Príprava posterov na ŠVK

Každý príspevok dostane k dispozícii priestor o rozmeroch 60 cm (šírka) x 90 cm (výška), ktorý môžu autori využiť na prezentáciu svojej práce formou posteru. Číslo a umiestnenie posteru bude účastníkom ŠVK oznámené, poster je na toto miesto potrebné nainštalovať (každý účastník samostatne).

Prosím všimnite si, že oproti minulým rokom sa veľkosť posterov zmenila.

Postery netreba posielať dopredu. Každý poster dostane pridelený očíslovaný stojan, na ktorý môžete svoj poster pred poster session pripnúť.

V prípade záujmu o elektronické zverejnenie postera prostredníctvom fakultného webu resp. elektronických informačných tabúľ), poster vo formáte PDF treba poslať cez email na adresu juraj (bodka) tekel (na) fmph (bodka) uniba (bodka) sk.

Príprava posteru bez špeciálnych pomôcok

Keďže poster nemusí byť na jednom liste, je možné použiť niekoľko listov A4 pripravených napríklad pomocou powerpointu v landscape móde a farebne vytlačených. Najjednoduchšou možnou formou postera je jednoducho vytlačená prezentácia. Samozrejme, takýto poster je o to ťažšie inštalovať na mieste, navyše postery pripravené a vytlačené na jednom plnofarebnom plagáte príslušnej veľkosti vyzerajú oveľa lepšie. 

Príprava posteru pomocou LaTeXu

V LaTeXu existuje štýl sciposter, pomocou ktorého je možné pripraviť atraktívne vyzerajúci poster s minimálnou námahou.

Príprava posteru pomocou PowerPointu

V PowerPointe je možné pripraviť poster rovnakým spôsobom ako bežnú prezentáciu. Stačí nastaviť veľkosť strany na 60cm x 90cm.

Veľkoplošná tlač plnofarebných posterov

Viaceré firmy v Bratislave poskytujú veľkoplošnú farebnú tlač na počkanie. Potrebné je si so sebou priniesť (najlepšie na USB kľúči) správne naformátovaný poster v požadovaných rozmeroch, buď vo formáte PDF, alebo v PowerPointe. Tlač postera by v závislosti od požadovanej kvality papiera sa pohybuje okolo 20 EUR (plagátová kvalita papiera je pre účely ŠVK úplne postačujúca).

Všetci účastníci ŠVK, ktorí budú prezentovať poster na ŠVK formou veľkoplošnej farebnej tlače, dostanú v rámci ocenení ŠVK príspevok na výrobu posteru (navýšenie odmeny o sumu 20 EUR).

Pre tlač posterov za rozumné ceny odporúčame napríklad nasledovnú firmu:

  • OKAT plus, Bohrova 5, tel. 02/63452585
    objednávku je možné obvykle vyzdvihnúť na druhý den po jej zadaní
    cena 17,5 EUR s DPH, pri objednávke prosím spomente, že ide o ŠVK FMFI a odkážte sa na kalkuláciu pani Hambálkovej
    postery prosím dávajte do tlače s dostatočným predstihom minimálne dvoch dní