Kritéria výberového konania

Študijné výsledky

Vážený študijný priemer za doteraz ukončené štúdium 

priemer

body

1

20

1,01- 1,05

19

1,06-1,1

18

1,11-1,15

17

1,16-1,2

16

1,21-1,25

15

1,26-1,3

14

1,21-1,35

13

1,36-1,4

12

1,41-1,45

11

1,46-1,5

10

1,51-1,55

9

1,56-1,6

8

1,61-1,65

7

1,66-1,7

6

1,71-1,75

5

1,76-1,8

4

1,81-1,85

3

1,86-1,9

2

1,91-1,99

1

2 a viac

0

V prípade študentov, ktorí prestúpili alebo ukončili predchádzajúce štúdium na inej fakulte alebo vysokej škole, vyžaduje sa výpis z uvedenej inštitúcie (resp. kópia dodatku k diplomu).

Ročník štúdia

Bakalárske štúdium:
1. ročník - 20 bodov
2. ročník - 35 bodov
3. ročník - 35 bodov

Magisterské štúdium:
1. ročník - 50 bodov
2. ročník - 100 bodov

Doktoradnské štúdium:
1. ročník - 50 bodov
2. ročník - 100 bodov

Jazyková spôsobilosť

Pozostáva z písomného testu v anglickom jazyku. V prípade, že študent má z príslušného jazyka skúšku- úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF) C1, čo doloží dokladom o absolvovaní, nemusí sa zúčastniť testu, pričom mu je z testu započítaný maximálny počet bodov. Termín testu bude zverejnený neskôr (miestnosť a čas bude upresnená prihláseným študentom).

Mimoštudijné aktivity

Akademické a študijné ocenenia, výskumné a mimoškolské aktivity
(za viaceré aktivity a ocenenia sa body sčítavajú)

Cena rektora, Cena dekana - 15bodov
Publikovanie v domácich a v zahraničných časopisoch - 12 bodov 
Účasť na riešení projektov domácich a zahraničných (ŠVOČ) - 10 bodov
Aktívna účasť na zahraničných a domácich konferenciách - 10 bodov
Iné mimoškolské aktivity, (buddy ESN) - 5 bodov