Zápis študentov

Opravný zápis v letnom semestri

V zmysle ŠP fakulty si študent môže po dôkladnom zvážení upraviť skladbu predmetov na letný semester akademického roku 2017/2018.

Opravný zápis bude na FMFI prebiehať nasledovne:

Študent si sám aktualizuje predmety v zápisnom liste v AIS-e aj v indexe v období do 4.3.2018. Dôsledne si skontroluje ich správnosť.

Vykonané zmeny si dôkladne skontroluje – zhodu predmetov v AIS-e s predmetmi v indexe a do 8.3.2018 príde k referentke, ktorá mu potvrdí zmeny v indexe a vytlačí nový protokol o zápise (tento úkon je možno realizovať iba 1-krát).

Pozor! V AIS-e sú povolené zmeny len do 4.3.2018.

Študenti, ktorí plánujú ukončenie štúdia vykonaním štátnej skúšky v ak. r. 2017/2018, si musia do zápisného listu nahrať predmety štátnych skúšok. Do indexu si tieto predmety nezapisujú.

V prípade, že predmety SŠ nebudú mať nahraté v zápisnom liste, nebudú sa môcť prihlásiť na štátne skúšky v AIS2.

Predmety si treba zapisovať v súlade so Študijným poriadkom (článok 20). 

Na študijnom oddelení budú úradné hodiny v tomto čase aj od 13.00 – 15.00 hod. okrem piatka. 

Predzápis - letný semester (dátumová akcia 22)
Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môže do vytvoreného zápisného listu (študent si už nemôže vytvoriť zápisný list) pridávať a odoberať predmety už len letného semestra bez ohľadu na kapacitné obmedzenie samotného predmetu.

Doplňujúci zápis - letný semester (dátumová akcia 17)
Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môže do vytvoreného zápisného listu (študent si už nemôže vytvoriť zápisný list) už len pridávať predmety letného semestra, ale len také, ktoré buď nemajú kapacitné obmedzenie, alebo nemajú naplnenú definovanú kapacitu.