Elektronická pošta pre zamestnancov a doktorandov - starý fakultný server

Systém elektronickej pošty zabezpečuje svojim používateľom, t.j. zamestnancom a doktorandom fakulty, v prvom rade príjem a odosielanie elektronickej pošty – v rámci celej siete internet. Uchováva tiež zoznam emailových kontaktov a hromadných adries a používateľom umožňuje tiež zdieľanie ich vlastných kontaktov, kalendárov a úloh.

Pripojiť sa k poštovému systému je možné prostredníctvom klientov podporujúcich niektorý z protokolov POP3, MAPI, alebo IMAP4 alebo cez webové rozhranie Webmail. Systém spravidla kontroluje poštu na prítomnosť vírusov a na prichádzajúcu poštu sa tiež aplikujú filtre na obmedzenie nevyžiadanej pošty.

Celofakultné servery prevádzkované VC sú založené na technológii Microsoft Exchange 2007. Poštové schránky používateľov systému sú na centrálnom serveri. Na ňom je pošta skenovaná na prítomnosť vírusov a tu tiež prebieha filtrovanie nevyžiadanej pošty.

Pravidlá pre pridelenie e-mailového konta na centrálnom mailovom serveri FMFI UK

Nárok na e-mailové konto na centrálnom mailovom serveri FMFI UK má každý zamestnanec fakulty a každý doktorand fakulty. Externý doktorand má nárok iba na presmerovanie adresy.

Konto sa prideľuje po nástupe do zamestnania, prípadne po zápise do 1. ročníka doktorandského štúdia na požiadanie u správcu mailových adries (Mgr. Silvia Hackerová, č.d. M169, klapka 777, e-mail: spravca_posty(at)fmph.uniba.sk). Správca žiadateľa oboznámi so „Všeobecnými pravidlami správania sa používateľa počítačovej siete FMFI UK“. Tento akt žiadateľ potvrdí svojim podpisom. Úplné znenie týchto pravidiel sa nachádza v dokumente „Príkaz rektora UK č.1/1999“. 

Nárok na konto končí ukončením pracovného pomeru zamestnanca, v prípade doktoranda ukončením doktorandského štúdia.

Zánik e-mailového konta

Zamestnanec

Po ukončení nároku na konto môže zamestnanec (doktorand) požiadať o nastavenie presmerovania na inú adresu. Trvanie takéhoto presmerovania je 1 rok.

Vedeckí a pedagogickí pracovníci, ktorí ukončili pracovný pomer a odchádzajú do dôchodku, ale chcú si ponechať e-mailové konto naďalej, môžu o to požiadať správcu mailových adries.

Doktorand

Pri nástupe na štúdium sa nastavuje dátum expirácie konta na 1. október po 4. roku štúdia. Po tomto dátume sa konto a presmerovanie ruší, ak študent vopred neoznámi zmenu, napríklad predĺženie štúdia, prijatie absolventa do zamestnania na fakulte a pod.

Prístup a nastavenie e-mailových klientov

K fakultnej poštovej schránke je možné pristupovať pomocou týchto protokolov a služieb:

  • web prehliadačom cez službu Outlook Web Access - Webmail
  • službou MS Exchange server v aplikácii MS Outlook 2003 alebo vyššou
  • POP3
  • IMAP
  • bezdrôtovým prístupom z rôznych mobilných zariadení (PDA, smart telefóny, ...) prostredníctvom aplikácie Exchange Server ActiveSync

Nastavenia klientov sú rovnako platné pre počítače pripojené na fakultnú sieť ako aj pre počítače pripájané z domu (napr. cez poskytovateľov internetového pripojenia) alebo svoje počítače pripájané kdekoľvek na Internet.

Zmena hesla na fakultnom poštovom serveri

Zmenu hesla vykonáte cez internetový prehliadač. Vo Vašom internetovom prehliadači si otvorte stránku webmail.fmph.uniba.sk. Ako prihlasovacie meno použite spravidla Vaše priezvisko, vložte Vaše heslo. Podrobný návod na zmenu hesla.