Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Martin Baláž (18.8.2022)

vo štvrtok 18.8.2022 o 13:00 hod. v posluchárni C


31. 07. 2022 20.47 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe astronómia a astrofyzika

Termín obhajoby: 18. augusta 2022 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Spatial density and model of meteoroid population

Uchádzač: RNDr. Martin Baláž

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Vladimír Porubčan, RNDr. Mária Hajduková, PhD., doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD., RNDr. Adrián Galád, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., RNDr. Luboš Neslušan, CSc., Mgr. Pavel Koten, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN