Výsledky ŠVK 2018

Didaktika matematiky a fyziky

 • Simona Vajdiarová: Možnosti využitia videosekvencií vo vyučovaní fyziky (1. miesto, postup)
 • Barbora Matušková: Matematická hra "Statistico" na hodinách matematiky strednej školy (najlepšia doktorandská práca v didaktike)
 • Patrícia Bartschová: Rozširujúce úlohy - kockové telesá (laureát, postup)
 • Daniela Hansmanová: Vizualizácia modelov geometrických objektov v softvéri GeoGebra (laureát, postup)
 • Mária Čujdíková: Videohry ako spôsob prirodzeného učenia sa matematiky
 • Vladimíra Laššáková, Mária Čujdíková: Odstraňovanie strachu z matematiky prostredníctvom skupinového vyučovania

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK

Didaktika informatiky

 • Iveta Csicsolová: Robotické stavebnice v škole a po škole (1. miesto, postup)
 • Marek Mansell: Platforma micro:bit v nižšom sekundárnom vzdelávaní (2. miesto, postup)
 • Jakub Krcho: Robotické súťaže z pohľadu riešiteľského tímu (3. miesto)
 • Martina Ďuricová: Najmenej ťahov (laureát, postup)
 • Michal Vido, Monika Kúdelová: Edison robot (laureát)
 • Adrián Matejov: GTA Monitor: Automatické monitorovanie priebehu vyučovacích aktivít (laureát)
 • Eva Klimeková, Marek Mansell: Case study on physical computing with NodeMCU on summer school (LF, postup)
 • Patrik Furmánek: Moodle doplnok s prvkami gamifikácie na výučbu informatiky
 • Eva Klimeková: Transformácia učiteľov na vyučovanie základov programovania v jazyku Python
 • Dana Šuníková: Mobilná hra na výučbu AVL stromov (postup)

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (LF) návrh na Cenu literárneho fondu

Informatika

 • Mário Lipovský: Approximate Abundance Histograms and Their Use for Genome Size Estimation (1. miesto, SISP, postup)
 • Miloslav Torda: Evaluation of Information-Theoretic Measures in Echo State Networks on the Edge of Stability (1. miesto, postup)
 • Marek Šuppa, Ondrej Jariabka: GANmyIKEA vs. IKEAmyVAE: a journey towards the boundaries of generative landscape (3. miesto, PATA, postup)
 • Werner Krampl: Predikcia miery polymorfizmu zo sekvenačných dát (laureát, postup)
 • Andrej Baláž: Sequence based classification of bacteriophages (laureát, postup)
 • Michal Hradečný: Vyhľadávanie konkrétnej osoby vo videu podľa vizuálneho vzoru (LF)
 • Paula Budzáková: Extrahovanie lokálnych príznakov z 3D mračien bodov
 • Klára Horváthová: Kognitívna náročnosť úloh súťaže iBobor

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (LF) návrh na Cenu literárneho fondu; (SISP) Cena Slovenskej informatickej spoločnosti za vynikajúcu prácu v oblasti informatiky; (PATA) Cena Andreja Ferka za skĺbenie vedeckého a patavedeckého prínosu

Matematika

 • Martin Vodička: Lokálna vnoriteľnosť grúp a IP lúp do konečných IP lúp (1. miesto, postup)
 • Jozef Rajník: Small irreducible snarks and their generalizations (2. miesto, LF, postup)
 • Zuzana Girová: Vplyv korelácie medzi faktormi na ceny dlhopisov v dvojfaktorových short rate modeloch (3. miesto, postup)
 • Patrik Mihala: Determination of Adsorption Isotherms in 3D Unsaturated-Saturated Porous Media (najlepšia doktorandská práca v matematike)
 • Matej Hladiš: Vyhľadávanie podozrivých firiem: metóda obálky dát (laureát, FINAMIS, postup)
 • Jozef Kováč: Distribučný chaos v náhodných dynamických systémoch (laureát)
 • Jakub Bahyl: Vortex filament dynamics in quantum system (postup)
 • Jana Žilovcová: Nové diskrétne rozdelenie pravdepodobnosti s aplikáciou v kvantitatívnej lingvistike (postup)
 • Barbora Strešková: Šírenie infekčného ochorenia v sieťovom modeli Slovenska s regionálnou a vekovou štruktúrou

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (LF) návrh na Cenu literárneho fondu; (FINAMIS) Cena firmy FINAMIS za vynikajúcu prácu v aplikovanej matematike

Biofyzika

 • Ivan Piovarči: Vývoj biosenzora na detekciu aktivity proteáz (1. miesto, postup)
 • Paulína Halušková: Testovanie účinkov plazmou aktivovanej vody na bakteriálne biofilmy spôsobujúce parodontitídu a jej vplyv na zubné tkanivo (2. miesto, postup)
 • Dominika Sersenová: Vplyv plazmou aktivovaného média na viabilitu rakovinových a normálnych ľudských buniek (laureát)
 • Ľudmila Dzubinová: Využitie akustickej metódy na detekciu receptorov na bunkách karcinómu prsníka (laureát)
 • Natália Zacharová: Využitie atómovej silovej mikroskopie na zobrazovanie mliečnych baktérií
 • Kristína Burdová: Detekcia cytochrómu C v modelových lipidových membránach pomocou zlatých nanočastíc modifikovaných DNA-aptamérmi
 • Lucia Ilavská, Dominika Sersenová: Metabolizmus tryptofánu u detských pacientov s depresívnym ochorením

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK

Experimentálna fyzika

 • Tomáš Fiantok: Teplom indukovaný štruktúrny vývoj Nb-Al-N tvrdých vrstiev a jeho vplyv na mechanické vlastnosti (1. miesto, PL, LF, postup)
 • Barbora Stachová: Excitácia vody v plynnom skupenstve nárazom elektrónov (2. miesto, TM2, postup)
 • Viktor Šroba: Vplyv nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na vlastnosti mungo fazule (3. miesto, TM1, postup)
 • Patrícia Multáňová: Vplyv koncentrácie AAc vo vodnom roztoku na plazmovú polymerizáciu iniciovanú diafragmovým výbojom (laureát, TM3)
 • Ján Blaško: Elektrónmi indukovaná fragmentácia molekuly 2,6 - dichloroanizolu (laureát)
 • Magdaléna Poláčková: Elektrónmi indukovaná fluorescencia kyslíka
 • Filip Marcell: Optimalizácia LIBS analýzy wolfrámu pre aplikácie v termojadrovej fúzii
 • Ondrej Štefík: Polygon Maker

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (LF) návrh na Cenu literárneho fondu; (PL) Cena Prof. Petra Lukáča za vynikajúcu prácu v experimentálnej fyzike; (TMx) Cena prof. Tillmana Märka za vynikajúcu prácu vo fyzike plazmy

Jadrová fyzika

 • Terézia Eckertová: Metódy kontinuálneho merania radónu vo vodách (1. miesto, SNUS, postup)
 • Adam Broniš: Conversion electron-gamma spectroscopy of 254Fm (2. miesto, postup)
 • Eliška Eckerová: Baikal GVD - Double pulse detection (3. miesto, postup)
 • Lukáš Fajt: Time calibrations of the GVD neutrino telescope at lake Baikal (najlepšia doktorandská práca vo fyzike)
 • Dominik Babál: Monte Carlo simulácia produkcie top-kvarkových eventov na experimente CDF (laureát, postup)
 • Justína Nováková: Upgrade ALICE TPC (laureát)
 • Zuzana Bardačová: Detector BaikalTop (laureát)
 • Pavol Mošať: Spontaneous fission of rutherfordium isotopes - total kinetic energies (laureát)
 • Adam Sitarčík: Spoľahlivosť teoretických modelov pre polčas rozpadu atómových jadier (LF, postup)
 • Daniel Suchý: Štúdium početností promptných neutrónov
 • Miroslav Macko: Merania kvality depozície 207Bi v kalibračných zdrojoch pre SuperNEMO experiment
 • Miloš Doktor: Možnosti stanovenia koncentrácie Al pomocou PIGE metódy

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (LF) návrh na Cenu literárneho fondu; (SNUS) návrh na prémiu Slovenskej nukleárnej spoločnosti

Teoretická fyziky a fyzika Zeme a vesmíru

 • Ján Šubjak: Výskum exoplanéty HAT-P-37 b (1. miesto, postup)
 • Natália Ružičková: Temporal processes in photonic structures (2. miesto, postup)
 • Martin Baláž: Numerical meteor simulation as a means of debiasing AMOS data (laureát, postup)
 • Pavol Matlovič: Na-rich meteor spectra as tracers of rare near-Earth meteoroids (laureát)
 • Martin Šugár: Katalóg zemetrasení pre výpočet seizmického ohrozenia územia Slovenska v hodnotách makroseizmickej intenzity
 • Adam Hložný: Dirac equation and non-commutative quantum theory

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK;