Dátumové akcie

Dátumové akcie

Dátumové akcie môžu ovplyvniť povolenie určitých akcií. Z hľadiska správneho pochopenia správania aplikácií vzhľadom na aktuálny dátum je vhodné vedieť, ktoré aplikácie a akcie a pre ktoré roly sú dôležité intervaly. Všetky dátumové akcie si možno pozrieť v aplikácii VSST010 - Správa dátumov akcií. Dátumové akcie rozdeľujeme na nasledujúce skupiny:


Dátumové akcie definujúce obdobie

10        Akademický rok

Akademický rok je daný zákonom a je potrebné definovať dané dátumové obdobie. Iba zavedené akademické roky sa zobrazujú prevažne v aplikáciách spojených s evidenciou štúdia. Systém upozorňuje pri udeľovaní hodnotenia, či dátum udelenia nie je mimo obdobia akademického roku, v ktorom používateľ hodnotí študenta. Je potrebné definovať akademické roky, lebo iba nadefinované sú ponúkané v aplikáciách na evidenciu štúdia. 

05        Zimný semester
07        Letný semester

Obdobie zimného a letného semestra na jednotlivých fakultách/univerzite má hlavne informatívny charakter o harmonograme akademického roka. Systém využíva definované obdobia pri zaraďovaní rozvrhových okienok, kde obdobie od dátumu a do dátumu, na ktoré daná okienko obsadzuje miestnosť, prednastavuje nadefinovaným obdobím v príslušnom semestri a akademickom roku. Počas obdobia semestrov môže vyučujúci v príslušnom akademickom roku zaraďovať študentov na rozvrhové okienka, kde je uvedený ako vyučujúci. Odporúčame požívať dané akcie, ale treba si uvedomiť, že je vhodné, aby boli nadefinované správne dátumy. Ak už boli umiestnené nejaké rozvrhové okienka a následne budú zmenené hranice semestra, daná zmena sa neprejaví na období, na ktoré je obsadená miestnosť.

06        Zimné skúškové obdobie
08        Letné skúškové obdobie

Obdobie zimného a letného skúškového obdobia na jednotlivých fakultách/univerzite má hlavne informatívny charakter o harmonograme akademického roka. Systém upozorňuje pri udeľovaní hodnotenia, či dátum udelenia nie je mimo skúškového obdobia akademického roku, v ktorom používateľ hodnotí študenta. Odporúčame používať dané akcie.


Dátumové akcie povoľujúce činnosť

34        Elektronický zápis

03        Predzápis

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môže vytvoriť zápisný list. Počas predzápisu si môže pridávať a odoberať ľubovoľné predmety zo študijných plánov v príslušnom akademickom roku, z blokov, ktoré sú schválené a bez ohľadu na kapacitné obmedzenie samotného predmetu. Počas daného obdobia sa môže študent prihlasovať na rozvrh na predmety, ktoré si zapísal, pokiaľ nemajú nastavenú kapacitu na príslušné rozvrhové okienko alebo nie je naplnená príslušná kapacita v rozvrhu. Dátumové ohraničenie je určené len pre študenta, používateľ s rolu 36 (administrátor štúdia študentov) môže vytvárať zápisné listy bez ohľadu na interval. Je potrebné definovať predzápis, lebo vytvoriť zápisné listy sa dajú len na tie akademické roky, pre ktoré je definované obdobie predzápisu.

16        Doplňujúci zápis

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môže do vytvoreného zápisného listu (študent si už nemôže vytvoriť zápisný list) už len pridávať predmety zimného aj letného semestra, ale len také, ktoré buď nemajú kapacitné obmedzenie alebo nemajú naplnenú definovanú kapacitu. Počas daného obdobia sa môže študent prihlasovať na rozvrh na predmety, ktoré si zapísal, pokiaľ nemajú nastavenú kapacitu na príslušné rozvrhové okienko alebo nie je naplnená príslušná kapacita v rozvrhu. Obdobie doplňujúceho zápisu nie je nutné používať.

22        Predzápis - letný semester

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môže do vytvoreného zápisného listu (študent si už nemôže vytvoriť zápisný list) pridávať a odoberať predmety už len letného semestra bez ohľadu na kapacitné obmedzenie samotného predmetu. Počas daného obdobia sa môže študent prihlasovať na rozvrh na predmety, ktoré si zapísal, a ktoré sú rozvrhované v letnom semestri, pokiaľ nemajú nastavenú kapacitu na príslušné rozvrhové okienko alebo nie je naplnená príslušná kapacita v rozvrhu. Obdobie predzápisu pre letný semester nie je nutné používať.

17        Doplňujúci zápis - letný semester

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môže do vytvoreného zápisného listu (študent si už nemôže vytvoriť zápisný list) už len pridávať predmety už len letného semestra, ale len také, ktoré buď nemajú kapacitné obmedzenie alebo nemajú naplnenú definovanú kapacitu. Počas daného obdobia sa môže študent prihlasovať na rozvrh na predmety, ktoré si zapísal, a ktoré sú rozvrhované v letnom semestri, pokiaľ nemajú nastavenú kapacitu na príslušné rozvrhové okienko alebo nie je naplnená príslušná kapacita v rozvrhu. Obdobie doplňujúceho zápisu pre letný semester nie je nutné používať.

20        Zapisovanie hodnotenia - zimný semester
21        Zapisovanie hodnotenia - letný semester

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom môže vyučujúci predmetu zapisovať hodnotenie predmetom v príslušnom semestri. Dátumové ohraničenie je určené len pre vyučujúcich a používateľa s rolou 40 (zapisovateľ pedagogickej činnosti na stredisku), používateľ s rolu 36 (administrátor štúdia študentov) môže zapisovať hodnotenia predmetov v ľubovoľnom akademickom roku bez ohľadu na interval. Obdobie zapisovania hodnotenia je potrebné používať, pokiaľ chceme, aby hodnotenia zapisovali na jednotlivých strediskách.

23        Tlač výkazu o štúdiu (indexu) - zimný semester
24        Tlač výkazu o štúdiu (indexu) - letný semester

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môže vytlačiť výkaz o štúdiu pre jednotlivý semester (samozrejme ak sú správne nakonfigurované parametre pre tlač výkazu). Mimo intervalu si môže študent vytlačiť iba informatívny výkaz. Dátumové ohraničenie je určené len pre študenta, používateľ s rolu 36 (administrátor štúdia študentov) môže tlačiť výkazy bez ohľadu na interval. Obdobie tlače výkazu o štúdium nie je potrebné používať.

02        Tvorba ponuky predmetov na stredisku

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, počas ktorého je možné na jednotlivých strediskách vytvárať ponuku predmetov (pridávať, odoberať predmety, schvaľovať ponuku, ...) pre daný akademický rok. Dátumové ohraničenie je určené len pre používateľa s rolou 16 (administrátor ponuky predmetov), používateľ s rolu 26 (administrátor študijných plánov) môže tvoriť ponuku predmetov bez ohľadu na interval. Je potrebné definovať dané obdobie, lebo len pre dané akademické roky je možné vytvárať ponuky predmetov.

01        Tvorba študijného plánu

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, počas ktorého je možné vytvárať študijné plány pre jednotlivé prípustné študijné programy (vytvárať bloky predmetov, schvaľovať študijné plány, ...) pre daný akademický rok. Dátumové ohraničenie je určené len pre používateľa s rolou garanta (získavaná rola), používateľ s rolu 26 (administrátor študijných plánov) môže tvoriť študijné plány bez ohľadu na interval. Je potrebné definovať dané obdobie, lebo len pre dané akademické roky je možné vytvárať študijné plány pre študijné programy.

09        Tvorba podkladov pre rozvrh hodín na stredisku

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, počas ktorého je možné na jednotlivých strediskách vytvárať podklady pre rozvrh hodín (vytvárať rozvrhové akcie, aktualizovať, odoberať definovať obmedzenia vyučujúcich, ...) pre daný akademický rok. Dátumové ohraničenie je určené len pre používateľa s rolou 28 (pomocný rozvrhár strediska), používateľ s rolu 27 (fakultný/univerzitný rozvrhár) a 70 (rozvrhár strediska) môže tvoriť podklady pre rozvrh hodín bez ohľadu na interval. Je potrebné definovať dané obdobie, lebo len pre dané akademické roky je možné vytvárať podklady pre rozvrh hodín a zobrazovať si výstupné zostavy z rozvrhu.

18        Žiadosti o ubytovanie

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môže podať žiadosť o ubytovanie. Dátumové ohraničenie je určené len pre študenta, používateľ s rolu 62 (administrátor žiadostí o ubytovanie) a 63 (administrátor žiadostí o ubytovanie študentov) môže vytvárať žiadosti o ubytovanie bez ohľadu na interval. Je potrebné definovať obdobie podávaní žiadostí o ubytovanie, lebo zaevidovať žiadosť o ubytovanie je možné len na tie akademické roky, pre ktoré je definované obdobie.

19        Obnovenie žiadosti o ubytovanie

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom si študent môže obnoviť žiadosť o ubytovanie (obnoviť je možné len žiadosti, ktoré neboli akceptované). Dátumové ohraničenie je určené len pre študenta, používateľ s rolu 62 (administrátor žiadostí o ubytovanie) a 63 (administrátor žiadostí o ubytovanie študentov) môže obnoviť žiadosti o ubytovanie bez ohľadu na interval. Obdobie obnovenia žiadostí o ubytovanie nie je nutné používať.

25        Prihlasovanie na záverečné práce

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom sa študent môže prihlásiť na záverečnú prácu. Túto dátumovú akciu odporúčame používať v kombinácií s množinou štúdií, kde presne môžeme definovať napr.: ktoré ročníky sa môžu prihlasovať na témy v príslušnom akademickom roku (zrejme nie všetci študenti sa môžu v rámci jedného obdobia prihlasovať na záverečné práce). Dátumové ohraničenie je určené len pre študenta, používateľ s rolu 36 (administrátor štúdia študentov) a osoba záverečnej práce môže prihlásiť študenta na prácu bez ohľadu na interval. Obdobie prihlasovania na záverečné práce je potrebné používať v prípade, že je chcený stav, aby sa študenti mohli sami prihlásiť na tému.

33        Evidencia záverečných prác v EZP

Prístup používateľa s rolou študent do EZP na možnosť vloženia záverečnej práce, zaevidovania licenčnej zmluvy,...

26        Prihlasovanie/odhlasovanie na termíny hodnotenia - zimný semester
27        Prihlasovanie/odhlasovanie na termíny hodnotenia - letný semester

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom sa študent môže prihlasovať/odhlasovať na/z termín/u hodnotenia pre jednotlivé semestre. Dané dátumové akcie sú rozšírením obmedzovania prihlasovania/odhlasovania na/z termín/u samotného termínu (dátumová akcia sa zisťuje skôr ako vlastné atribúty termínu). Dátumové ohraničenie je určené len pre študenta, používateľ s rolu 36 (administrátor štúdia študentov), 40 (zapisovateľ pedagogickej činnosti na stredisku) a vyučujúci môže prihlasovať/odhlasovať študentov na termín hodnotenia bez ohľadu na interval. Ak pre študenta (podľa jeho štúdia) existuje ohraničenie, tak sa zisťuje či je v intervale alebo nie. V prípade, že nie je v intervale, tak akcia prihlásenia/odhlásenia nie je povolená. Ak je v intervale, alebo neexistuje dátumová akcia, tak sa následne zisťujú obmedzenia samotného termínu hodnotenia. Obdobie prihlasovania/odhlasovania na/z termín/u hodnotenia nie je potrebné používať.

28        Prihlasovanie/odhlasovanie na rozvrh hodín - zimný semester
29        Prihlasovanie/odhlasovanie na rozvrh hodín - letný semester

Obdobie v rámci príslušného akademického roku, v ktorom sa študent môže prihlasovať/odhlasovať na/z rozvrhové akcie predmetu (na rozvrh) pre jednotlivé semestre. Dané dátumové akcie sú rozšírením obmedzenia prihlasovania/odhlasovania na/z rozvrh/u, ktoré sú dané jednotlivými dátumový akciami predzápisov a doplňujúcich zápisov. Dátumové ohraničenie je určené len pre študenta, používateľ s rolu 36 (administrátor štúdia študentov), 40 (zapisovateľ pedagogickej činnosti na stredisku) a vyučujúci môže prihlasovať/odhlasovať študentov na/z rozvrhu bez ohľadu na interval. Obdobie prihlasovania/odhlasovania na/z rozvrh nie je potrebné používať.

15        Tvorba rozvrhu

31        Zaraďovanie študentov na rozvrh vyučujúcim - zimný semester
32        Zaraďovanie študentov na rozvrh vyučujúcim - letný semester