Príprava príspevkov na ŠVK

Váš príspevok môžete pripraviť v LaTeXu, v Microsoft Worde, alebo v OpenOffice. Z dôvodu značných problémov pri príprave zborníka v minulých rokoch preferujeme LaTeX. Krátky príspevok (rozšírený abstrakt) musí mať nanajvýš jednu stranu vrátane zoznamu vybranej literatúry, dlhý príspevok musí mať nanajvýš 12 strán. Príspevok musí dodržiavať predpísaný štýl (viď príklady a štýly nižšie), vrátane veľkosti písma, veľkosti nadpisov a veľkosti a okrajov strany.

Príspevok je potrebné vyexportovať vo formáte PDF, pre LaTeX odporúčame použiť pdflatex, pre OpenOffice funkciu "Export to PDF" a pre Microsoft Word možno použiť softvér PDFCreator.

Okrem PDF súboru je potrebné priložiť aj zip súbor s nasledujúcimi materiálmi:

  • V každom prípade: Všetky zdrojové súbory v LaTeXu (v zvláštnom podadresári), alebo pôvodný dokument v OpenOffice alebo Worde
  • Ak práca ašpiruje na postup do vyššej súťaže: Rozšírenú prácu vhodnú pre vyššie kolo súťaže (stačí PDF súbor)
  • Prípadne: Akékoľvek ďalšie materiály, ktoré chcete aby boli uvažované pri hodnotení (napríklad kópia publikovaného článku, doplňujúce obrázky a tabuľky a pod.)

Registrácia a odovzdávanie príspevkov prebieha prostredníctvom konferenčného systému.

Často kladené otázky

V akom jazyku môže byť príspevok?

Príspevky môžu byť v angličtine alebo v slovenčine.

Chcel by som sa uchádzať o postup na celoštátne kolo ŠVK. Akú formu príspevku mám zvoliť?

Boli by sme veľmi radi, keby sa čo najviac študentov uchádzalo o postup. V takom prípade je potrebné zvoliť formu krátkeho alebo dlhého príspevku a do príloh priložiť aj verziu práce, ktorá by mala postúpiť na vyššie kolo (takáto práca je obvykle rozsiahlejšia ako dlhý príspevok).

Ak prezentujem pomocou posteru, znamená to že nedostanem priestor na prednášku v rámci seminára?

Nie, všetci účastníci ŠVK dostanú priestor na prezentáciu v rámci seminára. Poster slúži hlavne ako upútávka k vašej prednáške, keďže v tomto roku by sme radi privítali na ŠVK nielen súťažiacich, ale aj väčšiu časť študentskej populácie, ktorá by si vypočula prednášky o práci svojich kolegov. Poster je tiež súčasťou hodnotenia a pre hodnotenie je dôležitý najmä v prípade, keď súťažiaci odovzdáva iba krátky príspevok.

Som doktorand a chcel by som prezentovať výsledky článku, ktorý už bol publikovaný, alebo je zaslaný na publikáciu. Aký spôsob prezentácie mám zvoliť?

V takom prípade odporúčame krátky príspevok (jednostranový rozšírený abstrakt), ktorý uvedie len prehľad hlavných výsledkov. V rámci príloh je možné priložiť príslušný článok, ktorý si komisia rada prečíta - prílohy slúžia len pre internú potrebu komisie. Dostanete príležitosť prezentovať vašu prácu na seminári a aj pomocou postera.

Budú všetky príspevky uverejnené v zborníku?

Nie, zborník bude obsahovať iba príspevky vybrané programovou komisiou. Kategória publikácie v prípade uverejnenia v zborníku je "AFD Publikované práce na domácich vedeckých konferenciách (recenzované)" (pre dlhé príspevky), prípadne "AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií" (pre krátke príspevky).

Môj príspevok obsahuje senzitívne dáta, ktoré by som nechcel zverejniť v zborníku. Alebo: Môj príspevok je predbežnou verziou článku, ktorý by som chcel zaslať na konferenciu alebo do vedeckého časopisu. Aký spôsob prezentácie mám zvoliť?

Všetky príspevky sú kandidáti na publikáciu v zborníku ŠVK. V prípade, že nechcete aby sa vaše výsledky objavili v zborníku, alebo chcete článok zaslať na inú konferenciu alebo do časopisu, zvoľte formu krátkeho príspevku (rozšírený abstrakt) a priložte vašu rozsiahlejšiu prácu v rámci príloh pre interné potreby komisie.

Väčšina konferencií a časopisov neakceptuje už publikované práce, pokiaľ tieto nie sú výrazne rozšírené o nový materiál. Jednostranový abstrakt obsahujúci iba súhrn výsledkov však nie je považovaný za takúto publikáciu, takže nebude prekážkou ďalšej publikácie úplnej práce.

Som študentom inej fakulty alebo vysokej školy a som (spolu)autorom článku na ŠVK. Môžem sa zúčastniť ŠVK?

Áno. Jedinou podmienkou je, že všetci autori musia byť študenti (ktoréhokoľvek stupňa štúdia). V príspevku je možné separátne uviesť jedného školiteľa práce (viď štýly).