Pedagogická komisia

Aktualizácia študijných plánov na akademický rok 2024/2025

Študijné programy a podprogramy

AIS nám umožňuje technicky si rozdeliť študijný program na podprogramy. To je výhodné hlavne v prípade, keď sú niektoré časti spoločné pre viacero študijných programov:

 • Typickým prípadom sú celofakultné predmety.
 • Učiteľské študijné programy sú ďalej členené na spoločný pedagogický základ a jednotlivé aprobačné predmety.
 • Doktorandské študijné programy sú totožné pre dennú aj externú formu, čo tiež umožňuje použiť jeden podprogram pre obidve formy.

Pri takomto skladaní študijných programov z jednotlivých podprogramov ale nemožno definovať výberovú podmienku za časť študijného programu (povinné predmety, povinne voliteľné predmety, výberové predmety) v podprograme, ale iba v programe, aby nedošlo ku kolízii podmienok. U programov, ktoré potrebujú uviesť takúto podmienku alebo poznámku, ju treba preto skontrolovať priamo v študijnom programe.
Napr. bakalárske (FYZ, MAT, INF, AIN) a magisterské (mMAT, mAIN, mIKV) študijné programy majú uvedenú výberovú podmienku - výber celého bloku a nejakého počtu kreditov.

Postup pri aktualizácii:

Keďže sú všetky študijné programy už vytvorené a uložené v akreditačnom úložisku, treba ešte skontrolovať, či sú upravené aj v AIS-e. Prípadné úpravy treba urobiť najneskôr do 30.5.2024.

 1. V aplikácii VSST178 - Študijné plány, informačné listy,... (subsystém Študijné programy) zvoľte budúci akademický rok 2024/2025, vyberte si stupeň štúdia a po potvrdení si na záložke "Podprogramy" vyberte a vytlačte alebo uložte do súboru svoj študijný program. Použite šablónu "Študijné plány UK" (531), resp. "Študijné plány podprogamu UK" (726). Táto obsahuje úplnú informáciu o predmetoch študijného plánu (vyučujúci, prerekvizity s názvom predmetu, maximálne počty zapísaných študentov,...)

  Súbor študijného programu/podprogramu si vytlačte na papier, na vytlačenom študijnom programe urobte úpravy a doručte lokálnej administrátorke (RNDr. Jana Slávková, M/167) do 27.5.2024.
  Záverečné verzie vytlačte a podpísané garantom doručte.

  Administrátorka bude pridávať a schvaľovať predmety, editovať študijné plány a prerekvizity.
  Katedrový administrátor predmetu bude editovať vyučujúcich a jazyk výučby.
  Editácia sa robí v aplikácii VSST152 - Tvorba ponuky predmetov - Aktualizovať predmet.

  Editujte predmety budúceho akademického roku - 2024/2025!


  Budú sa tlačiť vyučujúci všetkých typov (okrem garanta predmetu a administrátora predmetu) a v poradí, v akom sú nahratí. Takže si poradie upravte podľa svojich potrieb. V prípade, že je vyučujúci pri danom predmete uvedený viackrát, bude sa jeho meno tlačiť iba raz.

  Všetky prerekvizity študijného programu/podprogramu si môžete vytlačiť aj samostatne z aplikácie VSST178 - Podprogramy - Tlačiť - Informačné listy - Prehľad prerekvizít.
  Obsahová prerekvizita je "nepovinná" prerekvizita. Nemusí to byť nutne odkaz na konkrétny predmet zo študijného plánu. Stačí napísať odporúčané vedomosti, ktoré sú potrebné na zvládnutie predmetu.
  POZOR! Pri zmene prerekvizít treba postupovať veľmi uvážlivo: nesmie sa stať, aby študentovi zrazu vo vyššom ročníku štúdia vznikla prerekvizita, ktorú už nemá šancu urobiť a teda by nemohol ukončiť štúdium. Takisto už treba odstrániť "staršie" prerekvizity, ktoré boli pri predmete uvedené kvôli kompatibilite v prechodnom roku po akreditácii.

  Skontrolujte aj konanie predmetu: aktívny - suspendovaný.

  Skontrolujte a upravte jazyk výučby.
  Predmet sa bude vyučovať:
  - v slovenčine,
  - v angličtine,
  - v slovenčine a/alebo angličtine.
  Z predmetov, ktoré budú mať vyznačenú aj angličtinu, sa následne vytvorí ponuka pre zahraničných študentov, ktorí budú u nás na mobilite.

  Označovanie profilových predmetov
  sa robí v aplikácii VSST130 a je prístupné pre osoby s rolou "osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu" a s rolou "pomocná osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu, pomocný garant".
  Postup: vybrať fakultu, akademický rok, študijný program, OK; vybrať blok, vybrať predmet, menu (panáčik), Označiť profilový predmet.

 2. Aby ste nezabudli skontrolovať niektoré študijné programy, prikladám prílohu Zoznam študijných programov podľa katedier.
  <output>Zoznam študijných plánov podľa katedier</output>

 3. Súčasne s vytváraním študijných plánov pre budúci akademický rok treba skontrolovať úplnosť informačných listov predmetov a obsahovej náplne predmetov štátnej skúšky. Prehľad informačných listov si môžete vytlačiť z aplikácie VSST178 - Podprogramy - Tlačiť - Informačné listy - Prehľad informačných listov.

 4. Okrem toho sa budú ešte do Ročenky pripravovať (odovzdať do 27.5.2024):
  • pracoviská, telefónny zoznam (nezabudnite doplniť aj tituly, skontrolovať telefóny, faxy,...),
  • zoznam garantov a tútorov.
Anglické študijné programy

Keďže v budúcom akademickom roku už bude možné robiť výuku aj v čisto anglických študijných programoch, treba túto anglickú verziu pre študentov pripraviť. Pritom prichádzajú do úvahy zrejme dve možnosti:

 • anglický študijný program bude totožný so slovenským,
 • slovenská a anglická verzia programu sa bude trochu odlišovať.

V druhom prípade bude potrebné technicky nadefinovať nový študijný program/podprogram. Premyslite si, prosím, akú variantu budete potrebovať pre Váš študijný program.