Elektronické študijné materiály

Elektronické materiály na tejto stránke slúžia na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely. Materiál sa môže rozmnožovať len v súlade s autorským zákonom. 

Matematika

Diferenciálny a integrálny počet funkcií viac premenných v príkladoch

Martin Kollár, Ľubica Kossaczká, Daniel Ševčovič

Základy lineárneho programovania

- Vladimír Toma   (*)

Zimná škola symplektickej geometrie

- Marián Fecko, Július Korbaš, Martin Niepel, Pavol Ševera

Fyzika

Interaktívna fyzikálna animácia "Pascalov zákon"

Lukáš Bartošovič, Peter Demkanin

Prílohy:

Nástenka

(.ppt)

Pascalov zákon


súbor s aktivitou založenou na modelovaní fyzikálneho javu v prostredí počítačom podporovaného prírodovedného laboratória CMA Coach 6. Na jeho spustenie je potrebná inštalácia prostredia CMA Coach 6.

Matematický kaleidoskop pre fyzikov

-  Denis Kochan, Vladimír Černý, Pavel Bóna, Marián Fecko, Vratko Polák, Vladimír Balek, Martin Mojžiš, Tomáš Blažek, Roman Martoňák

Nelineárna optika

- Vladimír Mesároš, Anton Štrba, Dagmar Senderáková

Netesnosti vákuových systémov

-  Peter Lukáč, Viktor Martišovitš

O atómoch a kvantovaní

- Ján Pišút, Rudolf Zajac

Praktikum z fyziky pre chemikov I

- Dušan Kováčik, Zsol Szalay, Anna Zahoranová   (*)

Úvod do kvantovej mechaniky

Ján Pišút, Ladislav Gomolčák, Vladimír Černý

Základy programovania prakticky

- František Kundracík

Zbierka úloh z kvantovej mechaniky

- Ján Pišút, Vladimír Černý, Peter Prešnajder

Informatika

Elementárny kalkulus

- Peter Prešnajder 

Neural Networks

- Igor Farkaš

Programovanie v Pythone

- Andrej Blaho

Tvorba efektívnych algoritmov

- Pavol Ďuriš   (*)

Výpočtová zložitosť

- Pavol Ďuriš   (*)

Cudzie jazyky


(*) Tento elektronický študijný materiál je prístupný len z počítačov zapojených do siete Univerzity Komenského.