Výsledky ŠVK 2019

Matematika

 • Ľudovít Horváth: Viacrozmerné neparametrické testy nezávislosti (1. miesto, postup)
 • Terézia Fulová: Lokalizácia mobilných telefónov pomocou semidefinitného programovania (2. miesto, FINAMIS, postup)
 • Petra Macková: Self-similar solutions of the super-fast diffusion equation (2. miesto, postup)
 • Radoslav Hurtiš: Stabilita prúdenia v reaktívnych pórovitých prostrediach (laureát, postup)
 • Patrik Mihala: Riešenie priamych a inverzných úloh transportu vody a tepla v pórovitých prostrediach (laureát)
 • Jana Valigurská: Súvislosť medzi binárnymi kódmi a regulárnymi grafmi
 • Andrej Badík: Vplyv vládnych výdavkov na dynamiku 2D modelu ekonomiky (postup)

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (FINAMIS) Cena firmy FINAMIS za vynikajúcu prácu v oblasti aplikovanej a finančnej matematiky

Informatika

 • Radoslav Chládek: Algorithms for Isometric Gene Tree Reconciliation (1. miesto, postup)
 • Mário Lipovský: Solving the Maximum Clique Problem Using Neural Networks (2. miesto, postup)
 • Lukáš Gajdošech: Inspection and Editing of 3D Reconstructions in VR (3. miesto, SISp, postup)
 • Anna Kompišová: Flows and circular flows on signed cubic graphs (DRSMI)
 • Róbert Sarvaš: Sledovanie rozostrených objektov spôsobené rýchlym pohybom (laureát, postup)
 • Matúš Juran: Supplementary Information and Transducers (SISp)

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (SISp) Cena Slovenskej informatickej spoločnosti; (DRSMI) Cena za najlepšiu doktorandskú prácu v matematike a informatike

Experimentálna fyzika a biofyzika

 • Viktor Šroba: Supertvrdé TaBx vrstvy pripravené pomocou technológie HiTUS (1. miesto, Lukac, postup)
 • Adam Kerdík: Vplyv nízkoteplotnej plazmy na vlastnosti sójových bôbov (2. miesto, TM1, LF, postup)
 • Barbora Stachová: Emission of molecular hydrogen induced by electron impact (2. miesto, TM1 , postup)
 • Richard Cimerman, Emanuel Maťaš: Generovanie výboja v štruktúrach podobných automobilovým katalyzátorom (TM2)
 • Ondrej Mráz, Dominik Michálek: Štúdium oxidu grafénu modifikovaného aptamérmi s potenciálom využitia pre biomedicínske aplikácie (laureát, postup)
 • Tomáš Fiantok: Teslova cievka so statickým iskrišťom (Spark gap tesla coil - SGTC)
 • Mostafa Elsayed Hassan: Investigation of the Electro-Sprayed Water Micro-Droplets Using Optical Methods
 • Robin Menthéour, Barbora Tarabová: Enhancement of antibacterial effect of plasma activated water with pulsed electric field

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (LUKAC) Cena prof. Lukáča za vynikajúcu prácu v experimentálnej fyzike; (TM*) Cena prof. Märka za vynikajúcu prácu v oblasti fyziky plazmy; (LF) návrh na Cenu literárneho fondu

Jadrová a teoretická fyzika

 • Zdenko Híveš: Štúdium časového rozlíšenia detektora STRAW v experimente NA62 (1. miesto, postup)
 • Eliška Eckerová: Double Pulse Detection with Boosted Decision Trees in the Baikal-GVD (2. miesto, postup)
 • Emil Puha: Secular changes of orbits in the hierarchical quadruple VW LMi (3. miesto, postup)
 • Dominik Babál: Measurement of the dfferential cross section of ttbar production in association with Z boson (laureát, DRSF)
 • Alžbeta Brisudová: Radon potential of the soils – approaches and applications (laureát, SNUS, postup)
 • Pavol Mošať: Study of K-isomers in Rf-255 (laureát)
 • Markus Helej: Krátkožijúce rozpadové produkty radónu v atmosfére a ich správanie sa
 • Erik Benovič: Hermitian random matrix models with asymmetric quartic potential (LF, postup)
 • Adam Broniš: Conversion electron-gamma spectroscopy of 254Md
 • Zuzana Bardačová: Neutrino Induced Cascade Reconstruction in the Neutrino Telescope Baikal GVD

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (DRSF) Cena za najlepšiu doktorandskú prácu z oblasti fyziky; (SNUS) návrh na Cenu Slovenskej nukleárnej spoločnosti; (LF) návrh na Cenu literárneho fondu

Didaktika fyziky a informatiky

 • Iveta Csicsolová: Nemusíš byť na to vždy sám (1. miesto, postup)
 • Simona Gorčáková: Možnosti využitia tichého videa v príprave študentov učiteľstva fyziky (2. miesto, postup)
 • Lucia Makasová: Aktivity s robotickou stavebnicou LEGO WeDo 2.0 (3. miesto, postup)
 • Lucia Budinská: Ako študenti FMFI riešili súťaž iBobor (laureát, postup)
 • Samuel Spišák: Starčekova záhradka - prostredie na precvičovanie FOR cyklu v Pythone (laureát, postup)
 • Klára Horváthová: Téma digitálnej bezpečnosti v modernom kurikule informatiky (LF)
 • Mária Stankovičová: Informatika bez bariér
 • Karolína Šromeková: Hĺbka a šírka optimálnych fyzikálnych vedomostí gymnaziálneho učiteľa fyziky

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (LF) návrh na Cenu literárneho fondu

Didaktika matematiky

 • Mária Mihalová: Využitie modelu 5E vo vyučovaní matematiky na ZŠ (1. miesto, postup)
 • Barbora Kubinová: Propedeutika záporných čísel formou didaktických hier (1. miesto, postup)
 • Petra Javorková: Spôsoby rozvoja priestorovej predstavivosti pri vyučovaní na druhom stupni základnej školy (2. miesto, postup)
 • Barbora Matušková: Flipped Classroom a tematický celok Štatistika na strednej škole (DRSD)
 • Patrícia Bartschová: Využitie kocky GeoBender na hodinách matematiky (laureát, postup)
 • Mária Čujdíková: Hranie videohier a vnímanie matematiky
 • Ivona Demčáková: Kritický pohľad na kritické myslenie
 • Matej Uher: Tvorba databázy úloh z matematických súťaží s cieľom aplikácie vo vyučovacom procese

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (DRSD) Cena za najlepšiu doktorandskú práca z oblasti didaktiky