Zdravotné poistenie doktorandov

Základné informácie o zdravotnom poistení pre cudzincov

Basic information about health insurance for foreigners (.pdf; EN)

Vzhľadom ku skutočnosti, že zákon č. 404/2011 Z. z. (Zákon o pobyte cudzincov), ukladá povinnosť cudzincom uzatvoriť zdravotné poistenie, je povinnosťou doktorandov, rezidentov tretích krajín (krajín nepatriacich do Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru), po udelení prechodného pobytu na území SR uzatvoriť zdravotné poistenie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa kedy cudzinec prevzal doklad o svojom pobyte na Slovensku. Doktorandi uzatvárajú predmetné zdravotné poistenie individuálne formou komerčného zdravotného poistenia.

Doktorandi pochádzajúci z krajín Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a tiež doktorandi, ktorí sú rezidentmi SR, a ktorí prekročili vekovú hranicu 30 rokov majú povinnosť uzatvoriť individuálne zdravotné poistenie.

Individuálne komerčné zdravotné poistenie cudzincov môže uzatvoriť aj osoba, ktorá je zdravotne poistená v inom členskom štáte EÚ, napr. doktorand alebo postdoktorand, ktorý ešte nie je zamestnancom fakulty, a je zdravotne poistený vo svojej krajine, no má záujem o komplexnú zdravotnú starostlivosť počas pobytu na Slovensku. Poistenie v domovskej krajine EÚ slúži iba na nevyhnutnú starostlivosť, ktorá v niektorých prípadoch nemusí byť dostačujúca.

Pri uzatváraní individuálneho komerčného poistenia musí cudzinec, ktorý je žiadateľom o poistenie, vyplniť zdravotný dotazník, ktorý obsahuje aj otázky týkajúce sa jeho zdravotného stavu a životosprávy. Na základe vyhodnotenia dotazníka poisťovňa zváži, či s cudzincom zmluvu uzatvorí. U žien sa tiež posudzuje i stav eventuálnej gravidity.

Rozsah zdravotného poistenia

Cudzinec, ktorý si hradí zdravotné poistenie, si ho môže platiť v rozsahu neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo komplexnej zdravotnej starostlivosti. 

 • Neodkladná zdravotneá starostlivosť sa vzťahuje na nasledovné prípady:
  • liečbu úrazu, náhleho ochorenia či náhlej akútnej bolesti
  • odvrátenie bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života
  • zástavu krvácania
 • Komplexná zdravotná starostlivosť sa uplatňuje  v prípadoch:
  • úrazu a rehabilitácie
  • akútnych a chronických ochorení s následnou liečbou
  • prevencii, dispenzarizácii a sledovaní zdravotného stavu
  • vakcinácii detí, tehotenstva a popôrodnej starostlivosti
  • liečby ochorení, ktoré vznikli pred príchodom na Slovensko, ak o nich klient pri uzatváraní zdravotného poistenia informoval poisťovňu

Z komplexného zdravotného poistenia pre cudzincov je hradená tiež repatriácia zosnulého do materskej krajiny.

Od vybraného typu poistenia sa odvíja i jeho územná platnosť. Zvyčajne platí, že pri nižších poistných balíkoch je cudzinec poistený na území Slovenska a pri vyšších balíkoch je na území celého Schengenského priestoru.

Poskytovatelia komerčného zdravotného poistenia

Detailnejšie informácie týkajúce sa komerčného zdravotného poistenia, vrátane výšky poplatkov, je možné získať u konkrétnych poskytovaľov, ktorými sú:

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

https://www.union.sk/zdravotne-poistenie-pre-cudzincov/

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

https://www.dovera.sk/poistenec/potrebujem-poradit/ako-sa-poistit-povinnosti-a-ziadosti/komercne-zdravotne-poistenie-pre-cudzincov-so-zlavou

AXA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

https://www.axa-assistance.sk/produkty-pre-vas/zdravotne-poistenie-cudzincov/