Výsledky ŠVK 2016

Didaktika fyziky a informatiky

 • Lucia Čulenová: Scratch a vyučovanie programovania na druhom stupni ZŠ (víťaz, postup)
 • Jarier Wannous: Využitie interaktívnych metód vo vyučovaní kinematiky na gymnáziu (víťaz, postup)
 • Jakub Čevajka: Aktivity s tabletom zamerané na laboratórne práce z fyziky (víťaz, postup)
 • Natália Kováčová: Porovnanie úspešnosti nevidiacich a intaktných žiakov pri riešení úloh súťaže iBobor (laureát, LF, postup)
 • Lucia Budinská: Absolútny a relatívny pohyb vo vyučovaní programovania (laureát, postup)
 • Barbora Pipíšková: Mikrosvet pre 2. stupeň ZŠ inšpirovaný úlohou zo súťaže iBobor (laureát, postup)
 • Michal Kukula: Vzdialený experiment "Naklonená rovina" (laureát)
 • Tünde Kiss: Možnosti implementácie interaktívnej tabule do vyučovania fyziky (laureát)
 • Tomáš Kubla: Inovácia prostredia Karel 3D a jeho využitie vo vyučovaní (laureát, postup)

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (LF) návrh na Cenu literárneho fondu

Didaktika matematiky

 • Barbora Matušková: Zlomkové domino v aktívnej forme kooperatívneho vyučovania (víťaz, postup)
 • Patrícia Bartschová: Netradičná stereometria na strednej škole (víťaz, postup)
 • Katarína Sroková: Funkcie a ich základné vlastnosti - vyučovanie založené na prepojení matematiky s fyzikou (laureát, postup)
 • Alžbeta Mackovová: Elipsa v GeoGebre (laureát, postup)
 • Milada Kazdová: Katedrála Notre Dame de Paris vo vyučovaní matematiky (laureát)

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK

Počítačová grafika a počítačové videnie

 • Ondrej Jariabka a Marek Šuppa: board2slides: Generation of lecture notes as images from recorded whiteboard and blackboard based presentations (víťaz, postup)
 • Adam Riečický: Seamless Texture Space Diffusion Using Skeleton Texture Mapping (víťaz, SISp, postup)
 • Paula Budzáková: Lokálne príznaky vo farebných obrazoch (víťaz, LF, postup)
 • Pavol Kunovský: Snímanie HDR obrazu vstavanou kamerou v bežných mobilných zariadeniach (laureát, postup)
 • Erich Siebenstich: Animating strings with twisting, tearing and flicking effect (laureát, postup)
 • Branislav Ballon: Snímanie odrazivosti svetla od povrchov pomocou mobilného zariadenia (laureát)

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (LF) návrh na Cenu literárneho fondu; (SISp) Cena Slovenskej informatickej spoločnosti za vynikajúcu prácu v oblasti informatiky

Informatika

 • Ladislav Pápay: Evaluation of SAT-based preimage attack optimizations (víťaz, postup)
 • Anna Dresslerová: L(2,1)-farbenie kaktusov (víťaz, postup)
 • Juraj Holas: Efektívne vyhľadávanie vzorov v ETL súboroch (víťaz, postup)
 • Martin Gábriš: State recovery of RC4 and Spritz Revisited (laureát, LF, postup)
 • Michal Hozza: How Big is That Genome? Estimating Genome Size and Coverage from k-mer Abundance Spectra (laureát)
 • Marek Šuppa: Kaldi versus HTK: Evaluation of Speech Recognition Frameworks on Alica Dataset (laureát, postup)
 • Vladimír Boža: DeepNano: Deep Recurrent Neural Networks for Base Calling in MinION Nanopore Reads (laureát)
 • Rafael Korbaš: Výpočty konečných automatov s pomocnou informáciou (laureát, postup)

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (LF) návrh na Cenu literárneho fondu

Matematika

 • Martin Vodička: Rovnomerná vlastnosť stability pre duálne mriežky (víťaz, LF, postup)
 • Michal Tóth: Transport tepla a vody v pórovitom prostredí (víťaz, postup)
 • Matej Malý: Roystonove testy normality (laureát, FINAMIS, postup)
 • Patrik Mihala: Infiltrácia vody do nenasýteného porézneho valca v gravitačnom poli a pri centrifugácii (laureát, postup)
 • Juraj Falath: Socioeconomic status and its effect on value added (laureát, postup)
 • Filip Hanzely: Analysis of causal relations in reconstructed state spaces (laureát)
 • Adam Hložný: x - representation in noncommutative quantum mechanics (laureát, postup)

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (LF) návrh na Cenu literárneho fondu; (FINAMIS) Cena firmy FINAMIS za vynikajúcu prácu v oblasti aplikovanej matematiky

Biofyzika

 • Veronika Oravczová: Syntéza a charakterizácia zlatých nanočastíc pripravených z pomarančového extraktu a ich potenciálne antibakteriálne účinky (víťaz, postup)
 • Jana Havlíková: Štúdium redoxnej regulácie mitochondriových chloridových kanálov kardiomyocytov (víťaz, postup)
 • Ľudmila Valigurská: Sledovanie fluidity cytoplazmatickej membrány kvasiniek Saccharomyces cerevisiae (laureát)
 • Nataliia Koshova: Štúdium konjugácie nanočastíc s aptamérmi s potenciálom využitia pre biomedicínske aplikácie (laureát)
 • Jana Bocková: Study of wine samples by laser-induced breakdown spectroscopy (laureát, postup)

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (LF) návrh na Cenu literárneho fondu

Experimentálna fyzika

 • Jakub Bahyl: Measurement of quantum turbulence in superfluid He-II (víťaz, LF, postup)
 • Adam Letkovský: Formovanie NOx v plameni vodíka vo vzduchu (víťaz, postup)
 • Jana Hrdá: Rýchla analýza izomerických betablokátorov pomocou iónovej pohyblivostnej spektrometrie (víťaz, M1, postup)
 • Ján Blaško: Elektrónmi indukovaná fragmentácia molekuly 2,4,6-trichloroanizolu (laureát, M2, postup)
 • Juraj Surovčík: Štúdium vplyvu nerovnovážnej plazmy na povrchové vlastnosti sóje (laureát, M3)
 • Jakub Maxa: Štúdium povrchovej úpravy hliníka s využitím dvoch rôznych zdrojov neizotermickej plazmy (laureát, PL, postup)
 • Irena Bačinská: Sprevádzkovanie a kalibrácia mriežkového monochromátora THR 1500 (laureát)
 • Veronika Ivanecká: Magneto-optický Kerrov jav – efektívna metóda výskumu záznamových médií (laureát)

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (LF) návrh na Cenu literárneho fondu; (M1/2/3) Cena prof. Tillmana Märka za vynikajúcu prácu v oblasti fyziky plazmy; (PL) Cena prof. Lukáča za vynikajúcu prácu v oblastu fyziky plazmy

Aplikovaná jadrová fyzika

 • Terézia Eckertová: Časové zmeny radónu vo vybraných prameňoch Považského Inovca (víťaz, SNUS, postup)
 • Patrícia Kureková: Radón v materských škôlkach na Slovensku – 1. etapa (víťaz, postup)
 • Pavol Blahušiak: Radón v termálnych vodách a termálnych kúpeľoch na Slovensku (laureát)
 • Jakub Dolniak: Nízkopozaďová gama spektrometria (laureát)
 • Veronika Palušová: Testovanie metód určovania koncentrácie radónu 222Rn a CO2 v pôdnom vzduchu (laureát)
 • Peter Chudý: Radónové charakteristiky pôd (laureát)

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK;  (SNUS) návrh na Cenu Slovenskej nukleárnej spoločnosti

Jadrová fyzika

 • Adam Broniš: Identifikácia izotopov v reakcii 238U(22Ne,5n)255No (víťaz, postup)
 • Barbora Eckerová: Štúdium asymetrie v produkcii ťažkých kvarkov na experimente ATLAS (víťaz, postup)
 • Patrik Čechvala: Variácie kozmického žiarenia pri povrchu Zeme (víťaz)
 • Dominik Babál: Vplyv rozlíšenia detektora na rozpadovú šírku top kvarku (laureát, LF)
 • Dávid Farkas: Study of the b-jet charge using the secondary vertex information (laureát)
 • Peter Čarný: Skúmanie nábojovej asymetrie v produkcií kvark – antikvarkových párov na experimente Atlas pri ťažiskovej energií 8 TeV (laureát)
 • Daniel Raška: Hľadanie top kvarkových párov s rovnakým znamienkom (laureát)

vybrané práce postupujú do príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVOČ/ŠVK; (LF) návrh na Cenu literárneho fondu