Iné prichádzajúce mobility

Každá pozvaná osoba, ktorá príde vrámci inej mobility ako Erasmus+, musí byť povinne zaevidovaná v AIS-e. Z AIS-u sa exportujú informácie do centrálneho registra študentov.

Na získanie požadovaných údajov je nutné vyplniť formulár: Prichádzajúci v rámci akademickej mobility/Fact sheet-Incoming mobility

Vyplnený formulár odovzdajte p. Kmetekovi na Referáte zahraničných stykov, F1, č. dverí 120 alebo v podateľni FMFI.