ERASMUS+ absolventská stáž

Teraz sa všetci, čo môžeme, držíme hesla ostať doma. Všetci však zároveň veríme, že sa situácia čoskoro upokojí a my sa budeme môcť vrátiť k bežnému životu. K tomu patrí aj absolventská stáž, na ktorú je nutné prihlásiť sa počas štúdia. Absolventskú stáž je možné uskutočniť až do jedného roka od štátnic. Vycestovať teda môžete kedykoľvek počas toho roka. Prihlásením dnes si zabezpečíte možnosť vycestovať neskôr.

Tento typ stáže je určený pre čerstvých absolventov a je zabezpečovaná konzorciom WorkSpace Europe - prvým konzorciom slovenských vysokých škôl v oblasti ERASMUS+ pracovných stáží. Jeho členom je aj UK

Realizáciu a administráciu mobilít absolventov má na starosti koordinátor konzorcia, a to v súlade s UK dohodnutými podmienkami. Koordinátor pomáha záujemcom s výberom vhodnej zahraničnej stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ podľa pravidiel programu ERASMUS+. 

FÁZA I. - PODANIE PRIHLÁŠKY

Prihlášku je potrebné poslať priamo do WorkSpace Europe podľa inštrukcií.

Deadline na podanie prihlášky a povinných/nepovinných dokumentov: 30. apríl 2022 

4 základné kroky:

1. Vyber si správny typ mobility (výmenný program) - keď si v piatom ročníku magisterského štúdia alebo v poslednom ročníku doktorandského štúdia a nevieš, čo po ukončení štúdia, absolventská stáž je tým ideálnym riešením. 

2. Kontaktuj zahraničnú firmu - aké máš možnosti: 

  • inštitúciu si nájdeš sám - pouvažuj nad krajinou, kde by si chcel stážovať (podľa jazykových schopností) - krajina musí byť zapojená do programu Erasmus+,
  • kontaktuješ priamo WorkSpace Europe - aby Ti pomohli pri hľadaní vhodnej stáže - aktuálna ponuka stáží

    Serióznosť vybranej inštitúcie si musíš overiť sám a čo najskôr, aby si mal ešte dosť času nájsť si v prípade potreby inú organizáciu a mohol si tak včas nastúpiť na mobilitu.
    Vybraná krajina/inštitúcia musí byť zapojená do programu ERASMUS+

3. Podaj si načas prihlášku na absolventskú stáž - priamo do WorkSpace Europe 

4. Odovzdaj svojmu fakultnému adminitrátorovi povinné aj nepovinné dokuenty. 

Životopis a motivačný list odovzdávaš v jazyku, v ktorom plánuješ stážovať.

Výberová komisia zhodnotí všetky podané prihlášky (vr. dokumentov) a určí konečné poradie uchádzačov o mobilitu.

Výsledky výberového konania Ti budú oznámené mailom a zverejnené na webovej stránke do vopred stanoveného termínu.

Keď prejdeš výberovým konaním na fakulte, automaticky postupuješ do užšieho výberu vo WorkSpace Europe.  

5. Ďalej postupuješ podľa inštrukcií koordinátora z WorkSpace Europe   

Viac informácií o konzorciu ako aj databázy na vyhľadávanie stáží nájdeš na: www.workspaceeurope.sk

Všetko potrebné o stážach, vr. výšky grantu a počtu preplácaných mesiacov sa dozvieš na: www.workspaceeurope.sk/studenti/o-stazach/