Česko-slovenská ŠVOČ v didaktike matematiky

19. ročník, Kostelec nad Černými lesy, 10.-11.6.2022

 • Katarína Jánošková, Predstavy budúcich učiteľov matematiky o argumentovaní a dôkazoch v učiteľskej praxi,
  3.miesto, Kategória K1 - seminárne práce
 • Katarína Hrušková, Dominika Valášková, Analýza diskusie študentov učiteľstva o nimi vytvorených vyučovacích sekvenciách,
  3.miesto, Kategória K1 - seminárne práce
 • Lenka Vráblová, Rozvoj argumentácie v téme podobnosť trojuholníkov v 9. ročníku ZŠ,
  čestné uznanie, Kategória K3b - diplomové práce z didaktiky matematiky v dennej forme štúdia (učiteľstvo pre 2. a 3. stupeň)

18. ročník, Košice (online), 26.6.2020

 • Erika Dubajová, Matematický model vybranej skupiny hudobných nástrojov
 • Dominika Čuporáková, Finančná gramotnosť na ZŠ
 • Katarína Jánošková, Spôsoby zovšeobecnenia vybraných algebraických zákonov na ZŠ

17. ročník, Kostelec nad Černými lesy, 8.-9.6.2018

 • Patricia Bartschova: Kockové stavby - rozširujúce úlohy
  čestné uznanie

16. ročník, Ružomberok, 9.-10.6.2017

 • Patricia Bartschova: Rezy telies - rozširujúce úlohy
  1. miesto, kategoria K1 – seminárne práce

14. ročník, Kostelec nad Černými Lesy, 12.-13.6.2015

 • Kristína Budzelová: Počítadlo - detská hračka?
  1. miesto, kategória K2b bakalárske práce pre 2. a 3. stupeň
 • Katarína Sroková, Imrich Gulai: Využitie didaktickej hry na propedeutiku vektorov
  čestné uznanie, kategória K1 seminárne práce

13.ročník, Modra-Harmónia, 6.-7.6.2014

 • Jaroslav Baričák: Návrh metodiky konštruktívneho vyučovania Euklidových viet s využitím digitálnych technológii
  čestné uznanie, kategória K1 seminárne práce
 • Matej Machurek: Prečo aj hudobník potrebuje matematiku
  čestné uzanie, kategória K3b diplomové práce pre 2. a 3. stupeň

12. ročník, Kostelec nad Černými Lesy, 7.-8.6.2013

 • Martin Dovičák: Finančná matematika na SS hravou formou
  2. miesto, kategória K3b diplomové práce pre 2. a 3. stupeň
 • Milada Kazdová: Topografia
  3. miesto, kategória K3b diplomové práce pre 2. a 3. stupeň 
 • Milada Kazdová: Matematika, hudba a diferenciálne rovnice
  čestné uznanie, kategória K1 seminárne práce

11. ročník, Kostelec nad Černými Lesy, 8.-9.6.2012

 • Eva Meszárošová: Aktivity na rozvoj schopnosti riešenia problémov
  čestné uznanie, K2a bakalárske práce pre MŠ a 1. stupeň ZŠ
 • Anna Matfiaková: Využívanie aktivizujúcich metód v matematickej edukácii
  2. miesto, K3b diplmové práce pre 2. a 3. stupeň
 • Natália Kováčová: Metodika výučby tematickej oblasti Práca s grafikou na ZŠ
  2. miesto, K5 práce z didaktiky matematiky a informatiky

10. ročník, Banská Bystrica, 10.-11.6.2011

 • Karolína Mayerová: Softvérové prostredie na vyučovanie informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ
  3. miesto, kategória K3a diplomové práce pre MŠ a 1. stupeň ZŠ
 • Martina Babinská: E-learningová podpora vyučovania matematiky pre maturantov a študentov vysokých škôl
  čestné uznanie, kategória K3b diplomové práce pre 2. a 3. stupeň

9. ročník, Kostelec nad Černými Lesy, 4.-5.6.2010

 • Andrea Jobeková: Využitie dirichletovho princípu v učive stredných škôl
  čestné uznanie, kategória K3b diplomové práce

8. ročník, Kostelec nad Černými Lesy, 5.-6.6.2009

 • Lenka Molitorisová: Metódy vyučovania tematického celku záporné čísla
  čestné uznanie, kategória K3b diplomové práce

6. ročník, Kostelec nad Černými Lesy, 1.-2.6.2007

 • Angelika Babejová: Vyučovanie topografie s podporou softvéru MicroStation
  3. miesto, kategória K1 nediplomové práce
 • Drahoslava Židová: Využitie internetu vo vyučovaní matematiky (Goniometrické funkcie)
  2. miesto, kategória K3b diplomové práce

5. ročník, Kostelec nad Černými Lesy, 9.-10.6.2006

 • Balážová Jana: Vyučovanie lineárnych a kvadratických funkcií na gymnáziách pomocou programu Equation Grapher
  3. miesto, kategória K2b diplmové práce v prezenčnom štúdiu

4. ročník, Herľany, 9.-10.6.2005

 • Čuvajová Lucia: Projektové vyučovanie v matematike
  2. miesto, kategória K3 diplomové práce v kombinovanom štúdiu