Záverečné práce

Formálne náležitosti záverečnej práce

Formálna úprava a postup odovzdávania záverečných prác sa riadi smernicou rektora o základných náležitostiach záverečných prác (Vnútorný predpis UK č. 2/2018 - úplné znenie Vnútorného predpisu č. 12/2013 v znení schválených dodatkov), ako aj zvyklosťami pri písaní odborných prác v príslušnej vednej oblasti. 

Záverečná práca môže byť napísaná v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Pre písanie práce v inom jazyku treba súhlas garanta (kvôli zabezpečeniu oponenta). 

Za pevnú väzbu sa pre účely bakalárskej a diplomovej práce považuje aj tepelná väzba. V prípade, že takáto väzba obsahuje namiesto obalu priehľadnú fóliu, považuje sa za obal prvá strana pod touto priehľadnou fóliou.  

Obal práce a titulný list práce musia obsahovať všetky údaje uvedené v prílohách 1 a 2 Vnútorného predpisu UK č. 12/2013 až na číslo študijného odboru, keďže na základe Dodatku č. 1 už nie je potrebné.

Záverečné práce musia mať kontrolu originality z Centrálneho registra záverečných prác (zabezpečí študent z AISu) a zo systému Theses (zabezpečí zamestnanec fakulty - vedúci práce, sekretárka, resp. lokálny administrátor katedry podľa dohody). 

Odovzdanie záverečnej práce

Študent odovzdáva záverečnú prácu v papierovej verzii a elektronickej verzii. Elektronická a tlačená forma školského diela musia byť z hľadiska obsahu identické, okrem zadania, keďže v elektronickej verzii sa zverejňuje zadanie bez podpisov zainteresovaných osôb. Vzhľadom k tomu, že protokol o kontrole originality je nutnou podmienkou k pripusteniu študenta na obhajoby, je dodržanie harmonogramu odovzdania záverečných prác dôležité - práca je odovzdaná najneskôr tri týždne pred  konaním obhajoby (netýka sa dizertačných prác).

Papierovú verziu záverečnej práce študent odovzdá nasledovne:

  • bakalársku a diplomovú prácu na sekretariáte katedry určenej garantom príslušného študijného programu podľa zvyklostí pracoviska. Potrebné sú minimálne tri exempláre bakalárskej práce a diplomovej práce – 1 pre archiváciu v knižnici, 1 pre oponenta a 1 pre vedúceho práce (odporúča sa doručiť priamo vedúcemu práce) 
  • práce k dizertačnej skúške a dizertačné práce v piatich exemplároch na referáte doktorandského štúdia.

Spolu s prácou študent odovzdáva z AIS vygenerované a autorom podpísané tri vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy so Slovenskou republikou a tri vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy uzatváranej z UK (jedna kópia ostane  autorovi, druhá sa založí do osobného spisu študenta, tretia ostáva pre knižnicu).

Elektronickú verziu záverečnej práce autor odovzdáva do systému AIS2 vo forme jedného PDF súboru vytvoreného takým spôsobom, aby bolo z neho možné získať textovú informáciu. Táto verzia musí byť identická s odovzdanými papierovými exemplármi. Papierové exempláre musia byť odovzdané najneskôr do 3 kalendárnych dní po odoslaní elektronickej formy. Prílohy sa do AIS vkladajú ako prílohy. Podrobný návod na adrese http://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/.
(Ďalšie informácie: Odovzdávanie prác)

UPOZORNENIE
Od 1.9.2014 musia mať všetky záverečné práce odovzdávané do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) definovaný primárny aj sekundárny jazyk – musia byť odlišné. 

Väčšina záverečných prác bude mať primárny jazyk slovenský, sekundárny jazyk je v takomto prípade anglický. Ak je primárny jazyk iný ako slovenský, sekundárny jazyk je slovenský. Aj v prípade, že ani primárny ani sekundárny jazyk nie je anglický, treba ale zadať názov záverečnej práce aj v anglickom jazyku – inak by sa nedal vložiť abstrakt v angličtine. (Toto je technicky zabezpečené v parametroch.)
Názov záverečnej práce teda bude tiež v dvoch jazykoch.
Záverečnú prácu, ktorá nebude spĺňať tieto podmienky, CRZP odmietne - neurobí kontrolu originality a práca sa dostane do stavu „neimportované v CRZP“.