste neboli absolventom UK prosíme priniesť úradné overenú kópiu vysokoškolského diplomu II. stupňa).
  UPOZORNENIE pre cudzincov:
  Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa nadobudnutých na zahraničných vysokých školách
 2. Doklad o  úhrade validačnej známky
  (platí pre tých, ktorí majú preukaz študenta UK a validačnou známkou si obnovujú platnosť preukazu študenta)
  Cena validačnej známky pre akademický rok 2022/2023:
  - v dennej forme štúdia (ISIC) 13 €, VS: 700 
  - v dennej forme štúdia (NO ISIC) 3 €, VS: 700
  - v externej forme štúdia 3 €, VS: 700
 3. výpis výsledkov za ak. rok 2021/2022, výročné hodnotenie – platí pre doktorandov vyšších ročníkov, ktorý treba odovzdať do 8. 8. 2022 (jednotlivo, alebo hromadne za príslušný ústav SAV) na referát DRŠ spolu s ročným hodnotením doktoranda školiteľom, s vyjadrením školiteľa k počtu pridelených kreditov a s explicitným vyjadrením školiteľa či odporúča, alebo neodporúča pokračovať v štúdiu + vyjadrenie riaditeľa ústavu SAV.

 4. PREDZÁPIS v AIS
  - podmienkou pri zápise je PREDZÁPIS v AIS na ak. rok 2022/22- treba ho urobiť najneskôr do 31.8.2022 (1. ročníky) a do 5.9.2022 (vyššie ročníky). 

  Novoprijatí doktorandi prinesú aj IŠP zostavený na celé štyri roky štúdia (resp. päť rokov), vrátane predmetov a obsahu dizertačnej skúšky. Predmety si vyberáte zo schválených študijných plánov pre jednotlivé ústavy SAV a tieto predmety sú v ponuke v systéme AIS.

  Tlačivo IŠP je na web stránke fakulty v časti Tlačivá

  Zostavuje ho školiteľ spolu s doktorandom a schvaľuje OK (odborová komisia), IŠP musí byť podpísaný školiteľom, doktorandom a predsedom OK.

  Pri zápise na referáte DRŠ  vytlačíme Váš „Protokol o študijnom pláne študenta“, ktorý podpíšete a ktorý zostane na referáte doktorandského štúdia. Protokol o študijnom pláne študenta musí byť v súlade s IŠP.

  Maximálny počet kreditov zapísaných a získaných za akademický rok je 90 kreditov (denná forma) a 72 kreditov (externá forma).

 5. Preukaz študenta (platí pre študentov, ktorí nemajú preukaz študenta UK)
  vyplnenú žiadosť o vydanie preukazu študenta nájdete (nájdete v časti Tlačivá) je potrebné zaslať najneskôr do 10.8.2022 spolu s dokladom o úhrade a fotografiou v elektronickej podobe vo formáte jpg na e-mail adresu referátu rdrsfmph.uniba.sk)
  - v dennej forme s licenciou ISIC 20,- € VS:700
  - v dennej forme s licenciou NO ISIC 10,- € VS:700
  - v externej forme 10,- € VS:700
  CUDZINCI si žiadajú preukaz iba s licenciou ISIC, ktorý je medzinárodne uznávaným preukazom študenta!!!
  S licenciou ISIC súvisí členstvo v CKM a zber súvisiacich súhlasov, preto je potrebné urobiť ho elektronicky cez systém AIS (návody na potvrdenie súhlasu - SKEN. Tento súhlas stačí urobiť iba raz.
  č. ú. na úhradu v tvare IBAN: SK95 8180 000000 7000138298 pre poplatky za: validačná známka, preukaz študenta

  Údaje pre platby zo zahraničia:
  Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
  SWIFT: SPSRSKBA 

Žiadame študentov, aby dodržali stanovené termíny zápisov.