ERASMUS+ absolventská stáž

Tento typ stáže je určený pre čerstvých absolventov a je zabezpečovaná konzorciom WorkSpace Europe - prvým konzorciom slovenských vysokých škôl v oblasti ERASMUS+ pracovných stáží. Jeho členom je aj UK.

Realizáciu a administráciu mobilít absolventov má na starosti koordinátor konzorcia, a to v súlade s UK dohodnutými podmienkami. Koordinátor pomáha záujemcom s výberom vhodnej zahraničnej stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ podľa pravidiel programu ERASMUS+. 

FÁZA I. - PODANIE PRIHLÁŠKY

Prihlášku je potrebné poslať priamo do WorkSpace Europe podľa inštrukcií.

Deadline na podanie prihlášky a povinných/nepovinných dokumentov: 30. apríl 2020 

4 základné kroky:

1. Vyber si správny typ mobility (výmenný program) - keď si v piatom ročníku magisterského štúdia alebo v poslednom ročníku doktorandského štúdia a nevieš, čo po ukončení štúdia, absolventská stáž je tým ideálnym riešením. 

2. Kontaktuj zahraničnú firmu - aké máš možnosti: 

  • inštitúciu si nájdeš sám - pouvažuj nad krajinou, kde by si chcel stážovať (podľa jazykových schopností) - krajina musí byť zapojená do programu Erasmus+ (zoznam oprávnených krajín),
  • kontaktuješ priamo WorkSpace Europe - aby Ti pomohli pri hľadaní vhodnej stáže

    Serióznosť vybranej inštitúcie si musíš overiť sám a čo najskôr, aby si mal ešte dosť času nájsť si v prípade potreby inú organizáciu a mohol si tak včas nastúpiť na mobilitu.
    Vybraná krajina/inštitúcia musí byť zapojená do programu ERASMUS+ (zoznam oprávnených krajín). 

3. Podaj si načas prihlášku na absolventskú stáž - priamo do WorkSpace Europe 

4. Odovzdaj svojmu fakultnému adminitrátorovi povinné aj nepovinné dokuenty. 

Životopis a motivačný list odovzdávaš v jazyku, v ktorom plánuješ stážovať.

Výberová komisia zhodnotí všetky podané prihlášky (vr. dokumentov) a určí konečné poradie uchádzačov o mobilitu.

Výsledky výberového konania Ti budú oznámené mailom a zverejnené na webovej stránke do vopred stanoveného termínu.

Keď prejdeš výberovým konaním na fakulte, automaticky postupuješ do užšieho výberu vo WorkSpace Europe.  

5. Ďalej postupuješ podľa inštrukcií koordinátora z WorkSpace Europe   

Viac informácií o konzorciu ako aj databázy na vyhľadávanie stáží nájdeš na: www.workspaceeurope.sk

Všetko potrebné o stážach, vr. výšky grantu a počtu preplácaných mesiacov sa dozvieš na: www.workspaceeurope.sk/studenti/o-stazach/