Centrum projektovej podpory

Centrum projektovej podpory je administratívnym pracoviskom, ktoré zabezpečuje najmä podporu grantovej činnosti na fakulte. CPP poskytuje administratívnu podporu výskumným a iným projektom riešených zamestnancami fakulty, vedie evidenciu všetkých projektov riešených zamestnancami fakulty, organizačne a materiálne zabezpečuje propagáciu fakulty na základných a stredných školách, na verejnosti a v médiách.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty


Oddelenie projektovej podpory

cppfmph.uniba.sk
Ostatní pracovníci:
Mgr. Ján Čatloš  F1 118 571
Mária Matušicová F1 119 300  
Mgr. Aneta Múdra F1 118 571
Ľuboslava Stríbrnská F1 118 571  

Oddelenie propagácie fakulty

opffmph.uniba.sk
Ostatní pracovníci:
PaedDr. Soňa Gažáková, PhD. F1 116 774  
Bc. Stanislav Griguš F1 116 774  
PhDr. Anna Komová F1 120 212  
Mgr. Miroslav Šedivý F2 177 163