Štipendiá

Fakulta poskytuje študentom 

 • sociálne štipendiá z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu,
 • motivačné štipendiá z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu,
 • štipendiá z vlastných zdrojov.

Podrobnosti o štipendiách nájdete v Štipendijnom poriadku fakulty

Motivačné štipendiá zo štátneho rozpočtu

Fakulta priznáva študentom z účelových prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium 

 1. v študijných odboroch určovaných v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy na príslušný kalendárny rok vydanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (odborové štipendium),
 2. za vynikajúce plnenie študijných povinností (prospechové štipendium),
 3. za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti (mimoriadne štipendium).

A. Odborové štipendium 

Použitie finančných prostriedkov je účelovo viazané na študentov vo vybraných študijných odboroch.

Pri prideľovaní odborových štipendií sa zohľadňujú študijné odbory a hodnota KAPu. Koeficient uplatnenia absolventov vysokej školy podľa odboru (KAP) je odvodený od počtu absolventov vysokej školy v dennej forme štúdia a počtu evidovaných nezamestnaných absolventov vysokej školy.

Dotácia je odvodená od počtu študentov vo vybranom študijnom odbore (v prípade učiteľských študijných programov vo vybraných predmetoch, a to polovičným počtom), v dennej forme štúdia, ktorí sú zohľadňovaní pri určení dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, ktorých KAP je viac ako 95%  pre prvé dva stupne vysokoškolského vzdelávania.

Študijný odbor

Študijný program

Stupeň

KAP

aplikovaná informatika

aplikovaná informatika

1

99,3%

informatika

informatika

1

99,3%

informatika, biológia

bioinformatika

1

99,3%

fyzika

fyzika

1

99,3%

obnoviteľné zdroje energie
a environmentálna fyzika

1

99,3%

fyzika, všeobecné lekárstvo

biomedicínska fyzika

1

99,3%

aplikovaná matematika

ekonomická a finančná matematika

1

99,3%

manažérska matematika

1

99,3%

matematika

matematika

1

99,3%

štatistika

poistná matematika

1

99,0%

učiteľstvo akademických predmetov

učiteľstvo deskriptívnej geometrie
(v kombinácii)

1

97,8%

učiteľstvo fyziky (v kombinácii)

1

97,8%

učiteľstvo informatiky (v kombinácii)

1

97,8%

učiteľstvo matematiky (v kombinácii)

1

97,8%

aplikovaná informatika

aplikovaná informatika

2

99,3%

informatika

informatika

2

99,3%

fyzika

astronómia a astrofyzika

2

99,3%

biofyzika a chemická fyzika

2

99,3%

environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia

2

99,3%

fyzika plazmy

2

99,3%

fyzika tuhých látok

2

99,3%

jadrová a subjadrová fyzika

2

99,3%

optika, lasery a optická spektroskopia

2

99,3%

Physics of the Earth

2

99,3%

teoretická fyzika

2

99,3%

fyzika, všeobecné lekárstvo

biomedicínska fyzika

2

99,3%

kognitívna veda

kognitívna veda

2

96,0%

aplikovaná matematika

ekonomicko-finančná matematika
a modelovanie

2

99,3%

manažérska matematika

2

99,3%

matematika

matematika

2

99,3%

počítačová grafika a geometria

2

99,3%

štatistika

pravdepodobnosť a matematická štatistika

2

99,0%

učiteľstvo akademických predmetov

učiteľstvo deskriptívnej geometrie
(v kombinácii)

2

97,8%

učiteľstvo deskriptívnej geometrie
(v kombinácii) - konverzný ŠP

2

97,8%

učiteľstvo fyziky (v kombinácii)

2

97,8%

učiteľstvo fyziky (v kombinácii) - konverzný ŠP

2

97,8%

učiteľstvo informatiky (v kombinácii)

2

97,8%

učiteľstvo informatiky (v kombinácii) - konverzný ŠP

2

97,8%

učiteľstvo matematiky (v kombinácii)

2

97,8%

učiteľstvo matematiky (v kombinácii) - konverzný ŠP

2

97,8%

Na odborové štipendium nemá nárok: 

 1. študent, ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia,
 2. študent, ktorému už bolo poskytované odborové štipendium v príslušnom roku štúdia bakalárskeho študijného programu alebo magisterského študijného programu,
 3. študent prvého roku štúdia magisterského študijného programu, ktorý riadne skončil bakalársky študijný program v študijnom odbore bez nároku na priznanie odborového štipendia podľa metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy na príslušný kalendárny rok vydanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Fakulta vytvára osobitné poradovníky pre každý študijný odbor, a to samostatne pre skupiny študentov: 

 1. prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov,
 2. druhého a vyššieho roku štúdia bakalárskych študijných programov a druhého a vyššieho roku štúdia magisterských študijných programov,
 3. prvého roku štúdia magisterských študijných programov.

Prvý rok štúdia bakalárskych študijných programov: 

 • priznáva sa spravidla 50 % študentom v poradovníkoch
 • priznáva sa a poskytuje v jednej splátke v období od 1. apríla do 31. mája príslušného akademického roka
 • priznáva sa na základe získaného percentilu z externej časti maturitnej skúšky z predmetu matematika absolvovanej v školskom roku, ktorý bezprostredne predchádza akademickému roku, v ktorom sa odborové štipendium priznáva.

Druhý a vyšší rok štúdia bakalárskych / magisterských študijných programov: 

 • priznáva sa spravidla 30 % študentom v poradovníkoch
 • priznáva sa do 15. novembra príslušného akademického roka a poskytuje v jednej splátke do konca príslušného kalendárneho roka
 • priznáva sa na základe váženého študijného priemeru za celé ich doterajšie štúdium v danom bakalárskom / magisterskom študijnom programe.

Prvý rok štúdia magisterských študijných programov: 

 • priznáva sa spravidla 30 % študentom v poradovníkoch
 • priznáva sa do 15. novembra príslušného akademického roka a poskytuje v jednej splátke do konca príslušného kalendárneho roka
 • priznáva sa na základe váženého študijného priemeru za celé štúdium nimi riadne skončeného bakalárskeho študijného programu, ktorý bol skončený v akademickom roku, ktorý bezprostredne predchádza akademickému roku, v ktorom sa odborové štipendium priznáva.

Odborové štipendium sa priznáva bez podania žiadosti, keď študent splní kritériá pre jeho priznanie podľa Štipendijného poriadku fakulty. Študent v prvom roku štúdia magisterského študijného programu, ktorý absolvoval bakalárske štúdium na inej fakulte UK alebo na inej vysokej škole, musí pri zápise na štúdium predložiť študijnému oddeleniu fakulty dodatok k diplomu, výpis výsledkov štúdia alebo iné listiny preukazujúce splnenie kritérií na priznanie odborového štipendia.

B. Prospechové štipendium 

Na prospechové štipendium nemá nárok študent, ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia.

Na účely posúdenia plnenia študijných povinností sa vytvoria skupiny študijných programov: 

 1. všetky študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov (UAP),
 2. všetky bakalárske študijné programy v študijných odboroch fyzika, fyzika a všeobecné lekárstvo (bF),
 3. všetky magisterské študijné programy v študijných odboroch fyzika, fyzika a všeobecné lekárstvo (mF),
 4. všetky bakalárske študijné programy v študijných odboroch matematika, aplikovaná matematika a štatistika (bM),
 5. všetky magisterské študijné programy v študijných odboroch matematika, aplikovaná matematika a štatistika (mM),
 6. všetky bakalárske študijné programy v študijných odboroch informatika, aplikovaná informatika, informatika a biológia (bI),
 7. všetky magisterské študijné programy v študijných odboroch informatika, aplikovaná informatika a kognitívna veda (mI).

Fakulta vytvára osobitné poradovníky pre každú skupinu študijných programov, a to samostatne pre skupiny študentov:

 1. prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov
 2. druhého a vyššieho roku štúdia bakalárskych študijných programov a prvého a vyššieho roku štúdia magisterských študijných programov.

Prvý rok štúdia bakalárskych študijných programov: 

 • priznáva sa najviac 10 % študentov v príslušnom poradovníku
 • priznáva sa a poskytuje v jednej splátke v období od 1. apríla do 31. mája príslušného akademického roka
 • priznáva sa za vynikajúce plnenie študijných povinností v zimnom semestri prvého roku, ak v ňom
  • vo všetkých predmetoch, ktoré mal zapísané, získal hodnotenie A až E,
  • dosiahol vážený študijný priemer menší alebo rovný 1,30 a
  • získal najmenej 27 kreditov.

Druhý a vyšší rok štúdia bakalárskych študijných programov, prvý a vyšší rok štúdia magisterských študijných programov: 

 • priznáva sa najviac 10 % študentov v príslušnom poradovníku
 • priznáva sa do 15. novembra príslušného akademického roka a poskytuje v jednej splátke do konca príslušného kalendárneho roka
 • priznáva sa za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, v prípade prvého roku magisterských študijných programov v poslednom roku bakalárskeho štúdia, na ktorý časovo bezprostredne nadväzuje magisterské štúdium, ak v ňom
  • všetkých predmetoch, ktoré mal zapísané, získal hodnotenie A až E,
  • nemal predmet zapísaný opakovane a
  • dosiahol vážený študijný priemer menší alebo rovný 1,30
  • získal najmenej 54 kreditov.

Prospechové štipendium sa priznáva bez podania žiadosti, keď študent splní kritériá pre jeho priznanie podľa Štipendijného poriadku fakulty. Študent v prvom roku štúdia magisterského študijného programu, ktorý absolvoval bakalárske štúdium na inej fakulte UK alebo na inej vysokej škole, musí pri zápise na štúdium predložiť študijnému oddeleniu fakulty dodatok k diplomu, výpis výsledkov štúdia alebo iné listiny preukazujúce splnenie kritérií na priznanie prospechového štipendia.