Centrum transferu technológií UK

Centrum transferu technológií Univerzity Komenského v Bratislave (CTT UK) je pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou, zaradené v organizačnej štruktúre Vedeckého parku UK. Každý zamestnanec alebo študent univerzity sa môže na CTT UK obrátiť s otázkami ohľadom nakladania s priemyselným vlastníctvom, ktorým sú najmä výsledky výskumu realizovaného na UK.

CTT UK poskytuje zamestnancom Univerzity Komenského v Bratislave komplexnú podporu v oblasti ochrany a komercializácie priemyselného vlastníctva. Súčasťou podpory je odborné poradenstvo, zabezpečenie posúdenia výsledkov výskumu z hľadiska ich vhodnosti pre transfer do praxe, a tiež zabezpečenie patentovej alebo inej ochrany a realizácia komercializácie. CTT UK aktívne prispieva aj k nastavovaniu interných pravidiel univerzity pri využívaní jej priemyselného vlastníctva, pri poskytovaní konzultácií a v rámci realizácie zákazkového výskumu a spoločného výskumu. 

Na Slovensku existuje v oblasti transferu technológií vybudovaná špecifická infraštruktúra – Národný systém podpory transferu technológií, prostredníctvom ktorej môžu slovenské vedeckovýskumné inštitúcie čerpať podporu za účelom jeho efektívnej realizácie. Súčasťou tejto infraštruktúry je aj združenie Národné centrum transferu technológií SR (NCTT SR), pričom Univerzita Komenského v Bratislave je jeho zakladajúcim účastníkom.

Služby pre zamestnancov UK:

 • poradenstvo v oblasti identifikácie a ochrany priemyselného vlastníctva
 • poradenstvo v oblasti realizácie transferu technológií
 • zabezpečenie patentovej alebo inej vhodnej ochrany priemyselného vlastníctva
 • sprostredkovanie rešeršných služieb
 • vyhľadávanie potenciálnych obchodných partnerov
 • vedenie rokovaní s obchodnými partnermi
 • sprostredkovanie podpory pri vypracovaní a uzatváraní licenčných zmlúv
 • poradenstvo a podpora pri zakladaní spin-off a spin-out spoločností

 

Služby pre študentov UK:

 • konzultácie k možnému komerčnému využitiu priemyselného vlastníctva
 • konzultácie k zakladaniu start-up spoločností

 

Upovedomenie zamestnávateľa o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva:

Podľa platnej legislatívy (napr. podľa Zákona č. 435/2001 Z. z.) je povinnosťou zamestnanca oznámiť zamestnávateľovi vytvorenie každého nového predmetu priemyselného vlastníctva (najmä: vynálezu, technického riešenia, dizajnu), ktorý vytvoril v rámci plnenia svojich pracovných úloh.

Pre upovedomenie zamestnávateľa (UK) o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva je potrebné:

 • vyplniť formulár
 • doručiť vyplnený a podpísaný formulár prostredníctvom podateľne Rektorátu UK v uzatvorenej obálke adresovanej CTT UK s označením "Dôverné", s kópiou na vedomie dekanovi alebo riaditeľovi inej súčasti, ktorej je zamestnancom

Povinnosť takto postupovať sa viaže na všetkých zamestnancov UK. V prípade akýchkoľvek dotazov nás neváhajte kontaktovať. Bližšie informácie o transfere technológií na UK nájdete v dokumente:

 

Realizácia transferu technológií na UK

Vnútorný predpis č. 5/2022 - Smernica rektora UK o ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva na Univerzite Komenského v Bratislave