Záverečné práce

Formálne náležitosti záverečnej práce

Formálna úprava a postup odovzdávania záverečných prác sa riadi smernicou rektora o základných náležitostiach záverečných prác (Vnútorný predpis UK č. 7/2018 - úplné znenie Vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v znení dodatku č. 1 a 2), ako aj zvyklosťami pri písaní odborných prác v príslušnej vednej oblasti. 

Záverečná práca môže byť napísaná v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Pre písanie práce v inom jazyku treba súhlas garanta (kvôli zabezpečeniu oponenta). 

Záverečná práca sa vypracúva v tlačenej podobe zviazaná v pevnej väzbe (v tvrdých doskách) vytlačená spravidla obojstranne tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať.

Za pevnú väzbu sa pre účely bakalárskej a diplomovej práce považuje aj tepelná väzba. V prípade, že takáto väzba obsahuje namiesto obalu priehľadnú fóliu, považuje sa za obal prvá strana pod touto priehľadnou fóliou.  

Obal práce a titulný list práce musia obsahovať všetky údaje uvedené v prílohách 1 a 2 Vnútorného predpisu UK č. 7/2018.

Záverečné práce musia mať kontrolu originality z Centrálneho registra záverečných prác a zo systému Theses (zabezpečí zamestnanec fakulty - vedúci práce, sekretárka, resp. lokálny administrátor katedry podľa dohody - návod). 

Odovzdanie bakalárskej a diplomovej práce v ak. roku 2021/2022

Študent odovzdáva záverečnú prácu v papierovej verzii a elektronickej verzii. 

Vzhľadom k tomu, že protokol o kontrole originality je nutnou podmienkou k pripusteniu študenta na obhajoby, je dodržanie harmonogramu odovzdania záverečných prác dôležité:

Bakalárske štúdium 

 • Odovzdanie bakalárskych prác (pokiaľ garant programu neurčí inak): do 20. 5. 2022

Magisterské štúdium 

 • Odovzdanie diplomových prác študentov programov Manažérska matematika: do 29. 4. 2022
 • Odovzdanie diplomových prác študentov (okrem programov Manažérska matematika, Kognitívna veda, pokiaľ garant programu neurčí inak): do 6. 5. 2022
 • Odovzdanie diplomových prác študentov programu Kognitívna veda: do 20. 5. 2022    

Papierovú verziu bakalárskej a diplomovej práce študent odovzdá na sekretariáte katedry určenej garantom príslušného študijného programu podľa zvyklostí pracoviska.

Potrebný je minimálne jeden exemplár bakalárskej práce a diplomovej práce – pre archiváciu v knižnici, ale odporúčame aj ďalší exemplár pre oponenta. Presný počet potrebných papierových verzií určí garant študijného programu. 

Ďalšie informácie: 

 1. Elektronická verzia práce musí byť vložená do AIS-u v PDF formáte do termínu stanoveného v harmonograme (návody).
 2. Názov práce v AIS-e a v PDF práci MUSÍ byť totožný a nesmie byť na konci bodka. 
 3. Vytlačené zadanie práce podpísané vedúcim práce a študentom je súčasťou spisu študenta. 
 4. Elektronická a tlačená verzia práce majú byť rovnaké, až na podpisy. NEPODPÍSANÉ zadanie musí byť vložené aj do samotnej práce! Papierovú zviazanú verziu práce podpíše autor a vedúci práce.
 5. Okrem zadania je potrebné odovzdať vytlačený titulný list PDF práce študenta, kde je vidieť  názov a ďalšie informácie o práci.
 6. V AIS-e sa elektronicky vyplní  licenčná zmluva, ktorú už  nie je potrebné tlačiť! (návod).
 7. V prípade, že chcete odklad zverejnenia záverečnej práce o viac ako 12 mesiacov (po dohode s vedúcim práce), je potrebné o to požiadať priamo v AIS2 v dostatočnom predstihu (návod).
 8. Niekoľko dní po vložení práce do AIS-u prebehne kontrola originality v AIS-e aj v Theses. K výsledku v AIS-e študenti majú prístup, k Theses nie. Tlač týchto dokumentov o kontrole originality zabezpečí vedúci práce alebo poverená osoba.
 9. Vedúci práce spolu s garantom študijného programu určia oponenta. Vedúci práce a oponent vložia posudky do AIS-u, odkiaľ si ich môže študent stiahnuť. Pričom študent má právo oboznámiť sa s posudkami najneskôr tri pracovné dni pred obhajobou.

Odovzdanie elektronickej verzie záverečnej práce

Elektronickú verziu záverečnej práce autor odovzdáva do systému AIS2 vo forme jedného PDF súboru vytvoreného takým spôsobom, aby bolo z neho možné získať textovú informáciu. Táto verzia musí byť identická s odovzdanými papierovými exemplármi. Papierové exempláre musia byť odovzdané najneskôr do 3 kalendárnych dní po odoslaní elektronickej formy. Prílohy sa do AIS vkladajú ako prílohy. Podrobný návod na adrese http://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/.

(Ďalšie informácie: Administrácia záverečných práce - návod)

UPOZORNENIE
Od 1.9.2014 musia mať všetky záverečné práce odovzdávané do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) definovaný primárny aj sekundárny jazyk – musia byť odlišné. 

Väčšina záverečných prác bude mať primárny jazyk slovenský, sekundárny jazyk je v takomto prípade anglický. Ak je primárny jazyk iný ako slovenský, sekundárny jazyk je slovenský. Aj v prípade, že ani primárny ani sekundárny jazyk nie je anglický, treba ale zadať názov záverečnej práce aj v anglickom jazyku – inak by sa nedal vložiť abstrakt v angličtine. (Toto je technicky zabezpečené v parametroch.)
Názov záverečnej práce teda bude tiež v dvoch jazykoch.
Záverečnú prácu, ktorá nebude spĺňať tieto podmienky, CRZP odmietne - neurobí kontrolu originality a práca sa dostane do stavu „neimportované v CRZP“.