Zápis študentov

pre akademický rok 2018/2019

Doktorandské štúdium

úradné hodiny od 09:00 do 11:00 hod.

4.9. - 6.9.2018

zápis doktorandov v 1. roku štúdia 
(rozdelenie podľa sekcie: F - 4.9.2018, M - 5.9.2018, I - 6.9.2018)

10.9. - 18.9.2018

zápis doktorandov vo vyššom roku štúdia

Študent sa zápisu zúčastní s preukazom študenta, ktorý je jediným dokladom o právnom postavení študenta (paragraf 67 zákona č. 131/2002 o VŠ). Bez preukazu nebude študent zapísaný.

V prípade, že študent sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť zápisu v stanovenom termíne, môže sa nechať zastúpiť ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom (viď príloha Študijného poriadku UK „Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK“). Písomné splnomocnenie spolu so všetkými nižšie vyžadovanými náležitosťami predloží poverená osoba pri zápise.

Prosíme, aby ste mali uvedené doklady k zápisu v poriadku, inak nie je možné vykonať zápis a predídeme tak prípadným zbytočným komplikáciám a nedorozumeniam.

Výška školného a poplatkov v akademickom roku 2018/2019 je stanovená vo Vnútornom predpise č. 26/2017 Smernica rektora UK v Bratislave. 

Výška školného v externej forme za akademický rok je 664 €.

Číslo účtu na úhradu 7000138335/8180 VS: 300 ŠS:  id osoby
IBAN: SK66 8180 000000 7000138335
Doklad o uhradení poplatku treba predložiť pri zápise.
(Do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium.)

Číslo účtu na úhradu: 7000138298/8180 
IBAN: SK95 8180 000000 7000138298  
pre poplatky:
validačná známka, preukaz študenta, učebný program, index 


Zápis do I. ročníka PhD štúdia

Číslo účtu na úhradu: 7000138298/8180 IBAN: SK95 8180 000000 7000138298  
pre poplatky: validačná známka, preukaz študenta, učebný program, index

K zápisu je nutné priniesť:

 1. Originál vysokoškolského diplomu II. stupňa  k nahliadnutiu a kópiu diplomu, ak ste ju ešte neodovzdali na Referát doktorandského štúdia v rámci prijímacieho konania.
  (V prípade ak ste neboli študentom UK prosíme priniesť úradné overenú kópiu vysokoškolského diplomu II. stupňa).
 2. Vyplnený osobný dotazník
  (Tlačivo je na stránke fakulty v časti Tlačivá)  
 3. Občiansky preukaz
 4. Doklad o úhrade za INDEX 1,33 €, variabilný symbol  VS: 600
 5. Doklad o úhrade za validačnú známku
  (platí pre tých, ktorí majú preukaz študenta UK a validačnou známkou si obnovujú platnosť preukazu študenta)
  -  v dennej forme 10 €   VS: 700
  -  v externej forme 0,50 €  VS: 700
 6. Doklad o úhrade za preukaz študenta  VS:700
  (platí pre študentov, ktorí nemajú  preukaz študenta UK) 
  -  v dennej forme  16,50 €
  -  v externej forme 9,00 €
 7. Individuálny študijný plán doktoranda na celé  štyri roky štúdia (resp. tri alebo päť rokov), vrátane predmetov a obsahu dizertačnej skúšky.
  (Tlačivo je na web stránke fakulty Tlačivá )
  Zostavuje ho školiteľ spolu s doktorandom a schvaľuje OK (odborová komisia), IŠP musí byť podpísaný školiteľom, doktorandom a predsedom OK.
  Maximálny počet kreditov zapísaných a získaných za akademický rok je 90 kreditov (denná forma) a 60 kreditov (externá forma).
 8. "Čestné prehlásenie doktoranda v dennej forme štúdia"
  vyplnené a podpísané
  (Tlačivo je na stránke fakulty v časti Tlačivá)  
 9. Podmienkou pri zápise je PREDZÁPIS v AIS na ak. rok 2018/2019, ktorý treba urobiť najneskôr do dňa zápisu. Pri zápise na referáte DRŠ  vytlačíme Váš „Protokol o študijnom pláne študenta“, ktorý podpíšete a ktorý zostane na referáte doktorandského štúdia. Protokol o študijnom pláne študenta musí byť v súlade s IŠP.   
 10. Upozornenie pre externistov:
  Výška školného v externej forme za akademický rok je 664,- € 
  č. ú. 7000138335/8180   VS: 300 ŠS: id osoby
  IBAN: SK66 8180 000000 7000138335 
  Doklad o uhradení poplatku 664,-€ za externú formu treba predložiť pri zápise (do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium).


Zápis do vyšších ročníkov PhD štúdia

K zápisu je nutné priniesť:

 1. "Čestné prehlásenie doktoranda v dennej forme štúdia"
  vyplnené a podpísané tlačivo (nájdete na stránke fakultky v časti Tlačivá)
 2. doklad o úhrade validačnej známky
  Cena validačnej známky pre akademický rok 2018/2019:
  - v dennej forme štúdia  10 €
  - v externej forme štúdia 0,50 €
  číslo účtu pre úhradu: 7000138298/8180  IBAN: SK95 8180 000000 7000138298   VS: 700 pre validačnú známku
 3. podmienkou pri zápise je PREDZÁPIS v AIS  - treba ho urobiť najneskôr do dňa zápisu
  Maximálny počet kreditov zapísaných a získaných za akademický rok je 90 kreditov (denná forma) a 60 kreditov (externá forma).
  - pri zápise na referáte DRŠ  vytlačíme Váš „Protokol o študijnom pláne študenta“, ktorý podpíšete a ktorý zostane na referáte doktorandského štúdia.
 4. INDEX
  - do INDEXU si ešte pred zápisom zapíšte všetky predmety, ktoré plánujete absolvovať. Tieto musia byť v súlade s údajmi, ktoré ste uviedli v AIS.   
 5. Upozornenie pre externistov:
  Výška školného v externej forme za akademický rok je 664,- € 
  č. ú. 7000138335/8180   VS: 300 ŠS: id osoby
  IBAN: SK66 8180 000000 7000138335
  Doklad o uhradení poplatku 664,- € za externú formu treba predložiť pri zápise (do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium).


Zápis
študentov PhD štúdia SAV

K zápisu je nutné priniesť:

 1. Doklad o  úhrade validačnej známky
  (platí pre tých, ktorí majú preukaz študenta UK a validačnou známkou si obnovujú platnosť preukazu študenta)
  Cena validačnej známky pre akademický rok 2018/2019:
  - v dennej forme štúdia  10 €
  - v externej forme štúdia 0,50 €
 2. výpis výsledkov za ak. rok 2017/2018, výročné hodnotenie – platí pre doktorandov vyšších ročníkov, ktorý treba odovzdať do 7. 8. 2018 (jednotlivo, alebo hromadne za príslušný ústav SAV) na referát DRŠ spolu s ročným hodnotením doktoranda školiteľom, s vyjadrením školiteľa k počtu pridelených kreditov a s explicitným vyjadrením školiteľa či odporúča, alebo neodporúča pokračovať v štúdiu + vyjadrenie riaditeľa ústavu SAV.

 3. PREDZÁPIS v AIS2
  - podmienkou pri zápise je PREDZÁPIS v AIS na ak. rok 2018/19 - treba ho urobiť najneskôr do dňa zápisu. 

  Novoprijatí doktorandi prinesú aj IŠP zostavený na celé štyri roky štúdia ( resp. päť rokov), vrátane predmetov a obsahu dizertačnej skúšky. Predmety si vyberáte zo schválených študijných plánov pre jednotlivé ústavy SAV a tieto predmety sú v ponuke v systéme AIS.

  Tlačivo IŠP je na web stránke fakulty v časti Tlačivá

  Zostavuje ho školiteľ spolu s doktorandom a schvaľuje OK (odborová komisia), IŠP musí byť podpísaný školiteľom, doktorandom a predsedom OK.

  Pri zápise na referáte DRŠ  vytlačíme Váš „Protokol o študijnom pláne študenta“, ktorý podpíšete a ktorý zostane na referáte doktorandského štúdia. Protokol o študijnom pláne študenta musí byť v súlade s IŠP.

  Maximálny počet kreditov zapísaných a získaných za akademický rok je 90 kreditov (denná forma) 60 kreditov (externá forma).

 4. INDEX (platí prevyššie ročníky)
  - do INDEXU si ešte pred zápisom zapíšte všetky predmety, ktoré plánujete absolvovať v ak. roku 2018/19. Tieto musia byť v súlade s údajmi, ktoré ste uviedli v AIS.

  Novoprijatí - doklad o úhrade za INDEX  1,33 €   VS: 600

  č. ú. na úhradu 7000138298/8180 IBAN: SK95 8180 000000 7000138298   
  pre poplatky za: validačná známka, preukaz študenta, učebný program, index

Žiadame študentov, aby dodržali stanovené termíny zápisov.