Výsledky ŠVK 2022

Matematika

 • Jozef Rajník, Davide Mattiolo, Giuseppe Mazzuoccolo, Gloria Tabarelli: On d-dimensional nowhere-zero r-flows on a graph
  víťaz (1. miesto)
 • Štefánia Glevitzká: Vertex-transitive closures of graphs
  víťaz (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Petra Macková: Anisotropic singularities of solutions of the fast diffusion equation
  víťaz (3. miesto)
 • Erika Lettrichová: Stochastické modelovanie špecifických mier plodnosti
  laureát, cena FINAMIS s.r.o, postup do vyššieho kola súťaže
 • Dávid Wilsch: Steiner triple systems, Steiner loops and Bol-Moufang identities
  laureát, návrh na prémiu Literárneho fondu
 • Martina Javorníková, Ján Filo: Prúdenie v medzikruží medzi sústrednými kruhovými rúrkami
  laureát
 • Radka Kovarovičová: Fourierovo spektrum rovinných kriviek
  laureát
 • Jakub Hrdina: Properties of the cone of non-negative polynomials and duality
  laureát
 • Terézia Fulová, Mária Trnovská: Solving Procrustes problems using semidefinite programming tools
  laureát
 • Alex Babiś, Beata Stehlíková: Vyhodnocovanie výkonností vybraných modelov z triedy GARCH procesov pri predikovaní miery rizika Value-at-risk
  laureát

Informatika

 • Richard Bíró: Hamiltonovské kružnice v bipartitných kubických planárnych grafoch
  víťaz (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Jana Černíková, Broňa Brejová, Tomáš Vinař: Live monitoring of MinION SARS-CoV-2 sequencing runs
  víťaz (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Filip Kerák: Comparing biological sequences with neural networks
  víťaz (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Martin Gergel: Web-based Framework for Edge Sharpening in 3D Scans
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Adrián Goga, Andrej Baláž: Prefix-free parsing for building large tunnelled Wheeler graphs
  laureát
 • Ján Majerský: Automatizovaný nástroj pre zber dát, analýzu a vizualizáciu hashtagových komplexných sietí
 • Martin Gergel, Radoslava Hatalová, Slavomír Holenda, Jakub Mišovský, Sabína Samporová: Zahraničný význam športu
 • Veronika Mattová: SELF-WAR: Ideal Self under the Influence of Persona

Počítačová grafika

 • Kristína Korecová: Algoritmy triangulácie implicitne definovanej plochy
  víťaz (1. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Róbert Belanec: Controlling image synthesis by finding feature representations in latent space of generative model
  víťaz (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Beata Pavlovičová: Modelovanie kameniva a jeho geometrických vlastností
  laureát, cena Slovenskej informatickej spoločnosti, postup do vyššieho kola súťaže
 • Martin Čavarga: Shrink-Wrapping of Mesh Surfaces via Lagrangian Evolution
  laureát
 • Daniel Kyselica, Jiří Šilha, Roman Ďurikovič: Space objects characterization through light curves
 • Dana Škorvánková, Adam Riečický, Martin Madaras: Automatic Estimation of Anthropometric Human Body Measurements

Jadrová fyzika

 • Jakub Filus : Štúdium možnosti izotopov z oblasti fermia (Z=100) rozpadávať sa oneskoreným štiepením po beta premene
  víťaz (1. miesto), návrh na prémiu Literárneho fondu, postup do vyššieho kola súťaže
 • Boris Bobáľ: Influence of the soil on the concentration of elements in seeds, berries, leaves and wine of Vitis vinifera
  víťaz (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Terézia Eckertová, Karol Holý, Monika Müllerová, Radoslav Böhm, Ivan Sýkora, Jozef Masarik: Theoretical and experimental approaches to the study of 222Rn emanation from soils
  víťaz (3. miesto)
 • Alžbeta Brandýsová, Martin Bulko, Karol Holý, Monika Müllerová: Predikcia oblastí so zvýšenými koncentráciami radónu v domoch na území Slovenskej republiky
  laureát, cena Slovenskej nukleárnej spoločnosti
 • Barbora Achbergerová, Karol Holý, Monika Müllerová: Variácie koncentrácií 222Rn a CO2 v ovzduší domov
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • David Vrba: Odhad rozpadových vlastností nových izotopov v oblasti fermia
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Ján Király, Monika Müllerová: Variácie radónu v pôdnom vzduchu pred FMFI v roku 2021
  laureát
 • Mohammad Alem Sultani: A new approach for determination of the mixing layer height using Radon
  laureát
 • Viktoria Benkova, Monika Müllerová : Variácie radónu na pracovisku s vysokou koncentráciou radónu
  laureát
 • Adam Sitarčík: Investigation of 182Tl via an alpha decay of 186Bi
  laureát
 • Adam Broniš: Electron capture decay in the transfermium region
  laureát
 • Jozef Mišt: Study of 182Pt via β decay of 182Au
  laureát
 • Karol Sučák: Prvkové zloženie aerosólov v atmosfére Bratislavy
  laureát

Fyzika tuhých látok

 • Jakub Hluško: Meranie Hallovho napätia metódou dvojitej modulácie
  víťaz (1. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Viktor Šroba: Thermally Induced Structure Evolution and Improved Oxidation Behavior of Ternary Ta1-xAlxB2+Δ Hard Thin Films
  víťaz (2. miesto)
 • Daniel Bobok, Pavol Neilinger, Samuel Kern, Martin Baránek, Miroslav Grajcar: Meranie supravodivých vlastností pomocou rezonančného obvodu
  laureát
 • Katarína Viskupová: Teplotná stabilita a mechanické vlastnosti tvrdých V1-xMoxBy povlakov
  laureát
 • Tomáš Fiantok, Vitalii Izai, Martin Truchlý , Leonid Satrapinskyy, Marián Haršáni, Tomáš Roch, Marián Mikula: Antimikrobiálne povlaky na báze nanočastíc striebra pripravené technológiou GAS
  laureát

Astronómia a astrofyzika

 • Zuzana Balkóová: Fotometrická charakterizácia horúcej exoplanéty KELT-9b
  víťaz (1. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Jakub Košvanec: Mapovanie Galaxie pomocou Gaia dát
  víťaz (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Veronika Pazderová, Pavol Matlovič, Jiří Šilha: Re-entry observations and analysis by the AMOS network
  víťaz (3. miesto), návrh na prémiu Literárneho fondu, postup do vyššieho kola súťaže
 • Filip Hlobik, Juraj Tóth, Leonard Kornoš: Dynamical Pathways of Meteoroids and Meteorites
  laureát, cena ASTROS Solutions s.r.o.
 • Emil Puha: Comparing the new MOG theory with dark matter approach in extragalactic context
  laureát
 • Silvia Ďurišová: Charakterizácia meteorických rojov a sporadického pozadia
  laureát
 • Michal Šturc: Motion of the Sun perpendicular to the Galactic equatorial plane
  laureát
 • Marek Jurčík: Kinematics of stars in the Milky Way
  laureát
 • Filip Janák: Astrophysical catalog based on the Gaia EDR3 data cross-matching
  laureát

Biofyzika

 • Terézia Mária Gaberová, Milan Zvarík: Fluorescenčná analýza moču – neinvazívna diagnostika rakoviny močového mechúra
  víťaz (1. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Karolína Ládiová, Šimon Šutý: Vplyv fosforových amfifilných dendrónov na reologické vlastnosti krvi
  víťaz (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Robin Mentheour, Marie-Pierre Rols, Nofel Merbahi: Treatment of GUV by a combination of cold plasma activated water and pulsed electric fields as a model of antibacterial effect
  víťaz (3. miesto)
 • Aleksandra Lavrikova, Helena Bujdáková: Antibiofilm effects of cold transient spark discharge plasma
  laureát, návrh na prémiu Literárneho fondu
 • Renata Dominiková, Jozef Nosek, Viktória Hodorová, Bronislava Brejová: Analýza telomér v ALT bunkách pomocou nanopórového sekvenovania DNA
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Isabel Králová, Zuzana Garaiová, Tibor Hianik: Kazeínové nanočastice v cielenej terapii onkologických ochorení
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Peter Kaňák: Satelitné merania slnečného žiarenia
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Martin Csiba, Marek Tatarko, Veronika Šubjaková, Tibor Hianik: Využitie akustickej metódy na sledovanie interakcií cytochrómu c s aptamérom-modifikovanými nanodrôtmi
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Sára Mikuličová: Vývoj kolorimetrického biosenzora na detekciu antibiotík na báze zlatých nanočastíc a DNA aptamérov
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Tadeáš Šimunek: Meranie jasu nočnej oblohy kalibrovaným DSLR fotoaparátom
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Juraj Jacko, Nora Toth-Hervay: Rozdiely vo vybraných membránových vlastnostiach senzitívnych a rezistentných kmeňov kvasiniek Candida auris
  laureát
 • Martina Velísková, Milan Zvarík: Interakcia amfifilných dendrónov s lipidovými membránami
  laureát

Fyzika plazmy

 • Martin Kuťka: Povrchová úprava mikroporéznych membrán plazmou-iniciovaným očkovaním kyseliny akrylovej
  víťaz (1. miesto), cena prof. Tillmana Märka (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Dorota Porubská: Fluorescencia neutrálnych fragmentov acetónu
  víťaz (2. miesto), cena prof. Tillmana Märka (1. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Daniel Pokorný: Ftaláty - stanovenie tranzitných stavov a aktivačných energií pokročilými metódami kvantovej chémie
  víťaz (3. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Anna Khylenko: Štúdium interakcie nízkoenergetických elektrónov s molekulami a klastrami tetrachlórmetánu
  laureát, cena prof. Tillmana Märka (3. miesto)
 • Filip Pastierovič: Použitie optických rezonátorov na rozhraniach kvapalina-vzduch-plazma
  laureát, cena prof. Petra Lukáča
 • Radoslav Jankovič: Vizualizácie šírenia reaktívnych častíc RONS v plazmou aktivovanej vode
  laureát
 • Shweta Soni, Pavel Veis: Comparative Performance Study of Different Echelle Spectrometers for LIBS Applications
  laureát
 • Mostafa Elsayed Hassan, Mário Janda, Zdenko Machala: Atmospheric Plasma Discharge Interaction with Water Microdroplets
  laureát
 • Jairo Christopher Peralta Ayala, Alicia Marin Roldan, Victor Contreras, Pavel Veis: LIBS in acoustically levitated droplets: an alternative method for trace detection limits in liquids
 • Pavitra Ganapati Bhat, Materj Veis, Alicia Marin Roldan: Determination of Plasma Characteristics for Mica in Argon gas flow using Calibration Free Laser-Induced Breakdown Spectroscopy.

Teoretická a časticová fyzika

 • Benedek Bukor, Juraj Tekel: Simple systems in 3D noncommutative quantum mechanics
  víťaz (1. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Viktor Zaujec, Peter Maták: Unitarity constraints and mass-derivative relations for asymmetries in leptogenesis
  víťaz (2. miesto)
 • Andrej Ďurica: Improvement of the measurement of the Bose-Einstein correlations by reduction of electron-positron pairs influence
  víťaz (3. miesto)
 • Maroš Petro: Calculation of Sensitivity to Neutrinoless Double Beta-Decay for COBRA Demonstrator
  laureát
 • Natália Džalaiová: Strangeness production in Xe--Xe collisions at $\sqrt{s_{\mathrm {NN}}}$ = 5.44~TeV with the ALICE experiment at the LHC
  laureát
 • Vladimír Kráľovič, Peter Maták: Infrared finiteness of the NLO corrections to leptogenesis
  laureát
 • Daniel Suchý: Influence of jets on Bose-Einstein correlations in high energy proton-proton collisions in the ATLAS experiment
  laureát
 • Matúš Kosťov: Boosted top-quark charge identification using machine learning

Didaktika matematiky a informatiky

 • Jakub Krcho: Kognitívna a psychomotorická taxonómia v edukačnej robotike
  víťaz (1. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Kristián Kolčák: Vzájomné hodnotenie a sebahodnotenie vo vyučovaní informatiky
  víťaz (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Lenka Vráblová: Rozvoj argumentácie v téme podobnosť trojuholníkov v 9. ročníku ZŠ
  víťaz (3. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Veronika Fejková: Porovnanie jednoduchých robotických hračiek v kontexte riadenia
  laureát, návrh na prémiu Literárneho fondu, postup do vyššieho kola súťaže
 • Katarína Jánošková, Tünde Kiss, Lenka Vráblová: Predstavy budúcich učiteľov matematiky o argumentovaní a dôkazoch v učiteľskej praxi
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Katarína Hrušková: Na počiatku je výskumná otázka… a čo z nej zostane na konci?
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Dominika Valášková: Analýza video dát vyučovacích sekvencií
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Máté Fodor: Porozumenie slovným úlohám v siedmom ročníku základnej školy
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Adrián Marušák: Edukačné recenzovanie kódu na vzdelávacom portáli matfyz.sk
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Roman Petrov: Stratégie riešenia matematických úloh žiakmi v piatom ročníku
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Adam Jakubička: Matematická argumentácia v písomných prípravách vyučovacích hodín študentov učiteľstva matematiky (súčasť projektu MaTeK)
  laureát

Didaktika fyziky

 • Katarína Jirku: Aktivity z fyziky pre tanečné konzervatóriá
  víťaz (1. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Daša Červeňová: Vybrané pohľady na dizajn série vzdelávacích aktivít k téme naklonená rovina
  víťaz (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Ladislav Janiga: Potenciál využitia Game-Based Learning vo vyučovaní fyziky
  víťaz (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Tomáš Rudinský: Fyzikálne vzdelávanie autistického žiaka
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Lívia Sobinovská: Didaktické hry vo vyučovaní fyziky
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Michaela Mrníková: Bádateľské schopnosti žiakov na základnej škole s absenciou fyzikálneho laboratória
  laureát
 • Karin Zacharová: Metóda komentovaného riešenia fyzikálnej úlohy v bakalárskom kurze fyziky
  laureát