Česko-slovenská ŠVK vo fyzike

13. ročník, Praha, 14. - 15. 9. 2023

 • Lívia Sobinovská – Vzdelávacia hra Fyzikálny brainbox
  1. miesto, Všeobecná fyzika a didaktika fyziky 

 • Benedek Bukor – Second order kinetic term effective actions for matrix model description of fuzzy field theories
  2. miesto, Teoretická fyzika, biofyzika a fyzika molekulárnych sytémov 

 • Marek Gocník – Vplyv priestorovej heterogenity na mechanické vlastnosti supermriežok a multivrstvových povlakov
  2. miesto, Fyzika kondenzovaných látok 

 • Veronika Benková - Úloha magnetických nanočastíc v chemoterapii a hypertermii nádorov
  3. miesto, Teoretická fyzika, biofyzika a fyzika molekulárnych sytémov 

 • Mária Paprskárová – Fragmentation of fireballs
  3. miesto, Fyzika Zeme a vesmíru 

12. ročník, Bratislava, 26. - 27. 5. 2022

 • Terézia Mária Gaberová, Fluorescenčná analýza moču – neinvazívna diagnostika rakoviny močového mechúra,
  3. miesto, Aplikovaná fyzika a biofyzika
 • Jakub Hluško, Meranie Hallovho napätia metódou dvojitej modulácie,
  3. miesto, Fyzika kondenzovaných látok a teoretická fyzika
 • Zuzana Balkóová, Photometric characterization of hot exoplanet KELT-9b,
  3. miesto, Fyzika Zeme a vesmíru
 • Jakub Filús, Možnosť beta oneskoreného štiepenia izotopov v oblasti fermia,
  2. miesto, Jadrová a subjadrová fyzika
 • Barbora AchbergerováVariácie koncentrácií 222Rn a CO2 v ovzduší domov,
  3. miesto, Jadrová a subjadrová fyzika
 • Katarína Jirku, Aktivity z fyziky pre tanečné konzervatóriá,
  1. miesto, Všeobecná fyzika a didaktika fyziky
 • Lívia Sobinovská, Didaktické hry vo vyučovaní fyziky,
  3. miesto, Všeobecná fyzika a didaktika fyziky

11. ročník, Praha (online)

 • Slavomír Pásztor, Využitie plazmou aktivovanej vody pri terapii infekcií močových ciest
 • Barbora Krajmerová, Aplikácia fyzikálnych poznatkov v neformálnom vzdelávaní
 • Denisa Hučíková, Keď cesta je cieľom - žiakom plánovaný experiment
 • Kristína Mesková, Využitie pojmových máp na zisťovanie žiackych predstáv o fyzikálnych podmienkach videnia

10. ročník, Košice, 2.-3.5.2019

 • Eliška Eckerová: Double Pulse Detection with Boosted Decision Trees in the Baikal-GVD
  1. miesto, Jadrová a subjadrová fyzika
 • Viktor Šroba: Supertvrdé TaBx vrstvy pripravené pomocou technológie HiTUS
  2. miesto, Aplikovaná fyzika
 • Emil Puha: Secular changes of orbits in the hierarchical quadruple VW LMi
  2. miesto, Fyzika Zeme a vesmíru
 • Adam Kerdík: Vplyv nízkoteplotnej plazmy na vlastnosti sójových bôbov
  3. miesto, Aplikovaná fyzika
 • Alžbeta Brisudová: Radon potential of the soils – approaches and applications
  3. miesto, Fyzika Zeme a vesmíru

9. ročník, Praha, 29.-30.5.2018

 • Terézia Eckertová: Metódy kontinuálneho merania radónu vo vodách
  2. miesto, Aplikovaná fyzika, všeobecná fyzika a didaktika fyziky
 • Martin Baláž: Numerical simulation of meteors as a means of debiasing AMOS data
  2. miesto, Fyzika Zeme a Vesmíru
 • Adam Broniš: Conversion electron-gamma spectroscopy of 254Fm
  2. miesto, Časticová a jadrová fyzika

8. ročník, Bratislava, 18.-19.5.2017

 • Adam Broniš: Identifikácia izoméru 217Th v reakcii 40Ar+181Ta->221Pa*
  2. miesto, Jadrová fyzika a fyzika elementárnych častíc
 • Tomáš Hudec: Low Friction Thin Films Prepared by Means of Highly Ionized Deposition Technologies
  2. miesto, Experimentálna fyzika
 • Tünde Kiss: Predstavy žiakov základných škôl vo vyučovaní fyziky
  2. miesto, Všeobecná fyzika a didaktika fyziky
 • Marián Janík: Structural analysis of tantalum-alloyed Ti-Al-N hard coatings
  3. miesto, Experimentálna fyzika

7. ročník, Košice, 23.-24.5.2016

 • Jana Hrdá: Rýchla analýza izomerických betablokátorov pomocou iónovej pohyblivostnej spektrometrie
  3. miesto, Aplikovaná fyzika
 • Jana Bocková: Study of wine samples by laser-induced breakdown spectroscopy
  3. miesto, Biofyzika a fyzika molekulárnych systémov/ Obecná fyzika a didaktika fyziky

6. ročník, Košice, 14.-15.5.2015

 • Ágnes Bazso: Tvorba metodického materiálu ku konkrétnej aktivite
  2.miesto, Všeobecná fyzika a didaktika fyziky
 • Petronela Hurtuková: Tvorba metodických materiálov ako podpora vyučovania fyziky na základnej škole
  3.miesto, Všeobecná fyzika a didaktika fyziky
 • Oľga Harmathová: Nové možnosti analýzy aminokyselín pomocou iónovej pohyblivostnej spektrometrie
  1.miesto, Biofyzika a fyzika molekulárnych systémov
 • Michaela Malásková: Nové možnosti detekcie bojových látok v kvapalinách s využitím iónovej pohyblivostnej spektrometrie
  1.miesto, Aplikovaná fyzika a Fyzika Zeme a Vesmíru
 • Matúš Sámel: Zdroj zväzku nízkoenergetických elektrónov
  2.miesto, Aplikovaná fyzika a Fyzika Zeme a Vesmíru
 • Ľubomír Staňo: Návrh, konštrukcia a štúdium vlastností malej horizontálnej veternej elektrárne
  3.miesto, Aplikovaná fyzika a Fyzika Zeme a Vesmíru
 • Oliver Majerský: Forward-backward asymmetry in bottom quark pair production at the CDF experiment
  1.miesto, Jadrová a subjadrová fyzika
 • Pavol Mošať: Identifikácia produktov reakcie 52Cr + 149Sm
  2.miesto, Jadrová a subjadrová fyzika
 • Veronika Palušová: Meranie hĺbkových profilov 222Rn a CO2
  3.miesto, Jadrová a subjadrová fyzika

5. ročník, Praha, 16.-17.5.2014

 • Andrej Babič: On the Detection of Solar Neutrinos and Reactor Antineutrinos via Scattering on Atomic Electrons
  1.miesto, Časticová a jadrová fyzika
 • Oliver Majerský: Soft muon p_T^rel distribution fraction-fitting at the CDF experiment
  3. miesto, Časticová a jadrová fyzika
 • Juraj Hašík: Structure and structural transitions in Lennard-Jones clusters
  3.miesto Fyzika kondenzovaných látek a Biofyzika a fyzika molekulárních systémů
 • Michal Ďurian: Zostavenie Michelson-Fourierovského interferometra pre optickú emisnú spektroskopiu v UV/VIS oblasti
  2.miesto, Aplikovaná fyzika

4. ročník, Bratislava, 16.-17.5.2013

 • Adam Olas: Využitie magnetozómov v terapii mozgových nádorov
  2. miesto, Chemická fyzika a biofyzika
 • Bianka Gergeľová: Vedenie žiakov gymnázia ku skupinovej práci prostredníctvom metodických materiálov
  2.miesto, Didaktika fyziky
 • Tomáš Bzdušek: The Anomalous Spectral Function of Superconductors
  1.miesto Teoretická fyzika
 • Andrej Babič: On the Possibility of Leptonic CP Violation Due to Majorana Neutrinos
  1.miesto, Jadrová fyzika a fyzika elementárnych častíc
 • Ivan Kontuľ: Grafitizácia vzoriek pri príprave terčov pre urýchľovačovú hmotnostnú spektrometriu
  3. miesto, Jadrová fyzika a fyzika elementárnych častíc

3. ročník, Praha, 17.-18.5.2012

 • Matej Melo: Kalibrácia b-jetu
  1.miesto, Všeobecná a teoretická fyzika, jadrová fyzika a fyzika elementárnych častíc
 • Michal Kovaľ: Lepton Flavour Violating tau and mu Decays in Supersymmetric Theories 
  2.miesto, Všeobecná a teoretická fyzika, jadrová fyzika a fyzika elementárnych častíc
 • Peter Jančár: Návrh školského tlakomera a jeho využitia vo vyučovaní
  1.miesto, Didaktika fyziky

2. ročník, Košice, 19.-20.5.2011

 • Rastislav Tatarko: Experimentálny výskum vnútorného brzdného žiarenia 90Y
  3.miesto Jadrová a subjadrová fyzika a biofyzika
 • Michaela Velanová: Fyzikálna vzdelávacia hra "... a bolo svetlo"
  3. miesto, didaktika fyziky
 • Martin Žemlička: Kryogénne uhlíkové filtre na meranie supravodivých qubitov
  1.miesto, aplikovaná fyzika
 • Ondrej Bogár: Plazmou iniciované povrchové očkovanie netkaných textílií v kvapalnej fáze 
  3.miesto, aplikovaná fyzika

1. ročník, Bratislava, 20.-21.5.2010

 • Radovan Masaryk: Využitie plazmou asistovanej kalcinácie ako metódy odstraňovania polyméru napomáhajúceho tvorbe TiO2 nanovrstiev
  3. miesto, Experimentálna fyzika
 • Róbert Astaloš: A study of b-jet charge structure
  1. miesto, Jadrová fyzika a biofyzika
 • Ivana Karpišová: Štúdium termodynamických vlastností DNA aptamérov rôznej konfigurácie
  1. miesto, Jadrová fyzika a biofyzika
 • Miroslav Bagljaš: Štúdium pozadia pri rekonštrukcii náboja top kvarku pri použití rôznych b-taggovacích algoritmov
  2. miesto, Jadrová fyzika a biofyzika
 • Attila Moravcsik: Nové detekčné systémy pre monitorovanie radónu a jeho produktov premeny
  2. miesto, Jadrová fyzika a biofyzika
 • Zuzana Šipoldová: Bio-dekontaminácia bakteriálnych spór v elektrických výbojoch
  2. miesto, Jadrová fyzika a biofyzika
 • Martin Poláček: A study of Lepton Flavor Violating process Z_0 →μ^+ τ^- in Minimal Supersymmetric Standard Model
  1.miesto Teoretická fyzika a astrofyzika