Pedagogická komisia

Aktualizácia študijných plánov na akademický rok 2021/2022

Študijné programy a podprogramy

AIS nám umožňuje technicky si rozdeliť študijný program na podprogramy. To je výhodné hlavne v prípade, keď sú niektoré časti spoločné pre viacero študijných programov:

 • Typickým prípadom sú celofakultné predmety.
 • Učiteľské študijné programy sú ďalej členené na spoločný pedagogický základ a jednotlivé aprobačné predmety.
 • Doktorandské študijné programy sú totožné pre dennú aj externú formu, čo tiež umožňuje použiť jeden podprogram pre obidve formy.
 • Učiteľské aprobácie spoločné s PriF majú k študijnému programu, ktorý si pripájajú z našej fakulty ešte vytvorené "malé podprogramy", v ktorých je ponuka niektorých predmetov, ktoré sú v našom pedagogickom základe.
  Treba sa pri tlači prepnúť na PriF a vytlačiť si aj tieto podprogramy (bUAIT, bUAMA, mUmIT).

Pri takomto skladaní študijných programov z jednotlivých podprogramov ale nemožno definovať výberovú podmienku za časť študijného programu (povinné predmety, povinne voliteľné predmety, výberové predmety) v podprograme, ale iba v programe, aby nedošlo ku kolízii podmienok. U programov, ktoré potrebujú uviesť takúto podmienku alebo poznámku, ju treba preto skontrolovať priamo v študijnom programe.
Napr. bakalárske (FYZ, MAT, INF, AIN) a magisterské (mMAT, mAIN, mIKV) študijné programy majú uvedenú výberovú podmienku - výber celého bloku a nejakého počtu kreditov.

Postup pri aktualizácii:

Vzhľadom na sťažené tohtoročné podmienky budeme študijné programy editovať jednokolovo. Každý podľa svojich možností zaktualizuje svoje študijné programy vtedy, keď stihne. Všetky úpravy však budú musieť byť hotové najneskôr do 1.6.2021.

 1. V aplikácii VSST178 - Študijné plány, informačné listy,... (subsystém Študijné programy) zvoľte budúci akademický rok 2021/2022, vyberte si stupeň štúdia a po potvrdení si na záložke "Podprogramy" vyberte a vytlačte alebo uložte do súboru svoj študijný program. Použite šablónu "Študijné plány UK", resp. "Študijné plány podprogamu UK". Táto obsahuje úplnú informáciu o predmetoch študijného plánu (vyučujúci, prerekvizity s názvom predmetu, maximálne počty zapísaných študentov,...)

  Súbor študijného programu/podprogramu si buď vytlačte na papier, na vytlačenom študijnom programe urobte úpravy a doručte lokálnej administrátorke (RNDr. Jana Slávková, M/167) do 11.5.2021.

  Alternatívny postup:
  - vyberte študijný program/podprogram a šablónu tak, ako je to uvedené vyššie,
  - vytvorená tabuľka je síce vo formáte HTML, ale (keďže je to tabuľka) môžete ju uložiť do súboru s príponou, akú majú súbory programu Excel, t.j. ".xls/.xlsx",
  - súbor otvorte v programe Excel a v ňom vyznačte zmeny:
  - bunke, v ktorej nastala zmena dajte žltý podklad;
  - pri zmene hodnoty starú hodnotu prečiarknite (nevymažte ju), vedľa napíšte novú hodnotu;
  - súbor uložte a zašlite administrátorke do 11.5.2021.
  • Administrátorka bude pridávať a schvaľovať predmety, editovať študijné plány a prerekvizity.
  • Katedrový administrátor predmetu bude editovať vyučujúcich a jazyk výučby.
   Editácia sa robí v aplikácii VSST152 - Tvorba ponuky predmetov - Aktualizovať predmet. Editujte predmety budúceho akademického roku - 2021/2022!
  Budú sa tlačiť vyučujúci všetkých typov (okrem garanta predmetu a administrátora predmetu) a v poradí, v akom sú nahratí. Takže si poradie upravte podľa svojich potrieb. V prípade, že je vyučujúci pri danom predmete uvedený viackrát, bude sa jeho meno tlačiť iba raz.

  Všetky prerekvizity študijného programu/podprogramu si môžete vytlačiť aj samostatne z aplikácie VSST178 - Podprogramy - Tlačiť - Informačné listy - Prehľad prerekvizít.
  Obsahová prerekvizita je "nepovinná" prerekvizita. Nemusí to byť nutne odkaz na konkrétny predmet zo študijného plánu. Stačí napísať odporúčané vedomosti, ktoré sú potrebné na zvládnutie predmetu.
  POZOR! Pri zmene prerekvizít treba postupovať veľmi uvážlivo: nesmie sa stať, aby študentovi zrazu vo vyššom ročníku štúdia vznikla prerekvizita, ktorú už nemá šancu urobiť a teda by nemohol ukončiť štúdium. Takisto už treba odstrániť "staršie" prerekvizity, ktoré boli pri predmete uvedené kvôli kompatibilite v prechodnom roku po akreditácii.

  Skontrolujte aj konanie predmetu: aktívny - suspendovaný.

  Skontrolujte a upravte jazyk výučby.
  Predmet sa bude vyučovať:
  - v slovenčine,
  - v angličtine,
  - v slovenčine a/alebo angličtine.
  Z predmetov, ktoré budú mať vyznačenú aj angličtinu, sa následne vytvorí ponuka pre zahraničných študentov, ktorí budú u nás na mobilite.

 2. Administrátorka upraví študijné plány pre budúci akademický rok. V prípade väčšieho počtu zmien bude treba študijný plán po úprave skontrolovať ešte raz. Aby ste nezabudli skontrolovať niektoré študijné programy, prikladám prílohu Zoznam študijných programov podľa katedier.
  <output>Zoznam študijných plánov podľa katedier</output>

 3. Súčasne s vytváraním študijných plánov pre budúci akademický rok treba skontrolovať úplnosť informačných listov predmetov a obsahovej náplne predmetov štátnej skúšky. Prehľad informačných listov si môžete vytlačiť z aplikácie VSST178 - Podprogramy - Tlačiť - Informačné listy - Prehľad informačných listov.

 4. Okrem toho sa budú ešte do Ročenky pripravovať (odovzdať do 11.5.2021):
  • pracoviská, telefónny zoznam (nezabudnite doplniť aj tituly, skontrolovať telefóny, faxy,...),
  • zoznam garantov a tútorov.
  Tieto informácie dostane člen pedagogickej komisie vo wordovských súboroch. Alternatívny postup vyznačovania zmien je rovnaký ako pri študijných programoch:
  - údaju, v ktorom nastala zmena dajte žltý podklad;
  - pri zmene hodnoty starú hodnotu prečiarknite (nevymažte ju), vedľa napíšte novú hodnotu.
Anglické študijné programy

Keďže v budúcom akademickom roku už bude možné robiť výuku aj v čisto anglických študijných programoch, treba túto anglickú verziu pre študentov pripraviť. Pritom prichádzajú do úvahy zrejme dve možnosti:

 • anglický študijný program bude totožný so slovenským,
 • slovenská a anglická verzia programu sa bude trochu odlišovať.

V druhom prípade bude potrebné technicky nadefinovať nový študijný program/podprogram. Premyslite si, prosím, akú variantu budete potrebovať pre Váš študijný program.