Zápis študentov

Opravný zápis v letnom semestri

V zmysle ŠP fakulty si študent môže po dôkladnom zvážení upraviť skladbu predmetov na letný semester akademického roku 2022/2023.

Opravný zápis bude na FMFI prebiehať nasledovne:

Študent si sám aktualizuje predmety v zápisnom liste v AIS-e (aplikácia VSES 117) v období 

do 26.2.2023.

Dôsledne si skontroluje ich správnosť.

Študenti, ktorí si urobia opravný zápis na letný semester, e-mailom o tom informujú svoju študijnú referentku najneskôr do 2.3.2023.

Pozor! V AIS-e sú povolené zmeny len do 26.2.2023.

Študenti, ktorí plánujú ukončenie štúdia vykonaním štátnej skúšky v ak. r. 2022/2023, si musia do zápisného listu nahrať predmety štátnych skúšok. V prípade, že predmety SŠ nebudú mať nahraté v zápisnom liste, nebudú sa môcť prihlásiť na štátne skúšky v AIS2.

Zároveň si vo vlastnom záujme skontrolujú splnenie povinnej sklady predmetov v predpísanom počte kreditov potrebných na ukončenie štúdia.

Predmety si treba zapisovať v súlade so Študijným poriadkom (článok 10). 

Predzápis - letný semester (dátumová akcia 22)

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môže do vytvoreného zápisného listu (študent si už nemôže vytvoriť zápisný list) pridávať a odoberať predmety už len letného semestra bez ohľadu na kapacitné obmedzenie samotného predmetu.

Doplňujúci zápis - letný semester (dátumová akcia 17)
Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môže do vytvoreného zápisného listu (študent si už nemôže vytvoriť zápisný list) už len pridávať predmety letného semestra, ale len také, ktoré buď nemajú kapacitné obmedzenie, alebo nemajú naplnenú definovanú kapacitu.