Záverečné práce

Formálne náležitosti záverečnej práce

Formálna úprava a postup odovzdávania záverečných prác sa riadi smernicou rektora o základných náležitostiach záverečných prác (Vnútorný predpis UK č. 7/2018 - úplné znenie Vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v znení dodatku č. 1 a 2), ako aj zvyklosťami pri písaní odborných prác v príslušnej vednej oblasti. 

Záverečná práca môže byť napísaná v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Pre písanie práce v inom jazyku treba súhlas garanta (kvôli zabezpečeniu oponenta). 

Na základe dodatku č. 2, záverečné práce môžu byť tlačené aj obojstranne.

Za pevnú väzbu sa pre účely bakalárskej a diplomovej práce považuje aj tepelná väzba. V prípade, že takáto väzba obsahuje namiesto obalu priehľadnú fóliu, považuje sa za obal prvá strana pod touto priehľadnou fóliou.  

Obal práce a titulný list práce musia obsahovať všetky údaje uvedené v prílohách 1 a 2 Vnútorného predpisu UK č. 7/2018.

Záverečné práce musia mať kontrolu originality z Centrálneho registra záverečných prác (zabezpečí študent z AISu) a zo systému Theses (zabezpečí zamestnanec fakulty - vedúci práce, sekretárka, resp. lokálny administrátor katedry podľa dohody - návod). 

Odovzdanie záverečnej práce

Študent odovzdáva záverečnú prácu v papierovej verzii a elektronickej verzii. Elektronická a tlačená forma školského diela musia byť z hľadiska obsahu identické, okrem zadania, keďže v elektronickej verzii sa zverejňuje zadanie bez podpisov zainteresovaných osôb. Vzhľadom k tomu, že protokol o kontrole originality je nutnou podmienkou k pripusteniu študenta na obhajoby, je dodržanie harmonogramu odovzdania záverečných prác dôležité - práca je odovzdaná najneskôr tri týždne pred  konaním obhajoby (netýka sa dizertačných prác).

Papierovú verziu záverečnej práce študent odovzdá nasledovne:

  • bakalársku a diplomovú prácu na sekretariáte katedry určenej garantom príslušného študijného programu podľa zvyklostí pracoviska. Potrebné sú minimálne tri exempláre bakalárskej práce a diplomovej práce – 1 pre archiváciu v knižnici, 1 pre oponenta a 1 pre vedúceho práce (odporúča sa doručiť priamo vedúcemu práce) 
  • práce k dizertačnej skúške a dizertačné práce v piatich exemplároch na referáte doktorandského štúdia.

Spolu s prácou študent odovzdáva z AIS vygenerované a autorom podpísané dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy so Slovenskou republikou a dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy uzatváranej z UK (jedna kópia ostane autorovi, druhá sa založí do osobného spisu študenta).

Elektronickú verziu záverečnej práce autor odovzdáva do systému AIS2 vo forme jedného PDF súboru vytvoreného takým spôsobom, aby bolo z neho možné získať textovú informáciu. Táto verzia musí byť identická s odovzdanými papierovými exemplármi. Papierové exempláre musia byť odovzdané najneskôr do 3 kalendárnych dní po odoslaní elektronickej formy. Prílohy sa do AIS vkladajú ako prílohy. Podrobný návod na adrese http://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/.
(Ďalšie informácie: Administrácia záverečných práce - návod)

UPOZORNENIE
Od 1.9.2014 musia mať všetky záverečné práce odovzdávané do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) definovaný primárny aj sekundárny jazyk – musia byť odlišné. 

Väčšina záverečných prác bude mať primárny jazyk slovenský, sekundárny jazyk je v takomto prípade anglický. Ak je primárny jazyk iný ako slovenský, sekundárny jazyk je slovenský. Aj v prípade, že ani primárny ani sekundárny jazyk nie je anglický, treba ale zadať názov záverečnej práce aj v anglickom jazyku – inak by sa nedal vložiť abstrakt v angličtine. (Toto je technicky zabezpečené v parametroch.)
Názov záverečnej práce teda bude tiež v dvoch jazykoch.
Záverečnú prácu, ktorá nebude spĺňať tieto podmienky, CRZP odmietne - neurobí kontrolu originality a práca sa dostane do stavu „neimportované v CRZP“.