Presun nasadeného rozvrhu

V prípade PRESUNU NASADENÉHO ROZVRHU treba postupovať nasledovne:

 • Prípadné presuny predmetov môžu by realizované iba na základe informácie od príslušného katedrového rovrhára.
 • Presuny povinných a povinne voliteľných predmetov z pondelka a z piatka možno urobiť (na základe Zápisnice z vedenia FMFI UK zo dňa 4.9.2012) až po konzultácií s pani prodekankou (RNDr. Kristína Rostás, PhD.).
 • Presuny z utorka, zo stredy a zo štvrtka sú povolené aj bez jej súhlasu 
 1. Ak ste sa už rozhodli posunúť vašu výuku, ale ešte neviete kam a na kedy, možno Vám pomôže web stránka  http://candle.fmph.uniba.sk, kde si môžete skontrolovať rozvrhy krúžkov/miestností alebo tabuľka s miestnosťami. Tu nájdete aktuálny rozvrh všetkých miestností.
  POZOR!!!! V systéme sú aj verejnosti nedostupné miestnosti (katedrové miestnosti), ktoré sa zamykajú a môže tam ísť len vyučujúci z príslušnej katedry!!!!!
  V tomto prípade sa riaďte pravidlami katedry, ktorá ich spravuje.
  Zoznam verejných miestností:
  A, B, F1, F2, F1-108, F1-109, F1-247, F1-326, F1-328, M-I, …, M-XII.

 2. Ak už máte čas (ktorý vyhovuje Vám aj študentom) a miestnosť, tak túto zmenu JE POTREBNÉ nahlásiť katedrovému rozvrhárovi, ktorý pozná ďalší postup. Ak ste našli iba taký termín, kvôli čomu by študenti prišli o obedňajšiu prestávku alebo to zasahuje do telesnej výchovy, ale s touto skutočnosťou VŠETCI študenti súhlasia, tak tento súhlas musia potvrdiť podpísaným vyhlásením, ktoré treba odovzdať fakultnému rozvrhárovi.

 

POZOR!!!!

Kto spôsobí kolíziu v rozvrhu tým, že oficiálne nenahlásil túto zmenu, bude musieť poslucháreň UVOĽNIŤ tomu, kto túto zmenu oficiálne nahlásil, aj keď si voľnú poslucháreň našiel skôr.