Výsledky ŠVK 2023

 

Astronómia a astrofyzika

 • Mária Paprskárová: Fragmentation of fireballs and their dust clouds in the atmosphere
  víťaz (1. miesto), laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Tomáš Vörös: Numerical modelling of the brightness of the Moon
  víťaz (2. miesto), laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Adriana Pisarčíková: Štúdium emisie CN v spektrách meteoritov simulujúcich atmosférické podmienky meteoroidov
  víťaz (3. miesto)
 • Vitalii Kuksenko: A new method of distinguishing between cosmogonic models of the Solar System
  laureát, cena ASTROS Solutions s.r.o., postup do vyššieho kola súťaže
 • Marek Jurčík: Dynamics of the stellar streams
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Filip Janák: Analysis of the Galactic flare
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže

Biofyzika a meteorológia

 • Veronika Benková: Úloha magnetických nanočastíc v chemoterapii a hypertermii nádorov
  víťaz (1. miesto), laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Martin Petrovič: Implementácia inicializácie digitálnym filtrom v experimentálnom nastavení Cyklu zrýchlenej aktualizácie numerického predpovedného modelu ALADIN
  víťaz (2. miesto), laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Bohuš Kubala: Bioinformatic analysis of fungi and their peroxidase genes
  víťaz (2. miesto), laureát
 • Dominik Michálek: Štúdium interakcií magnetických nanočastíc na báze železa s lipozomálnymi modelmi biologických membrán
  víťaz (3. miesto), laureát
 • Martina Velísková: Potenciálne využitie fluorescenčných vlastností exozómov pri diferenciálnej diagnostike rakoviny močového mechúra
  laureát, návrh na prémiu Literárneho fondu
 • Sára Mikuličová: Štúdium sekundárnej štruktúry a termodynamických vlastností DNA aptaméra špecifického pre penicilín v prítomnosti rôznej koncentrácie NaCl
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Juraj Jacko: Vplyv delécie génu ERG6 na kompozíciu vybraných sterolov v cytoplazmatickej membráne kvasinky Candida glabrata
  laureát
 • Martin Csiba: Štúdium zabudovania cytochrómu c do lipidových membrán a interakcie s DNA aptamérmi
  laureát
 • Patrick Mydla: Interakcia amfifilných fosforových dendrimérov s modelovými membránami

Didaktika fyziky

 • Lívia Sobinovská: Vzdelávacia hra Fyzikálny brainbox
  víťaz (1. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Tomáš Rudinský: Povedomie absolventov gymnázií o jadrovej fúzii
  víťaz (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Daša Červeňová: Fyzika učenia sa a päť pilierov mysle
  víťaz (3. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Radmila Chmelárová: Identifikácia činiteľov determinujúcich vzťah gymnazistov k fyzike
  laureát
 • Barbora Gejdošová: Vplyv spätnej väzby na písomnú prípravu vyučovacích hodín budúcich učiteľov fyziky
  laureát
 • Tatiana Sukeľová: Úniková miestnosť ako stimul experimentálnej činnosti
  laureát
 • Barbora Javorová: Hra ako provokácia k hľadaniu súvislostí medzi fyzikálnymi pojmami
  laureát

Didaktika matematiky a informatiky

 • Dominika Valášková: Rozvoj funkčného myslenia žiakov s ťažiskom na kvadratickú závislosť
  víťaz (1. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Dominika Valášková, Katarína Hrušková: Korešpondencia predstáv a výsledkov práce budúcich učiteľov matematiky
  víťaz (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Barbora Senderáková: Didaktická pomôcka OSMO a jej možnosti využitia vo vzdelávaní
  víťaz (3. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Katarína Hrušková: Rozbor didaktickej hry s cieľom komplexne rozvíjať žiakov konfrontovaný s realitou triedy.
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Dušan Daniel: Testovanie vyšších kognitívnych úrovní v stredoškolskej planimetrii
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Katarína Jánošková, Katarína Hrušková, Dominika Valášková, Lenka Vráblová: Budúci učitelia a ich predstavy o argumentácií
  laureát
 • Barbora Stenová: LEGO Prime Spike na 2. stupni ZŠ - odporúčania a obmedzenia
  postup do vyššieho kola súťaže

Fyzika plazmy a optika

 • Filip Pastierovič: Sledovanie dynamiky NOx radikálov produkovaných výbojom
  víťaz (1. miesto), laureát, cena prof. Tillmana Märka (3. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Jakub Roubíček: Možnosti využitia plazmy a katalyzátora v procese konverzie CO2
  víťaz (2. miesto), laureát, cena prof. Tillmana Märka (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Ondrej Cvičela: Analýza iónov kladného korónového výboja iónovým pohyblivostným a hmotnostným spektrometrom
  víťaz (3. miesto), laureát, cena prof. Petra Lukáča, postup do vyššieho kola súťaže
 • Samuel Peter Kovár: Elektrónmi indukovaná fluorescencia oxidu uhličitého
  laureát, cena prof. Tillmana Märka (1. miesto)
 • Jana Kšanová: Cyklický systém plazmy a katalyzátora v procese čistenia znečistených plynov
  laureát, návrh na prémiu Literárneho fondu
 • Pavitra Ganapati Bhat: Challenges in Spatial Heterodyne Spectrometer for LIBS and Raman Spectroscopy
  laureát
 • Jairo Christopher Peralta Ayala: Analysis of Lithium signals from mineral waters: A comparative Study of Surface Assisted LIBS
  laureát
 • Shweta Soni: Soil phosphorus analysis by laser-induced fluorescence assisted LIBS
  laureát
 • Sanath Shetty, Shweta Soni, Sahitya Atikukke: Study of composition of TiB2 using LIBS in the Visible NIR region.
 • Sahithya Atikukke: Depth Analysis of WTa-D/Mo sample by Resonant-Laser Induced Breakdown Spectroscopy

Fyzika tuhých látok

 • Marcel Polák: Previazané heterogénne Isingove modely
  víťaz (1. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Tereza Zuskinová: Štúdium elektrických vlastností dielektrických biomateriálov
  víťaz (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Helena Simić: Transportné vlastnosti NbN nanodrôtov
  víťaz (3. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Marek Gocník: Influence of spatial heterogeneity on mechanical properties of superlattices and multilayered TiB2/TaB2 coatings
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Daniel Bobok: Current-phase relationship of NbN nanobridge Josephson junctions
  laureát
 • Richard Vrablec: Zloženie a štruktúra MoBx tenkých vrstiev
  laureát

Informatika

 • Adrián Goga: Multiple Pattern Matching for Repetitive Data
  víťaz (1. miesto)
 • Matej Pecháč: Explorácia pomocou internej motivácie a samokontrolovaného ucenia
  víťaz (1. miesto)
 • Viktória Ondrejová: A Slovak News Summarization Dataset
  víťaz (3. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Eva Herencsárová: Identifikácia zhlukov v grafovej reprezentácii genómov
  laureát, návrh na prémiu Literárneho fondu, postup do vyššieho kola súťaže
 • Dmytro Herashchenko: Human eye gaze estimation using neural networks
  laureát, cena Slovenskej informatickej spoločnosti, postup do vyššieho kola súťaže
 • Daniel Petriľak: Hľadanie príznakov afázie v textoch
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Tomáš Bisták: Characterizing Malware Samples by Concept Learning
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Ján Pastorek: Austrian roots of cognitive science through the ideas of Ernst Mach - Interdisciplinary approach
  laureát
 • Veronika Mattová: Evolved Human Interaction: How Do Virtual Parasocial Relationships Affect Behavioral Patterns & Individual Social Engagements?
  laureát

Jadrová fyzika

 • Katarína Raková: Koncentrácie 222Rn a CO2 v pôde – verifikácia kontinuálnych meraní a vplyv meteorologických parametrov
  víťaz (1. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Otto Glavo: Meranie nízkých aktivít použitím gama spektrometra s antikozmickým tienením
  víťaz (2. miesto), návrh na prémiu Literárneho fondu, postup do vyššieho kola súťaže
 • Mohammad Alem Sultani: A radon-based approach to characterise the parameters governing the air quality in urban areas
  víťaz (3. miesto)
 • Patrik Čechvala: Production rates of cosmogenic nuclides in extraterrestrial material
  víťaz (3. miesto)
 • Alžbeta Brandýsová: Využitie exhalačnej rýchlosti 222Rn z pôdy pre predikciu tzv. „radon-prone areas“ na území Slovenska – pilotná štúdia
  laureát, cena Slovenskej nukleárnej spoločnosti
 • Ema Medovarská: Štúdium koncentrácií 222Rn a CO2 v atmosfére a ich aplikácie
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Matej Karas: Study of Neutrino Flavor Oscillation Using JUNO Experiment
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Viktoria Benkova: Analýza koncentrácií objemovej aktivity radónu podľa pracovných a voľných dní
  laureát
 • Adam Sitarčík: Production cross-section calculations of neutron-deficient astatine isotopes
  laureát
 • Maroš Petro: Probing the Refined Spectrum of 2-neutrino Double Beta Decay Within the SuperNEMO Experiment
  laureát
 • Jozef Mišt: Investigation of 182Au beta decay
  laureát

Matematika

 • Ján Glut: Self-organization in a generalized traffic model
  víťaz (1. miesto)
 • Matúš Zubčák: Kászonyiho funkcia pre Isaacsove a zovšeobecnené Blanušove snarky
  víťaz (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Laura Hajzoková: Method comparison for numerical inversion of Laplace transform
  víťaz (3. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Juraj Jankola: Optimalizácia prevádzky vodnej elektrárne v krátkodobom horizonte
  laureát, cena FINAMIS s.r.o, postup do vyššieho kola súťaže
 • Petra Macková: Fast diffusion equation: uniqueness of solutions with a moving singularity
  laureát, návrh na prémiu Literárneho fondu
 • Simona Psotová: Fragmentácia náhodných sietí
  laureát
 • Jozef Rajník: Cyclic connectivity of cages
  laureát
 • Alexandra Dyalee: Fractal Dimension of the Fine Art Pieces
  laureát
 • Róberta Juríková: Klasifikujúce priestory diskrétnych grúp
  laureát
 • Samuel Kalužný : On differentiable free actions of finite cyclic groups on homotopy spheres
  laureát

Počítačová grafika

 • Marek Michalovič: Simulácia erózie terénu
  víťaz (1. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Zuzana Mačicová: Kinematics of quadruped robot Artaban
  víťaz (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Manaswita Das: On Planar Hamiltonian Triangulation (Not) Containing the Minimum Hamiltonian Cycle (TSP); Utilizing Deterministic, Stochastic, and Natural Approach
  víťaz (3. miesto)
 • Daniel Kyselica: Reentry event fragment association
 • František Dráček: Anomaly detection from TLE data
 • Erik Korbeľ: Body Pose Tracking from RGB Images

Teoretická a časticová fyzika

 • Dorota Porubská, Martina Sabová: Dark matter freezing out and in with three-particle states
  víťaz (1. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Benedek Bukor: Second order kinetic term effective actions for matrix model description of fuzzy field theories
  víťaz (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Tomáš Veľas: Kalibrácia Straw spektrometra v experimente NA62
  víťaz (3. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Frederik Ďalak: Lie derivative of linear connection and its applications
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Anastasiia Poliienko: Air resistance in the translational and rotational motion of rigid body
  laureát
 • Daniel Račko: Cosmological perturbations in a universe with exotic matter
  laureát