Školné a poplatky

Doktorandské štúdium - pre akademický rok 2023/2024

Prijímacie konanie (v listinnej podobe): 33 €
Prijímacie konnie (v elektronickej podobe): 15 
Štátna pokladnica: 7000138327/8180, IBAN: SK88 8180 000000 7000138327  VS: 801

Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (za každý rok): 1300 €
Školné externé štúdium v slovenskom jazyku (za každý rok):  700 €
Školné denné štúdium v anglickom jazyku (za každý rok): 1000 €
Školné externé štúdium v anglickom jazyku (za každý rok): 700 €
Štátna pokladnica: IBAN: SK66 8180 000000 7000138335 VS: 300, ŠS: id osoby
(do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium)

Preukaz študenta v dennej forme (s licenciou ISIC): 20 €
Preukaz študenta v dennej forme (bez licencie, NO ISIC): 10
Duplikát preukazu:
Preukaz študenta v externej forme: 10 €
Validačná známka v dennej forme (ISIC) : 13 €
Validačná známka v dennej forme (NO ISIC) : 3 €
Validačná známka v externej forme: 3 €
Štátna pokladnica: 7000138298/8180, IBAN: SK95 8180 000000 7000138 298 VS: 700

Výpis výsledkov štúdia za jeden akademický rok: 3,30 €
Výpis výsledkov štúdia za jeden akademický rok v anglickom jazyku: 6,60 €
Výpis výsledkov absolventovi štúdia: 16,60 €
Výpis výsledkov absolventovi štúdia v cudzom jazyku: 166 €
Štátna pokladnica: 7000138298/8180, IBAN: SK95 8180 000000 7000138 298 VS: 900 
(do poznámky prosíme uviesť, že je to poplatok za .....)

Údaje pre platby zo zahraničia:
Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
SWIFT: SPSRSKBA
Štátna pokladnica
Radlinského 6929/32
811 07 Bratislava

Doklad o uhradení poplatku za daný úkon podľa tejto smernice je povinnou prílohou žiadosti o vystavenie príslušného dokladu. 

Doktorandské štúdium - pre akademický rok 2024/2025

Prijímacie konanie (v listinnej podobe): 33 €
Prijímacie konnie (v elektronickej podobe): 15 
Štátna pokladnica: 7000138327/8180, IBAN: SK88 8180 000000 7000138327  VS: 801

Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (za každý rok): 1300 €
Školné externé štúdium v slovenskom jazyku (za každý rok):  700 €
Školné denné štúdium v anglickom jazyku (za každý rok): 1000 €
Školné externé štúdium v anglickom jazyku (za každý rok): 700 €
Štátna pokladnica: IBAN: SK66 8180 000000 7000138335 VS: 300, ŠS: id osoby
(do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium)

Preukaz študenta v dennej forme (s licenciou ISIC): 26 €
Preukaz študenta v dennej forme (bez licencie, NO ISIC): 13 
Duplikát preukazu:
Preukaz študenta v externej forme: 13 €
Validačná známka v dennej forme (ISIC) : 19 €
Validačná známka v dennej forme (NO ISIC) : 6 €
Validačná známka v externej forme: 6 €
Štátna pokladnica: 7000138298/8180, IBAN: SK95 8180 000000 7000138 298 VS: 700

Výpis výsledkov štúdia za jeden akademický rok: 3,30 €
Výpis výsledkov štúdia za jeden akademický rok v anglickom jazyku: 6,60 €
Výpis výsledkov absolventovi štúdia: 16,60 €
Výpis výsledkov absolventovi štúdia v cudzom jazyku: 166 €
Štátna pokladnica: 7000138298/8180, IBAN: SK95 8180 000000 7000138 298 VS: 900 
(do poznámky prosíme uviesť, že je to poplatok za .....)

Údaje pre platby zo zahraničia:
Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
SWIFT: SPSRSKBA
Štátna pokladnica
Radlinského 6929/32
811 07 Bratislava

Doklad o uhradení poplatku za daný úkon podľa tejto smernice je povinnou prílohou žiadosti o vystavenie príslušného dokladu.