Zápis študentov

pre akademický rok 2019/2020

Doktorandské štúdium

úradné hodiny od 09:00 do 11:00 hod.

3.9. - 5.9.2019

zápis doktorandov v 1. roku štúdia 
(rozdelenie podľa sekcie: F - 3.9.2019, M - 4.9.2019, I + SAV - 5.9.2019)

9.9. - 18.9.2019

zápis doktorandov vo vyššom roku štúdia

Študent sa zápisu zúčastní s preukazom študenta, ktorý je jediným dokladom o právnom postavení študenta (paragraf 67 zákona č. 131/2002 o VŠ). Bez preukazu nebude študent zapísaný.

V prípade, že študent sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť zápisu v stanovenom termíne, môže sa nechať zastúpiť ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom (viď príloha Študijného poriadku UK „Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK“). Písomné splnomocnenie spolu so všetkými nižšie vyžadovanými náležitosťami predloží poverená osoba pri zápise.

Prosíme, aby ste mali uvedené doklady k zápisu v poriadku, inak nie je možné vykonať zápis a predídeme tak prípadným zbytočným komplikáciám a nedorozumeniam.

Výška školného v externej forme za akademický rok je 664 €.

Číslo účtu na úhradu 7000138335/8180 VS: 300 ŠS:  id osoby
IBAN: SK66 8180 000000 7000138335
Doklad o uhradení poplatku treba predložiť pri zápise.
(Do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium.)

Číslo účtu na úhradu: 7000138298/8180 
IBAN: SK95 8180 000000 7000138298  
pre poplatky:
validačná známka, preukaz študenta, učebný program, index 

Údaje pre platby zo zahraničia:
Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
SWIFT: SPSRSKBA
Všeobecná úverová banka Mlynské Nivy 1
 829 90 Bratislava


Zápis do I. ročníka PhD štúdia

Číslo účtu na úhradu: 7000138298/8180 IBAN: SK95 8180 000000 7000138298  
pre poplatky: validačná známka, preukaz študenta, učebný program, index

K zápisu je nutné priniesť:

 1. Originál vysokoškolského diplomu II. stupňa  k nahliadnutiu a kópiu diplomu, ak ste ju ešte neodovzdali na Referát doktorandského štúdia v rámci prijímacieho konania.
  (V prípade ak ste neboli študentom UK prosíme priniesť úradné overenú kópiu vysokoškolského diplomu II. stupňa).
  UPOZORNENIE pre cudzincov: 
  Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa nadobudnutých na zahraničných vysokých školách  
 2. Vyplnený osobný dotazník
  (Tlačivo je na stránke fakulty v časti Tlačivá)  
 3. Občiansky preukaz
 4. Doklad o úhrade za INDEX 1,33 €, variabilný symbol  VS: 600 
  a 1x fotku do INDEXu.
 5. Doklad o úhrade za validačnú známku
  (platí pre tých, ktorí majú preukaz študenta UK a validačnou známkou si obnovujú platnosť preukazu študenta)
  -  v dennej forme (ISIC) 13 €   VS: 700
  -   v dennej forme (NO ISIC) 3 € VS: 700
  -  v externej forme 3 €  VS: 700
 6. Doklad o úhrade za preukaz študenta  VS:700
  (platí pre študentov, ktorí nemajú  preukaz študenta UK) 
  -  v dennej forme (ISIC)  20 €
  -  v dennej forme (NO ISIC) 10 €
  CUDZINCI si žiadajú preukaz iba s licenciou ISIC, ktorý je medzinárodne uznávaným preukazom študenta!!!
  -  v externej forme 10,00 €
 7. Individuálny študijný plán doktoranda na celé  štyri roky štúdia (resp. tri alebo päť rokov), vrátane predmetov a obsahu dizertačnej skúšky.
  (Tlačivo je na web stránke fakulty Tlačivá )
  Zostavuje ho školiteľ spolu s doktorandom a schvaľuje OK (odborová komisia), IŠP musí byť podpísaný školiteľom, doktorandom a predsedom OK.
  Maximálny počet kreditov zapísaných a získaných za akademický rok je 90 kreditov (denná forma) a 60 kreditov (externá forma).
 8. "Čestné prehlásenie doktoranda v dennej forme štúdia"
  vyplnené a podpísané
  (Tlačivo je na stránke fakulty v časti Tlačivá)  
 9. Podmienkou pri zápise je PREDZÁPIS v AIS na ak. rok 2019/2020, ktorý treba urobiť najneskôr do 31.8.2019. Pri zápise na referáte DRŠ  vytlačíme Váš „Protokol o študijnom pláne študenta“, ktorý podpíšete a ktorý zostane na referáte doktorandského štúdia. Protokol o študijnom pláne študenta musí byť v súlade s IŠP.   
 10. Upozornenie pre externistov:
  Výška školného v externej forme za akademický rok je 664,- € 
  č. ú. 7000138335/8180   VS: 300 ŠS: id osoby
  IBAN: SK66 8180 000000 7000138335 
  Doklad o uhradení poplatku 664,-€ za externú formu treba predložiť pri zápise (do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium).


Zápis do vyšších ročníkov PhD štúdia

K zápisu je nutné priniesť:

 1. doklad o úhrade validačnej známky 
  Cena validačnej známky pre akademický rok 2019/2020:
  - v dennej forme štúdia (ISIC)  13 €
  - v dennej forme štúdia (NO ISIC) 3 €
  - v externej forme štúdia 3 €
  číslo účtu pre úhradu: 7000138298/8180  IBAN: SK95 8180 000000 7000138298   VS: 700 pre validačnú známku
 2. podmienkou pri zápise je PREDZÁPIS v AIS  - treba ho urobiť najneskôr do 6.9.2019
  Maximálny počet kreditov zapísaných a získaných za akademický rok je 90 kreditov (denná forma) a 60 kreditov (externá forma).
  - pri zápise na referáte DRŠ  vytlačíme Váš „Protokol o študijnom pláne študenta“, ktorý podpíšete a ktorý zostane na referáte doktorandského štúdia.
 3. INDEX
  - do INDEXU si ešte pred zápisom zapíšte všetky predmety, ktoré plánujete absolvovať. Tieto musia byť v súlade s údajmi, ktoré ste uviedli v AIS.   
 4. Upozornenie pre externistov:
  Výška školného v externej forme za akademický rok je 664,- € 
  č. ú. 7000138335/8180   VS: 300 ŠS: id osoby
  IBAN: SK66 8180 000000 7000138335
  Doklad o uhradení poplatku 664,- € za externú formu treba predložiť pri zápise (do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium).


Zápis
študentov PhD štúdia SAV

K zápisu je nutné priniesť:

 1. Novoprijatí doktorandi: Originál vysokoškolského diplomu II. stupňa k nahliadnutiu a kópiu diplomu, ak ste ju ešte neodovzdali na referát doktorandského štúdia v rámci prijímacieho konania.
  (V prípade ak ste neboli absolventom UK prosíme priniesť úradné overenú kópiu vysokoškolského diplomu II. stupňa).
  UPOZORNENIE pre cudzincov:
  Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa nadobudnutých na zahraničných vysokých školách
 2. Doklad o  úhrade validačnej známky
  (platí pre tých, ktorí majú preukaz študenta UK a validačnou známkou si obnovujú platnosť preukazu študenta)
  Cena validačnej známky pre akademický rok 2019/2020:
  - v dennej forme štúdia (ISIC) 13 €, VS: 700 
  - v dennej forme štúdia (NO ISIC) 3 €, VS: 700
  - v externej forme štúdia 3 €, VS: 700
 3. výpis výsledkov za ak. rok 2018/2019, výročné hodnotenie – platí pre doktorandov vyšších ročníkov, ktorý treba odovzdať do 7. 8. 2019 (jednotlivo, alebo hromadne za príslušný ústav SAV) na referát DRŠ spolu s ročným hodnotením doktoranda školiteľom, s vyjadrením školiteľa k počtu pridelených kreditov a s explicitným vyjadrením školiteľa či odporúča, alebo neodporúča pokračovať v štúdiu + vyjadrenie riaditeľa ústavu SAV.

 4. PREDZÁPIS v AIS2
  - podmienkou pri zápise je PREDZÁPIS v AIS na ak. rok 2019/20 - treba ho urobiť najneskôr do 31.8.2019 (1. ročníky) a do 6.9.2019 (vyššie ročníky). 

  Novoprijatí doktorandi prinesú aj IŠP zostavený na celé štyri roky štúdia (resp. päť rokov), vrátane predmetov a obsahu dizertačnej skúšky. Predmety si vyberáte zo schválených študijných plánov pre jednotlivé ústavy SAV a tieto predmety sú v ponuke v systéme AIS.

  Tlačivo IŠP je na web stránke fakulty v časti Tlačivá

  Zostavuje ho školiteľ spolu s doktorandom a schvaľuje OK (odborová komisia), IŠP musí byť podpísaný školiteľom, doktorandom a predsedom OK.

  Pri zápise na referáte DRŠ  vytlačíme Váš „Protokol o študijnom pláne študenta“, ktorý podpíšete a ktorý zostane na referáte doktorandského štúdia. Protokol o študijnom pláne študenta musí byť v súlade s IŠP.

  Maximálny počet kreditov zapísaných a získaných za akademický rok je 90 kreditov (denná forma) 60 kreditov (externá forma).

 5. INDEX (platí prevyššie ročníky)

  - do INDEXU si ešte pred zápisom zapíšte všetky predmety, ktoré plánujete absolvovať v ak. roku 2019/20. Tieto musia byť v súlade s údajmi, ktoré ste uviedli v AIS.

  Novoprijatí - doklad o úhrade za INDEX  1,33 €   VS: 600
  a 1 x vytlačenú fotografiu do INDEXu. 

  č. ú. na úhradu 7000138298/8180 IBAN: SK95 8180 000000 7000138298   
  pre poplatky za: validačná známka, preukaz študenta, učebný program, index 

 6. Preukaz študenta (platí pre študentov, ktorí nemajú preukaz študenta UK)
  vyplnenú žiadosť o vydanie preukazu študenta nájdete (nájdete v časti Tlačivá) je potrebné zaslať najneskôr do 9.8.2019 spolu s dokladom o úhrade a fotografiou v elektronickej podobe vo formáte jpg na e-mail adresu referátu rdrs@fmph.uniba.sk )
  - v dennej forme s licenciou ISIC 20,- € VS:700
  - v dennej forme s licenciou NO ISIC 10,- € VS:700
  - v externej forme 10,- € VS:700

Žiadame študentov, aby dodržali stanovené termíny zápisov.