Zápis študentov

pre akademický rok 2023/2024

Doktorandské štúdium

úradné hodiny od 09:00 do 11:00 hod.

5.9. - 7.9.2023

zápis doktorandov v 1. roku štúdia (delenie podľa sekcie F- 5.9.2023, M+I + Didaktika 6.9.2023, SAV 7.9.2023 uvedené v pozvánke na zápis)

11.9. - 19.9.2023

zápis doktorandov vo vyššom roku štúdia

Študent, ktorý si v AIS2 vyberie predmety na ak. r. 2023/2024 sa dostaví na zápis podľa stanoveného harmonogramu s preukazom študenta, ktorý je jediným dokladom o právnom postavení študenta (paragraf 67 zákona č. 131/2002 o VŠ). Bez preukazu nebude študent zapísaný. Preukazy, ktoré budú na základe žiadostí novovydané, budú k dispozícii na referáte DRŠ pri zápise.

V prípade, že študent sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť zápisu v stanovenom termíne, môže sa nechať zastúpiť ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom (viď príloha Študijného poriadku UK „Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK“). Písomné splnomocnenie spolu so všetkými nižšie vyžadovanými náležitosťami predloží poverená osoba pri zápise.

Prosíme, aby ste mali uvedené doklady k zápisu v poriadku, inak nie je možné vykonať zápis a predídeme tak prípadným zbytočným komplikáciám a nedorozumeniam.

Údaje pre platby zo zahraničia (For foreign money transfers use the additonal information):
Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
SWIFT: SPSRSKBA
Štátna pokladnica
Radlinského 6929/32
811 07 Bratislava

Výška školného v externej forme a za NDŠ za akademický rok je 700 €.

Číslo účtu na úhradu IBAN: SK66 8180 000000 7000138335  VS: 300 ŠS:  id osoby
Doklad o uhradení poplatku treba predložiť pri zápise.
(Do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium.)
Doklad o uhradení poplatku treba predložiť pri zápise.

Číslo účtu na úhradu:
IBAN: SK95 8180 000000 7000138298  
pre poplatky:
validačná známka, preukaz študenta 


Zápis do I. ročníka PhD štúdia

Číslo účtu na úhradu: IBAN: SK95 8180 000000 7000138298  
pre poplatky: validačná známka, preukaz študenta

K zápisu je nutné priniesť:

 1. Originál vysokoškolského diplomu II. stupňa  k nahliadnutiu a kópiu diplomu, ak ste ju ešte neodovzdali na Referát doktorandského štúdia v rámci prijímacieho konania.
  (V prípade ak ste neboli študentom UK prosíme priniesť úradné overenú kópiu vysokoškolského diplomu II. stupňa).
  UPOZORNENIE pre cudzincov: 
  Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa nadobudnutých na zahraničných vysokých školách  
  (EN version)
 2. Vyplnený osobný dotazník
  (Tlačivo je na stránke fakulty v časti Tlačivá)  
 3. Občiansky preukaz
 4. Doklad o úhrade za validačnú známku
  (platí pre tých, ktorí majú preukaz študenta UK a validačnou známkou si obnovujú platnosť preukazu študenta)
  -  v dennej forme (ISIC) 13 €   VS: 700
  -  v dennej forme (NO ISIC) 3 € VS: 700
  -  v externej forme 3 €  VS: 700
 5. Doklad o úhrade za preukaz študenta  VS:700
  (platí pre študentov, ktorí nemajú  preukaz študenta UK) 
  tlačivo žiadosť o vydanie preukazu študenta nájdete na web stránke fakulty, treba ho vyplnené zaslať najneskôr do 10.8.2023 spolu s dokladom o úhrade a fotografiou v elektronickej podobe vo formáte jpg na e-mail adresu referátu rdrsfmph.uniba.sk
  - v dennej forme (ISIC)  20 €
  -  v dennej forme (NO ISIC) 10 €
  -  v externej forme 10,00 €
  S licenciou ISIC súvisí členstvo v CKM a zber súvisiacich súhlasov, preto je potrebné urobiť ho elektronicky cez systém AIS (návody na potvrdenie súhlasu - SK, EN. Tento súhlas stačí urobiť iba raz.
  CUDZINCI si žiadajú preukaz iba s licenciou ISIC, ktorý je medzinárodne uznávaným preukazom študenta!!!
 6. Individuálny študijný plán doktoranda na celé  štyri roky štúdia (resp. tri alebo päť rokov), vrátane predmetov a obsahu dizertačnej skúšky.
  (Tlačivo je na web stránke fakulty Tlačivá )
  Zostavuje ho školiteľ spolu s doktorandom a schvaľuje OK (odborová komisia), IŠP musí byť podpísaný školiteľom, doktorandom a predsedom OK.
  Maximálny počet kreditov zapísaných a získaných za akademický rok je 90 kreditov (denná forma) a 72 kreditov (externá forma).
 7. Podmienkou pri zápise je PREDZÁPIS v AIS na ak. rok 2023/2024, ktorý treba urobiť najneskôr do 31.8.2023! Pri zápise na referáte DRŠ  vytlačíme Váš „Protokol o študijnom pláne študenta“, ktorý podpíšete a ktorý zostane na referáte doktorandského štúdia. Protokol o študijnom pláne študenta musí byť v súlade s IŠP.   
 8. Upozornenie pre externistov:
  Výška školného v externej forme za akademický rok je 700,- € 
  č. ú. v tvare IBAN: SK66 8180 000000 7000138335  VS: 300 ŠS: id osoby
  (do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium).
  Doklad o uhradení poplatku je potrevbné predložiť pri zápise!


Zápis do vyšších ročníkov PhD štúdia

K zápisu je nutné priniesť:

 1. doklad o úhrade validačnej známky 
  Cena validačnej známky pre akademický rok 2023/2024:
  - v dennej forme štúdia (ISIC)  13 €
  - v dennej forme štúdia (NO ISIC) 3 €
  - v externej forme štúdia 3 €
  číslo účtu pre úhradu: IBAN: SK95 8180 000000 7000138298   VS: 700 
 2. podmienkou pri zápise je PREDZÁPIS v AIS na ak. rok 2023/2024  - treba ho urobiť najneskôr do 8.9.2023
  Maximálny počet kreditov zapísaných a získaných za akademický rok je 90 kreditov (denná forma) a 72 kreditov (externá forma).
  - pri zápise na referáte DRŠ  vytlačíme Váš „Protokol o študijnom pláne študenta“, ktorý podpíšete a ktorý zostane na referáte doktorandského štúdia. 
 3. Upozornenie pre externistov:
  Výška školného v externej forme za akademický rok je 700,- € 
  č. ú. v tvare IBAN: SK66 8180 000000 7000138335 VS: 300 ŠS: id osoby
  (do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium)
  Doklad o uhradení poplatkuje potrebné predložiť pri zápise .


Zápis
študentov PhD štúdia SAV

K zápisu je nutné priniesť:

 1. Novoprijatí doktorandi: Originál vysokoškolského diplomu II. stupňa k nahliadnutiu a kópiu diplomu, ak ste ju ešte neodovzdali na referát doktorandského štúdia v rámci prijímacieho konania.
  (V prípade ak ste neboli absolventom UK prosíme priniesť úradné overenú kópiu vysokoškolského diplomu II. stupňa).
  UPOZORNENIE pre cudzincov:
  Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa nadobudnutých na zahraničných vysokých školách
  (EN version)
 2. Doklad o  úhrade validačnej známky
  (platí pre tých, ktorí majú preukaz študenta UK a validačnou známkou si obnovujú platnosť preukazu študenta)
  Cena validačnej známky pre akademický rok 2023/2024:
  - v dennej forme štúdia (ISIC) 13 €, VS: 700 
  - v dennej forme štúdia (NO ISIC) 3 €, VS: 700
  - v externej forme štúdia 3 €, VS: 700
 3. výpis výsledkov za ak. rok 2022/2023, výročné hodnotenie – platí pre doktorandov vyšších ročníkov, ktorý treba odovzdať do 11. 8. 2023 (jednotlivo, alebo hromadne za príslušný ústav SAV) na referát DRŠ spolu s ročným hodnotením doktoranda školiteľom, s vyjadrením školiteľa k počtu pridelených kreditov a s explicitným vyjadrením školiteľa či odporúča, alebo neodporúča pokračovať v štúdiu + vyjadrenie riaditeľa ústavu SAV.

 4. PREDZÁPIS v AIS
  - podmienkou pri zápise je PREDZÁPIS v AIS na ak. rok 2023/24- treba ho urobiť najneskôr do 31.8.2023 (1. ročníky) a do 8.9.2023 (vyššie ročníky). 

  Novoprijatí doktorandi prinesú aj IŠP zostavený na celé štyri roky štúdia (resp. päť rokov), vrátane predmetov a obsahu dizertačnej skúšky. Predmety si vyberáte zo schválených študijných plánov pre jednotlivé ústavy SAV a tieto predmety sú v ponuke v systéme AIS.

  Tlačivo IŠP je na web stránke fakulty v časti Tlačivá

  Zostavuje ho školiteľ spolu s doktorandom a schvaľuje OK (odborová komisia), IŠP musí byť podpísaný školiteľom, doktorandom a predsedom OK.

  Pri zápise na referáte DRŠ  vytlačíme Váš „Protokol o študijnom pláne študenta“, ktorý podpíšete a ktorý zostane na referáte doktorandského štúdia. Protokol o študijnom pláne študenta musí byť v súlade s IŠP.

  Maximálny počet kreditov zapísaných a získaných za akademický rok je 90 kreditov (denná forma) a 72 kreditov (externá forma).

 5. Preukaz študenta (platí pre študentov, ktorí nemajú preukaz študenta UK)
  vyplnenú žiadosť o vydanie preukazu študenta nájdete (nájdete v časti Tlačivá) je potrebné zaslať najneskôr do 10.8.2023 spolu s dokladom o úhrade a fotografiou v elektronickej podobe vo formáte jpg na e-mail adresu referátu rdrsfmph.uniba.sk)
  - v dennej forme s licenciou ISIC 20,- € VS:700
  - v dennej forme s licenciou NO ISIC 10,- € VS:700
  - v externej forme 10,- € VS:700
  CUDZINCI si žiadajú preukaz iba s licenciou ISIC, ktorý je medzinárodne uznávaným preukazom študenta!!!
  S licenciou ISIC súvisí členstvo v CKM a zber súvisiacich súhlasov, preto je potrebné urobiť ho elektronicky cez systém AIS (návody na potvrdenie súhlasu - SKEN. Tento súhlas stačí urobiť iba raz.
  č. ú. na úhradu v tvare IBAN: SK95 8180 000000 7000138298 pre poplatky za: validačná známka, preukaz študenta

  Údaje pre platby zo zahraničia:
  Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
  SWIFT: SPSRSKBA 

Žiadame študentov, aby dodržali stanovené termíny zápisov.