Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Karol Havrila (18.8.2022)

vo štvrtok 18.8.2022 o 10:00 hod. v posluchárni C


31. 07. 2022 20.29 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe astronómia a astrofyzika

Termín obhajoby: 18. augusta 2022 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Dynamika preletu meteoroidov a prachových častíc planetárnou atmosférou

Uchádzač: Mgr. Karol Havrila

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc., prof. Ing. Pavel Mach, CSc., doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD., RNDr. Ľuboš Neslušan, CSc.
Oponenti: doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD., RNDr. Mária Hajduková, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN