Kontakty AIS

Fakultná administrátorka AIS

RNDr. Jana Slávková - kl. 262

Správcovia prístupových hesiel

Ing. Iveta Gašparová - M/3
Helena Patríková - F2/92
Mgr. Silvia Hackerová - M/169
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. - M/253

Správcovia miestností na fakulte

(rola č. 46)

Možnosť pridávania, aktualizácie, mazania miestností, definovania účelu použitia miestností, časových presunov medzi budovami. Rola sa viaže na úroveň fakulty/univerzity. Miestnosť má vlastníka fakultu/univerzitu, a preto používateľ administruje miestnosti na danej fakulte, ktoré môže za účelom použitia poskytnúť ostatným fakultám/univerzite.

RNDr. Kristína Rostás, PhD.
RNDr. Martin Sleziak, PhD.
RNDr. Jana Slávková

Pomocní administrátori ponuky predmetov na stredisku

(rola č. 41)

Možnosť podieľať sa na tvorbe ponuky predmetov na stredisku (zmena vyučujúcich a textov predmetov v ponuke predmetov v akademických rokoch). Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Používateľ môže spravovať predmety, ktoré sú zabezpečované na príslušnom stredisku.

KAFZM
doc. RNDr. Martin Gera, PhD.
doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.
RNDr. Marián Melo, PhD.
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.
RNDr. Adriena Ondrášková, PhD.
prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc.
prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

KAGDM
doc. RNDr. Miloš Božek, CSc.
doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc.
RNDr. Monika Dillingerová, PhD.
doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.
Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.
prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.
RNDr. Martin Sleziak, PhD.
doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, PhD.

KAI
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
prof. Ing. Dr. Igor Farkaš
Mgr. Ján Kľuka, PhD.
RNDr. Kristína Malinovská, PhD.
RNDr. Elena Šikudová, PhD.
Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

KAMŠ
prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.
doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.
doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.
RNDr. Zuzana Chladná, PhD.
doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.
doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
doc. RNDr. Rastislav Potocký, PhD.
Mgr. Ján Somorčík, PhD.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

KEF
PhDr. Anna Gömöryová
Mgr. Dušan Kováčik, PhD.
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.
doc. RNDr. Michal Maheľ, CSc.
prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.
RNDr. Zuzana Zábudlá
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

KI
Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

KJFB
prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.
doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
RNDr. Ing. Milan Melicherčík, PhD.
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc.
prof. RNDr. Ján Urban, DrSc.
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

KJP
Mgr. Renáta Čárska
PaedDr. Ladislav Erdélyi
Ing. Eva Vartíková
PhDr. Alena Zemanová

KMANM
RNDr. Tatiana Bušinská, CSc.
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
RNDr. Kristína Rostás, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD.

KTFDF
prof. RNDr. Melánia Babincová, CSc.
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
prof. RNDr. Anna Dubničková, DrSc.
doc. RNDr. Marián Fecko, PhD.
doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.
RNDr. Eduard Masár, PhD.
prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.
PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

KTVŠ
Mgr. Jana Leginusová
PaedDr. Dana Mašlejová

KZVI
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
RNDr. Ľudmila Jašková, CSc.
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

Zapisovatelia pedagogickej činnosti na stredisku

(rola č. 40)

Možnosť nahradiť vyučujúceho pri evidencii výsledkov štúdia  t.j. evidencia termínov hodnotenia, samotná evidencia hodnotenia, ... a pri administrácií štúdia t.j. zaraďovaní študentov na rozvrh hodín. Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Používateľ na príslušnom stredisku bude vystupovať ako keby bol vyučujúci všetkých predmetov daného strediska.

KAFZM
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

KAGDM
RNDr. Monika Dillingerová, PhD.
doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.
RNDr. Martin Sleziak, PhD.
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, PhD.

KAI
prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.

KAMŠ
doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

KEF
prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc.

KI
Mgr. Ľubica Janáčková
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

KJFB
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc.

KJP
Ing. Eva Vartíková
PhDr. Alena Zemanová

KMANM
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

KTFDF
doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

KTV
Mgr. Tomáš Kuchár, PhD.
Mgr. Jana Leginusová
PaedDr. Dana Mašlejová

KZVI
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.

Administrátori záverečných prác na stredisku

(rola č. 54)

Možnosť nahradiť vyučujúcich pri administrácií záverečných prác t.j. vytvárať záverečné práce, definovať ich atribúty, výber študentov na záverečné práce, udeľovať hodnotenie záverečných prác a predmetom, ktoré súvisia so záverečnými prácou. Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Používateľ na príslušnom stredisku môže administrovať všetky záverečné práce.

KAFZM
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.
RNDr. Monika Müllerová, PhD.
RNDr. Adriena Ondrášková, PhD.
prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

KAGDM
doc. RNDr. Miloš Božek, CSc.
RNDr. Monika Dillingerová, PhD.
doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
doc. RNDr. Jaroslav Guričan, CSc.
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.
prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.
RNDr. Martin Sleziak, PhD.
doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, PhD.

KAI
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
RNDr. Elena Šikudová, PhD.

KAMŠ
Mgr. Alena Bachratá, PhD.
prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.
doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.
doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.
doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
prof. RNDr. Rastislav Potocký, PhD.
Mgr. Jana Szolgayová, PhD.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

KEF
doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.
prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
RNDr. Monika Müllerová, PhD.
prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc.
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

KI
RNDr. Peter Gaži, PhD.
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
RNDr. Miroslava Kemeňová, PhD.
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
RNDr. Tomáš Kulich, PhD.
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

KJFB
prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.
doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
RNDr. Ing. Milan Melicherčík, PhD.
RNDr. Monika Müllerová, PhD.
prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc.
prof. RNDr. Ján Urban, DrSc.
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

KMANM
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.
RNDr. František Jaroš, PhD.
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
prof. RNDr. Milan Medveď, DrSc.
Mgr. Peter Novotný, PhD.
prof. RNDr. Ján Plesník, DrSc.
RNDr. Kristína Rostás, PhD.
RNDr. Peter Švaňa, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD.

KTFDF
doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
prof. RNDr. Anna Dubničková, DrSc.
doc. RNDr. Marián Fecko, PhD.
doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.
RNDr. Eduard Masár, PhD.
RNDr. Monika Müllerová, PhD.
prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.

KZVI
prof. RNDr. Ivan Kalaš, CSc.
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

Administrátori záverečných prác študijného programu

(rola č. 99)

Používateľ, ktorý je uvedený ako administrátor záverečných prác ľubovoľného študijného programu. Rola sa neprideľuje ale získava, ak osoba, ktorá zodpovedá danému požívateľovi, je priradená ako administrátor záverečných prác. Používateľ má možnosť administrovať záverečné práce, ktorých téma bola určená pre príslušný študijný program, bez ohľadu na stredisko, kde bola vypísaná.


BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
Aplikovaná informatika
AIN
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
Bioinformatika
BIN
Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.
Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
Biomedicínska fyzika
BMF
prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
Ekonomická
a finančná matematika

EFM
doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.
RNDr. Zuzana Chladná, PhD.
Fyzika
FYZ
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
RNDr. Monika Müllerová, PhD.
Informatika
INF
Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Manažérska matematika
MMN
RNDr. Kristína Rostás, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD.
Matematika
MAT
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.
RNDr. Kristína Rostás, PhD.
Obnoviteľné zdroje energie
a environmentálna fyzika

OZE
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
RNDr. Monika Müllerová, PhD.
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
Poistná matematika
PMA
doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.
prof. RNDr. Rastislav Potocký, PhD.
Učiteľstvo
fyzika - informatika

upFYIN
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.
Učiteľstvo
informatika - biológia

upINBI
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.
Učiteľstvo
matematika -
deskriptívna geometria

upMADG
doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc.
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.
Učiteľstvo
matematika - fyzika

upMAFY
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.
doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.
Učiteľstvo
matematika - informatika

upMAIN
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.
Učiteľstvo
matematika -
telesná výchova

upMATV
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
Aplikovaná informatika
mAIN
mAIN/k
doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
Astronómia a astrofyzika
mFAA
RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
prof. Ing. Pavel Mach, CSc.
prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.
Biofyzika
a chemická fyzika

mFBF
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.
Biomedicínska fyzika
mFBM
prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
Ekonomicko-finančná
matematika a modelovanie

mEMM
doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
Environmentálna fyzika,
obnoviteľné zdroje energie,
meteorológia a klimatológia

mEOM
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
prof. RNDr. Ján Urban, DrSc.
Fyzika plazmy
mFFP
prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
Fyzika tuhých látok
mFTL
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.
Informatika
mINF
mINF/k
Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
prof. RNDr. Rastislav Kráľovič, PhD.
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Jadrová
a subjadrová fyzika

mFJF
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
RNDr. Monika Müllerová, PhD.
Kognitívna veda
mIKV
doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
RNDr. Martin Takáč, PhD.
Manažérska matematika
mMMN
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
RNDr. Kristína Rostás, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD.
Matematika
mMAT
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.
RNDr. Kristína Rostás, PhD.
Optika, lasery
a optická spektroskopia

mFOS
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.
Physics of the Earth
mFPE
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
RNDr. Adriena Ondrášková, PhD.
Počítačová grafika
a geometria

mMPG
mMPG/k
doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.
Pravdepodobnosť
a matematická štatistika

mPMS
prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.
doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.
doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.
Teoretická fyzika
mFTF
prof. RNDr. Melánia Babincová, CSc.
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.
Učiteľstvo
fyzika - informatika

muFYIN
muFYIN/k
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
prof. RNDr. Anna Dubničková, DrSc.
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
Učiteľstvo
informatika - biológia

muINBI
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.
Učiteľstvo
matematika -
deskriptívna geometria

muMADG
muMADG/k
doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc.
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.
Učiteľstvo
matematika - fyzika

muMAFY
muMAFY/k
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
prof. RNDr. Anna Dubničková, DrSc.
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.
Učiteľstvo
matematika - informatika

muMAIN
muMAIN/k
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.
Učiteľstvo
matematika -
telesná výchova

muMATV
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Aplikovaná matematika
dAPM
dAPM/x
prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.
doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.
doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
Astronómia a astrofyzika
dAAF
dAAF/x
doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.
RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc.
Biofyzika
dBIF
dBIF/x
prof. RNDr. Melánia Babincová, CSc.
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.
prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.
Diskrétna matematika
dDMA
dDMA/x
doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.
doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
Environmentálna fyzika
dENF
dENF/x
prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
doc. RNDr. Jaroslav Staníček, PhD.
Fyzika kondenzovaných
látok a akustika

dFKA
dFKA/x
doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.
prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc.
Fyzika plazmy
dFPL
dFPL/x
doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.
prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.
Geofyzika
dGFY
dGFY/x
doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
Geometria a topológia
dGTL
dGTL/x
doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.
Chemická fyzika
dXEF
dXEF/x
prof. RNDr. Ján Urban, DrSc.
Informatika
dINF
dINF/x
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
prof. RNDr. Rastislav Kráľovič, PhD.
Jadrová
a subjadrová fyzika

dJSF
dJSF/x
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
RNDr. Monika Müllerová, PhD.
doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc.
Kvantová elektronika, optika
a optická spektroskopia

dKES
dKES/x
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.
doc. RNDr. Mário Janda, PhD.
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.
Matematická analýza
dMAN
dMAN/x
prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.
prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.
Meteorológia a klimatológia
dMKL
dMKL/x
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.
doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.
Numerická analýza
a vedecko-technické výpočty

dNAV
dNAV/x
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.
doc. RNDr. Peter Guba, PhD.
Teoretická fyzika
a matematická fyzika

dTMF
dTMF/x
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.
Teória vyučovania fyziky
dTVF
dTVF/x
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
prof. RNDr. Anna Dubničková, DrSc.
doc. RNDr. František Kundracik, CSc.
Teória vyučovania
informatiky

dTVI
dTVI/x
prof. RNDr. Ivan Kalaš, CSc.
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.
Teória vyučovania
matematiky

dTVM
dTVM/x
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, PhD.