Príprava príspevkov na ŠVK

Váš príspevok môžete pripraviť v LaTeXu, v Microsoft Worde, alebo v OpenOffice. Z dôvodu značných problémov pri príprave zborníka v minulých rokoch preferujeme LaTeX. Krátky príspevok (rozšírený abstrakt) musí mať nanajvýš jednu stranu vrátane zoznamu vybranej literatúry, dlhý príspevok musí mať nanajvýš 12 strán. Príspevok musí dodržiavať predpísaný štýl (viď príklady a štýly nižšie), vrátane veľkosti písma, veľkosti nadpisov a veľkosti a okrajov strany.

V prípade, že v práci nikto nevystupuje ako školiteľ, toto pole neuvádzajte.

Príspevok je potrebné vyexportovať vo formáte PDF, pre LaTeX odporúčame použiť pdflatex, pre OpenOffice funkciu "Export to PDF" a pre Microsoft Word možno použiť softvér PDFCreator.

Registrácia a odovzdávanie príspevkov prebieha prostredníctvom konferenčného systému. Do konferenčného systému sa ukladajú nasledujúce súbory: 

 

  • Samotný článok pripravený v jednom z vyššieuvedených štýlov (formát PDF)
  • Doplňujúci materiál, ktorý chcete aby komisia vzala do úvahy - napríklad dlhšia verzia textu pripravená pre česko-slovenské kolo, rozpracovaný text záverečnej práce, publikovaná verzia článku, doplňujúce obrázky a pod. (formát PDF alebo formát ZIP)
  • Zdrojové texty články (formát ZIP so zdrojovými súbormi v LaTeXu alebo pôvodný editovateľný dokument DOC, DOCX, ODT)

 

 

Často kladené otázky

V akom jazyku môže byť príspevok?

Príspevky môžu byť v angličtine alebo v slovenčine.

Chcel by som sa uchádzať o postup na celoštátne kolo ŠVK. Akú formu príspevku mám zvoliť?

Boli by sme veľmi radi, keby sa čo najviac študentov uchádzalo o postup. V takom prípade je potrebné zvoliť formu krátkeho alebo dlhého príspevku a do príloh priložiť aj verziu práce, ktorá by mala postúpiť na vyššie kolo (takáto práca je obvykle rozsiahlejšia ako dlhý príspevok).

Môžu byť v príspevku do ŠVK použité výsledky z mojej bakalárskej alebo diplomovej práce?

Áno. Aj z takej, ktorá už bola obhájená a aj z práce, ktorú tento školský rok ešte len pripravujete.

Bude v roku 2022 možná prezentácia aj formou posteru?

Áno, ŠVK 2022 bude mať aj poster session.

Som doktorand a chcel by som prezentovať výsledky článku, ktorý už bol publikovaný, alebo je zaslaný na publikáciu. Aký spôsob prezentácie mám zvoliť?

V takom prípade odporúčame krátky príspevok (jednostranový rozšírený abstrakt), ktorý uvedie len prehľad hlavných výsledkov. V rámci príloh je možné priložiť príslušný článok, ktorý si komisia rada prečíta - prílohy slúžia len pre internú potrebu komisie. Dostanete príležitosť prezentovať vašu prácu na seminári a aj pomocou postera.

Budú všetky príspevky uverejnené v zborníku?

Nie, zborník bude obsahovať iba príspevky vybrané programovou komisiou. Kategória publikácie v prípade uverejnenia v zborníku je "AFD Publikované práce na domácich vedeckých konferenciách (recenzované)" (pre dlhé príspevky), prípadne "AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií" (pre krátke príspevky).

Môj príspevok obsahuje senzitívne dáta, ktoré by som nechcel zverejniť v zborníku. Alebo: Môj príspevok je predbežnou verziou článku, ktorý by som chcel zaslať na konferenciu alebo do vedeckého časopisu. Aký spôsob prezentácie mám zvoliť?

Všetky príspevky sú kandidáti na publikáciu v zborníku ŠVK. V prípade, že nechcete aby sa vaše výsledky objavili v zborníku, alebo chcete článok zaslať na inú konferenciu alebo do časopisu, zvoľte formu krátkeho príspevku (rozšírený abstrakt) a priložte vašu rozsiahlejšiu prácu v rámci príloh pre interné potreby komisie.

Väčšina konferencií a časopisov neakceptuje už publikované práce, pokiaľ tieto nie sú výrazne rozšírené o nový materiál. Jednostranový abstrakt obsahujúci iba súhrn výsledkov však nie je považovaný za takúto publikáciu, takže nebude prekážkou ďalšej publikácie úplnej práce.

Som študentom inej fakulty alebo vysokej školy a som (spolu)autorom článku na ŠVK. Môžem sa zúčastniť ŠVK?

Áno.