Softvér dostupný na fakulte

Softvér od spoločnosti Microsoft

Fakulta získava produkty od MS na základe nasledujúcich licencií: 

MS Dreamspark Premium (predtým MSDN AA)

Program Dreamspark Premium firmy Micrososoft nahrádza program Microsoft Developer Network Academic Aliance. Zmluva medzi FMFI UK a firmou Microsoft umožňuje na počítačoch v učebniach a študentom a pedagógom odborných katedier aj na domácich počítačoch, používať niektoré produkty na výuku a NEKOMERČNÝ výskum zdarma.

Akékoľvek komerčné využitie je zakázané, vrátane použitia na administratívne účely alebo ako infraštruktúra (poskytnuté servre nesmú byť nasadené v produkčnom prostredí).

Získané licencie sú trvalé, zamestnanci, študenti aj fakulta (v učebniach) má právo sotfvér používať aj po ukončení zmluvy, štúdia či pracovného pomeru, avšak bez možnosti novej (re)inštalácie či nároku na aktualizácie.

MS Campus Agreement

Ide o centrálne podpísanú zmluvu medzi Ministrestvom školstva a firmou Microsoft, licencie sú prenajaté po dobu platnosti zmluvy. Zmluva sa predlžuje každé 4 roky a je hradená Ministerstvom školstva. Zmluva umožňuje na počítačoch vlastnených fakultou:

  • Upgrade OS Windows na ľubovolnú verziu (netýka sa serverových produktov)
  • Používanie ľubovoľnej verzie MS Office
  • Využívať klientské licencie k windows serverom (Windows, Exchange, IIS a podobne, ale NIE Terminal Server)

Na fakultnom počítači musí byť kúpená platná licencia OS Windows a ak ide o OEM musí mať nálepku. Na verzii kúpenej licencie nezáleží. Licencie na MS Office netreba kupovať.

Každý zamestnanec má právo (po príslušnom poučení) nainštalovať si kópiu MS Office na JEDEN svoj počítač, pokiaľ na tomto počítači pracuje hlavne on a MS Office používa najmä na prácu pre fakultu. Toto právo sa nevzťahuje na windows.

Pokiaľ Ministerstvo zmluvu Campus Agreement neobnoví, je potrebné všetky nezakúpené licencie MS Office prestať používať a novozakúpené OS Windows používať v zakúpenej verzii. Zamestnanec po ukončení pracovného pomeru musí domácu verziu MS Office odinštalovať.

MS Select pre školstvo

Ide o centrálne podpísanú zmluvu medzi Ministerstvom školstva a firmou Microsoft, zakúpené licencie sa natrvalo stávajú majetkom školy, nakupuje sa s výraznou zľavou, použitie nie je nijako obmedzené (cenník bude prístupný neskôr).

Softvér od spoločnosti MathWorks

Fakulta má zakúpených 25 licencií na Matlab 2007b (vrátane Simulink a Symbolic_Toolbox) a 25 licencií na Matlab 2011 (vrátane Optimization_Toolbox, Optimization Toolbox a Statistics Toolbox). Tieto licencie sú na VÝUKOVÉ účely a sú nainštalované v učebniach pod OS Windows (H3, H6, F1 248, M208, M217). V učebniach je nainštalovaná verzia 2007b, ktorá môže využívať všetky toolboxy. Aj keď naraz môže byť spustených až 50 kópií programu Matlab (buť 50x verzia 2007 alebo 25x 2007 a 25x 2011), každý toolbox može byť využívaný v jednom okamihu najviac 25x. To je potrebné zobrať do úvahy pri plánovaní výučby.

Okrem učební je Matlab nainštalovaný aj na študentskom výukovom klastri DaVinci, na ktorom možno po prihlásení spustiť a používať Matlab vzdialene.

Návod na vzdialené spustenie MATLABu (.pdf)

Vyučujúci môžu získať kópiu Matlabu, ktorú smú používať iba na prípravu kurzu. Použitie na vedecké, výskumné a publikačné účely nie je povolené, a to ANI PRE NEKOMERČNĚ projekty. Licencie na vedecké použitie sa zakupujú osobitne.

 

 

Softvér od spoločnosti SAS

SAS je štatistický analytický softvér. Univerzita Komenského je v súčasnosti partnerom programu Academic, čo umožňuje vyučujúcim a študentom využívať licencie SAS na výučbu a nekomerčný výskum na školských počítačoch aj domácich počítačoch. Táto licencia zahŕňa SAS Education Analytical Suite, SAS Enterprise Miner, Credit Scoring for SAS Enterprise Miner pod operačným systémom Windows.

Lokálny správca licencií: Matej Zagiba

Možnosti využitia SAS na fakulte:

  • SAS je nainštalovaný pre účely výučby v miestnosti H3.
  • Vzhľadom ku komplexnosti procesu inštalácie, preferovaný spôsob distribúcie pre učiteľov a jediný spôsob distribúcie pre študentov je prostredníctvom predinštalovanej virtuálnej mašiny. O prístup môžete požiadať lokálneho správcu licencií.
  • V prípade, že učiteľ potrebuje nainštalovať SAS iným spôsobom, môže požiadať prostredníctvom IT tajomníka katedry o prístup k inštalačným médiám. Žiaľ, v súčasnosti nie sme schopní poskytovať komplexnú podporu pri inštalácii.
  • Ďalšie formy prístup k licenciám SAS sú možné priamo prostredníctvom web stránky firmy SAS v sekcii Academic & Community (University Edition, prístup za účelom vypracovania záverečnej práce a pod.)