Výsledky ŠVK 2017

Didaktika matematiky a fyziky

 • Tünde Kiss: Predstavy žiakov základných škôl vo vyučovaní fyziky (víťaz, postup)
 • Jarier Wannous: Od pojmu hybnosť k pojmu sila vo vyučovaní fyziky na gymnáziu (víťaz, postup)
 • Anna Trúsiková: Štruktúra a vlastnosti kvapalín pre seminár z fyziky (laureát)
 • Lucia Klinovská: Interaktívne metódy vo vyučovaní vybraných tém z elektromagnetizmu na stredných školách (laureát)
 • Jana Štefaňáková: Model reproduktora z jednoduchých pomôcok (laureát)
 • Patrícia Bartschová: Rezy telies - rozšírujúce úlohy (laureát, postup)

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK

Didaktika informatiky

 • Iveta Csicsolová: Využitie wiki vo vyučovaní informatiky na strednej škole (víťaz, LF, postup)
 • Matúš Kováč: Programovacie prostredie pre zrakovo postihnutých žiakov ZŠ (víťaz, postup)
 • Eva Mészárosová: Vývoj metodického materiálu pre vyučovanie základov programovania v jazyku Python (laureát, postup)
 • Mária Vrábľová: Reliéfna grafika pre podporu vyučovania informatiky nevidiacich žiakov ZŠ (laureát, postup)
 • Dana Šuníková, Sabin Simionescu: Gamification of peer assessment in learning management system (laureát, PHD)
 • Lucia Budinská: Skúmanie príčin voľby nesprávnych odpovedí v úlohe Oblečenie (laureát, postup)
 • Natália Kováčová: Koncept opakovania vo vyučovaní programovania nevidiacich žiakov základnej školy (laureát, postup)
 • Vladimír Šimko, Patrícia Chovancová: Online vektorový grafický editor pre základné školy (laureát, postup)

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (PHD) cena dekana FMFI UK za najlepšiu doktorandskú prácu v didaktike; (LF) návrh na Cenu literárneho fondu

Počítačová grafika a počítačové videnie

 • Marcel Makovník: Point cloud simplification (víťaz, postup)
 • Martin Stuchlík: Extraction of Displacements between Mesh and Basemesh (víťaz, postup)
 • Ondrej Jariabka, Ondrej Rudolf, Marek Šuppa: Single Camera Path Detection for Outdoor Navigation (víťaz, postup)
 • Tomáš Kovan: Application of Visualization of Triangle Quality Measures (laureát, postup)
 • Paula Budzáková: Vyhľadávanie objektov pomocou lokálnych príznakov na základe teórie oponentných procesov (laureát, LF)
 • Michal Sejč: Vyhľadávanie v databáze ľudí reprezentovaných kostrou (laureát)
 • Adam Riečický: Hybrid Motion Tracking (laureát, PHD)
 • Adrián Matejov, Roman Števaňák, Ondrej Jariabka, Marek Šuppa: PKSpace: An OpenSource Solution For Parking Space Occupancy Detection (laureát, postup)

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (PHD) cena dekana FMFI UK za najlepšiu doktorandskú prácu v informatike; (LF) návrh na Cenu literárneho fondu

Informatika

 • Šimon Sádovský: Prídavná informácia a zložitosť nedeterministických konečných automatov (víťaz, postup)
 • Filip Mišún: Alternating Weighted Automata over Commutative Semirings (víťaz, SISp, postup)
 • Patrícia Šišková: Rearranging Two-Dimensional Arrays by Prefix Reversals (víťaz, LF, postup)
 • Rastislav Rabatin: Using Sequence Ensembles for Seeding Alignments of MinION Sequencing Data (laureát, postup)
 • Anton Kováč: Graphical Granger Causality for Detection Temporal Anomalies in EEG Data (laureát, postup)
 • Vladimír Macko: Mining related patents for scientific papers (laureát, postup)
 • Peter Kovács: Robotic reaching and grasping using a TRPO-based reinforcement learning (laureát, postup)

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (SISp) cena Slovenskej informatickej spoločnosti za vynikajúcu prácu v oblasti informatiky; (LF) návrh na Cenu literárneho fondu

Matematika

 • Martin Krátky: Dynamika deformovateľných pórovitých materiálov (víťaz, postup)
 • Michal Tóth: Numerické modelovanie výmeny tepla pri prúdení vody v pórovitom prostredí (víťaz, postup)
 • Peter Barančok: Mathematical model of growth and division in budding yeast (laureát)
 • Jozef Kováč: Náhodné dynamické systémy generované dvomi Alleeho zobrazeniami (laureát, PHD)
 • Andrej Badík: Hopfova bifurkácia v jednom marketingovom modeli (laureát)
 • Katarína Cibulková: Oceňovanie doživotných manželských dôchodkov (laureát, FINAMIS, postup)
 • Patrik Mihala: Škálovanie kapilárnych síl a hydraulickej permeability pri infiltrácii vody v poréznom prostredí (laureát, postup)

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (PHD) cena dekana FMFI UK za najlepšiu doktorandskú prácu v matematike; (FINAMIS) cena FINAMIS za vynikajúcu prácu vo finančnej a aplikovanej matematike; (LF) návrh na Cenu literárneho fondu

Biofyzika

 • Natália Ružičková: Protein-lipid monolayers as a tool for detection of trypsin activity (víťaz, postup)
 • Mária Šišovská: Chitosanové nanočastice konjugované s kyselinou listovou pre cielenú terapiu rakoviny (laureát)
 • Gabriela Girašková: Využitie DNA aptamérov na diagnostiku onkologických ochorení (laureát)
 • Lucia Ilavská: Hodnoty tryptofánu v moči pacientov s neuropsychiatrickými ochoreniami (laureát)

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (LF) návrh na Cenu literárneho fondu

Experimentálna a teoretická fyzika

 • Marián Janík: Structural analysis of tantalum-alloyed Ti-Al-N hard coatings (víťaz, postup)
 • Tomáš Hudec: Low Friction Thin Films Prepared by Means of Highly Ionized Deposition Technologies (víťaz, postup)
 • Patrícia Multáňová: Disociatívny elektrónový záchyt a elektrónová ionizácia biomolekúl (víťaz, PL, postup)
 • Dušan Mészáros: Porovnanie elektrónových záchytov molekúl C4F8 a C3F8 (laureát, LF, TM1)
 • Juraj Surovčík: Plazmou asistovaná kalcinácia keramických nanovlákien (laureát, TM2)
 • Ján Blaško: Elektrónmi indukovaná fragmentácia molekuly 2,4,6-tribromoanizolu (laureát, TM3)
 • Simona Töröková: Exfoliácia a charakterizácia molybdén disulfidu v roztoku (laureát)
 • Filip Kubina: Adjoint-tomography for a Local Surface Structure: Methodology and a Blind Test (laureát)

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (PL) cena prof. Petra Lukáča za vynikajúcu prácu v oblasti fyziky plazmy; (TMx) cena prof. Tillmana Märka za vynikajúcu prácu v oblasti fyziky plazmy; (LF) návrh na Cenu literárneho fondu

Jadrová fyzika

 • Terézia Eckertová: Mapovanie radónu vo vodách pohorí západného Slovenska (víťaz, SNUS, postup)
 • Peter Kerényi: The reactor antineutrino signal map of Slovakia (víťaz, SNUS, postup)
 • Peter Čarný: Skúmanie nábojovej asymetrie v semi-boosted oblasti v leptón+jetovom kanále na experimente ATLAS (laureát)
 • Adam Broniš: Identifikácia izoméru 217Th v reakcii 40Ar+181Ta->221Pa* (laureát, LF, postup)
 • Miroslav Macko: Meranie bezneutrínového dvojitého beta rozpadu na SuperNEMO demonštrátore (laureát, PHD)
 • Dana Bobuľská: Pentaquark searches with the ALICE experiment (laureát)
 • Daniel Raška: Top-quark pairs production with the same electric charge (laureát,)

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (PHD) cena dekana FMFI UK za najlepšiu doktorandskú prácu vo fyzike; (SNUS) návrh na Cenu Slovenskej nukleárnej spoločnosti; (LF) návrh na Cenu literárneho fon