ERASMUS+ stáž (SMT)

Na Erasmus+ stáž je možné prihlásiť sa počas celého roka. Prihlášku do systému Mobility online sa podáva až po zvolení zahraničného podniku či inštitúcie. Podmienkou úspešného výberového konania je motivačný list a študijný priemer.

Program ERASMUS+ SMT umožňuje študentom všetkých stupňov štúdia vycestovať na stáž do niektorej z krajín EÚ. Stáž možno absolvovať napríklad vo firme, stredisku odbornej prípravy, výskumnom centre, na vysokej škole, na veľvyslanectve a pod. Stáž nie je možné absolvovať na európskych inštitúciách, ktoré prijímajú študentov na platené stáže alebo v organizáciách, ktoré riadia projekty EÚ.

Výhodou absolvovania stáže je:

  • Možnosť získania grantu, ktorý sčasti pokrýva pobytové náklady.
  • Absolvovaná stáž sa započíta ako súčasť vášho štúdia. Absolvovanie stáže je tiež vyznačené v dodatku ku diplomu po skončení štúdia.

Minimálna dĺžka stáže je 2 mesiace, súhrnná dĺžka pobytov absolvovaných v rámci jedného stupňa štúdia nesmie presiahnuť 12 mesiacov. Stáž musí byť absolvovaná v rámci jedného akademického roku (teda nie je možné ísť na stáž na mesiace august a september) a je nevyhnutné ju ukončiť v rámci štúdia alebo najneskôr do 12 mesiacov od ukončenia štúdia.

Výška a trvanie grantu sa riadi pravidlami stanovenými Univerzitou Komenského. Štandardná výška grantu sa pohybuje medzi 670 až 720 EUR na mesiac podľa krajiny vycestovania. Trvanie grantu je maximálne 3 mesiace. V prípade záujmu o dlhší pobyt, ako aj v prípade nedostatku finančných prostriedkov, je možné vycestovať aj s nulovým grantom, t.j. finančná podpora nepokrýva časť alebo celé obdobie stáže. Grant je možné kombinovať aj s ďalšími príjmami od hosťujúcej inštitúcie. Presnejšie pravidlá nájdete na stránke ERASMUS+ UK.

Dôležité upozornenie:
Študent, ktorý má už získaný úplný počet kreditov v danom stupni štúdia (Bc. – 180, Mgr. – 120) sa nemôže zúčastniť mobility Erasmus + (nie je možné naplnenie cieľov – získanie kreditov a ich uznanie). Uznanie všetkých absolvovaných predmetov v zahraničí za výberové na UK je porušením pravidiel.

Ako sa prihlásiť na stáž ERASMUS+

Študenti na stáž ERASMUS+ sa na FMFI UK vyberajú prostredníctvom výberového konania. Výberové konanie na všetky pobyty v danom školskom roku sa koná naraz v letnom semestri predchádzajúceho školského roku.