Zápis študentov

Opravný zápis v letnom semestri

V zmysle ŠP fakulty si študent môže po dôkladnom zvážení upraviť skladbu predmetov na letný semester akademického roku 2019/2020.

Opravný zápis bude na FMFI prebiehať nasledovne:

Študent si sám aktualizuje predmety v zápisnom liste v AIS-e (aplikácia VSES 117) aj v indexe v období do 1.3.2020. Dôsledne si skontroluje ich správnosť.

Vykonané zmeny si dôkladne skontroluje – zhodu predmetov v AIS-e s predmetmi v indexe a do 5.3.2020 príde k referentke, ktorá mu potvrdí zmeny v indexe a vytlačí nový protokol o zápise (tento úkon je možno realizovať iba 1-krát).

Pozor! V AIS-e sú povolené zmeny len do 1.3.2020.

Študenti, ktorí plánujú ukončenie štúdia vykonaním štátnej skúšky v ak. r. 2019/2020, si musia do zápisného listu nahrať predmety štátnych skúšok. Do indexu si tieto predmety nezapisujú.

V prípade, že predmety SŠ nebudú mať nahraté v zápisnom liste, nebudú sa môcť prihlásiť na štátne skúšky v AIS2.

Predmety si treba zapisovať v súlade so Študijným poriadkom (článok 20). 

Na študijnom oddelení budú úradné hodiny v tomto čase aj od 13.00 – 15.00 hod. okrem piatka. 

Predzápis - letný semester (dátumová akcia 22)
Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môže do vytvoreného zápisného listu (študent si už nemôže vytvoriť zápisný list) pridávať a odoberať predmety už len letného semestra bez ohľadu na kapacitné obmedzenie samotného predmetu.

Doplňujúci zápis - letný semester (dátumová akcia 17)
Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môže do vytvoreného zápisného listu (študent si už nemôže vytvoriť zápisný list) už len pridávať predmety letného semestra, ale len také, ktoré buď nemajú kapacitné obmedzenie, alebo nemajú naplnenú definovanú kapacitu.

Všeobecné pokyny

Študenti, ktorí odchádzajú v zimnom semestri  ak. r. 2019/2020 v rámci programu ERASMUS do zahraničia, zapíšu sa ešte pred termínom odchodu - po dohode s príslušnou referentkou. Zároveň žiadame študentov, aby pred odchodom na zahraničný pobyt odovzdali na referáte zahraničných stykov FMFI UK (koordinátorovi) fotokópiu schváleného Learning Agreementu.

V prípade, že študent sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na zápise v stanovenom termíne, môže sa nechať zastúpiť ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom (viď príloha Študijného poriadku UK „Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK“). Písomné splnomocnenie predloží poverená osoba na zápise.

Študent, ktorý si v AIS2 vyberie predmety na ak. r. 2019/2020 sa dostaví na zápis podľa stanoveného  harmonogramu s preukazom študenta, ktorý je jediným dokladom o právnom postavení študenta (paragraf 67 zákona č. 131/2002 o VŠ). Bez preukazu nebude študent zapísaný. Na FMFI UK zostávajú indexy v platnosti aj v akademickom roku 2019/2020 a študent je povinný dostaviť sa na zápis s indexom.

Študenti, ktorí sa zápisu v stanovenom termíne nezúčastnia, musia sa písomne ospravedlniť. Náhradný termín zápisu je od:

16. 9. 2019 – 19. 9. 2019

Informácia o validačných známkach na ak. r. 2019/2020:

Cena validačnej známky ISIC s licenciou je 10,00 EUR + 3 EUR manipulačný poplatok. 

Študenti, ktorí sa budú zapisovať v auguste /pred odchodom na ERASMUS/ musia zaplatiť za validačnú známku do 25.8.2019.

Validačnú známku študenti zaplatia bankovým prevodom na základe príkazu na úhradu, ktorý si vytlačia zo systému AIS2, najneskôr do 25.8.2019.

Doklad o zaplatení študent odovzdá na zápise.

Študijné plány na ak. rok 2019/2020 nájdete v AISe a budú zverejnené aj na stránke fakulty. 

Končiaci študenti bakalárskeho štúdia na zápise odovzdajú overenú fotokópiu rodného listu.

Žiadame študentov, aby dodržali stanovené termíny zápisov.