Česko-slovenská ŠVOČ v matematike a informatike

20. ročník, Liberec, 21.-23.5.2023

 • Zuzana MačicováKinematics of quadruped robot Artaban
  1.miesto v sekcii Počítačová grafika a počítačové videnie
 • Tomáš Bišťák: Characterizing Malware Samples by Concept Learning
  2.miesto v sekcii Umelá inteligencia
 • Viktória Ondrejová: A Slovak News Summarization Dataset
  3. miesto v sekcii Umelá inteligencia
 • Laura HajzokováMethod comparison for numerical inversion of Laplace transform
  čestné uznanie v sekcii Aplikovaná matematika — numerická analýza
 • Matúš ZubčákKászonyiho funkcia pre Isaacsove a zovšeobecnené Blanušove snarky
  čestné uznanie v sekcii Matematické štruktúry — teória grafov a kombinatorika
 • Ján Glut: Self-organization in a generalized traffic model
  čestné uznanie v sekcii Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika

20. ročník, Košice, 2.-4.6.2019

 • Robert Sarvaš: Sledovanie rozostrených objektov spôsobené rýchlym pohybom
  2.miesto v sekcii Počítačová grafika a počítačové videnie
 • Lukáš Gajdošech: Inspection and Editing of 3D Reconstructions in VR
  3.miesto v sekcii Počítačová grafika a počítačové videnie
 • Petra Macková: Self-similar solutions of the super-fast diffusion equation
  3. miesto v sekcii Matematická analýza, teória funkcií a diferenciálne rovnice
 • Mário Lipovský: Solving the Maximum Clique Problem Using Neural Networks
  3. miesto v sekcii Teoretická informatika, umelá inteligencia

19. ročník, Košice, 24.-26.5.2018

 • Matej Hladiš: Vyhľadávanie podozrivých firiem: metóda obálky dát
  2.miesto v sekcii Matematická analýza
 • Zuzana Girová: Vplyv korelácie medzi faktormi na ceny dlhopisov v dvojfaktorových short rate modeloch
  3.miesto v sekcii Matematická analýza
 • Martin Vodička: Lokálna vnoriteľnosť grúp a IP lúp do konečných IP lúp
  Čestné uznanie v sekcii Matematické štruktúry
 • Mário Lipovský: Approximate Abundance Histograms and Their Use for Genome Size Estimation
  Čestné uznanie v sekcii Aplikovaná informatika a softvérové inžinierstvo

18. ročník, Plzeň, 21.-23.5.2017

 • Filip Mišún: Alternating Weighted Automata over Commutative Semirings
  1.miesto, Teoretická informatika
 • Martin Stuchlík: Extraction of Displacements between Mesh and Basemesh
  1. miesto, Počítačová grafika a počítačové videnie
 • Vladimír Macko: Mining related patents for scientific papers
  2. miesto, Umelá inteligencia
 • Šimon Sádovský: Prídavná informácia a zložitosť nedeterministických konečných automatov
  2.miesto, Teoretická informatika
 • Michal Tóth: Numerické modelovanie výmeny tepla pri prúdení vody v pórovitom prostredí
  2. miesto,  Aplikovaná matematika - numerická analýza, matematické modely dynamiky
 • Marcel Makovník: Point cloud simplification
  3. miesto, Počítačová grafika a počítačové videnie
 • Patrik Mihala: Škálovanie kapilárnych síl a hydraulickej permeability pri infiltrácii vody v poréznom prostredí
  3.miesto,  Aplikovaná matematika – numerická analýza, matematické modely dynamiky
 • Martin Krátky: Dynamika deformovateľných pórovitých materiálov
  Čestné uznanie,  Aplikovaná matematika – numerická analýza, matematické modely dynamiky

17. ročník, Brno, 25.-27.5.2016

 • Martin Vodička: Rovnomerná vlastnosť stability pre duálne mriežky 
  3. miesto,  Matematické štruktúry - algebra, topológia a geometria
 • Michal Tóth: Transport tepla a vody v pórovitom prostredí
  3. miesto,  Aplikovaná matematika - matematické modely dynamiky
 • Patrik Mihala: Infiltrácia vody do nenasýteného porézneho valca v gravitačnom poli a pri centrifugácii
  Čestné uznanie,  Aplikovaná matematika - matematické modely dynamiky
 • Anna Dresslerová: L(2; 1)-farbenie kaktusov
  3. miesto,  Teoretická informatika 
 • Martin Gábriš: State recovery of RC4 and Spritz revisited
  Čestné uznanie, Teoretická informatika
 • Rafael Korbaš: Výpočty na konečných automatoch s pomocnou informáciou
  Čestné uznanie, Teoretická informatika
 • Ladislav Pápay: Evaluation of SAT-based preimage attack optimizations
  Čestné uznanie, Teoretická informatika
 • Marek Šuppa: Kaldi versus HTK: Evaluation of speech recognition frameworks on Alica dataset
  3. miesto, Umelá inteligencia
 • Paula Budzáková: Lokálne príznaky vo farebných obrazoch
  3. miesto, Počítačová grafika a počítačové videnie
 • Adam Riečický: Seamless texture space diffusion using skeleton texture mapping 
  3. miesto, Počítačová grafika a počítačové videnie
 • Juraj Holas: Efektívne vyhľadávanie vzorov v ETL súboroch
  3. miesto,  Aplikovaná informatika a softvérové inžinierstvo

16. ročník, Bratislava, 27.-29.5.2015

 • Zuzana Rošťáková. Pravdepodobnostný spánkový model a jeho prepojenie s výsledkami denných testov
  2. miesto, Teórie pravdepodobnosti a matematická štatistika)
 • Karol Ďuriš. Analýza riešení nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc finančnej matematiky
  1. miesto, Ekonometria a finančná matematika
 • Martin Bachratý. Asymptotically approaching the Moore bound for diameter three by Cayley graph
  1. miesto, Matematické štruktúry
 • Anton Kovaľ. O malých silne regulárnych grafoch s automorfizmom rádu 3
  Čestné uznanie, Matematické štruktúry
 • Michal Tóth. Riešenie priamej a inverznej úlohy vedenia tepla
  Čestné uznanie, Aplikovaná matematika
 • Boris Vida. Using Transformation in Solving Problems with Supplementary Information
  2. miesto, Teoretická informatika
 • Tatiana Tóthová. Moderné regulárne výrazy
  3. miesto, Teoretická informatika
 • Jakub Jančina. Fast primality testing for integers that fit into a machine word
  Čestné uznanie, Teoretická informatika
 • Petra Kubincová. Towards Expressive Metamodelling with Instantiation
  1. miesto, Umelá inteligencie
 • Ivor Uhliarik. Automatic Synthesis of Computationally Efficient Interest Point Detectors
  1. miesto, Počítačová grafika a počítačové videnie
 • Adam Riečický. OpenGL View Library
  Čestné uznanie, Počítačová grafika a počítačové videnie

15. ročník, 27.-29.5.2014, Ústí nad Labem

 • Břetislav Skovajsa. Generalized ordinary differential equations in metric spaces
  1. miesto, Matematická analýza
 • Samuel Rosa. Trend resistant experimental designs
  1. miesto, Pravdepodobnosť, štatistika a finančná matematika
 • Katarína Burclová. Odhadovanie kovariančnej matice priestorového mediánu
  2.-3. miesto, Pravdepodobnosť, štatistika a finančná matematika
 • Martin Bachratý, Michal Hagara. Powers of skew-morphisms
  1. miesto, Algebra, topológia, geometria, teória grafov a kombinatorika
 • Michal Petrucha. Bounds on the Competitive Advice Complexity of Disjoint Path Allocation
  1.
  miesto, Teoretická informatika
 • Rafael Korbaš. Stavová zložitosť deterministických a nedeterministických konečných automatov
  Čestné uznanie, Teoretická informatika
 • Dominik Csiba. Porovnávanie odtlačkov prstov - algoritmus Treeing
  1. miesto, Aplikovaná informatika
 • Katarína Šišková. Rigorous analysis of quasisteady state approximation for chemical kinetics
  1. miesto, Numerická analýza a matematické modely dynamiky
 • Martin Hurban. Dualita geometrického programovania a jej možné analógie
  Čestné uznanie, Numerická analýza a matematické modely dynamiky