Aktivity 2021/2022

Prieskum

V súvislosti s potencionálnym uskutočnením elektronických tajných volieb bol ŠKAS Mandátovou komisiou AS FMFI UK oslovený o vytvorenie testovacej otázky s možnosťami za účelom otestovania systému s pridanou hodnotou. Študentská komora zostavila set možností na otázku: "Ktoré z uvedených možností by ste radi videli zrealizované?", na ktoré prichystala 21 alternatív, z ktorých si študenti, podľa svojich preferencií, mohli vybrať najviac 10 možností. Prieskumu sa zúčastnilo 185 študentov (13%). Niektoré výsledky boli očakávané, niektoré boli prekvapujúce. Aj keď súčasný ŠKAS sa voľbami uskutočnenými 26.10-27.10.2021 de facto celý obmení, veríme, že získané dáta využije "nový" ŠKAS v plnej miere. Výsledky sú zoradené podľa počtu získaných hlasov: 

Rekonštrukcia vnútorných priestorov fakulty (posluchárne, prednáškové sály, počítačové učebne, laboratóriá a pod.).

131

Uskutočňovanie podobnej ankety v pravidelných intervaloch (napr. raz za akademický rok).

115

Zaobstaranie nového Akademického informačného systému (AIS).

113

Obmena a dokúpenie drobného nábytku na chodbách a respíriach (stoly, stoličky, kreslá, pohovky a pod.) a elektrifikácia najfrekventovanejších oddychových miest a miestností.

105

Rekultivácia zelených plôch v okolí fakulty, osadenie záhradných prvkov do Relax zóny.

101

Vytvorenie oddychového priestoru v Pavilóne fyziky I v priestore bývalého bufetu, s možnosťou uvarenia kávy, zohriatia jedla a pod.

97

Zachovanie elektronizácie agendy Študijného oddelenia a Referátu doktorandského štúdia aj po skončení pandémie.

95

Umožnenie vstupu do fakultnej knižnice prostredníctvom karty ISIC aj mimo otváracích hodín.

84

Používanie jednej aplikácie (MS TEAMS, Google Meet, Zoom a pod.) ako nosnej platformy všetkými vyučujúcimi.

83

Zavedenie tzv. hybridného režimu výučby (napr. prednáška online, cvičenia prezenčne) aj mimo pandémie, ak to bude možné v rámci Zákona o vysokých školách, prípadne jeho veľkej novely.

75

Dokončenie navigačného systému v celom interiéri fakulty a v jej blízkom okolí.

75

Oživenie Študentského vývojového tímu za účelom vývoja nových aplikácií a udržiavania aplikácií prospešných pre študentov a zamestnancov fakulty, ktoré boli vytvorené v rámci ročníkových projektov a záverečných prác.

66

Vytvorenie spoločných interdisciplinárnych študijných programov s Prírodovedeckou fakultou UK a fakultami Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na všetkých stupňoch štúdia.

59

Zakúpenie nových softvérových licencií s cieľom inovovania výučby.

59

Pravidelné konzultácie študentov s garantom (garantmi) a tútorom (tútormi).

54

Zavedenie tzv. ročníkových projektov v každom študijnom programe s cieľom zapojenia študenta do aktuálnych výskumov.

44

Efektívnejšie využívanie cloudov a e-learningu zamestnancami a študentami fakulty (OneDrive, Moodle, LIST a pod.)

38

Transparentné informovanie univerzitnej Študentskej časti Akademického senátu UK o svojej činnosti.

31

Pravidelné zasielanie „newsletteru“ zo zasadnutí Akademického senátu FMFI UK prostredníctvom Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK (ŠKAS).

27

Využitie propagačného potenciálu prostredníctvom platených reklám a spoluprác určených pre potencionálnych uchádzačov o štúdium.

24

Zaobstaranie ohrievačov vody, stolných lámp do priestorov knižnice a pod.

21

Prvácky týždeň

Prvácky týždeň, napriek kolísavým okolnostiam v súvislosti s výskytom corona vírusu, sa uskutočnil v oklieštenej pobode. Napriek spomenutým okolnostiam sa ho zúčastnilo okolo 220 začínajúcich prvákov. Aj tento rok sme pre začínajúcich prvákov pripravili modernizovanú príručku "Matfyzákov sprievodca po galaxii" a matfyzácke tričká s dizajnom "MATFYZ since 2021". Okrem toho, v spoluprácii s oddelením propagácie, boli prichystané minizápisníky, nálepky vytvorené ŠKASom a publikáciu "40 rozmerných faktov o Matfyze". 

V poobedňajších hodinách sa organizovala prechádzka po Bratislave, kde si prváci mohli vybrať dĺžku a náročnosť vychádzky a ktorá sa skončila v neskorých večerných hodinách s vychladeným pivom na "Tyršáku" (pod Starým mostom). Pevne veríme, že budúcoročný Prvácky týždeň sa vráti do starých koľají a bude možné organizovať aj akcie na fakulte.

Diskusia s garantmi o rozprave o bakalárskej práci ako forme bakalárskych štátnic

V rámci novej akreditácie sme otvorili rozsiahlu diskusiu s garantmi o forme bakalárskych štátnic, s cieľom poukázať na možnosť nahradiť aktuálne formy odbornou rozpravou o bakalárskej práci, ako je to zaužívané na mnohých zahraničných univerzitách, či na FIIT STU.

Hlavné argumenty ŠKASu boli obrovská pridaná hodnota bakalárskych prác (študenti prvýkrát pracujú na väčšom vlastnom projekte, pracujú na ňom od začiatku, dovedú ho až do úspešného konca, učia sa formulovať a tvoriť vlastné myšlienky, kreatívne myslieť, do hĺbky porozumieť zvolenej téme, zrozumiteľne sa vyjadrovať, obhájiť si a odprezentovať vlastnú prácu) v kontraste s tým, že na štátniciach sa často opätovne skúša to, čo už bolo skúšané a hodnotené na jednotlivých predmetoch počas bakalárskeho štúdia (predstavujú tak duplicitnú prácu). Nejasné je aj dosahovanie cieľu štátnic pospájanie vedomostí, keďže materiálu na zopakovanie je veľa, čo môže vyústiť v učenie sa naspamäť.

Študentský Discord server

Spustili sme fakultný Discord serverzorganizovali tombolu a spolu s propagačným oddelením vytvorili video na jeho propagáciu.

Študentský Discord sme spustili so štyrmi hlavnými cieľmi:

  • doplnenie komunitného aspektu chodieb a jedální našej fakulty,
  • spájanie študentov z rôznych ročníkov a odborov,
  • vhodný spôsob na spoločné učenie sa na diaľku,
  • zjednotený spôsob výmeny študijných materiálov medzi študentmi.

Pre tých, ktorí Discord nepoznajú - ide o aplikáciu (webovú, mobilnú, desktopovú), pomocou ktorej sa pripájate ku komunitným serverom a ktorá umožňuje textovú a hlasovú komunikáciu s ostatnými členmi. Tieto servery môže vytvárať ktokoľvek, takže takýchto komunít existuje mnoho. Okrem textovej a hlasovej komunikácie ponúka Discord skupinové videohovory, zdieľanie obrazovky, nástroje na prednášanie, rozšírenú funkcionalitu pomocou botov, alebo vlastné emoji!

Súťaž Dáta & Umenie

Vymysleli sme súťaž Dáta & Umenie, spojili sa s Unispace a ich partnermi, aby ste mohli vyhrať okrem štipendia aj zaujímavú cenu a iniciovali sme aj prednášku o NFT. Do súťaže sa zapojilo až 21 študentov FMFI spolu so 16 súťažnými príspevkami. Autori najlepších troch príspevkov boli odmenení štipendiom vo výške 90, 70 a 50 eur a víťaz dostal hardvérovú peňaženku Ledger Nano X od partnera súťaže Superscale.

O tejto súťaži sme napísali popularizačný článok na Vedátora a všetky príspevky boli vystavené vo vestibule fyziky

Rekonštrukcia bývalého bufetu v F1

Intenzívne sme pracovali na rekonštrukcii priestoru bývalého bufetu vo fyzike, kde vznikne veľká študentská "obývačka" (pracovné názvy: Bufet vo fyzike, Cauchyho klubovňa II, Schrödingerov bufet).

Priestory fakulty

Pravidelne prechádzame fakultu a nahlasujeme poškodený a vyhodený nábytok a odpad, ktorý sa na chodbách a v študentských priestoroch stále kopí.

Zariadili sme a upratali viacero študijných priestorov na chodbách, napríklad skleník za posluchárňou Aštudijný priestor v F2 na 1. poschodí, študijný priestor v F1 nad vrátnicou, študijný priestor v F1 nad jedálňou, okolie pingpongového stola v suteréne M a tiež sme vymenili niektoré zničené stoly pri miestnosti F1-108.

Pri posluchárni A sa vyhodili staré nástenky a pribudlo miesto nich sedenie.

Pred vchod do budovy M sme umiestnili vonkajšiu lavičku. Upratali sme vestibul matematiky, odniesli sme odtiaľto starý nepotrebný nábytok, priniesli nové stolíky, spojili sa s propagačným oddelením na nahradení starej reklamy novou orientačnou tabuľou a po našich podnetoch sa podarilo odstrániť starú elektronickú reklamnú tabuľu nad Unispace.

 

Kontrola kvality vody

Na základe mnohých podnetov sme pomocou samotestov skontrolovali kvalitu vody na fakulte - je v poriadku, len veľmi tvrdá.

Anketa FMFI

Propagovali sme anketu, v spolupráci s viacerými zamestnancami fakulty sme prišli s novými otázkami týkajúce sa štátnic a Študentskej Vedeckej Konferencie, prešli sme všetky (!) komentáre z ankety a najvážnejšie z nich sme riešili s Vedením.

Ďalšia činnosť ŠKASu

  • Intenzívne riešime otázku rodovej rovnosti a sexuálneho obťažovania, spisujeme Vaše podnety a budeme sa tomu ďalej venovať.
  • Zúčastňujeme sa propagačných aktivít ako Aj Ty v IT, Minierasmus, Gaudeamus, Deň otvorených dverí FMFI, a pod.
  • Veľa z nás sa podieľalo na akreditácii študijných odborov, ktoré študujete.
  • Každý druhý utorok sa zúčastňujeme Vedenia, kde sa stretávajú prodekani a vedúci jednotlivých sekcií našej fakulty.