Záverečné práce

Formálne náležitosti záverečnej práce

Formálna úprava a postup odovzdávania záverečných prác sa riadi smernicou rektora o základných náležitostiach záverečných prác (Vnútorný predpis UK č. 7/2018 - úplné znenie Vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v znení dodatku č. 1 a 2), ako aj zvyklosťami pri písaní odborných prác v príslušnej vednej oblasti. 

Záverečná práca môže byť napísaná v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Pre písanie práce v inom jazyku treba súhlas garanta (kvôli zabezpečeniu oponenta). 

Záverečná práca sa vypracúva v tlačenej podobe zviazaná v pevnej väzbe (v tvrdých doskách) vytlačená spravidla obojstranne tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať.

Za pevnú väzbu sa pre účely bakalárskej a diplomovej práce považuje aj tepelná väzba. V prípade, že takáto väzba obsahuje namiesto obalu priehľadnú fóliu, považuje sa za obal prvá strana pod touto priehľadnou fóliou.  

Obal práce a titulný list práce musia obsahovať všetky údaje uvedené v prílohách 1 a 2 Vnútorného predpisu UK č. 7/2018.

Záverečné práce musia mať kontrolu originality z Centrálneho registra záverečných prác (zabezpečí študent z AISu) a zo systému Theses (zabezpečí zamestnanec fakulty - vedúci práce, sekretárka, resp. lokálny administrátor katedry podľa dohody - návod). 

Odovzdanie záverečnej práce v a.r. 2019/20 v čase mimoriadnej situácie

Je dôležité odovzdať záverečnú prácu do stanoveného termínu. Pod „odovzdaním“ sa momentálne chápe vloženie záverečnej práce do AIS-u. Súčasťou práce je aj zadanie záverečnej práce, ktorá ale nemá byť podpísané ani študentom (autorom), ani vedúcim práce.

Bude potrebné doručiť z AIS-u vygenerované a študentom podpísané dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy so Slovenskou republikou a dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy uzatváranej s UK. Doručenie je možné poštou na adresu fakulty, pričom je nutné uvedenie mena garanta (inak nie je isté, že sa to dostane načas do rúk Vášho garanta) alebo po dohode s garantom je možné aj osobné odovzdanie. Spolu s licenčnými zmluvami je potrebné poslať aj titulný list práce. Pokiaľ tieto dokumenty plánujete poslať poštou, urobte to tak, aby boli doručené na fakultu aspoň týždeň pred obhajobou

Okrem toho, bude potrebné doručiť do termínu obhajoby jednu papierovú zviazanú (v pevne, nie hrebeňovej!) verziu záverečnej práce kvôli archivácii v knižnici. Doručiť ju môžete metódami, ktoré sú uvedené vyššie pri licenčných zmluvách.   
Napriek tomu, že dňa 18.5.2020 bol vydaný dodatok k Smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, odporúčame vyššie uvedený úkon vykonať a poslať zviazanú prácu na archiváciu.

O prípadný posun termínu odovzdania záverečnej práce môžete požiadať svojho garanta a tiež s ním musíte riešiť odovzdanie a obhájenie Vašej práce až v auguste. Ak garant súhlasí s augustovým termínom, informujte o tom svoju referentku a pošlite jej s tým súvvisiacu vašu e-mailovú komunikáciu.

Elektronickú verziu záverečnej práce autor odovzdáva do systému AIS2 vo forme jedného PDF súboru vytvoreného takým spôsobom, aby bolo z neho možné získať textovú informáciu. Táto verzia musí byť identická s odovzdanými papierovými exemplármi. Papierové exempláre musia byť odovzdané najneskôr do 3 kalendárnych dní po odoslaní elektronickej formy. Prílohy sa do AIS vkladajú ako prílohy. Podrobný návod na adrese http://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/.

(Ďalšie informácie: Administrácia záverečných práce - návod)

UPOZORNENIE
Od 1.9.2014 musia mať všetky záverečné práce odovzdávané do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) definovaný primárny aj sekundárny jazyk – musia byť odlišné. 

Väčšina záverečných prác bude mať primárny jazyk slovenský, sekundárny jazyk je v takomto prípade anglický. Ak je primárny jazyk iný ako slovenský, sekundárny jazyk je slovenský. Aj v prípade, že ani primárny ani sekundárny jazyk nie je anglický, treba ale zadať názov záverečnej práce aj v anglickom jazyku – inak by sa nedal vložiť abstrakt v angličtine. (Toto je technicky zabezpečené v parametroch.)
Názov záverečnej práce teda bude tiež v dvoch jazykoch.
Záverečnú prácu, ktorá nebude spĺňať tieto podmienky, CRZP odmietne - neurobí kontrolu originality a práca sa dostane do stavu „neimportované v CRZP“.