Často kladené otázky

Preukaz študenta

Ak už mám preukaz ISIC na inej škole, musím si ho kupovať ešte raz?
Nový preukaz nepotrebujete len v prípade, ak predchádzajúci vám bol vydaný v rámci Univerzity Komenského. 

Čo znamená aktivovať preukaz?
Aktivovať znamená priložiť preukaz k terminálu a podržať niekoľko sekúnd, kým sa nezobrazí hlásenie: "Dáta na karte boli úspešne aktualizované".
POZOR! Pri skoršom odtiahnutí preukazu môže dôjsť k neúplnému zápisu a váš preukaz potom nemusí fungovať správne. 

Je možné aktivovať si študentský preukaz na hociktorom termináli?
Áno, pokiaľ je terminál na pôde UK. V Bratislave je to možné na týchto miestach: 

  • internát Mlyny v Mlynskej doline
  • Prírodovedecká fakulta
  • Farmaceutická fakulta/Fakulta manažmentu – Odbojárov 10
  • Rektorát – historická budova Šafárikovo nám. 6
  • Lekárska fakulta – Sasinkova 4
  • Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Mlynské luhy č. 4 

Som po zápise, no po priložení preukazu na terminál mi napíše: "Neznáma karta"
Skúste opakovane prikladať preukaz k terminálu, prípadne skúste iný terminál UK. V prípade, že sa problém trvá, overte si na Študijnom oddelení, či máte v AISe vyplnené a zakliknuté všetky potrebné údaje. 

Mám svoj nový preukaz - ako a kde ho možno použiť?
Preukaz sa použije všade tam, kde sa vyžaduje elektronická kontrola identity (na pôde UK, v knižnici, doprave,...). Okrem toho si na preukaz ISIC môžete uplatniť rôzne komerčné zľavy (www.isic.sk). 

Platí preukaz denného študenta ISIC aj v zahraničí?
Áno, platí v prípade, že je ošetrený platnou validačnou známkou, ktorú ste získali pri zápise do ročníka.

Preukaz nemám viditeľne poškodený, ale nefunguje - na koho sa obrátiť?
Priložte kartu znovu k terminálu a zapamätajte si, čo vypíše. Potom sa obráťte na servisné pracovisko služby Univerzitný preukaz

Na preukaze ISIC, ktorý mi prestal fungovať, som mal/a zakúpenú električenku. Budem si musieť znovu kúpiť električenku aj na obdobie, ktoré som si už raz zaplatil/a?
Nie. Na študijnom oddelení požiadate o "Potvrdenie o zablokovaní starého preukazu a o vydaní nového preukazu" , s ktorým sa preukážete na pracovisku Dopravného podniku Bratislava na Olejkárskej ul. 2. , kde vám za poplatok 1€ prenesú zakúpený časový lístok na nový, už validovaný, preukaz ISIC.

Ak som ukončil/a štúdium, dokedy mi platí ISIC?
Každá zmena ohľadne štúdia, čiže aj ukončenie štúdia z akéhokoľvek dôvodu, sa na preukaze aktualizuje priložením k čítaciemu zariadeniu (napr. terminál, revízia cestovných lístkov v MHD, kontrola preukazu vo vlaku...) už nasledujúci deň.

Stratil/a som ISIC. Čo mám spraviť?
V časti Zoznam zápisných listov (AIS) označíte aktuálny a vytlačíte si Žiadosť o vystavenie duplikátu, opätovné vydanie preukazu, ktorý vyplníte, podpíšete a spolu s potvrdením o zaplatení poplatku odovzdáte do podateľne. Nový preukaz si po oznámení vyzdvihnete na ŠO a následne aktivujete priložením k terminálu.

Školné

Prekračujem štandardnú dĺžku štúdia. Kedy musím zaplatiť školné?
Najskôr dostanete Rozhodnutie o povinnosti platiť školné. Platí sa v dvoch splátkach. Prvá má splatnosť 30.novembra, druhú treba uhradiť do konca februára v danom akademickom roku. 

Dokedy môžem požiadať o zníženie/odpustenie školného a aké sú podmienky?
Žiadosť sa podáva na základe rozhodnutia o povinnosti zaplatiť školné a môžete tak spraviť najneskôr 15 dní od jeho prevzatia. Viac informácií nájdete na stránkach UK

Môžem poplatky a školné uhradiť v hotovosti na fakulte?
Nie. Všetky poplatky vrátane školného treba uhradiť bezhotovostne. 

Zanechal/a som štúdium. Musím uhradiť školné? Vzťahuje sa na mňa z tohto dôvodu nejaká zľava na poplatku?
Školné je stanovené na akademický rok. Vylúčenie zo štúdia ani jeho zanechanie nemá vplyv na rozhodnutie o povinnosti uhradiť školné. Neposkytuje sa ani žiadna zľava na poplatku. 

Štúdium som prerušil/a. Musím uhradiť celé školné?
Pokiaľ ste boli v deň vzniku poplatkovej povinnosti študentom, musíte poplatok uhradiť v plnej výške. Ak ste prerušili štúdium ešte pred zápisom, školné počas prerušenia neplatíte. V prípade, že sa po prerušení štúdia zapíšete len z dôvodu  vykonania štátnych skúšok, môžete požiadať o zníženie školného. 

Vznikla mi povinnosť platiť školné a naša rodina sa dostala do finančnej krízy. Existuje nejaká možnosť pomoci?
Na takéto a podobné prípady slúži pre študentov výhodný Fond na podporu vzdelávania.

Štipendium

Treba podávať žiadosť o motivačné štipendium?
Nie. Motivačné prospechové aj odborové štipendium sa priznáva automaticky na základe prospechu v predchádzajúcom období s prihliadnutím na kritériá v Štipendijnom poriadku. 

Ako a kedy sa dozviem, či mi bolo štipendium priznané?
O motivačnom štipendiu sa rozhoduje v novembri a v apríli. V tom čase môžete nájsť na fakultnom webe a na nástenke študijného oddelenia hranicu váženého študijného priemeru pre priznanie odborového a prospechového štipendia. Okrem toho vás referentka ŠO vyzve, aby ste poskytli/aktualizovali číslo účtu.

Ako zistím, či mám nárok na sociálne štipendium a čo všetko musím k žiadosti priložiť?
Nárok na sociálne štipendium ako aj jeho výška sa rieši individuálne. Najlepšie je osobne navštíviť referentku študijného oddelenia Dašu Liptákovú, ktorá vám ochotne všetko vysvetlí.

Štúdium

Musím na zápis prísť osobne?
Ak z vážneho dôvodu nemôžete prísť na zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia, môže vás zapísať iná osoba s úradným splnomocnením. Študenti vyšších ročníkov si dohodnú so svojou referentkou náhradný termín, resp. vykonajú elektronicky. 

Kto mi vydá potvrdenie o štúdiu?
Potvrdenia vydáva študijné oddelenie. Tlačivo si môžete vopred vytlačiť a vyplniť. Ak tú možnosť nemáte, referentky vám ho poskytnú. Potvrdenie je možné vytlačiť aj z AISu. 

Môžem absolvovať predmet, ktorý sa vyučuje na inej fakulte UK? Ako mám postupovať?
Áno, môžete. Najskôr zistite od vyučujúceho, či má voľnú kapacitu na predmete a potom si ten predmet zapíšte v AISe. Ak by ste chceli absolvovať predmet na inej vysokej škole, musíte to riešiť  Zmluvou o štúdiu - pôjdete na príslušnú vysokú školu a potvrdenú ju prinesiete na študijné oddelenie FMFI UK.

Uznajú sa mi predmety, ktoré som už absolvoval v predchádzajúcom štúdiu, z ktorého som bol vylúčený/á?
Máte možnosť podať žiadosť o uznanie povinných alebo povinne voliteľných predmetov s hodnotením A-C, max. v hodnote 50 kreditov, nie starších ako 4 roky. Žiadosť so súhlasom vyučujúceho príslušného predmetu sa podáva na začiatku štúdia, t.j. po zápise do 1.ročníka v podateľni. 

Započítajú sa mi kredity za uznané predmety?
Kredity za uznané predmety z neukončeného štúdia sa nepočítajú ako získané. 

V bakalárskom štúdiu som absolvoval/a predmet, ktorý je v magisterskom štúdiu povinný. Musím ho znovu absolvovať?
V prípade povinných a povinne voliteľných predmetov treba požiadať o uznanie za 0 kreditov. Namiesto nich garant predpíše iné predmety v rovnakej kreditovej dotácii. 

Dá sa prestúpiť z jedného programu na druhý počas štúdia?
Prestúpiť je možné len na príbuzný študijný odbor. Žiadosť sa podáva k začiatku akademického roka po splnení podmienok postupu do ďalšieho roka štúdia. 

Ako je to s uznávaním predmetov a kreditmi pri zmene študijného programy?
Pri zmene študijného programu na iný študijný program garant písomne určí, ktoré absolvované povinné a povinne voliteľné predmety možno za ktoré uznať. Ostatné sa stávajú výberovými. V tomto prípade študent o žiadne kredity neprichádza. 

Môžem požiadať o individuálny študijný plán?
Nie. Študijný plán je zostavený tak, že sám si určujete záťaž, t.j. vyberáte si, koľko predmetov a ktoré si kedy zapíšete. Môžete si tak štúdium skrátiť alebo predĺžiť. 

Dá sa štúdium prerušiť hocikedy počas akademického roka?
Prerušiť štúdium je možné na základe žiadosti na ucelenú časť štúdia. V takomto prípade sa predmety zo zápisného listu vymažú a po nástupe sa nepovažujú za druhýkrát zapísané. Pokiaľ si želáte prerušiť štúdium inokedy, všetky zapísané, dosiaľ neohodnotené predmety získajú hodnotenie FX. 

Nespravil som povinne voliteľný predmet. Musím si ho druhýkrát zapísať?
Ak si nechcete druhýkrát zapísať povinne voliteľný predmet, musíte si namiesto neho vybrať iný povinne voliteľný predmet a náhradu označiť v zápisnom liste. 

Musím si druhýkrát zapísať aj výberový predmet, ak som ho nespravil/a?
Nemusíte. 

Koľko pokusov mám na druhýkrát zapísaný predmet?
Od akademického roka 2020/2021 má druhýkrát zapísaný predmet jeden riadny a dva opravné termíny. (Predtým bol iba jeden riadny a jeden opravný termín)

Musím každý akademický rok získať 40 kreditov?
Nie. Kredity sa kumulujú. Ak napríklad v 1.ročníku získate 60 kreditov, v 2.ročníku vám stačí získať 20, aby ste splnili požiadavku 80 kreditov. 

Som študent 1.ročníka a v letnom semestri som neurobil 2 skúšky. Budem opakovať ročník?
Na konci letného semestra musíte mať 40 kreditov získaných za akademický rok. Nespravené prvýkrát zapísané skúšky nie sú prekážkou v pokračovaní štúdia. Opakovať ročník sa nedá, opakujú sa iba predmety. 

Koľko predmetov si môžem počas štúdia druhýkrát zapísať?
Študijný poriadok neurčuje maximálny počet opakovane zapísaných predmetov. 

Čo je predmetom kontroly v rámci kontrolnej etapy?
Ide o kontrolu splnenia podmienok postupu do ďalšieho semestra.
Na konci zimného semestra musia študenti 1.ročníka bakalárskeho aj magisterského štúdia preukázať 20 získaných kreditov, študentom vyšších ročníkov sa kontroluje iba to, či úspešne absolvovali druhýkrát zapísaný predmet.
Na konci letného semestra sa všetkým študentom kontrolujú kredity a druhýkrát zapísané predmety. 

Potrebujem výpis výsledkov štúdia. Na koho sa mám obrátiť?
Treba napísať žiadosť, upresniť, za ktoré ročníky a v akom jazyku výpis potrebujete a s priloženým dokladom o zaplatení poplatku odniesť do podateľne. Všetky druhy výpisov sa vydávajú na študijnom oddelení u Ing. Moniky Krajčovej

Nesplnil som podmienku postupu do ďalšieho semestra. Dokedy mám štatút študenta? Čo je ešte mojou povinnosťou spraviť?
Po skončení kontrolnej etapy dostanete Rozhodnutie o vylúčení a ešte 8 dní po jeho prevzatí máte štatút študenta. Vašou povinnosťou je vysporiadať si záväzky voči knižnici.
Až keď rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, posielame potvrdenie o štúdiu s presným dátumom ukončenia, ktoré slúži ako doklad pre úrad práce, zdravotnú a sociálnu poisťovňu, zamestnávateľa a pod. 

Chcel by som zanechať štúdium na FMFI. Ako mám postupovať?
Treba napísať žiadosť a odovzdať ju do podateľne. Referentka ŠO vás po schválení vyzve na prevzatie rozhodnutia. Vašou povinnosťou je vysporiadať si záväzky voči knižnici. 

Nenašli ste tu odpoveď na svoju otázku?
Obráťte sa na príslušnú referentku študijného oddelenia mailom alebo osobne, každá vám ochotne odpovie alebo nasmeruje, kde odpoveď hľadať.

Štátne skúšky

Treba si aj štátnicové predmety pridať do zápisného listu ?
Aby ste sa mohli na štátnice prihlásiť, musíte mať predmety štátnej skúšky v zápisnom liste. 

Kedy a ako sa treba prihlásiť na štátne skúšky?
Na štátne skúšky sa prihlasuje podľa harmonogramu štúdia iba elektronicky v AIS2. Prihlásenie je možné len v prípade, že predmety štátnej skúšky máte pridané do zápisného listu. 

Mám možnosť sa zo štátnych skúšok odhlásiť?
Po uzavretí prihlasovania na štátne skúšky majú študenti ešte 2 dni možnosť sa odhlásiť. 

Musím sa prihlásiť na všetky predmety štátnej skúšky alebo je možné si napr. na obhajobu zvoliť augustový termín?
Augustový termín štátnych skúšok je výlučne opravný. Ak sa na niektorý predmet alebo na obhajobu záverečnej práce neprihlásite, najbližší možný termín je až v nasledujúcom akademickom roku. 

Nespravil/a som časť štátnych skúšok. Ako mám teraz postupovať?
Musíte napísať žiadosť o zaradenie na opravný termín, ktorú po schválení predsedom skúšobnej komisie odovzdáte do podateľne. 

Ukončil/a som štúdium úspešným absolvovaním štátnych skúšok. Dokedy mám štatút študenta?
Deň poslednej skúšky je dňom ukončenia štúdia. V prípade, že sú všetky výsledky štátnych skúšok v systéme zapísané, môžete na študijnom oddelení po odovzdaní dokladu o vysporiadaní záväzkov voči knižnici získať potvrdenie o ukončení štúdia. Prázdne tlačivo dostanete v knižnici. 

Potrebujem diplom aj v anglickom jazyku. Čo treba spraviť?
Všetky doklady o ukončení štúdia sa vydávajú v dvojjazyčnej verzii.

Rozvrhy

Akú skratku má môj študijný program v rozvrhu?

Zoznam všetkých skratiek študijných skupín bakalárskeho a magisterského štúdia 

Kde nájdem miestnosť, ktorá je uvedená v rozvrhu?

Kód miestnosti sa tvorí nasledovne: 

Pavilón, v ktorom sa miestnosť nachádza + „-“ + číslo alebo názov miestnosti v tomto pavilóne 

Pavilóny:

M - matematický pavilón
I - informatický pavilón
F1 - pavilón fyziky 1
F2 - pavilón fyziky 2 ( špeciálne F2-s... posluchárne v suteréne pavilónu F2 )
B1 - pavilón biológie 1 (na PriF UK )
B2 - pavilón biológie 2 (na PriF UK )
Ch1 - pavilón chémie 1 (na PriF UK )
Ch2 - pavilón chémie 2 (na PriF UK )
G - pavilón geológie (na PriF UK )
LF - posluchárne na LF UK
FM - posluchárne na FM UK
FIF - posluchárne FiF UK
KTVS - Katedra telesnej výchovy a športu

Číselný údaj v kóde miestnosti predstavuje číslo miestnosti v príslušnom pavilóne (špeciálne "akvária" v matematickom pavilóne sú označené rímskymi číslami: I,II,...,XII a počítačové haly sú označené: T3, H3, H6 ). Miestnosti ako napr. M-oG, F2-KEF, F1-oJF sú akoby fiktívne miestnosti a výuka sa uskutoční v miestnosti, ktorú určí vyučujúci. Na stránke http://www.mapa.matfyzjein.sk/ nájdete aj mapu fakulty.

Sú rozvrhy v AISe?

Rozvrhy nie sú a ani nebudú (v dohľadnej dobe) naimportované do AISu na našej fakulte. Sú tam len rezervované verejné miestnosti v čase výuky a predmety, ktoré sú spoločné so študentmi Prírodovedeckej fakulty (oni majú rozvrhy v AISe). Okrem toho sú tam už len individuálne rezervácie na jednorázové udalosti. Na našej fakulte rozvrhy sú na stránke https://candle.fmph.uniba.sk/, kde môžete vytvoriť aj svoj vlastný rozvrh.

Čo mám robiť, ak v rozvrhoch nevidím nasadený predmet, na ktorý by som mal (chcel) chodiť?

Ak ten predmet je zaradený do Vášho študijného plánu, tak máte vyhľadať vyučujúceho toho predmetu a opýtať sa priamo jeho. Môže sa totiž stať, že niektoré povinne voliteľné a voliteľné predmety sa nasadzujú až keď nejaký študent prejavil o ten predmet záujem.

Ako zistím, do ktorého krúžku/do ktorej skupiny patrím? Čo mám robiť, ak nie som v žiadnom zozname?

Na stránke s rozvrhmi v časti „Rozdelenie študentov do študijných skupín“ po prihlásení (vpravo hore) nájdete rozdelenie. Tu nájdete aj informácie pre prípad, že sa v zozname nenachádzate.

Prečo je v rozvrhu môjho krúžku viackrát Anglický jazyk?

Okrem delenia do krúžku/skupín, študenti prvého a druhého ročníka sú delené aj podľa úrovni znalosti anglického jazyka. Toto rozdelenie sa nachádza na stránke s rozvrhmi v časti „Rozvrhy a rozdelenie študentov na výučbu cudzích jazykov“ (zoznam uvidíte až po prihlásení (vpravo hore)). Každý je zaradený do práve jedného cvičenia AJ, pričom v jednom krúžku môže byť úroveň znalosti AJ rôzna, preto tam môže byť viac termínov.

Ak sú cvičenia k nejakému predmetu v rozvrhu viackrát, môžem si vybrať, na ktoré budem chodiť?

Informácie získate od cvičiaceho tohto predmetu.

Nikde nevidím nasadený Nemecký/Ruský/Francúzsky jazyk, resp. predmet Konverzačný kurz anglického jazyka . Ako zistím, kedy a kde to bude?

Anglický jazyk je povinný pre všetkých, preto do rozvrhu je zaradený už hneď na začiatku semestra. Ostatné jazyky sú voliteľné. Termín a čas sa dohaduje priamo s príslušnými vyučujúcimi na Katedre jazykovej prípravy. Po dohode so študentami vyučujúci určí termín, ktorý sa potom objaví aj v rozvrhu.

Prečo mám v rozvrhu predmet, ktorý ani nie je zaradený do môjho študijného programu, resp. má byť v inom ročníku?

Ak je nejaký predmet v rozvrhu „navyše“, tak buď vyučujúci predmetu žiadal o zaradenie, keďže má také skúsenosti, že ten predmet si zapisujú študenti aj zo študijného programu, v ktorom tento predmet oficiálne nefiguruje. Alebo je to predmet z nižšieho ročníka toho študijného programu, ktorý opakuje viac študentov, a z tohto dôvodu je pre nich zaradený do rozvrhu. 

Čo robiť ak chceme presunúť nejakú hodinu na iný čas?

Presun majú riešiť vyučujúci, ktorí vedia, ako postupovať. Postup je uvedený na stránke fakulty.  

Ako zistím, kedy a kam budem chodiť na telesnú výchovu? Naozaj budem mať 7 hodín telesnej výchovy, tak ako to je v rozvrhu?

Bližšie informácie nájdete na stránke Katedry telesnej výchovy a športu v časti Prihlasovanie na telesnú výchovu a Rozvrhy hodín.

Absolventi

Nemôžem sa zúčastniť promócií. Kde si môžem vyzdvihnúť diplom s dodatkom?
V obmedzenom časovom období počas určených hodín si môžete doklady vyzdvihnúť na Oddelení vzdelávania v Historickej budove UK. Neskôr už len v archíve na základe žiadosti. Termín si treba dohodnúť. 

Fakultu som absolvoval/a pred viacerými rokmi a teraz potrebujem potvrdenie o štúdiu. Kde ho môžem získať?
Všetky druhy výpisov a potvrdení z archívnych materiálov sa vydávajú na študijnom oddelení u Ing. Moniky Krajčovej, s ktorou je vhodné sa vopred dohodnúť o prevzatí. Potrebná je žiadosť a doklad o zaplatení poplatku. 

Stratil/a som vysokoškolský diplom/dodatok k diplomu, ako a kde získam nový?
Všetky odpisy dokladov o vysokoškolskom štúdiu vybavuje Archív UK na základe žiadosti po uhradení príslušného poplatku. Prevzatie si treba najskôr telefonicky alebo e-mailom dohodnúť.

Doklady o absolvovaní by som potreboval/a vydať skôr ako na promócií. Je to možné?
Je potrebné napísať žiadosť adresovanú prorektorke pre študijné veci doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD. a odovzdať v podateľni fakulty. 

Uchádzači

Chcel/a by som študovať na FMFI UK. Kde nájdem prehľad odborov a podmienky prijímacieho konania?
Všetky informácie nájdete na stránke FMFI UK v časti štúdium.

Mám podať prihlášku poštou alebo elektronicky?
Máte tri možnosti. Ak použijete fakultnú elektronickú prihlášku, túto vytlačiť netreba. Univerzitnú elektronickú prihlášku alebo tlačivo Ministerstva školstva, vedy a športu SR však treba vytlačiť, podpísať a poslať poštou.

Mám v prihláške vypísať aj známky z jednotlivých ročníkov strednej školy?
Ak budete vyplňovať fakultnú elektronickú prihlášku, systém podľa voľby študijného programu od vás vyžiada len tie výsledky štúdia, ktoré sú potrebné k prijímaciemu konaniu. Ak zvolíte iný druh prihlášky, treba vypísať koncoročné známky z profilových predmetov a celkový priemerný prospech zo všetkých predmetov v jednotlivých ročníkoch a tieto údaje dať potvrdiť strednej škole, ktorú navštevujete.

Dá sa uložená elektronická prihláška opraviť?
Ak prihlášku uložíte, už nemáte možnosť editácie. Treba kontaktovať študijné oddelenie fakulty, kde referentka zmení stav vašej prihlášky. Po vykonaní opráv treba prihlášku opäť uložiť. 

Je nejaký termín na podanie prihlášky?
Prihlášku na bakalárske štúdium treba podať do konca marca. Prihlášku na magisterské štúdium treba podať do konca apríla.

Platí sa nejaký poplatok za prijímacie konanie?
Poplatok za prijímacie konanie je 33 EUR, resp. 15 EUR (v závislosti od typu prihlášky - papierová forma vs. elektronická forma) a uhrádza sa bankovým prevodom.  

Treba s prihláškou poslať aj vysvedčenia zo strednej školy?
Uchádzači, ktorí majú ukončenú strednú školu, musia doložiť overené kópie vysvedčení zo 4 ročníkov strednej školy a maturitného vysvedčenia.
Tí, ktorí budú maturovať v aktuálnom školskom roku, vysvedčenia nedokladajú. Údaje o prospechu im však musí potvrdiť škola, ktorú navštevujú. 

Musím spolu s prihláškou doložiť potvrdenie od lekára?
Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. 

Strednú školu som absolvoval/a v zahraničí. Treba vybaviť ešte niečo navyše?
Áno, proces uznávania dokladov - nostrifikácia má 2 etapy:

  1. Prevod známok zo stredných škôl v zahraničí - zahraničný uchádzač si na základe manuálu prevodu známok prevedie známky na slovenskú stupnicu
    Manuál prevodu známok zverejnený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
  2. Žiadosť o nostrifikáciu na príslušnom Regionálnom úrade školskej správy

Na jednu prihlášku môžem uviesť iba jeden študijný program?
Nie. Na prihláške môžete uviesť maximálne 3 študijné programy v poradí podľa vašich preferencií. Poplatok platíte len jedenkrát.

Je možné pripraviť sa na prijímacie skúšky prostredníctvom prípravných kurzov alebo modelových úloh?
Prijímacia skúška je nahradená autorizovanou skúškou z matematiky (externá časť maturity z matematiky alebo SCIO test). Prípravné kurzy na prijímacie skúšky FMFI UK neorganizuje.

Ako zistím výsledky prijímacieho konania?
Predbežné prijatie tým uchádzačom, ktorí splnili podmienky na automatické prijatie, posielame e-mailom približne v máji. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí vám bude doručené na adresu trvalého pobytu. 

Môže študent/ka s postihnutím, príp. špecifickými poruchami učenia požiadať o iný formát prijímacej skúšky? Čo treba pre to urobiť?
Pred podaním prihlášky treba v dostatočnom predstihu kontaktovať Centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami.

Musím maturovať z matematiky, aby som splnil/a predpoklady prijatia?
Externú časť maturity z matematiky môže nahradiť test z matematiky realizovaný SCIO (www.scio.cz). Ak sa uchádzač nezúčastní ani jednej z týchto alternatív, automaticky získava 0 bodov. 

Po vykonaní testu SCIO musím poslať certifikát?
V prípade, že vykonáte test SCIO v roku, v ktorom si podávate prihlášku a ak označíte možnosť, že súhlasíte s poskytnutím údajov tretej strane, certifikát nemusíte zaslať. V prípade, že ste test SCIO vykonali v predchádzajúcich rokoch (nie staršie ako 4 r.), je potrebné doručiť certifikát na fakultu.