Roly v systéme AIS

Roly v systéme AIS

Rola je viazaná k používateľovi, ktorý vzniká na základe osoby. Jednotlivé roly oprávňujú používateľa využívať aplikácie AIS2.
(Prehľad rolí v aplikáciách - xls)

Rozlišujeme dva typy rolí:

Dynamické - používateľ ich získava na základe existujúcich dát, t.j. ak mám platné štúdium, tak získavam rolu študenta, ak som uvedený ako vyučujúci ľubovoľného predmetu, tak získavam rolu vyučujúceho,... Dynamické roly sa neprideľujú, ale získavajú.

Statické - používateľ ich získava priamym priradením konkrétnej osobe, ktorá je vždy viazaná na nejakú organizačnú jednotku.

Používateľ si môže svoje aktuálne roly zistiť v každej aplikácii kliknutím na ikonku "Informácie o prihlásení" .

Dynamické roly

1 - autorizovaný používateľ
Používateľ, ktorý je prihlásený do systému. Rola sa neprideľuje, ale získava, ak sa používateľ autorizuje prihlásením na portále AIS.

2 - anonymný používateľ
Používateľ, ktorý nie je prihlásený do systému. Rola sa neprideľuje, ale získava. Kým nie je používateľ prihlásený, tak je považovaný za anonymného. V rámci AIS existujú prehľadové aplikácie, ktoré nie sú podmienené prihlásením do systému.

3 - zamestnanec
Používateľ, ktorý má zaevidovaný ľubovoľný platný pracovný pomer (pripúšťa sa aj nulový úväzok) vo vzťahu k organizačnej jednotke. Rola sa neprideľuje, ale získava na základe aktuálne platných pracovných pomerov osoby, ktorá zodpovedá danému používateľovi.

4 - študent
Používateľ, ktorý má aktívne aspoň jedno štúdium. Rola sa neprideľuje, ale získava na základe aktuálnych štúdií osoby, ktorá zodpovedá danému používateľovi. Za aktívne štúdium je považované také štúdium, ktoré nie je ukončené a nie je prerušené.

5 - doktorand
Používateľ, ktorý má aktívne aspoň jedno štúdium III. stupňa štúdia. Rola sa neprideľuje, ale získava na základe aktuálnych štúdií osoby, ktorá zodpovedá danému používateľovi. Za aktívne štúdium je považované také štúdium, ktoré nie je ukončené a nie je prerušené.

6 - vyučujúci
Používateľ, ktorý je uvedený ako ľubovoľný typ vyučujúceho pri ľubovoľnom predmete. Rola sa neprideľuje, ale získava, ak osoba, ktorá zodpovedá danému požívateľovi, je priradená ako vyučujúci ľubovoľného predmetu.

56 - člen štátnicovej komisie
Používateľ, ktorý je zaevidovaný ako člen ľubovoľnej štátnicovej komisie. Rola sa neprideľuje, ale získava, keď osoba, ktorá zodpovedá danému používateľovi, je priradená ako člen štátnicovej komisie. Rola umožňuje evidenciu priebehu štátnej skúšky (evidovanie hodnotenia) pre študentov zaradených do komisie a pre predmety, ktoré skúša daná komisia.

52 - prístup k elektronickej časti prijímacieho konania
Používateľ, ktorý má vygenerovanú aspoň jednu návratku vo vzťahu k organizačnej jednotke. Rola sa neprideľuje ale získava na základe aktuálne platných návratiek osoby, ktorá zodpovedá danému používateľovi. Prístup k prihláškam, výsledku a návratkám autorizovaného uchádzača.

53 - prístup k elektronickej časti prijímacieho konania
Používateľ, ktorý je prihlásený do systému. Rola sa neprideľuje ale získava, ak sa používateľ autorizuje prihlásením na portály elektronickej prihlášky. Analógia autorizovaného uchádzača pre elektronickú prihlášku. Možnosť podať (evidovať) elektronickú prihlášku.

82 - úspešný absolvent
Používateľ, ktorý má úspešne absolvované aspoň jedno štúdium. Rola sa neprideľuje ale získava na základe aktuálnych štúdií osoby, ktorá zodpovedá danému používateľovi. Za úspešne absolvované štúdium je považované také štúdium, ktoré je ukončené a je zaevidované ukončenie A - absolvovanie.

84 - osoba záverečnej práce
Používateľ, ktorý je zaevidovaný ako osoba ľubovoľnej záverečnej práce. Rola sa neprideľuje ale získava ak osoba, ktorá zodpovedá danému požívateľovi, je priradená ako školiteľ, vedúci, oponent, ... záverečnej práce. Rola umožňuje evidenciu príslušnej práce (bez ohľadu, či osoba je zamestnanec alebo učiteľ).

92 - nastupujúci študent
Používateľ, ktorý bude mať aktívne aspoň jedno štúdium. Znamená to že existuje štúdium osoby používateľa, ktoré nie je ukončené a v budúcnosti bude aktívne. Rola sa neprideľuje, ale získava na základe štúdií osoby, ktorá zodpovedá danému používateľovi.

Dynamické roly pre študijný program

50 - garant študijného programu
Používateľ, ktorý je uvedený ako ľubovoľný typ garanta (garant, spolugarant, 1. garant, pomocný garant, predseda odborovej komisie) pre ľubovoľný študijný program. Garant má povolenú tvorbu študijných programov. Rola sa neprideľuje, ale získava, keď osoba, ktorá zodpovedá danému používateľovi, je priradená ako garant. Používateľ môže tvoriť študijné programy, ktorých je garantom (bloky bez väzby na podprogram), ak je garantom aj za podprogram, tak vytvára bloky s väzbou na daný podprogram.

74 - študijný poradca (koordinátor) študijného programu - tútor
Používateľ, ktorý je uvedený ako študijný poradca ľubovoľného študijného programu. Študijný poradca má povolenú administráciu štúdia na čítanie. Rola sa neprideľuje, ale získava, keď osoba, ktorá zodpovedá danému používateľovi, je priradená ako študijný poradca. Používateľ má možnosť individuálneho prístupu k študentom, ich štúdiu, zápisným listom, záverečným prácam, štátnym skúškam, individuálnym kontrolám, ... za účelom zistenia informácií o štúdiu študenta bez možnosti editácie. Používateľovi sú ponúkané študijné programy, ktorým je študijný poradca a pre dané študijné programy sú prístupní študenti a ich štúdium.

93 - školiteľ doktoranda
Používateľ, ktorý je zaevidovaný ako osoba typu školiteľ ľubovoľnej záverečnej práce. Rola sa neprideľuje ale získava, ak osoba, ktorá zodpovedá danému požívateľovi, je priradená ako školiteľ záverečnej práce, na ktorej je akceptovaný študent štúdia III. stupňa. Rola umožňuje administráciu štúdia (študijných výsledkov) príslušného doktoranda.

94 - garant štúdia III. stupňa
Používateľ, ktorý je uvedený ako garant, spolugarant alebo 1. garant študijného programu III. stupňa, prípadne predseda odborovej komisie. Rola sa neprideľuje ale získava, ak osoba, ktorá zodpovedá danému požívateľovi, je priradená ako garant príslušného typu, predseda odborovej komisie. Používateľ má k dispozícií v čítacom režime študentov na príslušnom študijnom programe s prehľadom ich štúdia a študijných výsledkov.

99 - administrátor záverečných prác študijného programu
Používateľ, ktorý je uvedený ako administrátor záverečných prác ľubovoľného študijného programu. Rola sa neprideľuje ale získava, ak osoba, ktorá zodpovedá danému požívateľovi, je priradená ako administrátor záverečných prác. Používateľ má možnosť administrovať záverečné práce, ktorých téma bola určená pre príslušný študijný program, bez ohľadu na stredisko, kde bola vypísaná.

100 - vedúci strediska doktoranda
Používateľ, ktorý má platnú funkciu, ktorá zodpovedá druhu funkcie vedúci strediska (5), na stredisku, na ktorom má platný pracovný pomer v pracovno-právnom vzťahu doktorandi z rozpočtu alebo doktorandi mimo rozpočtu. Jednoducho povedané je to vedúci strediska, na ktorom majú pracovno-právny vzťah nejakí doktorandi. Rola sa neprideľuje ale získava, ak osoba, ktorá zodpovedá danému požívateľovi.

125 - podpisovateľ za nadobúdateľa pre študijný program
Používateľ, ktorý je uvedený ako podpisovateľ dokumentov záverečných prác ľubovoľného študijného programu. Rola sa neprideľuje ale získava, ak osoba, ktorá zodpovedá danému požívateľovi, je priradená ako podpisovateľ dokumentov záverečných prác. Používateľ má možnosť podpisovať dokumenty záverečných prác, ktorých téma je určená pre daný študijný program, bez ohľadu na stredisko, kde bola vypísaná.

Statické roly

Statické roly určené pre katedry

Študijné programy

16 - administrátor ponuky predmetov
Možnosť tvorby ponuky predmetov na stredisku (vytváranie predmetov pre študijné plány, definovanie prerekvizít predmetov, anotácií, cieľov, ...). Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Používateľ môže spravovať predmety, ktoré sú zabezpečované na príslušnom stredisku.

41 - pomocný administrátor ponuky predmetov
Možnosť podieľať sa na tvorbe ponuky predmetov na stredisku (zmena vyučujúcich a textov predmetov v ponuke predmetov v akademických rokoch). Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Používateľ môže spravovať predmety, ktoré sú zabezpečované na príslušnom stredisku.

51 - schvaľovateľ ponuky predmetov
Možnosť schvaľovania predmetov na stredisku (iba schválené predmety je možné pridať do študijných plánov). Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Používateľ môže schvaľovať predmety, ktoré sú zabezpečované na príslušnom stredisku.

Rozvrhy

70 - rozvrhár strediska
Možnosť tvorby rozvrhu hodín z pohľadu strediska. Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Používateľ môže na príslušnom stredisku tvoriť kompletné podklady pre tvorbu rozvrhu za predmety, ktorých výučbu zabezpečuje príslušné stredisko a zároveň môže tvoriť časť rozvrhu t.j. rozvrhové okienka príslušných predmetov zaraďovať (určiť deň, čas, miestnosť, ...).

28 - pomocný rozvrhár strediska
Možnosť podieľať sa na tvorbe podkladov pre rozvrh na stredisku. Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Používateľ môže na príslušnom stredisku evidovať obmedzenia vyučujúcich, tlačiť zoznam rozvrhových akcií, aktualizovať vyučujúceho na rozvrhovej akcii.

Evidencia štúdia

40 - zapisovateľ pedagogickej činnosti na stredisku
Možnosť nahradiť vyučujúceho pri evidencii výsledkov štúdia  t.j. evidencia termínov hodnotenia, samotná evidencia hodnotenia, ... a pri administrácií štúdia t.j. zaraďovaní študentov na rozvrh hodín. Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Používateľ na príslušnom stredisku bude vystupovať ako keby bol vyučujúci všetkých predmetov daného strediska.

42 - študijný poradca predmetov strediska
Možnosť vidieť hodnotenia predmetov na stredisku. Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...).  Používateľ má k dispozícií výsledky štúdia študentov za predmety na danom stredisku.

85 - kontrolór pedagogickej činnosti na stredisku
Možnosť kontrolovať vyučujúceho pri evidencii výsledkov štúdia  t.j. kontrola termínov hodnotenia, samotného hodnotenia, ... a pri administrácií štúdia t.j. zaraďovania študentov na rozvrh hodín. Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Rola má čítací charakter t.j. používateľ na príslušnom stredisku bude vystupovať ako keby bol vyučujúci všetkých predmetov daného strediska, ale len na prezeranie zaevidovaných výsledkov štúdia bez možnosti editácie.

Záverečné práce a štátne skúšky

54 - administrátor záverečných prác na stredisku
Možnosť nahradiť vyučujúcich pri administrácií záverečných prác t.j. vytvárať záverečné práce, definovať ich atribúty, výber študentov na záverečné práce, udeľovať hodnotenie záverečných prác a predmetom, ktoré súvisia so záverečnými prácou. Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Používateľ na príslušnom stredisku môže administrovať všetky záverečné práce.

69 - administrátor predmetov štátnych skúšok na stredisku
Možnosť evidencie priebehu štátnej skúšky (evidovanie hodnotenia) pre študentov z predmetov, ktoré sú typu štátna skúška - obhajoba alebo predmet štátnej skúšky na stredisku. Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Rola predbieha rolu 56 – člen štátnicovej komisie, nakoľko vidí predmety na stredisku, na ktoré sa prihlásili študenti skôr ako sa vytvoria štátnicové komisie. Rola má význam pre stredisko, aby videli, koľko študentov sa hlási na štátne skúšky na jednotlivé predmety.

114 - administrátor štátnych skúšok na stredisku
Možnosť administrácie termínov štátnych skúšok na stredisku (rezervácia miestnosti, evidencia obmedzení termínu, spájanie, aktualizácia, zrušenie termínov, rozpis termínu na jednotlivé dni, evidencia komisie na termíne), hodnotenia študentov na termíne z predmetov, ktoré sú zabezpečované na príslušnom stredisku. Rola sa viaže na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu. Používateľovi sú ponúkané študijné programy, ktoré sú spravované fakulte/univerzite, pre ktoré dané stredisko zabezpečuje výučbu.

124 - podpisovateľ za nadobúdateľa na stredisku
Možnosť nahradiť dekana/rektora pri podpisovaní dokumentov záverečných prác t.j. evidovať súhlasné vyjadrenie za nadobúdateľa, ktoré súvisia so záverečnými prácou. Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Používateľ na príslušnom stredisku môže podpisovať všetky záverečné práce.

126 - schvaľovateľ odkladnej lehoty
Možnosť nahradiť dekana/rektora pri schvaľovaní predĺženej odkladnej lehoty. Používateľ má sprístupnené časti systému pre súhlasené vyjadrenie s možnosťou zobrazenia a schvaľovania žiadostí. Rola sa viaže na úroveň fakulty/univerzity.

Ďalšie statické roly

15 - správca študijných programov na univerzite/fakulte
Možnosť pridávania, aktualizácie, odoberania študijných programov na fakultu/univerzitu, definovania nadväzujúcich študijných programov, väzieb na číselníky CRŠ, ÚIPŠ, správania študijných odborov, garantov, podprogramov študijných programov, definovania študijných programov pre tvorbu študijných plánov. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/ univerzity. Používateľ môže spravovať študijné programy, ktoré sú spravované na príslušnej fakulte/univerzite.

34 - fakultný rozhodca odvolaní prijímacieho konania
Možnosť akceptovať alebo postúpiť odvolania prijímacieho konania na fakultnej úrovni. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity.

46 - správca miestností na univerzite/fakulte
Možnosť pridávania, aktualizácie, mazania miestností, definovania účelu použitia miestností, časových presunov medzi budovami. Rola sa viaže na úroveň fakulty/univerzity. Miestnosť má vlastníka fakultu/univerzitu, a preto používateľ administruje miestnosti na danej fakulte, ktoré môže za účelom použitia poskytnúť ostatným fakultám/univerzite.

27 - fakultný/univerzitný rozvrhár
Možnosť tvorby rozvrhu hodín z pohľadu fakulty/univerzity. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity. Rola umožňuje definovanie rozvrhových intervalov, rozvrhovaných študijných programov, ročníkov, krúžkov na fakulte/univerzite, tvorbu podkladov na všetkých strediskách, ktoré zabezpečujú výučbu pre danú fakultu/univerzitu, tvorbu rozvrhu pre predmety, ktoré sú zabezpečované na danej fakulte/univerzite alebo študijná skupina je tvorená aspoň jedným študijným programom, ktorý spravuje príslušná fakulta/univerzita, evidencia neštandardných rozvrhových akcií do miestností, ktoré môže daná fakulta/univerzita používať.

33 - administrátor absolventov
Možnosť administrácie absolventov (prehľady, exporty, doplnenie niektorých údajov štúdia, ...). Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity používateľovi sú ponúkaní študenti študijných programov, ktoré sú spravované na príslušnej fakulte/univerzite.

57 - študijný poradca štúdia študentov
Možnosť individuálneho prístup k študentom, ich štúdiu, zápisným listom, záverečným prácam, štátnym skúškam, individuálnym a hromadným kontrolám, ... za účelom zistenia informácií, bez možnosti editácie. Rola sa viaže na úroveň fakulty/univerzity, používateľovi sú ponúkané študenti študijných programov, ktoré sú spravované na príslušnej fakulte/univerzite.

68 - prezerač osôb univerzity/fakulty
Možnosť prezerania osôb a ich osobných údajov, identifikačných kariet, adries, účtov. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/ univerzity. Používateľ môže prezerať osobné údaje osôb, ktoré sú prístupné na príslušnej fakulte/univerzite.

81 - prezerač štipendií
Prístupnosť administrácie štipendií len na čítanie. Rola umožňuje prezerať definované štipendiá na fakulte/univerzite, zaevidované štipendiá študentov, ktorí majú evidované štúdium na študijný program, ktorý spravuje príslušná fakulta/univerzita, platby zaevidovaných štipendií. Rola sa prideľuje na úroveň fakulty/univerzity.

88 - správca parametrov záverečných prác, exportov/importov pre EZP, CRZP
Možnosť definovania parametrov zadaní záverečných prác, posudkov záverečných prác. Sprístupnené akcie na služby importu/exportu voči EZP, CRZP. Rola sa viaže na úroveň fakulty/univerzity.

7 - operátor univerzity/fakulty
8 - pomocný operátor univerzity/fakulty
9 - správca parametrov AIS
10 - správca používateľov univerzity/fakulty
11 - správca rolí univerzity/fakulty
12 - správca požívateľských číselníkov
13 - správca AIS a centrálnych číselníkov
14 - správca osôb univerzity/fakulty
17 - správca parametrov študijných plánov (predmetov)
18 - správca zamestnaneckých pomerov na univerzite/fakulte
19 - správca štúdia (študentov) na univerzite/fakulte
20 - administrátor prihlášok prijímacieho konania
21 - koordinátor prijímacieho konania
23 - správca čiarových kódov
24 - operátor výsledkov testov
25 - správca odvolaní prijímacieho konania
26 - administrátor študijných plánov
29 - správca elektronických dokumentov
30 - štipendijný referent
31 - správca parametrov evidencie štúdia
32 - správca dotazníkov evidencie štúdia
35 - univerzitný rozhodca odvolaní prijímacieho konania
36 - administrátor štúdia študentov
37 - administrátor hromadnej správy štúdia študentov
38 - administrátor štátnych skúšok
39 - tvorca štatistických prehľadov z evidencie štúdia
44 - lokálny správca AIS portálu
45 - správca funkcií AIS
47 - administrátor dátumových akcií na univerzite/fakulte
48 - prezerač prihlášok PK
49 - prezerač osobných údajov prihlášok PK
55 - lokálny správca systému AIS
58 - správca exportov pre CRŠ
59 - správca parametrov žiadostí o ubytovanie
60 - správca parametrov ubytovania
61 - administrátor ubytovania
62 - administrátor žiadostí o ubytovanie
63 - administrátor žiadostí o ubytovanie študentov
64 - správca kritérií žiadostí
65 - správca skupín adresátov
66 - administrátor dokumentov
67 - správca bodov prijímacieho konania
72 - referent školného a poplatkov
73 - prezerač školného a poplatkov
75 - pomocný administrátor ubytovania
76 - správca štatistík prijímacieho konania
77 - správca w3 prezentácií osôb na stredisku
78 - správca w3 prezentácií strediska
79 - správca diskusného fóra
80 - správca skladu platieb
86 - prezerač šablón
87 - administrátor šablón
89 - administrátor dotazníka
90 - správca skladu ubytovacieho zariadenia
91 - vrátnik ubytovacieho zariadenia
95 - administrátor slávností
96 - operátor ID kariet
97 - operátor verejného obstarávania
98 - správca verejného obstarávania
101 - operátor zostáv
102 - konzultant verejného obstarávania
105 - plánovač verejného obstarávania
107 - administrátor klubu absolventov
110 - správca atribútov zamestnania na stredisku
111 - administrátor mobilít
112 - administrátor štúdia certifikovaných programov
113 - prezerač mobilít študentov a správca miesta mobility
115 - koordinátor špecifických potrieb
117 - administrátor trhu práce
118 - administrátor anonymizácie osobných údajov
119 - prolongátor kariet
121 - prezerač vyhodnotenia dotazníkov
122 - administrátor súhlasov
123 - podpisovateľ za nadobúdateľa na fakulte