Študentská anketa

Anketa je možnosť konštruktívne hodnotiť rôzne aspekty fakulty. Tieto dáta poslúžia jednak budúcim študentom, ktorí si budú môcť na základe komentárov a hodnotení spraviť predstavu o jednotlivých predmetoch, ale aj samotní prednášajúci a cvičiaci majú možnosť zistiť čo si o predmetoch myslia študenti. V neposlednom rade je anketa podnetom pre vedenia jednotlivých katedier, ako zlepšiť úroveň výučby, alebo upraviť študijné programy.

Názory prezentované na tejto stránke sú postrehmi jednotlivých študentov a učiteľov. Vedenie FMFI UK poskytuje tieto názory širšej komunite v dobrej viere, že to napomôže zvyšovaniu kvality pedagogického procesu. Okrem špecificky označených pasáží, názory prezentované na tejto stránke nie sú oficiálnym stanoviskom FMFI UK.

Aktuálne prebiehajúca anketa