Organizácia doktorandského štúdia

Doktorandské štúdium na FMFI UK sa riadi Vnútorným predpisom UK č. 5/2014  - Študijný poriadok UK. 

 1. Doktorandský študijný program (ďalej len "doktorandské štúdium") ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
 2. Doktorandské štúdium na FMFI UK upravuje zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školáchVnútorný predpis č. 8/2015 - úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 a č. 2  a Študijný a skúšobný poriadok FMFI UK
 3. Ministerstvo školstva SR priznalo Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK právo konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti PhD. v 20 študijných odboroch.
 4. Poradnými orgánmi dekana pre oblasť doktorandského štúdia sú Rady doktorandského štúdia (pre matematiku, fyziku a informatiku). Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia zriadená podľa vnútorného predpisu FMFI UK.
 5. Doktorandské štúdium na FMFI UK administratívne zabezpečuje v rámci Dekanátu FMFI UK Referát doktorandského štúdia, postodoktoranských pobytov a riadenia kvality. Jeho činnosť riadi prodekan pre doktorandské štúdium a postodoktoranské pobyty. Styk doktorandov s dekanom, prodekanom, Radami doktorandského štúdia a s odborovými komisiami sa uskutočňuje prostredníctvom referátu doktorandského štúdia, postdoktoranských pobytov a riadenia kvality.

Priebeh doktorandského štúdia na FMFI UK

 1. Doktorandské štúdium začína dňom zápisu doktoranda na doktorandské štúdium.
 2. Doktorandské štúdium na FMFI UK v dennej forme štúdia trvá štyri  roky, v externej forme štúdia päť rokov. V odôvodnených prípadoch môže rektor UK na žiadosť doktoranda so súhlasom dekana FMFI UK zmeniť formu štúdia a dekan FMFI UK na žiadosť doktoranda  prerušiť štúdium.
 3. Štúdium doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Školiteľ zostavuje individuálny študijný plán doktoranda v súlade s akreditovaným študijným programom doktorandského štúdia na FMFI UK. V oboch formách doktorandského štúdia sa uplatňuje kreditový systém. Kreditové ohodnotenie jednotlivých činností doktoranda je súčasťou akreditovaného študijného programu.
 4. Individuálny študijný plán doktoranda obsahuje študijnú a vedeckú časť.
  1. Študijná časť pozostáva najmä zo špecializovaných doktorandských prednášok a seminárov podľa študijného plánu doktoranda. Študijná časť sa končí absolvovaním dizertačnej skúšky. Doktorand má možnosť zapísať si navyše aj doplnkové predmety, ktoré ponúkajú fakulty vo svojich študijných programoch, najmä magisterského štúdia, ak ich neabsolvoval už v predošlom stupni vysokoškolského štúdia. Štúdium doplnkových predmetov a individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry nenahrádzajú absolvovanie povinných prednášok a seminárov, ktoré určuje študijný plán doktoranda.
  2. Vedecká časť je zameraná na samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy (publikácie, ukončenie definovanej etapy vo vlastnej výskumnej práci a pod.), ktorá súvisí s témou dizertačnej práce.
 5. Súčasťou povinností interného doktoranda je pedagogickú činnosť na fakulte (vedenie cvičení a pod.).
 6. So súhlasom dekana môže doktorand časť štúdia absolvovať na inej ustanovizni vedy, vzdelávania a techniky v SR alebo v zahraničí. Ak je táto časť štúdia súčasťou individuálneho študijného a vedeckého plánu doktoranda, štúdium sa mu počas nej neprerušuje.
 7. Najneskôr do konca júla bežného roka predkladá školiteľ dekanovi ročné hodnotenie plnenia študijného plánu doktoranda s vyjadrením, či odporúča alebo neodporúča jeho pokračovanie v štúdiu. V prípade, že je školiteľ rozhodnutý neodporučiť doktorandovi pokračovať v štúdiu v ďalšom akademickom roku, bezodkladne (najneskôr do konca júna) oznámi túto skutočnosť dekanovi písomnou formou spolu s vyjadrením príslušného vedúceho katedry.

Postavenie doktoranda dennej formy štúdia na FMFI UK

 1. Doktorand v dennej forme štúdia je študentom fakulty, na ktorého sa vzťahuje organizácia akademického roku. Skutočnosť, že štúdium doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa spôsobuje zásadný rozdiel medzi doktorandom a  študentmi bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia.
 2. Každý doktorand je zaradený na niektorú z 10 odborných katedier FMFI UK  (na tzv. materské pracovisko doktoranda), spravidla podľa svojho školiteľa. V sporných prípadoch podľa dohody príslušných vedúcich katedier.
 3. Doktorandi  musia absolvovať základné školenia BOZ a PO podľa platných predpisov a legislatívy. Zápisy o nich sú súčasťou osobných spisov doktorandov.
 4. Doktorand dennej formy štúdia je povinný vykonávať pedagogickú činnosť v rozsahu 4 hodín týždenne v priemere za školský rok. Ak mu materské pracovisko nemôže túto činnosť umožniť, vedúci pracoviska nariadi doktorandovi konanie inej odbornej činnosti, alebo ho uvoľní pre prácu na inom pracovisku po dohode vedúcich oboch pracovísk.
 5. Počas prerušenia doktorandského štúdia sa doktorandovi v dennej forme štúdia štipendium neposkytuje.
 6. Doktorandi dennej formy štúdia, ktorých trvalé bydlisko je mimo Bratislavy, môžu byť ubytovaní v študentskom domove za rovnakých podmienok ako študenti ostatných stupňov štúdia.