Kontakty AIS

Fakultná administrátorka AIS

RNDr. Jana Slávková - kl. 262

Správcovia prístupových hesiel

Ing. Iveta Gašparová - M/3
Helena Patríková - F2/92
Mgr. Silvia Hackerová - M/169
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. - M/253

Správcovia miestností na fakulte

(rola č. 46)

Možnosť pridávania, aktualizácie, mazania miestností, definovania účelu použitia miestností, časových presunov medzi budovami. Rola sa viaže na úroveň fakulty/univerzity. Miestnosť má vlastníka fakultu/univerzitu, a preto používateľ administruje miestnosti na danej fakulte, ktoré môže za účelom použitia poskytnúť ostatným fakultám/univerzite.

doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.
RNDr. Kristína Rostás, PhD.
RNDr. Martin Sleziak, PhD.
RNDr. Jana Slávková
doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Pomocní administrátori ponuky predmetov na stredisku

(rola č. 41)

Možnosť podieľať sa na tvorbe ponuky predmetov na stredisku (zmena vyučujúcich a textov predmetov v ponuke predmetov v akademických rokoch). Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Používateľ môže spravovať predmety, ktoré sú zabezpečované na príslušnom stredisku.

KAFZM
Mgr. Richard Cimerman, PhD.
doc. RNDr. Martin Gera, PhD.
doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.
doc. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.
RNDr. Marián Melo, PhD.
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.
RNDr. Adriena Ondrášková, PhD.
prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc.
prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

KAG
doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.
prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.
Mgr. Martin Niepel, PhD.
RNDr. Martin Sleziak, PhD.
doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, PhD.

KAI
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
RNDr. Zuzana Černeková, PhD.
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
prof. Ing. Dr. Igor Farkaš
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
Mgr. Ján Kľuka, PhD.
RNDr. Kristína Malinovská, PhD.
RNDr. Elena Šikudová, PhD.
Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

KAMŠ
prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.
doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.
doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.
RNDr. Zuzana Chladná, PhD.
doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.
doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
Mgr. Ján Somorčík, PhD.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

KDMFI
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
RNDr. Monika Dillingerová, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.
Mgr. Michaela Vargová, PhD.
doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

KEF
Mgr. Erik Bartoš, PhD.
PhDr. Anna Gömöryová
doc. Mgr. Dušan Kováčik, PhD.
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.
doc. RNDr. Michal Maheľ, CSc.
prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
RNDr. Peter Papp, PhD.
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.
RNDr. Zuzana Zábudlá
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

KI
Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

KJFB
prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.
prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.
Mgr. Erik Bartoš, PhD.
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
RNDr. Ing. Milan Melicherčík, PhD.
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc.
prof. RNDr. Ján Urban, DrSc.
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

KJP
Mgr. Ing. Jana Kočvarová
Mgr. Alexandra Maďarová
Ing. Eva Vartíková
PhDr. Alena Zemanová

KMANM
Mgr. Katarína Boďová, PhD.
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
RNDr. Kristína Rostás, PhD.
Dr. Hana Šmitala Mizerová
doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD.

KTF
Mgr. Erik Bartoš, PhD.
doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.
prof. RNDr. Anna Dubničková, DrSc.
doc. RNDr. Marián Fecko, PhD.
doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.
RNDr. Eduard Masár, PhD.
Mgr. Peter Maták, PhD.
Mgr. Peter Mészáros, PhD.
prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.

KTV
Mgr. Jana Leginusová
PaedDr. Dana Mašlejová

Zapisovatelia pedagogickej činnosti na stredisku

(rola č. 40)

Možnosť nahradiť vyučujúceho pri evidencii výsledkov štúdia  t.j. evidencia termínov hodnotenia, samotná evidencia hodnotenia, ... a pri administrácií štúdia t.j. zaraďovaní študentov na rozvrh hodín. Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Používateľ na príslušnom stredisku bude vystupovať ako keby bol vyučujúci všetkých predmetov daného strediska.

KAFZM
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.
doc. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

KAG
doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
Mgr. Martin Niepel, PhD.
RNDr. Martin Sleziak, PhD.

KAI
prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.

KAMŠ
prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.
doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

KDMFI
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
RNDr. Monika Dillingerová, PhD.
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.

KEF
prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc.

KI
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

KJFB
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc.

KJP
Mgr. Alexandra Maďarová
Ing. Eva Vartíková
PhDr. Alena Zemanová

KMANM
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

KTF
doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.

KTV

Mgr. Tomáš Kuchár, PhD.
Mgr. Jana Leginusová
PaedDr. Dana Mašlejová

Administrátori záverečných prác na stredisku

(rola č. 54)

Možnosť nahradiť vyučujúcich pri administrácií záverečných prác t.j. vytvárať záverečné práce, definovať ich atribúty, výber študentov na záverečné práce, udeľovať hodnotenie záverečných prác a predmetom, ktoré súvisia so záverečnými prácou. Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu (katedra, ústav, klinika, ...). Používateľ na príslušnom stredisku môže administrovať všetky záverečné práce.

KAFZM
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.
doc. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.
doc. RNDr. Monika Müllerová, PhD.
RNDr. Adriena Ondrášková, PhD.
prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

KAG
doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
doc. RNDr. Jaroslav Guričan, CSc.
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.
Mgr. Martin Niepel, PhD.
RNDr. Martin Sleziak, PhD.
doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, PhD.

KAI
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
RNDr. Zuzana Černeková, PhD.
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
doc. RNDr. Elena Šikudová, PhD.

KAMŠ
prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.
doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.
doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.
doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
Mgr. Jana Szolgayová, PhD.
Mgr. Gábor Szűcs, PhD.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

KDMFI
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
RNDr. Monika Dillingerová, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.
Mgr. Michaela Vargová, PhD.
doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

KEF
Mgr. Erik Bartoš, PhD.
PhDr. Anna Gömöryová
doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.
prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
doc. RNDr. Monika Müllerová, PhD.
prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc.
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

KI
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

KJFB
prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.
Mgr. Erik Bartoš, PhD.
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
RNDr. Ing. Milan Melicherčík, PhD.
doc. RNDr. Monika Müllerová, PhD.
prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc.
prof. RNDr. Ján Urban, DrSc.
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

KMANM
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.
RNDr. František Jaroš, PhD.
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
prof. RNDr. Milan Medveď, DrSc.
prof. RNDr. Ján Plesník, DrSc.
RNDr. Kristína Rostás, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD.

KTF
Mgr. Erok Bartoš, PhD.
doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.
prof. RNDr. Anna Dubničková, DrSc.
doc. RNDr. Marián Fecko, PhD.
RNDr. Eduard Masár, PhD.
Mgr. Peter Maták, PhD.
prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.