Zápis študentov

Bakalárske štúdium

1. ročník

poslucháreň A
manažérska matematika, ekonomická a finančná matematika 2.9.2019 8:00 hod.
fyzika, biomedicínska fyzika, OZE, technická fyzika, upFYIN, upINBI, upINAN, upMAFY, upMAIN, upMATV, upMADG   13:00 hod.
aplikovaná informatika 3.9.2019 8:00 hod.
informatika, bioinformatika, matematika, poistná matematika 13:00 hod.

Povinný test z anglického jazyka, školenie BOZ PO, informácie Katedry telesnej výchovy a športu a test zo základov fyziky (pre študentov programu fyzika, obnoviteľné zdroje energií a environmentálna fyzika a učiteľstvo v kombinácii s fyzikousa uskutoční v posluchárni F1 fyzikálneho pavilónu nasledovne:

fyzika, biomedicínska fyzika, OZE, technická fyzika, up FYIN, upINBI, upINAN, upMAFY, upMAIN, upMATV, upMADG 2.9.2019 8:30 hod.
manažérska matematika, ekonomická a finančná matematika   13:00 hod.
informatika, bioinformatika, matematika, poistná matematika 3.9.2019 8:30 hod.
aplikovaná informatika 13:00 hod.

 

Na zápis si prineste: 2 fotografie 4 x 6 cm a občiansky preukaz.
(Fotografia - zobrazujúca skutočnú podobu tváre v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami, so svetlým pozadím, pri rozmeroch  fotografie 4 cm x 6 cm musí mať výška hlavy približne 3,5 cm).

2. - 5. ročník bakalárskeho štúdia

Študijný programRok štúdiaDeňHodinaMiestnosťReferentka
Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov
Deskriptívna geometria - matematika2.4.9.20198:30M/IIKrajčová
3. a 4.4.9.201913:00M/IIKrajčová
Informatika - fyzika2.4.9.20198:30M/IIKrajčová
3. a 4.4.9.201913:00M/IIKrajčová
Informatika - biológia2. 4.9.20198:30M/IIKrajčová
3. a 4.4.9.201913:00M/IIKrajčová
Matematika - fyzika2.4.9.20198:30M/IIKrajčová
3. a 4.5.9.201913:00M/IIKrajčová
Matematika - informatika2.4.9.20198:30M/IIKrajčová
3. a 4.4.9.201913:00M/IIKrajčová
Matematika - telesná výchova2.4.9.20198:30M/IIKrajčová
3. a 4.4.9.201913:00M/IIKrajčová
Študijný odbor: Fyzika
Biomedicínska fyzika2. 4.9.20198:00M/IVSvitková
2. (po prerušení)4.9.201913:00M/IVSvitková
3. 9.9.20198:00M/IVSvitková
4. 10.9.20198:00 M/IVSvitková
Obnoviteľné zdroje energie2.4.9.201913:00M/IVSvitková
2. (po prerušení)4.9.201913:00 M/IVSvitková
3.9.9.20198:00M/IVSvitková
4. 10.9.20198:00M/IVSvitková
Fyzika2.5.9.20198:00M/IVSvitková
3. 9.9.201913:00M/IVSvitková
4.10.9.20198:00M/IVSvitková
Študijný odbor: Matematika
Matematika2.5.9.20198:30M/IIKrajčová
3. a 4. 5.9.201913:00M/IIKrajčová
Študijný odbor: Aplikovaná matematika
Ekonomická a finančná matematika2. 4.9.20198:00M/IIIGašparovičová
3. 3.9.201913:00M/IIIGašparovičová
Manažérska matematika2.(A-K)4.9.20198:00M/VMináriková
2. (L-Ž)4.9.201913:00M/VMináriková
3. (A-K)5.9.20198:00M/VMináriková
3. (L-Ž)5.9.201913:00M/VMináriková
4., 5. 6.9.20198:00M/VMináriková
Študijný odbor: Štatistika
Poistná matematika2.5.9.20198:30M/IIKrajčová
3. a 4.5.9.201913:00M/IIKrajčová
Študijný odbor: Informatika
Informatika2. (A-J)10.9.20198:30M/IMajerčíková
2. (K-Ž)10.9.201913:00M/IMajerčíková
3. 4.9.20198:30M/IMajerčíková
4., 5.  5.9.20198:30M/IMajerčíková
Bioinformatika2.,36.6.20198:30M/IMajerčíková
Študijný odbor: Aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika2. (A-CH)10.9.20198:30M/IMajerčíková
2. (K-M)10.9.201913:00M/IMajerčíková
2. (N-S)11.9.20198:30M/IMajerčíková
2. (Š-Ž)11.9.201913:00M/IMajerčíková
3. (A-H)12.9.20198:30M/IMajerčíková
3. (J-M)12.9.201913:00M/IMajerčíková
3. (N-Z)13.9.20198:30M/IMajerčíková
4., 5.19.9.20198:30M/IMajerčíková

Magisterské štúdium

Študijný programRok štúdiaDeňHodinaMiestnosťReferentka
Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov
Deskriptívna geometria - matematika (aj konverzný)1.11.9.20198:30M/IIKrajčová
2. a 3. 11.9.201913:00M/IIKrajčová
Matematika - fyzika1.11.9.20198:30M/IIKrajčová
2. a 3.11.9.201913:00M/IIKrajčová
Matematika - informatika1.11.9.20198:30M/IIKrajčová
2. a 3. 11.9.201913:00M/IIKrajčová
Matematika - telesná výchova1. 11.9.20198:30M/IIKrajčová
2. a 3.11.9.201913:00M/IIKrajčová
Doplňujúce pedagogické štúdium16.9.20199:00M/IIKrajčová
Študijný odbor: Fyzika
mBMF, mEOM, mFBF, mFAA1. 11.9.20198:00M/IVSvitková
mFFP, mFJF, mFTF, mFTL1. 11.9.201913:00M/IVSvitková
mEOM, mBMF, mFBF2. 12.9.20198:00M/IVSvitková
mFAA, mFJF, mFTF, mFTL2. 12.9.201913:00M/IVSvitková
Biomedicínska fyzika a všetky špecializácie Fyziky3. 16.9.20198:00 M/IVSvitková
Študijný odbor: Matematika
Matematika1.12.9.20198:30M/IIKrajčová
2. a 3.10.9.201913:00M/IIKrajčová
Počítačová grafika a geometria1.12.9.20198:30M/IIKrajčová
2. a 3.10.9.201913:00M/IIKrajčová
Študijný odbor: Aplikovaná matematika
Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie1. (A-J)9.9.20198:00M/IIIGašparovičová
1. (K-Ž)9.9.201913:00M/IIIGašparovičová
2. (A-K)5.9.20198:00M/IIIGašparovičová
2. (L-Ž)5.9.201913:00 M/IIIGašparovičová
3.6.9.20198:00M/IIIGašparovičová
4.6.9.20198:00M/VMináriková
Manažérska matematika1. (A-K)9.9.20198:00M/VMináriková
1. (L-Ž)9.9.201913:00M/VMináriková
2. (A-K)10.9.20198:00M/VMináriková
2. (L-Ž)10.9.201913:00M/VMináriková
3., 4. 11.9.20198:00M/VMináriková
Študijný odbor: Štatistika
Pravdepodobnosť a matematická štatistika1.12.9.20198:30M/IIKrajčová
2. a 3. 10.9.20198:30M/IIKrajčová
Študijný odbor: Informatika
Informatika (aj konverzný)1. 9.9.20198:30M/IIKrajčová 
2.6.9.201913:00M/IIKrajčová
3. 12.9.201913:00M/IIKrajčová
Študijný odbor: Kognitívna veda
Kognitívna veda1., 2.26.8.20198:00M/IIIGašparovičová
3., 4.26.8.201913:00 M/IIIGašparovičová
Študijný odbor: Aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika (aj konverzný)1. (A-H)16.9.20198:30M/IMajerčíková 
1. (CH-R)16.9.201913:00M/IMajerčíková
1. (S-W)17.9.20198:30M/IMajerčíková
2. (A-G)18.9.20198:00M/IMajerčíková
2. (H-T)18.9.201913:00M/IMajerčíková
3.20.9.20198:30M/IMajerčíková
4. 6.9.20198:00M/IIIGašparovičová

Všeobecné pokyny

Študenti, ktorí odchádzajú v zimnom semestri  ak. r. 2019/2020 v rámci programu ERASMUS do zahraničia, zapíšu sa ešte pred termínom odchodu - po dohode s príslušnou referentkou. Zároveň žiadame študentov, aby pred odchodom na zahraničný pobyt odovzdali na referáte zahraničných stykov FMFI UK (koordinátorovi) fotokópiu schváleného Learning Agreementu.

V prípade, že študent sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na zápise v stanovenom termíne, môže sa nechať zastúpiť ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom (viď príloha Študijného poriadku UK „Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK“). Písomné splnomocnenie predloží poverená osoba na zápise.

Študent, ktorý si v AIS2 vyberie predmety na ak. r. 2019/2020 sa dostaví na zápis podľa stanoveného  harmonogramu s preukazom študenta, ktorý je jediným dokladom o právnom postavení študenta (paragraf 67 zákona č. 131/2002 o VŠ). Bez preukazu nebude študent zapísaný.

Študenti, ktorí sa zápisu v stanovenom termíne nezúčastnia, musia sa písomne ospravedlniť. Náhradný termín zápisu je od:

16. 9. 2019 – 19. 9. 2019

Informácia o validačných známkach na ak. r. 2019/2020:

Cena validačnej známky ISIC s licenciou je 10,00 EUR + 3 EUR manipulačný poplatok. 

Študenti, ktorí sa budú zapisovať v auguste /pred odchodom na ERASMUS/ musia zaplatiť za validačnú známku do 25.8.2019.

Validačnú známku študenti zaplatia bankovým prevodom na základe príkazu na úhradu, ktorý si vytlačia zo systému AIS2, najneskôr do 25.8.2019.

Doklad o zaplatení študent odovzdá na zápise.

Študijné plány na ak. rok 2019/2020 nájdete v AISe a budú zverejnené aj na stránke fakulty. 

Končiaci študenti bakalárskeho štúdia na zápise odovzdajú overenú fotokópiu rodného listu.

Žiadame študentov, aby dodržali stanovené termíny zápisov.